WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вплив фібринолізису на функцію ендотелію, гемостаз, гемодинамічні і структурно-функціональні показники у хворих на інфаркт міокарда (автореферат) - Реферат

Вплив фібринолізису на функцію ендотелію, гемостаз, гемодинамічні і структурно-функціональні показники у хворих на інфаркт міокарда (автореферат) - Реферат

Основні положення дисертації відображено в таких публікаціях:

1. Люшук К.Ю. Психолого-педагогічні аспекти обґрунтування ролі інноваційних технологій у навчанні // Педагогічний пошук: Науково-методичний вісник. – Луцьк, 2004. – № 4 (44). – C.49-52.

2. Люшук К.Ю. Узагальнення ролі інтенсивних освітніх технологій у навчальному процесі медичного коледжу // Проблеми педагогічних технологій: Збірник наукових праць. – Луцьк, 2004. – № 2 (27). – С.125-133.

3. Люшук К.Ю. Використання рефлексивно-інноваційних технологій у навчальному процесі медичного коледжу // Педагогічні науки: Збірник наукових праць. – Суми: СумДПУ ім. Макаренка, 2005.– C. 140-145.

4. Люшук К.Ю. Дослідження ролі інноваційних педагогічних технологій у засвоєнні науково-природничих знань // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи: Зб. Наукових праць. Випуск 2. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – С. 103 - 108.

5. Люшук К.Ю. Практикум з аналітичної хімії: Методичні рекомендації для проведення практичних занять.- Луцьк: ЛБМК, 2004. - 65 с.

6. Люшук К.Ю. Теоретичні основи аналітичної хімії: Курс лекцій.- Луцьк: ЛБМК, 2004.- 91 с.

7. Люшук К.Ю. Нестандартні заняття з хімії: Посібник для студентів і вчителів. - Луцьк: ЛБМК, 2005.- 67 с.

Анотація

Люшук К.Ю.„Дидактичні засади застосування інноваційних педагогічних технологій у процесі вивчення науково-природничих дисциплін у медичних коледжах". – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.09 – „Теорія навчання". – Волинський державний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2005.

Дисертаційне дослідження присвячено розкриттю проблеми формування науково-природничих знань у майбутніх медичних працівників. Здійснено аналіз понять „педагогічна технологія", „інноваційна технологія", „дидактична технологія", „науково-природничі знання". Узагальнено сучасні аспекти методологічних основ сучасних освітніх технологій, запропонована структуризація їх запровадження у навчальний процес. Визначено зміст, форми та методи формування науково-природничих знань студентів залежно від особливостей здібностей, якими повинен володіти студент медичного коледжу; теоретично обґрунтовано наукові та дидактичні умови формування науково-природничих знань у процесі використання сучасних педагогічних технологій. Доведено, що підвищення ефективності формування науково-природничих знань у майбутніх медичних працівників сприяє впровадженню експериментальної моделі інноваційної технології формування науково-природничих знань, в якій враховано сучасні концептуальні ідеї організації навчально-пізнавальної діяльності студентів у медичному коледжі.

Ключові слова: педагогічна технологія, інноваційна технологія, дидактична технологія, формування науково-природничих знань, медичний працівник.

Аннотация

Люшук Е.Ю. Дидактические основы внедрения инновационных педагогических технологий в процессе изучения научно-естественных дисциплин в медицинских колледжах. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.09 – „Теория обучения". – Волынский государственный университет имени Леси Украинки. – Луцк, 2005.

Диссертационное исследование посвящено раскрытию проблемы внедрения инновационных технологий в процесс обучения будущих медицинских работников. Проведен системный анализ понятий: педагогические технологии, инновационные технологии, дидактические технологии, формирование научно-естественных и профессиональных знаний будущих медицинских работников.

Выявлены содержание, формы и методы учебной деятельности студентов медицинского колледжа в зависимости от закономерностей реализации учебно-познавательной деятельности личности. Обосновано, что приобретение научно-естественных знаний студентами медицинского колледжа происходит в процессе таких технологий познания: индивудуально-личностной; интенсивно-образовательной; рефлексионно-инновационной.

Определены компоненты сформированности научно-естетсвенных и профессиональных знаний будущих медицинских работников, к которым относятся: дидактический, образовательный, деятельностный. Соответственно, на почве дидактического познания в процессе усвоения общеобразовательных знаний каждый из этих компонентов формирует важные составляющие компетентности будущего медицинского работника: познавательный интерес, профессиональные способности, научно-естественное мышление.

Теоретически обоснованы научно-методологические основы и условия формирования научно-естественных знаний будущего медицинского работника, определены структурные звенья инновационной технологии подготовки студентов медицинского колледжа, их функции, взаимосвязи, раскрыто содержание основных направлений общеобразовательной и профессиональной подготовки. Они в совокупности обеспечивают эффективность инновационной технологии в процессе познавательной деятельности студентов медицинского колледжа и творческого развития индивидуальных способностей.

Результаты констатирующего эксперимента убедительно доказали, что предложенная система инновационной технологии формирования научно-естественных знаний с использованием современных методов и подходов обучения является эффективной, ее внедрение не предвидит внесения изменений в учебные планы и программы и предусматривает индивидуальное самоопределение студентов медицинского колледжа на каждом этапе общеобразовательной подготовки.

Доказано, что повышение эффективности формирования научно-естественных знаний будущих медицинских работников в учебной деятельности способствует внедрению экспериментальной модели технологии формирования личности медицинского работника, в которой учтены концептуальные идеи организации дидактического процесса в медицинском колледже.

Рекомендуется использовать результаты исследования как основу для дальнейших дидактических разработок в области общеобразовательной и профессиональной подготовки будущих медицинских работников.

Ключевые слова: педагогические технологии, инновационные технологии, дидактическая технология, формирование научно-естественных знаний, медицинский работник.

Annotation

Lyushuk K.Y. " Didactic principles of application innovative pedagogical technologies in the process of studying scientific – naturalistic disciplines in medical colleges". - Manuscript.

Dissertation for obtaining scientific degree of pedagogical sciences with speciality of 13.00.09 -" Training of theory". – Volhyn State University named after Lesia Ukrainka. Lutsk, 2005.

This dissertation research is dedicated to uncovering of problem of formation general education among the future medical workers. The analysis of such notions as ׃"pedagogical technology", "innovative technology", "didactical technology", "scientific – naturalistic knowledge" are made. The modern aspects of methodological foundations of modern educational technologies are generalized, structurizing of their establishment in a studying process is suggested. The contents, forms and methods of forming of scientific – naturalistic knowledge of students; depending on peculiarities of abilities, which a student of a medical college must possess are determined ; scientific and didactical conditions of forming general education knowledge in the process of using modern pedagogical technologies are theoretically proved. It is demonstrated, that increasing of efficiency of forming scientific – naturalistic knowledge among the future medical workers assists for introducing of experimental model of innovation technology of forming general education , where the modern conceptual ideas of organization of educational – cognitive students activity at a medical college are taken into account.

The key words׃ pedagogical technology, innovative technology, didactical technology, forming of scientific – naturalistic knowledge, medical worker.


 
 

Цікаве

Загрузка...