WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Інформаційна технологія для підтримки прийняття рішень в задачах гідрогеохімічного моніторингу (автореферат) - Реферат

Інформаційна технологія для підтримки прийняття рішень в задачах гідрогеохімічного моніторингу (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

ЛЕВЧЕНКО Леонід Іванович

УДК 796.012.1:[615.015.4+661.63]

Корекція функціонального стану спортсменів екзогенними макроергічними фосфатами

14.01.24-лікувальна фізкультура та спортивна медицина

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Дніпропетровськ - 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Запорізькій медичній академії післядипломної освіти

МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор

ФУШТЕЙ Іван Михайлович,

Запорізька медична академія післядипломної освіти, завідувач кафедри терапії, клінічної фармакології та ендокринології.

Офіційні опоненти: - доктор медичних наук, доцент

ЄРЬОМІНА Олена Леонідівна

Українська медична стоматологічна академія (м. Полтава), завідуюча курсом лікувальної фізкультури та спортивної медицини;

- доктор медичних наук, професор

ПОЛЯНСЬКА Оксана Степанівна,

Буковинська державна медична академія (м. Чернівці), завідуюча кафедрою реабілітації, лікувальної фізкультури, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров'я.

Провідна установа: Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, кафедра спортивної медицини та санології, м. Київ.

Захист відбудеться "_____" _____________200___ р. о _____годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.601.01 Дніпропетровської державної медичної академії за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Дніпропетровської державної медичної академії (49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9).

Автореферат розісланий "____" ______________2004 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор медичних наук, доцент Кобеляцький Ю.Ю.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність роботи. Однією з найбільш важливих задач у спорті вищих досягнень є вирішення питань оптимізації фізичної працездатності спортсменів на всіх етапах спортивної діяльності (Бальсевич В.К., 1999, Барановський В.А., 1998). Фахівці, що працюють в області спортивної медицини, постійно проводять пошук нових підходів для удосконалення методів профілактики і лікування різних порушень, що виникають в організмі спортсменів, етіологічним фактором яких є максимальні фізичні навантаження. Виконання інтенсивних і/чи тривалих навантажень сприяє розвитку перевтоми і зниженню потенціалу адаптації. Звуження меж адаптації призводить до зниження працездатності (Опі Л.Х., 1998, Явелов та співавт., 1997). При цьому проблема зниження працездатності, за словами А.А. Ухтомського, "виходить далеко за межі фізіології і стає соціальною проблемою першорядного значення". Таким чином, вирішення питань оптимізації фізичної працездатності є дуже актуальною задачею. Особливо гостро ця задача постає в спорті вищих досягнень. Розв'зання її повинне ґрунтуватися на загальнобіологічних принципах, і внесок фахівців у її розв'язання можливий лише на основі глибокого вивчення різних стадій патогенезу процесів стомлення, фізіологічних і біохімічних механізмів дезадаптації (Височін Ю.В., 1988). В даний час накопичено досить великий фактичний матеріал з етіології, патогенезу і клініки порушень, що виникають під впливом фізичного навантаження різної інтенсивності, а також оцінки ефективності заходів, спрямованих на підвищення адаптаційно-пристосувальних можливостей організму спортсмена на різних етапах спортивної діяльності. Одним з можливих шляхів розширення меж адаптації людини є фармакологічна корекція препаратами, що діють на базальні процеси біоенергетики.

Згідно із сучасними уявленнями про патогенез розвитку різних порушень, що виникають в окремих органах і тканинах організму під впливом інтенсивного фізичного навантаження, найбільш важливою його патогенетичною ланкою є зміна адекватного функціонування реакцій вуглеводно-енергетичного обміну, що призводить до зниження енергетичних запасів клітин. Дані порушення призводять до розвитку стомлення, зниження загальної працездатності організму. Однак вибір засобів корекції даних порушень метаболізму дуже обмежений.

У спортивній медицині ще не досить повно визначені принципи метаболічної терапії, що регламентують науково обґрунтований підбір препаратів, режим дозування, раціональне комбінування. Одним з перспективних напрямків у цьому відношенні є використання дозволених до широкого застосування екзогенних макроергічних фосфатів (фосфокреатин (ФК), аденозінтрифосфат (АТФ) та інш.), фармакотерапевтичні можливості яких, при фізичних навантаженнях, вивчені не повною мірою.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційної роботи відповідає тематиці плану НДР кафедри терапії, клінічної фармакології та ендокринології Запорізької медичної академії післядипломної освіти: "Ішемічна хвороба серця в сукупності з гіпертонічною хворобою: клінічні прояви, гемодинаміка і деякі пресорні нейрогуморальні регуляторні субстанції" (державний реєстраційний № 0100U001183). Дисертаційне дослідження проводилося відповідно до пункту 85 („Розробити фізкультурно-оздоровчі програми для різних вікових груп населення") цільової комплексної програми „Фізичне виховання – здоров'я нації".

Мета роботи - визначити доцільність і оптимізувати фармакологічні схеми призначення дозволених екзогенних макроергічних фосфатів при фізичних навантаженнях в аеробно-анаеробних зонах потужності.

Задачі дослідження:

1)в експерименті і клініці провести порівняльну оцінку функціонального стану організму і ступеня порушення окремих лімітуючих ланок обміну речовин у різних органах і тканинах при максимальних фізичних навантаженнях;

2) вивчити роль окремих компенсаторних метаболічних шляхів у формуванні активної резистентності організму до фізичного навантаження;

3) вивчити вплив на метаболічні процеси в окремих органах і тканинах екзогенних макроергічних фосфатів, оцінити фармакологічні ефекти їхнього призначення;

4) вивчити терапевтичні можливості екзогенних макроергічних фосфатів при призначенні спортсменам-футболістам на різних етапах тренувально-змагальної діяльності;

5) визначити фармакологічні підходи до оптимізації функціонального стану організму футболістів на основі науково обґрунтованого підбора досліджуваних препаратів, режиму призначення і дозування.

Об'єкт дослідження – спортсмени-футболісти високої кваліфікації.

Предмет дослідження – вплив екзогенних макроергічних фосфатів на функціональний стан організму при роботі в аеробно-анаеробній зоні потужності.

Наукова новизна. Уперше проведене комплексне вивчення функціонального стану організму спортсменів-футболістів в період тренувально-змагальної діяльності в умовах максимальних навантажень, яке включало дослідження електрофізіологічних, біохімічних показників, морфологічних змін еритроцитів у зіставленні з експериментальною моделлю на тваринах, що дозволило виділити патогенетичні ланки, які лімітують вуглеводно-енергетичний обмін і роль реакцій "шатла Сакса". Дано порівняльну оцінку терапевтичної ефективності екзогенних макроергічних фосфатів, що корегують вуглеводно-енергетичний обмін.

Практична значимість отриманих результатів. На підставі комплексного підходу (клінічний, електрофізіологічний, лабораторно-біохімічний, морфологічний), а також визначення прямої кореляційної залежності між показниками фізичної працездатності і гемодинамічними параметрами з морфологічними змінами еритроцитів, що дають можливість спрощувати діагностику, у спортсменів-футболістів при максимальному фізичному навантаженні, виділена група ризику спортсменів, що вимагає метаболічної корекції. Показано терапевтичну цінність екзогенного ФК (препарату "Неотон") у корекції цих порушень.

Впровадження в практику. Отримані експериментальні дані використовуються в навчальному процесі Запорізької медичної академії післядипломної освіти, Запорізького державного університету, Запорізького державного медичного університету, Дніпропетровської державної медичної академії і Національного університету фізичного виховання і спорту України. Результати досліджень включені в тренувально-змагальний процес футбольних команд вищої ліги „Динамо" (м. Київ), „Металург" (м. Донецьк), „Металург" (м. Запоріжжя); другої ліги „Електрометалург-НФЗ" (м. Нікополь) та впроваджуються в практику Федерації футболу України професіональних футбольних команд.


 
 

Цікаве

Загрузка...