WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Обгрунтування заходів щодо зміцнення здоров’я дітей харківської області у практичній діяльності лікаря загальної практики - сімейної медицини (автор - Реферат

Обгрунтування заходів щодо зміцнення здоров’я дітей харківської області у практичній діяльності лікаря загальної практики - сімейної медицини (автор - Реферат

17. Вовк А.Д., Щербінська А.М., Антоняк С.М., Супруненко Т.В., Антоненко С.В., Кравченко О.М., Люльчук М.Г. Аналіз особливостей перебігу СНІДу в Україні // Мат. Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті Л.В. Громашевського "Проблеми епідеміології, діагностики, клініки, лікування та профілактики інфекційних хвороб". - Київ, 2002. - С. 335-339.

Особистий внесок – визначення рівня вірусного навантаження в крові ВІЛ-інфікованих пацієнтів.

18. Кравченко О.М., Щербінська А.М., Антоненко С.В., Люльчук М.Г. Структура популяції ВІЛ-1, що циркулює в Україні // Материалы 1-й Международной научно-практической конференции "Специфическая диагностика инфекционных болезней". - г. Киев, 20-21 января 2004. - С. 18-19.

Особистий внесок – аналіз генотипової структури ВІЛ-1 в окремих регіонах України.

19. Люльчук М.Г., Кравченко О.Н., Антоненко С.В., Антоняк С.Н., Щербинская А.М. Роль метода ПЦР в определении репликативной активности возбудителей вирусных инфекций и ВИЧ у пациентов, находящихся на разных стадиях ВИЧ-инфекции // Материалы 1-й Международной научно-практической конференции "Специфическая диагностика инфекционных болезней". – г. Киев, 20-21 января 2004. - С. 24-27.

Особистий внесок – аналіз літературних даних щодо розвитку епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні та ролі вторинних захворювань в перебігу ВІЛ-інфекції у осіб з різними шляхами інфікування, визначення в зразках крові ВІЛ-інфікованих осіб рівня вірусного навантаження ВІЛ-1 та реплікативної активності збудників опортуністичних інфекцій і вірусних гепатитів, генотипування вірусу гепатиту С.

20. А.М. Щербінська, С.М. Антоняк, М.Г. Люльчук, О.М. Кравченко, С.В. Антоненко, А.Д. Вовк, І.О. Мочалін, Н.О. Бабій. Особливості перебігу ВІЛ-інфекції в Україні // матеріали науково-практичної конференції і пленуму Асоціації інфекціоністів України "Вірусні хвороби. Токсоплазмоз. Хламідіоз". – 5-6 травня 2004. - м. Тернопіль. - С. 251-253.

Особистий внесок – вивчення структури шляхів передачі інфекції в Україні протягом 1987-2003 років, визначення в зразках крові ВІЛ-інфікованих осіб рівня вірусного навантаження ВІЛ-1 та реплікативної активності збудників опортуністичних інфекцій і вірусних гепатитів, генотипування вірусу гепатиту С.

АНОТАЦІЯ

Люльчук М.Г. Характеристика епідемічного процесу ВІЛ-інфекції в Україні в залежності від шляху інфікування. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.02.02 – епідеміологія. – Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України, м. Київ, 2005 р.

Дисертація присвячена вивченню взаємозв'язку між особливостями поширення ВІЛ-інфекції, шляхом інфікування та субтиповою структурою ВІЛ-1, що циркулює в Україні.

Встановлені тенденції поширення епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні, визначені основні етапи розвитку епідемічного процесу. Виявлено взаємозв'язок між шляхом інфікування та особливостями поширення ВІЛ-інфекції. Доведено, що на сучасному етапі відбувається сумісний вплив на епідпроцес парентерального (споживання ін'єкційних наркотиків) та статевого шляхів інфікування. Виявлено, що шлях інфікування може впливати на прояви вірусних інфекцій в межах організму. Встановлено динаміку у зміні домінуючих субтипів ВІЛ-1 у ході епідемічного процесу в 1987-2003 роках в окремих регіонах України, в групах з парентеральним (ін'єкційним) та статевим шляхами інфікування. Доведено домінування субтипу А ВІЛ-1 у більшості областей України, мультиваріантних штамів та субтипу В – у Миколаївській області.

Ключові слова: ВІЛ-інфекція, шлях інфікування ВІЛ, субтипова структура ВІЛ-1.

АННОТАЦИЯ

Люльчук М.Г. Характеристика эпидемического процесса ВИЧ-инфекции в Украине в зависимости от пути инфицирования. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.02.02 – эпидемиология. – Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского АМН Украины, г. Киев, 2005 г.

Диссертация посвящена изучению зависимости между особенностями распространения ВИЧ-инфекции, путем инфицирования и субтиповой структурой ВИЧ-1, циркулирующего в Украине.

Установлены тенденции распространения эпидемии ВИЧ-инфекции/ СПИДа в Украине, определены основные этапы развития эпидемического процесса. Выявлена взаимосвязь между путем инфицирования и особенностями распространения ВИЧ-инфекции в различных регионах Украины. Так, установлено, что наиболее пораженными являются области Юго-Восточного региона, в которых сконцентрировано большое количество потребителей инъекционных наркотиков (ПИН). В большинстве областей региона эпидемии ВИЧ-инфекции/СПИДа начинались одинаково – со стремительного возрастания показателей заболеваемости за счет вспышек ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков. Относительно благополучной остается ситуация в западных областях Украины, где сохранились моральные устои общества в отношении отсутствия большого количества половых партнеров и низкого уровня потребления наркотиков.

Выявлено, что на современном этапе развития эпидпроцесса ВИЧ-инфекции парентеральный (инъекционный) путь инфицирования остается доминирующим. Вместе с тем увеличился удельный вес полового пути передачи инфекции и связанной с ним вертикальной трансмиссии. Активизация полового пути указывает на переход эпидемического процесса из среды наркопотребителей в благополучные слои населения и прогнозирует ухудшение эпидситуации в ближайшие годы. Причины ухудшения заключаются в том, что на современном этапе ВИЧ-инфекция распространяется и в среде ПИН, и среди половых партнеров наркопотребителей, т.е. парентеральный (инъекционный) и половой пути передачи инфекции оказывают совместное воздействие на эпидпроцесс. Вследствие этого в последнее время увеличились темпы распространения эпидемии ВИЧ-инфекции в большинстве регионов Украины.

Показано, что путь инфицирования может оказывать влияние на особенности проявления ВИЧ-инфекции в пределах организма. Так, установлено, что потребление инъекционных наркотиков приводит к формированию у ВИЧ-инфицированных наркопотребителей микст-инфекции: оппортунистических инфекций герпетической природы и вирусных гепатитов. Репликативная активность возбудителей оппортунистических инфекций определяется на фоне отсутствия у пациентов клинических проявлений, что обуславливает необходимость профилактики названых инфекций уже на безманифестной стадии ВИЧ-инфекции.

Для выявления зависимости между особенностями распространения ВИЧ-инфекции и субтиповой структурой вируса иммунодефицита человека было проведено серо- и геносубтипирование ВИЧ-1. Результаты проведенного серотипирования ВИЧ-1 показали, что в группе инфицированных половым путем чаще выявлялись антитела к серотипу А, в группе инфицированных парентеральным (инъекционным) путем – к серотипу А/С.

Выявлена смена преобладающих генотипов ВИЧ-1 в ходе эпидемического процесса в 1987-2003 годах в Украине. Доказано доминирование генотипа А ВИЧ-1 в большинстве регионов Украины, мультивариантных штаммов и субтипа В ВИЧ-1 – в Николаевской области.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, путь инфицирования, субтиповая структура ВИЧ-1.

THE SUMMARY

Lyulchuk M.G. Characteristic of epidemic process of the HIV-infection in Ukraine depending on a way of transfer of the infection. – Manuscript.

Thesis on obtaining of a scientific degree of the candidate of medical science on a speciality 14.02.02 – epidemiology. – Lev Gromashevsky Institute of Epidemiology and Infectious Diseases. Kyiv, 2005.

The dissertation is devoted to studying of dependence between features of distribution of the HIV-infection, way of transfer of the infection and subtypical structure of the HIV-1 circulating in Ukraine.

Tendencies of distribution of epidemic HIV/AIDS in Ukraine are established, the basic stages of development of epidemic process are determined. The interrelation between way of transfer of the infection and features of distribution of the HIV-infection in various regions of Ukraine is revealed. Joint influence on epidemic process of parenteral (injection) and heterosexual ways of transfer of the infection at the present stage is proved. It is established, that the way of transfer of the infection can influence on displays of virus infections within an organism.

Change of prevailing subtypes of the HIV-1 is established during epidemic process in 1987-2003 years in separate regions of Ukraine, in groups including IDUs and people infected by heterosexual way. Dominations of subtype A HIV-1 in the majority of regions of Ukraine, multiple strains and subtype B – in Nikolaev region are proved.

Key words: the HIV-infection, a way of transfer of the infection, subtypical structure of the HIV-1.

Підписано до друку 25.09.2005 р. Формат 6084/16. Обсяг 1,25 друк. арк. Зам. 396. Наклад 100.

Друкарня НМУ, Київ – 57, проспект Перемоги, 34


 
 

Цікаве

Загрузка...