WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Попереджувальна аналгезiя, як компонент анестезiологiчного забезпечення операцiй на щитоподiбній залозі (автореферат) - Реферат

Попереджувальна аналгезiя, як компонент анестезiологiчного забезпечення операцiй на щитоподiбній залозі (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Лелека Марія Василівна

УДК 615.453.4.014 : 615.32:638. 138.1:547.461.4

Розробка лікарського препарату у вигляді капсул на основі квіткового пилку та янтарної кислоти

15.00.01 – технологія ліків та організаціяфармацевтичної справи

АВТОРЕФЕРАТдисертації на здобуття наукового ступенякандидата фармацевтичних наук

Харків – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі технології ліків Національного фармацевтичного університету Міністерства охорони здоров'я України.

Науковий керівник: заслужений діяч науки і техніки України, доктор

фармацевтичних наук, професор

ЯРНИХ ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА

Національний фармацевтичний університет, завідувач кафедри технології ліків

Офіційні опоненти: доктор фармацевтичних наук, професор

КАЗАРІНОВ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Державне підприємство "Державний науковий центр лікарських засобів", завідувач лаборато-рії таблеткових лікарських засобів

доктор фармацевтичних наук

ШТЕЙНГАРТ МАРК ВОЛОДИМИРОВИЧ

ТОВ "Фармастарт", м.Київ, директор по науці та розвитку

Провідна установа: Львівський національний медичний університет

ім. Данила Галицького, кафедра технології ліків і

біофармації

Захист відбудеться "8" квітня 2005 року о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.605.01 при Національному фармацевтичному університеті за адресою: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного фармацевтичного університету (61168, м. Харків, вул. Блюхера, 4).

Автореферат розісланий "3_"березня 2005_ р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор біологічних наук, професор Малоштан Л.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Сучасна епоха характеризується високим темпом життя, зростаючим рівнем нервового напруження, збільшенням забруднення навколишнього середовища промисловими відходами і отрутохімікатами, підвищенням радіаційного фону. Ці історично обумовлені процеси протікають на фоні ослаблення організму людини внаслідок недостатнього застосування загартовуючих заходів, обмеження фізичного руху (гіподинамія), зловживання медикаментозними засобами (антибіотиками, транквілізаторами та ін.), алкоголем, тютюном та ін. Таким чином, підлягаючи різного роду шкідливим впливам, сучасна людина часто не в змозі справитись з перевантаженням і адаптуватись до нових умов існування, внаслідок чого у неї виникають різні психосоматичні, патологічні стани.

У зв'язку з цим, актуальними є дослідження в галузі розробки лікарських препаратів для активації імунітету, підвищення працездатності та опірності організму до вірусів та інфекцій. Одним із засобів підвищення стійкості організму людини до зовнішніх впливів є застосування природних фармакологічних засобів – адаптогенів. Однак, вітчизняна медицина має недостатній асортимент препаратів даної групи. Більшість із них не має широкого спектру дії, впливають короткочасно, збільшують енергетичні витрати організму і часто не позбавлені побічних ефектів.

Тому розробка складу і технології вітчизняних лікарських препаратів на основі обніжжя бджолиного, а також кислоти янтарної для застосування їх як адаптогенів з широким спектром дії, що поповнюють енергетичні витрати організму людини в екстремальних умовах, є актуальною задачею.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з планами науково-дослідних робіт Національного фармацевтичного університету (з 1998 до 2002 р. – "Створення нових лікарських препаратів на основі рослинної та природної сировини, зокрема продуктів бджільництва, для дорослих і дітей", № держреєстрації 0198U007008; з 01.01.2003 р. – "Створення складу і технології біологічно-активних речовин і лікарських засобів природного походження (крім рослинних)", № держреєстрації 0103U000477) і проблемної комісії "Фармація" МОЗ та АМН України

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є створення нового комбінованого адаптогенного лікарського препарату у вигляді капсул на основі обніжжя бджолиного та кислоти янтарної.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання:

  • проаналізувати сучасний стан ринку препаратів групи адаптогенів, які здатні проявляти актопротекторну дію;

  • дослідити фармако-технологічні та фізико-хімічні властивості обніжжя бджолиного, кислоти янтарної та їх сумішей з допоміжними речовинами (МКЦ, Vitocel, Prosolv, Kollidon, Ludipress, лактоза, аеросил та ін.)

  • теоретично та експериментально обґрунтувати склад і технологію нового лікарського препарату адаптогенної дії на основі обніжжя бджолиного та кислоти янтарної;

  • розробити методики якісного та кількісного аналізу лікарського препарату;

  • провести дослідження по встановленню основних показників якості розроблених капсул та вивченню їх стабільності при зберіганні;

  • розробити та апробувати у промислових умовах нормативно-технічну документацію (проект технологічного регламенту та АНД) на препарат;

  • провести фармакологічні дослідження запропонованих капсул;

Об'єкти дослідження. Об'єктами дослідження є обніжжя бджолине (квітковий пилок), кислота янтарна та капсули на їх основі.

Предмет дослідження. Предметом дослідження є розробка складу та технології лікарського препарату у вигляді капсул на основі обніжжя бджолиного та кислоти янтарної.

Методи дослідження. При вирішенні поставлених у роботі задач були використані наступні технологічні, фізичні, фізико-хімічні методи: методи оцінки технологічних властивостей порошків (вологовміст, плинність, кут природного відкосу, насипна густина та насипна густина після усадки); математично-статистичний метод визначення та достовірного обґрунтування оптимального складу капсул; фармакопейні методи дослідження показників якості розроблених капсул (однорідність маси, розпадання, розчинення, мікробіологічна чистота); методи ідентифікації та кількісного визначення діючих речовин капсул (якісні кольорові реакції, тонкошарову хроматографію (ТШХ), метод потенціометричного титрування та метод абсорбційної спектрофотометрії в ультрафіолетовій області).

Дослідження специфічної активності капсул „Поллентар" проводили за методиками, рекомендованими Фармакологічним центром МОЗ України.

Обробку експериментальних даних проводили за допомогою методів математичної статистики.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше теоретично й експериментально обґрунтовано склад та технологію нового лікарського препарату у формі капсул, який містить обніжжя бджолине та кислоту янтарну і проявляє адаптогенні властивості.

Вперше вивчена у динаміці залежність технологічних параметрів порошкових сумішей обніжжя бджолиного та кислоти янтарної від додавання ряду допоміжних речовин: Vitocel, Prosolv, Kollidon, Ludipress, та ін.

Вивчено властивості розроблених капсул, запропоновано методики аналізу їх якості, визначено умови та термін зберігання.

Фармакологічними дослідженнями встановлено, що препарат "Поллентар" проявляє актопропротекторну, антигіпоксичну та церебропротекторну дію і є відносно нешкідливим.

Новизна досліджень підтверджена Деклараційним патентом на винахід (Пат. 62577 Україна, 7А61К35/78. Фармацевтична композиція адаптогенної дії "Поллентар").

Практичне значення одержаних результатів. Створено новийоригінальний вітчизняний препарат у формі капсуладаптогенної та актопротекторної дії.

Розроблено проект аналітичної нормативної документації на запропонований препарат і проект технологічного регламенту на виготовлення капсул під умовною назвою „Поллентар". Технологія отримання та методики аналізу капсул апробовані на підприємстві – ТОВ „Фармацевтична компанія „Здоровя" (акт апробації АНД від 22.12.04 р., акт апробації проекту технологічного регламенту від 23.12.04 р.)

Фрагменти роботи впроваджені до навчального процесу кафедри технології ліків і біофармації Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького (акт впровадження від 7.09.2004 р.), кафедри заводської технології ліків Національного фармацевтичного університету (акт впровадження від 10.09.2004 р.), кафедри фармацевтичних дисциплін Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я. Горбачевського (акт впровадження від 15.04.2004 р.), кафедри технології ліків Медичного інституту Української асоціації народної медицини (м. Київ) за темою "Тверді лікарські форми" (акт впровадження від 12.11.2003 р.).

Особистий внесок здобувача. Автором особисто:

- здійснено пошук та аналіз літературних даних відносно сучасного стану використання актопротекторів та ендогенних метаболітів для підвищення опірності організму, покращення енергозабезпечення тканин організму;


 
 

Цікаве

Загрузка...