WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вплив фібринолізису на функцію ендотелію, гемостаз, гемодинамічні і структурно-функціональні показники у хворих на інфаркт міокарда (автореферат) - Реферат

Вплив фібринолізису на функцію ендотелію, гемостаз, гемодинамічні і структурно-функціональні показники у хворих на інфаркт міокарда (автореферат) - Реферат

Об'єкт дослідження – процес реалізації інноваційних педагогічних технологій.

Предмет дослідження – дидактичні засади, методи, прийоми вивчення науково-природничих дисциплін у навчальній діяльності студентів медичних коледжів.

Мета дослідження полягає в теоретичному обгрунтуванні використання інноваційних технологій та експериментальній перевірці впливу дидактичних умов на ефективність їх функціонування в процесі вивчення науково-природничих дисциплін в медичних коледжах.

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що технологія засвоєння науково-природничих знань зумовлює необхідність обґрунтування системи використання інноваційних технологій у медичному коледжі, та розглядається нами як інтегрована закономірність, що передбачає єдність основних компонентів: освітніх, розвивальних, дидактичних, які впливають на інтегрований розвиток науково-природничих та професійних знань у навчально-пізнавальній діяльності.

Відповідно до предмета, мети, гіпотези дисертаційної роботи були сформульовані такі завдання:

1.Проаналізувати стан досліджуваної проблеми в педагогічній теорії та практиці.

2.Розкрити сутність інноваційних педагогічних технологій, визначити їх роль у загальноосвітній підготовці студентів – медиків.

3.Розробити та науково обгрунтувати модель технології загальноосвітньої підготовки студента медичного коледжу.

4.На основі експериментальної перевірки розробити методичні рекомендації для викладачів щодо впровадження в практику роботи медичних коледжів засад інноваційних технологій у процесі загальноосвітньої підготовки студентів.

Методологічною основою дослідження є положення теорії пізнання; сучасні філософські, соціологічні, педагогічні, психологічні концепції про сутність розвитку особистості, детермінованість її поведінки зовнішніми і внутрішніми факторами; ідеї про провідну роль педагогічної діяльності у професійній дидактично-технологічній підготовці; дослідження спілкування як особливого виду технології у навчальному процесі; філософське вчення про єдність закономірностей, взаємовпливів і взаємозалежностей явищ об'єктивної дійсності; провідні ідеї педагогічної інноватики як інтегрованої галузі наукових знань, що дає цілісне бачення сутності найбільш загальних дидактично-технологічних проблем.

Для досягнення визначеної у дисертації мети і розв'язання поставлених завдань використовувався комплекс методів дослідження: теоретичних (аналіз філософської, психолого-педагогічної, методичної літератури з проблеми дослідження; моделювання; вивчення, узагальнення і порівняльний аналіз педагогічного досвіду), емпіричних (спостереження, аналіз, анкетування, тестування, інтерв'ю), педагогічного експерименту (констатуючого та формуючого), статистичної обробки кількісних показників.

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота проводилась на базі медичних коледжів та медичних училищ Волинської та Львівської областей. У експериментальній роботі брали участь 427 студентів, 219 випускників медичних закладів, 37 викладачів вищих навчальних закладів.

Дослідження здійснювалося у три етапи.

На першому етапі (2000-2001 рр.) – підготовчому – проводився теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури з теми дослідження, вивчались історичні аспекти проблеми, стан її розробленості в наукових працях зарубіжних вчених. Визначалися об'єкт, предмет дослідження, конкретизувалися його завдання. Розроблено методику експериментальної роботи. Здійснювалось спостереження за розвитком навчального процесу у медичних закладах освіти, проводилося анкетування, тестування респондентів, яким було охоплено 117 чоловік.

На другому етапі (2001-2003 рр.) – пошуково-експериментальному – проводилась дослідно-експериментальна робота у відповідності з розробленою методикою дослідження. Було визначено роль передбачених в експерименті умов та науково-методичних прийомів, які впливають на рівень та якість технології засвоєння науково-природничих знань студентами медичного коледжу.

На третьому етапі (2003-2005 рр.) – здійснено узагальнення результатів дослідження, удосконалення розробленої нами методики проведення експериментальної роботи з питань динаміки технологій засвоєння науково-природничих знань випускниками медичного коледжу. Застосовано метод моделювання, який сприяв реалізації рейтингової системи, розвитку логічного мислення студентів, обґрунтуванню суті вивчення технологій засвоєння науково-природничих знань, окремих явищ загальної освіти, тенденцій та закономірностей професійної підготовки майбутніх медичних працівників. Проводилась статистична обробка результатів дослідження. Оформлено результати наукового пошуку, визначено перспективу подальших досліджень.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що теоретично узагальнено методологічні підходи – історико-філософський, системний, проблемний та прогностичний – до інтеграції знань про загальноосвітню підготовку студентів на основі обґрунтованого аналізу філософських, загальнонаукових, логіко-психологічних передумов впровадження інноваційних технологій в системі професійної підготовки майбутнього медика. Обґрунтовано зміст дидактичної технології у навчально-виховному процесі як галузі наукового знання, що досліджує сутність, закономірності та здійснення загальноосвітньої підготовки студентів у медичному коледжі.

Теоретичне значення дослідження полягає у виявленні ролі основних компонентів дидактично-технологічної підготовки студентів, їх діалектичного взаємозв'язку і взаємозумовленості, об'єктивного стану, тенденцій сучасного розвитку та розкритті змісту поняття „педагогічно-інноваційні технології освіти"; теоретичному обґрунтуванні мети, сутності, принципів, новітніх засад загальноосвітньоїпідготовки студента медичного коледжу; обґрунтуванні технологічного підходу до процесу формування у майбутніх медиків ґрунтовних науково-природничих знань та засобів ефективної управлінської діяльності викладачів медичного коледжу у реалізації навчального процесу.

Практичне значення дослідження полягає в обґрунтованні основних шляхів реалізації загальноосвітньої підготовки медиків у вищому навчальному закладі, які впливатимуть на формування професійного мислення студентів через наукову організацію навчально-пізнавальної та культурологічної діяльності, підвищення ролі нових педагогічних технологій, що спрямовані на розвиток організаційно-фахових якостей студентів медичного коледжу. У процесі науково-пошукової роботи були вироблені конкретні науково-методичні рекомендації щодо впровадження в практику роботи медичних коледжів засад інноваційних технологій. Розроблено посібник з нестандартних занять з хімії для викладачів медичних коледжів і вчителів загальноосвітніх шкіл, практикум з методичними рекомендаціями для проведення лабораторних занять з аналітичної хімії, курс лекцій з теоретичних основ аналітичної хімії для студентів медичних коледжів. Здійснено ознайомлення широкого загалу викладачів вищих навчальних закладів України з ідеями науково-природничої підготовки студентів.

Практичні рекомендації щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у процесі вивчення науково-природничих дисциплін використовувалися викладачами Луцького базового медичного коледжу (довідка №01/192 від 14.10.2005р.), Ківецівського медичного училища (довідка №01-06/154 від 25.10.2005р.), Луцької філії ТзОВ медичного коледжу „Монада" (довідка №492 від 26.10.2005р), під час роботи курсів підвищення кваліфікації вчителів при Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти (довідка № 01-267/27 від 20.10.2005р).

Вірогідність отриманих результатів дослідження забезпечується використанням аналітичних методів (доведення результату через логічні перетворення), опорою на фахові наукові розробки і загальновизнані філософські, загальнонаукові, психолого-педагогічні концепції, класичні основи педагогічних технологій, добором відповідного комплексу дослідницьких методів, використанням експериментальних методів (відтворення моделі на практиці та порівняння теоретичних і експериментальних результатів, коректною кількісною та якісною обробкою емпіричних даних, репрезентативністю вибірки), а також підтвердженням практикою (збігом обґрунтованих теоретичних положень з практичними ситуаціями) та позитивними наслідками результатів дослідження.

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження щодо використання інноваційних педагогічних технологій у процесі засвоєння науково-природничих знань студентами медичних коледжів обговорювались на засіданнях циклової комісії фармацевтичних і хімічних дисциплін, педрадах Луцького базового медичного коледжу, кафедри педагогіки Волинського державного університету ім. Лесі Українки, доповідались на Всеукраїнській науковій конференції "Стан та перспективи шкільної хімічної освіти" (5-6 жовтня 2005 року) м. Суми, на звітних науково-практичних конференціях викладачів Волинського державного університету імені Лесі Українки (квітень 2004р., квітень 2005р., м. Луцьк), на методичних об'єднаннях та семінарах, які проводились на базі Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти.


 
 

Цікаве

Загрузка...