WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вплив фібринолізису на функцію ендотелію, гемостаз, гемодинамічні і структурно-функціональні показники у хворих на інфаркт міокарда (автореферат) - Реферат

Вплив фібринолізису на функцію ендотелію, гемостаз, гемодинамічні і структурно-функціональні показники у хворих на інфаркт міокарда (автореферат) - Реферат

Проведена експериментальна перевірка підтвердила, що використання принципу суб'єктності і створення сприятливого педагогічного середовища суттєво вплинуло на підвищення рівня самостійності студентів. В експериментальних групах кількість студентів, які піднялися на вищий рівень самостійності, склала 75,2%, а в контрольних - 41,0%.

Проведена науково-пошукова робота довела, що ефективною особистісно орієнтована технологія навчання буде за умови забезпечення викладачем оптимального управління самостійною роботою студентів, яке передбачає:

 • чітке визначення і усвідомлення факторів (зовнішніх і внутрішніх), які впливають на здійснення цього процесу;

 • систематичну роботу з метою аналізу досвіду самостійної діяльності студента;

 • моделювання самостійної діяльності студента, що включає: цілепокладання і мотивацію діяльності; вибір відповідних відносин між викладачем і студентом; підбір суб'єктивно-доцільних завдань за змістом, формою і методами самостійної роботи;

 • регулятивно-коригуючі дії щодо самостійної роботи студента.

При традиційній технології навчання розв'язання даної проблеми часто стає не вирішуваною через намагання викладачів досягти в навчальному процесі стабільності за рахунок організації стійких зв'язків і відносин, а надання студентам права вибору в навчанні ускладнює це завдання.

Запропонований нами авторський варіант педагогічного управління самостійною роботою студентів при вивченні хімії перевірявся експериментально. Було обґрунтовано функції управління (мотиваційну, регулюючу, контролюючу й оцінюючу), реалізація яких розглядалася на всіх етапах самостійної роботи студентів (прийняття самостійної роботи, прогнозування результату, планування самостійної роботи, реалізація особистісних стратегій навчання, підсумковий аналіз та оцінка самостійної роботи студентів). Це дозволило ефективно здійснити формуючий експеримент у процесі навчально-пізнавальної діяльності студентів медичного коледжу.

На основі результатів експериментального дослідження можна стверджувати, що ефективність запропонованої моделі технології загальноосвітньої підготовки студента медичного коледжу доводиться якісними змінами показників (підвищення рівня) в кожному з її компонентів: освітньому (зріс рівень володіння науково-достовірними природничими знаннями, усвідомлення багатогранності та детермінованості зв'язків природних явищ); дидактичному (освоєння прийомів раціональної організації режиму власної навчально-пізнавальної діяльності, підвищення культури розумової праці); діяльнісному (підвищилася самостійність практичних і розумових дій, психологічна готовність до нового типу мислення та поведінки у навколишньому середовищі).

Рис.2 Динаміка компонентних рівнів технології загальноосвітньої підготовки студентів медичного коледжу.

Динаміка змін показників, які простежуються на діаграмі, свідчить, що використання інноваційної педагогічної технології сприяє ефективному вирішенню завдань професійної підготовки студентів-медиків.

Теоретичний аналіз проблеми та результати експериментального дослідження дають підстави для викладу загальних висновків.

ВИСНОВКИ

 1. Основні аспекти формування пізнавальних інтересів студентів медичного коледжу є однією з найбільш актуальних проблем у педагогічній теорії і практиці. Історико-філософські засади дозволяють зробити узагальнення, що пізнавальні інтереси характеризуються динамічними взаємозв'язками методологічного, мотиваційного і науково-методичного аспектів навчально-виховного процесу в медичному коледжі, як у часі, так і в просторі. Проведене дослідження показало: формування у студентів медичного коледжу пізнавального інтересу в процесі вивчення науково-природничих дисциплін не може обмежуватися тільки навчальною діяльністю, воно повинно продовжуватися в процесі самостійної роботи майбутнього медика, яка є важливим аспектом формування логічного мислення та розвитку свідомості випускників коледжу.

 2. Дидактично-технологічний аспект притаманний усім компонентам навчально-виховної роботи, яка є сполучною ланкою у засвоєнні науково-природничих знань та професійної освіти, забезпечує науковість, повноту, варіативність, широту та цілісний підхід до реалізації дидактичних умов розвитку пізнавальних інтересів студентів медичного коледжу у процесі вивчення хімії, біології та інших предметів природничого циклу.

 3. Інноваційна технологія забезпечує формування інтегральної властивості особистості, яка характеризує її емоційну, інтелектуальну і вольову сфери. За результатами нашого дослідження для реалізації творчого потенціалу студентів медичного коледжу ефективним є використання технологічного принципу навчання, пошукового та дослідницького підходів у самостійній практичній діяльності, тісне поєднання навчального і позанавчального процесів у медичному коледжі при вивченні предметів природничого циклу.

 4. Проведене комплексне дослідження підтвердило, що інноваційна технологія навчально-пізнавальної діяльності носить універсальний характер і має значний поліваріантний потенціал. Система навчальної роботи, складовою частиною якої є наукові товариства, дидактичні ігри, забезпечує адекватність педагогічного впливу на студентів медичного коледжу і високу ефективність роботи з метою формування їх пізнавальних інтересів та розвитку нестандартного мислення у процесі вивчення предметів природничого циклу.

 5. Реалізація формуючого експерименту довела, що методика ефективного формування пізнавальних інтересів студентів медичного коледжу у здійсненні технології навчально-пізнавальної діяльності має ряд етапів:

а) підготовка студентів, яка забезпечує певний запас знань і умінь, пізнавальних засобів, необхідних для розвитку творчих інтересів студентів медичного коледжу;

б) створення позитивного емоційного ставлення до предметів природничого циклу і до самостійної діяльності, яке є необхідною передумовою формування пізнавального інтересу у реалізації інноваційної технології;

в) організація творчої діяльності, яка пробуджує у студентів пізнавальні потреби та їх активізацію у процесі самостійної пізнавальної діяльності з метою подальшого розвитку творчого мислення;

г) систематична пошукова діяльність викладача, використання доцільних форм і методів інноваційної технології навчання з метою розвитку у студентів стійкого пізнавального інтересу у процесі вивчення предметів природничого циклу.

 1. У процесі науково-пошукової роботи виявлено і методично обґрунтовано систему технологічно-дидактичних умов формування пізнавальних інтересів студентів медичного коледжу: зміна вражень за рахунок різноманітних прийомів; емоційно-інтелектуальне нагнітання; створення ситуації раптовості, новизни, романтичності; наявність елементу колективної творчості у процесі вивчення науково-природничих дисциплін.

 2. Теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено необхідність і важливість удосконалення форм, методів і прийомів інноваційної технології формування пізнавальних інтересів студентів. Показано, що важливе значення мають теоретична, практична, наукова і суспільно корисна форми роботи. Активізація пізнавальної діяльності студентів медичного коледжу здійснюється методом проблемного викладання, частково-пошуковим і дослідницьким методами під час вивчення предметів природничого циклу.

 3. Доведено, що формування пізнавальних інтересів є більш ефективним, якщо: організується різноманітна творча діяльність, види якої систематично чергуються; знання виробляються на індуктивно-практичній основі з поступовим залученням елементів дедуктивних міркувань; максимально використовується принцип наочності; реалізуються міжпредметні зв'язки у процесі вивчення предметів природничого циклу.

 4. У дослідженні виявлено рівні прояву інтересів студентів у пізнавальній діяльності в їх динамічній системі: споглядальний, споглядально-дійовий, пізнавальний, пізнавально-творчий, теоретичний і теоретично-творчий. Також визначено критерії рівнів сформованості пізнавальних інтересів майбутніх медиків, показники яких розкривають комплексні досягнення в процесі вивчення предметів природничого циклу: позитивний розвиток потреб і мотивів у діяльності студента, розвиток інтелекту, світоглядно цілісне сприйняття оточуючого світу, активна комунікативна діяльність.

 5. Експеримент виявив закономірності розвитку у студентів медичного коледжу пізнавальних інтересів за основними технологічно-дидактичними критеріями, довів обґрунтованість розробленої методики використання інноваційної технології, яка ефективніша за традиційну. Запропоновані нами методичні рекомендації можуть бути використані в усіх різноманітних формах при вивченні науково-природничих дисциплін у різних закладах системи вищої освіти, а також у здійсненні подальших досліджень розвитку пізнавальних інтересів студентів.


 
 

Цікаве

Загрузка...