WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Стенокардія напруження: клініко-гемодинамічна характеристика, функція ендотелію та обмін ліпідів під впливом медикаментозного лікування та реваскуляри - Реферат

Стенокардія напруження: клініко-гемодинамічна характеристика, функція ендотелію та обмін ліпідів під впливом медикаментозного лікування та реваскуляри - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ

ЛОХМАТОВА НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА

УДК 616.311.2-002-053-071:615

Клініко-імунологічна характеристика хронічного дифузного катарального гінгівіту в дітей та його комплексне лікування

14.01.22 - стоматологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Полтава – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Українській медичній стоматологічній академії МОЗ України (ректор – доктор медичних наук, професор Ждан В.М.)

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Ткаченко Павло

Іванович, Українська медична стоматологічна

академія МОЗ України, м. Полтава, завідувач

кафедри дитячої хірургічної стоматології

Офіційні опоненти:

  • доктор медичних наук, професор Дичко Євген Никифорович, професор кафедри дитячої стоматології та стоматології інтернів Дніпропетровської державної медичної академії МОЗ України;

  • доктор медичних наук, старший науковий співробітник Дєньга Оксана Василівна, Інститут стоматології АМН України, м. Одеса, завідувачка відділенням дитячої стоматології та ортодонтії.

Провідна установа: Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України, Інститут стоматології.

Захист відбудеться "17"травня_2005 року об 11-30_годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 44.601.01 при Українській медичній стоматологічній академії (36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Української медичної стоматологічної академії за адресою: 36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

Автореферат розісланий "14" квітня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор медичних наук, професор Дев'яткіна Т.О.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. У наш час проблема захворювань пародонта в дітей є однією з основних для сучасної стоматології. Наукові дослідження довели, що початкові патологічні зміни при хронічному катаральному гінгівіті без своєчасного лікування в дітей призводять до важких форм пародонтиту в дорослому віці (Н.Ф. Данилевський и соавт., 1981; И.С. Мащенко, 1990; А.С. Григорян, 1999; А.С. Григорьян и соавт., 2002).

Вивченням питань патогенезу та клінічного перебігу захворювань пародонта в дітей різного віку присвячена велика кількість наукових праць (О.Г. Кукина, 1995; І.І. Самойленко, 1995; Т.Ю. Лисак, 1996; Г.В. Гірчак, 2000; О.В. Крижалко, 2001; Т.О. Майборода, 2002; О.В.Деньга, И.А.Спичка 2003). Необхідність пошуку нових методів діагностики, диференційованих підходів у лікуванні викликана високим поширенням цієї патології в дітей та підлітків у світі в цілому (80% за даними ВООЗ, 1980) та помітною тенденцією до зростання їх кількості в Україні - 60-99% (Л.О. Хоменко та співав., 1995; О.В.Деньга и соавт., 2003).

На сьогоднішній день не викликає сумнівів участь у патогенезі запальних захворювань пародонта імунних механізмів. Клініко-імунологічна характеристика стану ротової порожнини в дітей вивчалася шляхом дослідження різних середовищ організму: крові (О.О.Бабіна, 2000; І.М. Голубєва, 2001), периферійної крові пародонта (О.В. Крижалко, 2001), ротової рідини (Т.Ю. Лисак, 1996; О.О. Бабіна, 2000; І.Л. Маковка, 2001), буккального епітелію (Л.В. Анісімова, 2000; А.С.Йолдошхонова, З.М. Маматкулова, 2003). Однак, необхідним та очевидним стає вивчення імунних реакцій у locus morbi, тобто локального імунітету, що надає можливість отримати інформацію про імуноцити, які мають безпосереднє відношення до захворювання (І. М. Ткаченко, 2003).

У багатьох публікаціях останнього десятиріччя на підставі узагальнення імунологічних досліджень склалася єдина загальна думка про необхідність застосування препаратів, які впливають на активність імунної системи на рівні організму й порожнини рота (А.И.Рыбаков и соавт., 1996; Л.М. Цепов, Л.Ю. Орехова, 1999; И.С. Мащенко и соавт., 2002; В.Ф. Куцевляк, 2003). Між тим, питання стосовно використання імунокорегуючої терапії в комплексному лікуванні хронічного дифузного катарального гінгівіту в дітей на підставі врахування результатів імуногістохімічних досліджень ясен залишається відкритим. Вивчення цього аспекту проблеми і визначає актуальність досліджень.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційнаробота є фрагментом науково-дослідних тем Української медичної стоматологічної академії МОЗ України "Механізми пошкодження зубо-щелепної системи, резистентність організму і обґрунтування засобів профілактики, терапії і реабілітації основних стоматологічних захворювань" (державний реєстраційний № 01970018550) та "Імунні взаємодії в слизовій оболонці порожнини рота і їх роль в патогенезі стоматологічних захворювань" (державний реєстраційний №0100U000389). Автор є безпосереднім виконавцем фрагментів наукових досліджень.

Мета і завдання дослідження. Метароботи - підвищення ефективності лікування хронічного дифузного катарального гінгівіту в дітей шляхом використання комплексної терапії, розробленої з урахуванням клінічних проявів захворювання і стану клітинних факторів імунітету ясен.

У відповідності з метою були поставлені наступні завдання:

  1. Дослідити клінічний стан тканин пародонта і гігієни порожнини рота практично здорових дітей з інтактними яснами та хворих на хронічний дифузний катаральний гінгівіт.

  2. Вивчити кількісні характеристики імуноцитів у тканинах ясен практично здорових дітей з інтактним пародонтом та хворих на хронічний дифузний катаральний гінгівіт.

  3. Визначити взаємозвязок між клінічними показниками та характером імунологічних порушень у дітей, хворих на хронічний дифузний катаральний гінгівіт.

  4. Оцінити динаміку клінічних та імунологічних показників у дітей, хворих на хронічний дифузний катаральний гінгівіт, під впливом лікування з місцевим використанням антисептика „Декасану".

  5. Оцінити ефективність комплексного лікування дітей, хворих на хронічний дифузний катаральний гінгівіт, з поєднаним використанням місцевого антисептика „Декасану" та препарату з імуномодулюючими властивостями „Лісобакту".

  6. Обґрунтувати застосування для лікування дітей, хворих на хронічний дифузний катаральний гінгівіт, запропонованого способу, що поєднує місцеву антисептичну та імуномодулюючу дію.

Об'єкти дослідження - стан тканин пародонта та клітинних факторів локального імунітету ясен при хронічному дифузному катаральному гінгівіті в дітей.

Предмет дослідження – ефективність комплексного лікування хронічного дифузного катарального гінгівіту в дітей на підставі використання препаратів "Декасану" та "Лісобакту".

Методи дослідження: загальноклінічні методи дослідження застосовувалися для вивчення стану тканин пародонта у практично здорових дітей та хворих на хронічний дифузний катаральний гінгівіт до і після лікування, та оцінки ефективності застосування запропонованого способу медикаментозного впливу;

морфологічні та імуногістохімічні методи дослідження ясенних сосочків у практично здорових дітей і хворих на хронічний дифузний катаральний гінгівіт до та після лікування використовувалися для встановлення кількісних характеристик клітинних факторів локального імунітету;

статистичні методи використовувалися для обробки отриманих результатів дослідження, за допомогою кореляційного статистичного аналізу встановлені клініко-імунологічні паралелі між імунологічними змінами та вибором методу лікування.

Наукова новизна. Отримано нові результати про кількість, розподіл, локалізацію HLA-DR+, CD3+, CD4+, CD8+, CD20+, імуноцитів у межах епітелію та власне слизової оболонки інтактних ясен та при хронічному дифузному катаральному гінгівіті в дітей і підлітків віком від 12 до 16 років.

Використаний новий сучасний метод імуногістохімічних досліджень надав можливість визначити вплив лікувальних засобів на стан локального імунітету.

На підставі клініко-імунологічних показників доведено необхідність вибору способу комплексного лікування хронічного дифузного катарального гінгівіту з урахуванням стану локального імунітету слизової оболонки порожнини рота.

Обґрунтована і апробована в клініці комплексна терапія хронічного дифузного катарального гінгівіту в дітей з поєднаним використанням „Декасану" та „Лісобакту", яка спрямована на запобігання прогресування захворювання.

Практичне значення одержаних результатів. Проведені клініко-лабораторні дослідження мають теоретичне і практичне значення в терапевтичній стоматології, зокрема, в стоматології дитячого віку. Запропоновано та впроваджено в практику охорони здоров'я удосконалений спосіб лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей (інформаційний лист № 245-2003), який дозволяє скоротити терміни лікування й покращити стан гігієни порожнини рота, подовжити період ремісії та зменшити число рецидивів.


 
 

Цікаве

Загрузка...