WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Обгрунтування заходів щодо зміцнення здоров’я дітей харківської області у практичній діяльності лікаря загальної практики - сімейної медицини (автор - Реферат

Обгрунтування заходів щодо зміцнення здоров’я дітей харківської області у практичній діяльності лікаря загальної практики - сімейної медицини (автор - Реферат

3

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ

ім. Л.В. ГРОМАШЕВСЬКОГО

ЛЮЛЬЧУК МАРІЯ ГЕННАДІЇВНА

УДК 578.826.6:575.113-853 616.07-078:98+826.6

Характеристика епідемічного процесу віл-інфекції в україні в залежності від шляху інфікування

14.02.02 – епідеміологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Інституті епідеміології та інфекційних хворобім. Л.В. Громашевського АМН України

Науковий керівник

доктор медичних наук, професор

Щербінська Алла Михайлівна,

Інститут епідеміології та інфекційних хворобім. Л.В. Громашевського АМН України, головний науковий співробітник лабораторії загальної вірусології

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Гураль Анатолій Леонтійович, Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України, завідувач лабораторії вірусних гепатитів та ВІЛ-інфекції

доктор медичних наук, професор Дзюблик Ірина Володимирівна, Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, завідувач кафедри вірусології

Провідна установа

Український науково-дослідний протичумний інститут ім. І.І. Мечнікова, лабораторія повільних інфекцій та ВІЛ/СНІДу, МОЗ України, м. Одеса

Захист відбудеться " 28 " жовтня 2005 року о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.614.02 при Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України (03038,м. Київ – 38, вул. М. Амосова, 5)

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України (03038,м. Київ – 38, вул. М. Амосова, 5)

Автореферат розісланий " 27 " вересня 2005 року

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат медичних наук Доан С.І.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. ВІЛ-інфекція та її кінцева стадія СНІД стали в останні роки однією з найважливіших проблем сучасності [UNAIDS/WHO, 2004]. За більш ніж 20-річну історію хвороби ВІЛ вразив понад 55 млн. осіб, з них майже 22 млн. дорослих та 4,5 млн. дітей вже померли.

Протягом останнього часу Україна за темпами росту інфікованих зайняла одне з провідних місць у Східній Європі разом з Російською Федерацією та Естонією. За статистичними даними Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України на 01.01.05 р. в країні офіційно зареєстровано 74 856 ВІЛ-інфікованих, з них 8 478 дітей [Щербінська А.М. та співавт., 2005].

Як визначають епідеміологічні спостереження [Щербінська А.М. та співавт., 2000], особливості поширення ВІЛ у значній мірі пов'язані із шляхами інфікування. Так, найбільш стрімке і агресивне зростання темпів розвитку епідемічного процесу ВІЛ-інфекції спостерігається серед шприцевих наркоспоживачів. Статевий шлях інфікування (як гетеросексуальні, так і гомосексуальні стосунки), визначає повільне, але більш масове охоплення населення. Тому особливості епідемічного процесу в значній мірі визначаються саме активністю того чи іншого механізму передачі збудника інфекції на конкретному етапі розвитку епідемії.

Провідним шляхом інфікування в Україні протягом 1995-2003 рр. залишався парентеральний – при ін'єкційному введенні наркотиків. Разом з тим, останнім часом суттєво зросла частка статевого шляху передачі збудника інфекції, передусім через сексуальних партнерів наркоспоживачів. Внаслідок цього збільшилась кількість ВІЛ-інфікованих вагітних жінок та дітей, народжених ними [Щербинська А.М. та співавт., 2003].

Важливим фактором також є те, що парентеральне інфікування ВІЛ через забруднені шприці відбувається на тлі тривалого впливу на організм хімічних чинників (наркотиків), можливості попадання в кров збудників інших інфекцій – вірусів гепатиту В і С [Chamot E., 1990; Quaranta J.E., 1994]. Це пригнічує імунітет та обумовлює ризик розвитку широкого спектру опортуністичних інфекцій, які в подальшому окреслюють клінічну картину СНІДу та стають причиною смерті хворих на СНІД [Покровський В.В., 2000].

Особливості розвитку епідемії серед окремих вразливих груп дослідники пов'язують також і з властивостями самого вірусу, його приналежністю до певного субтипу. Так, на початковому етапі розвитку епідемії, серед наркоспоживачів здебільшого визначались субтипи А та С, серед гомосексуалістів – субтип В [CDC, 1981; Ho D., 1995]. Проте відсутні достовірні дані про зв'язок окремих субтипів ВІЛ-1 з тим або іншим шляхом передачі вірусу на сучасному етапі в Україні.

Високі темпи росту інфікованості населення без будь-яких ознак стабілізації епідемічного процесу, швидкий перехід безманіфестних форм ВІЛ-інфекції в СНІД за рахунок розвитку опортуністичних інфекцій обґрунтовують необхідність вивчення особливостей, які впливають на епідемічний процес, з наданням характеристики взаємозв'язку між поширенням ВІЛ-інфекції, шляхом інфікування та гетерогенністю популяції ВІЛ-1, що циркулює в Україні.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційні дослідження були проведені в рамках планових науково-дослідних робіт лабораторії загальної вірусології Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України: "Визначення факторів, що обумовлюють особливості перебігу ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні" (державний реєстраційний №0101V002328) та "Вивчення структури популяції ВІЛ-1, що циркулює в Україні" (державний реєстраційний №0101V002331).

Мета роботи –вивчити взаємозв'язок між особливостями поширення ВІЛ-інфекції, шляхом інфікування та субтиповою структурою ВІЛ-1, що циркулює в Україні.

Для реалізації вказаної мети були поставлені такі задачі:

  1. Проаналізувати епідемічну ситуацію з ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні за 1987-2004 рр.

  2. Визначити вплив шляху інфікування на поширення ВІЛ-інфекції в Україні.

  3. Провести аналіз особливостей проявів ВІЛ-інфекції в групах ризику.

  4. Встановити серотипову структуру популяції ВІЛ-1, що циркулює в уразливих групах.

  5. Виявити генотипову структуру популяції ВІЛ-1 у групах ризику, в окремих регіонах України.

Об'єкт дослідження.Епідемічний процес ВІЛ-інфекції/СНІДу, шляхи передачі інфекції, субтипи ВІЛ-1.

Предмет дослідження.Статистичні звіти щодо реєстрації ВІЛ-інфікованих, хворих на СНІД та померлих від СНІДу за 1987-2004 рр. (відомча статистика); історії хвороб та анкети ВІЛ-інфікованих пацієнтів, лімфоцити крові ВІЛ-інфікованих осіб з окремих регіонів України із парентеральним та статевим шляхами інфікування; вірус імунодефіциту людини.

Методи дослідження:епідеміологічні, вірусологічні, молекулярно-біологічні, статистичні.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше в Україні проведено комплексне вивчення особливостей поширення ВІЛ-інфекції серед осіб з різними шляхами інфікування, з урахуванням субтипової структури ВІЛ-1, що циркулює в групах ризику.

Визначено тенденції розвитку епідемічного процесу в окремих регіонах України, показано залежність територіальних особливостей та темпів поширення епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу від шляху передачі збудника інфекції.

Доведено наявність на сучасному етапі сумісного впливу на епідемічний процес ВІЛ-інфекції парентерального (ін'єкційного) та статевого шляхів інфікування, що призвело до зростання темпів поширення епідемії в більшості областей України.

Виявлено, що у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, на тлі відсутності клінічних проявів, визначається високий рівень реплікативної активності збудників опортуністичних інфекцій, що обумовлює необхідність профілактики останніх вже на безманіфестній стадії ВІЛ-інфекції. Встановлено, що споживання ін'єкційних наркотиків призводить до формування у ВІЛ-інфікованих споживачів ін'єкційних наркотиків (СІН) мікст-інфекції: опортуністичних інфекцій герпетичної природи та вірусних гепатитів С і В.

Визначено динаміку у зміні домінуючих субтипів ВІЛ-1 в ході епідемічного процесу в 1987-2003 рр. Доведено, що в більшості регіонів України у генотиповій структурі ВІЛ-1 превалює субтип А, у Миколаївській області – мультиваріантні штами та субтип В.

Практичне значення одержаних результатів. Виявлено взаємозв'язок між особливостями поширення ВІЛ-інфекції та шляхом інфікування в різних регіонах України. Отримані результати використані під час наукової розробки облікового документу "Повідомлення про зміни у Реєстраційній карті ВІЛ-інфікованої особи", затвердженого спільним Наказом МОЗ та Держкомстату України № 640/663 від 24.12.2004 р.

Визначення спектру опортуністичних інфекцій дає підставу для цілеспрямованої профілактики останніх у ВІЛ-інфікованих пацієнтів на ранніх стадіях хвороби. Отримані дані враховані при розробці "Методичних рекомендацій щодо лабораторного моніторингу за ВІЛ-інфекцією та антиретровірусною терапією" /розробники Василенко Л.Г., Кравченко О.М., Люльчук М.Г./, затверджених наказом МОЗ України №580 від 12.12.2003 р. Методичні рекомендації впроваджені в навчальний процес Одеського державного медичного університету.

Характеристика субтипової структури ВІЛ-1 допоможе в створенні майбутніх вакцинних препаратів та діагностичних систем, які врахують гетерогенність популяції ВІЛ-1 та наявність рекомбінантних форм вірусу, що циркулює на теренах України.


 
 

Цікаве

Загрузка...