WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Застосування аналізу варіабельності серцевого ритму для оптимізації анестезії в оперативній пульмонології (автореферат) - Реферат

Застосування аналізу варіабельності серцевого ритму для оптимізації анестезії в оперативній пульмонології (автореферат) - Реферат

АНОТАЦІЯ

Лупанов К.В. Роль ендогенного оксиду азоту в патогенезі периферичної полінейропатії при експериментальному цукровому діабеті (експериментальне дослідження). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04. - патологічна фізіологія. – Донецький державний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України, Донецьк, 2005.

Дисертацію присвячено вивченню патогенетичної ролі оксиду азоту (NO) в умовах стрептозотоцин (СТЗ) - індукованої діабетичної полінейропатії, а також розробці експериментальної корекції діабетичної полінейропатії шляхом застосування засобів, які блокують синтез NO.

Показано, що перебіг СТЗ-індукованої експериментальної діабетичної периферичної полінейропатії (ЕДПП) характеризується прогресивним збільшенням концентрації в крові нітритів і нітратів.

Отримані дані свідчать про те, що блокування синтезу NO в умовах СТЗ-індукованої ЕДПП шляхом застосування прямого інгібітору синтезу NO-синтази – NG-нітро-L-аргініну та інгібітору фосфодіестерази цАМФ – цилостазолу – при лікувальній та профілактичній схемах призводить до зниження концентрації глюкози в крові, стабілізації маси тіла, зниженню проміжних продуктів перекисного окислення ліпідів й збільшенню активності антиоксидантних ферментів в крові та тканині підшлункової залози щурів, а також до відновлення швидкості проведення збудження по периферичному нерву. При цьому встановлено, що лікувальна та профілактична ефективність NG-нітро-L-аргініну та цилостазолу стосовно досліджуваних показників приблизно однакова.

Показано, що блокування синтезу NO в умовах СТЗ-індукованої ЕДПП шляхом застосування непрямих блокаторів NO-синтази пентоксифіліну та ліпоєвої кислоти при лікувальній та профілактичній схемах впливу також веде до нормалізації всіх показників, які досліджуються. При цьому лікувальна ефективність пентоксифіліну й ліпоєвої кислоти стосовно досліджуваних показників приблизно однакова, а профілактична ефективність пентоксифіліну перевищує таку в ліпоєвої кислоти.

Зроблено висновок про те, що виражена лікувальна та профілактична ефективність застосування засобів, які блокують синтез NO та нівелюють основні прояви СТЗ-індукованої ЕДПП, є експериментальним обґрунтуванням доцільності їх залучення до комплексу лікувальних і профілактичних мироприємств при діабетичній полінейропатії та цукровому діабеті в клініці.

Ключові слова: цукровий діабет, СТЗ, периферична полінейропатія, оксид азоту, швидкість проведення збудження, лікування, профілактика.

АННОТАЦИЯ

Лупанов К.В. Роль эндогенного оксида азота в патогенезе периферической полинейропатии при экспериментальном сахарном диабете (экспериментальное исследование). - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.03.04. - патологическая физиология. – Донецкий государственный медицинский университет им. М.Горького МЗ Украины, Донецк, 2005.

Диссертация посвящена изучению патогенетической роли оксида азота (NO) в условиях стрептозотоцин (СТЗ) - вызванной диабетической полинейропатии, а также разработке экспериментальной коррекции диабетической полинейропатии посредством применения препаратов, блокирующих синтез NO.

Показано, что течение СТЗ-вызванной экспериментальной диабетической периферической полинейропатии (ЭДПП) характеризуется прогрессивным увеличением концентрации в крови нитритов и нитратов.

Полученные данные свидетельствуют о том, что блокирование синтеза NO в условиях СТЗ-вызванной ЭДПП применением прямого ингибитора синтеза NO-синтазы – NG-нитро-L-аргинина и ингибитора фосфодиэстеразы цАМФ – цилостазола – в условиях лечебной и профилактической схем воздействия способствует снижению концентрации глюкозы крови, нормализации массы тела, снижению концентрации промежуточных продуктов перекисного окисления липидов и увеличению активности антиоксидантных ферментов в крови и ткани поджелудочной железы крыс, а также восстановлению скорости проведения возбуждения по периферическому нерву. В данных условиях лечебная и профилактическая эффективность NG-нитро-L-аргинина и цилостазола в отношении исследуемых показателей примерно одинакова.

Показано, что блокирование синтеза NO при СТЗ-вызванной ЭДПП применением непрямых блокаторов NO-синтазы - пентоксифилина и липоевой кислоты - в условиях лечебной и профилактической схем воздействия также способствует нормализации всех исследуемых показателей. При этом лечебная эффективность пентоксифилина и липоевой кислоты в отношении исследуемых показателей примерно одинакова, а профилактическая эффективность пентоксифилина превосходит таковую у липоевой кислоты.

Полученные на основании проведенных экспериментальных исследований результаты позволяют обосновать следующие основные положения: а) изменения в системе выработки эндогенного NO имеют существенное патогенетическое значение в условиях СТЗ-вызванной ЭДПП, что подтверждается следующими фактами - увеличением концентрации нитритов/нитратов в крови крыс в экспериментальных условиях, а также нормализацией основных проявлений ЭДПП вследствие блокады активности ключевого фермента синтеза NO – NO-синтазы; б) целесообразно применение прямого ингибитора синтеза NO-синтазы (NG-нитро-L-аргинина), ингибитора фосфодиэстеразы цАМФ (цилостазола) и непрямых (пентоксифилин и ЛК) ингибиторов синтеза оксида азота в клинике у больных с диабетической полинейропатией с лечебной целью; в) целесообразно применение прямых и непрямых ингибиторов синтеза NO и с профилактической целью, для предупреждения развития диабетической полинейропатии при сахарном диабете.

Ключевые слова: сахарный диабет, СТЗ, периферическая полинейропатия, оксид азота, скорость проведения возбуждения, лечение, профилактика.

SUMMARY

Lupanov K.V. Endogenous nitric oxide role in experimental diabetic peripheral polyneuropathy pathogenesis (experimental investigation). - Manuscript.

Thesis for a scientific degree of candidate of medical sciences in speciality 14.03.04 - pathological physiology. – Donetsk State Medical University after M.Gorky Ministry of Health Care of Ukraine, Donetsk, 2005.

Dissertation didicated to the nitric oxide (NO) pathogenetic role investigation in conditions of streptozotocin (STZ) – induced diabetic polyneuropthy as well as its experimental treatment scheme performance using compounds that block NO synthesis.

It was shown that STZ-induced experimental diabetic peripheral polyneuropathy (EDPP) characterizes by nitrites and nitrates blood content progressive accumulation.

The data obtained are indicated that NO synthesis blockade during STZ-induced EDPP in conditions of therapeutic and prophylactic schemes of direct NO-synthase inhibitor– NG-nitro-L-arginine and phiosphodiestherase inhibitor cylostazol – using follows by rats' body weight, plasma glucose indexes, lipoperoxidation intermediate products level and antioxidant enzymes activity in blood and pancreatic parenchyma as wel as nerve conductance velocity indexes normalization. NG-nitro-L-arginine and cylostazol both curing and prophylactic efficacy are approximately equal in the abovenamed conditions.

It was shown that NO synthesis blockade during STZ-induced EDPP in conditions of therapeutic ans prophylactic schemes pentoxifylline and lipoic acid using follows by all the investigated indexes normalization. Pentoxifylline and lipoic acid curing efficacy is approximately equal in the abovenamed conditions but pentoxifylline prophylactic efficacy prevails upon the same in lipoic acid.

The conclusion was made that expressed curing and prophylactic efficacy of the compounds that block NO synthesis and minimize STZ-induced EDPP main symptoms is the experimental background of these compounds involvement into curing and prophylactic schemes in patients with diabetic polyneuropathy and diabetus mellitus.

Key words: diabetus mellitus, streptozotocin, peripheral polyneuropathy, nitric oxide, nerve conductance velocity, treatment, prophylaxy.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

АОС - антиоксидантна система

В/очер - внутрішньоочеревинно

ГЦ - гуанілатциклаза

ДК - дієнові кон'югати

ДПП - діабетична периферична полінейропатія

ЕДПП - експериментальна діабетична периферична полінейропатія

ЕФР - ендотеліальний фактор релаксації судин

ЕЦД - експериментальний цукровий діабет

ІЗЦД - інсулінзалежний цукровий діабет

ІЛ - інтерлейкін

ІНЦД - інсуліннезалежний цукровий діабет

ЛК - -ліпоєва кислота

МДА - малоновий діальдегід

ПЗ - підшлункова залоза

ПОЛ - перекисне окислення ліпідів

СОД - супероксиддісмутаза

СТЗ - стрептозотоцин

ФНП - фактор некрозу пухлини-альфа

цГМФ - циклічний гуанозинмонофосфат

ЦД - цукровий діабет

ШПЗ - швидкість проведення збудження

NO - оксид азоту

NOS - NO-синтаза

cNOS - конституційна форма NO-синтази

eNOS - ендотеліальна форма NO-синтази

iNOS - індуцибельна форма NO-синтази

NADH - нікотинамідаденіндинуклеотід

НАДФ-Н - нікотинамідаденіндінуклеотидфосфат


 
 

Цікаве

Загрузка...