WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Застосування аналізу варіабельності серцевого ритму для оптимізації анестезії в оперативній пульмонології (автореферат) - Реферат

Застосування аналізу варіабельності серцевого ритму для оптимізації анестезії в оперативній пульмонології (автореферат) - Реферат

Таблиця 3

Вплив введення з лікувальною метою препаратів, сприяючих гальмуванню синтезу NO, на зміни на зміни ШПЗ в щурів зі СТЗ-індукованою ЕДПП

Групи щурів

Значення ШПЗ по хвостовому нерву щурів, Mm, м/с

Тиждень 0

Тиждень 6

Тиждень 7

Тиждень 8

Тиждень 9

Тиждень 10

1. Інтактні щури, n=6

29,81,6

27,61,7

28,41,8

29,01,5

29,61,7

29,31,8

2. ЕДПП, n=6

30,01,7

21,41,2#

19,21,1#

16,10,9#

12,80,9#

10,60,9#

3. ЕДПП + цилостазол, n=6

29,01,6

19,81,1#

19,01,0#

18,61,0#

18,81,0 **

19,41,1 **

4. ЕДПП + NG-нітро-L-аргінін, n=6

28,91,6

18,70,9#

18,51,0#

18,01,0#

18,51,0 **

19,71,0 **

5. ЕДПП + пентоксифілін, n=6

31,02,1

20,71,0#

20,00,9#

17,50,9#

17,50,9 *

17,41,0 *

6. ЕДПП + ЛК, n=6

30,41,9

19,61,1#

18,61,0#

18,00,9#

18,11,0 *

18,40,9 *

Примітки: 1. * - P<0,05, ** - P<0,01 - достовірні відмінності відносно відповідних значень у щурів із ЕДПП без введення препаратів.

2. # - P<0,05 - достовірні відмінності відносно відповідних значень в інтактних щурів.

Після введення СТЗ показники ШПЗ у щурів почали прогресивно знижуватися. У групі щурів із ЕДПН, яким лікування не проводили, досліджуваний показник на 10 тижні досліду дорівнював 10,60,9 м/с (P<0,001). Після проведеного курсу лікування, на 10 тижні досліду за умов введення пентоксифіліну та ЛК досліджувана величина зросла на 62 % та 74 %, відповідно, порівняно з аналогічними показниками у щурів з ЕДПП без лікування (P<0.05). При вживанні з лікувальною метою блокаторів NO-синтази NG-нітро-L-аргініну та цилостазолу також було досягнуте істотне збільшення швидкості проведення збудження по хвостовому нерву порівняно з таким в групі щурів з ЕДПП (P<0,01).

За умов використання пентоксифіліну, ЛК, NG-нітро-L-аргініну та цилостазолу з профілактичною метою при ЕДПП було відзначено, що зниження ШПЗ досягалося тільки у разі введення щурам прямого інгібітору синтезу NO-синтази – NG-нітро-L-аргініну та інгібітору фосфодіестерази цАМФ - цилостазолу. Ефект спостерігався, починаючи з 3 тижня використання. Пентоксифілін та ЛК в цьому плані були ефективними, починаючи з 5 тижня використання. За цих умов величина швидкості проведення збудження по хвостовому нерву істотно не відрізнялася від таких у щурів контрольної групи.

В динаміці розвитку ЕДПП концентрація в крові щурів нітратів/нітритів дорівнювала 8,610,84мкмоль/л, що на 80 % перевищувало відповідний показник в контрольній групі щурів (P<0,001). Пентоксифілін сприяв зниженню вмісту нітратів/нітритів в крові щурів з ЕДПП на 31 % (P<0,05), а ЛК - тільки на 26 % (P>0,05). При блокуванні синтезу NO використанням NG-нітро-L-аргініну та цилостазолу концентрація досліджуваних речовин в крові щурів дорівнювала 5,690,60мкмоль/л та 5,780,64 мкмоль/л, що було на 34 % та на 32 % менше, відповідно, такого показника в групі щурів з ЕДПП (P<0,05).

В умовах використання досліджуваних речовин з профілактичною метою при ЕДПП було відзначено запобігання зростанню концентрації в крові нітратів/нітритів тільки у разі введення щурам прямих інгібіторів NО-синтази - NG-нітро-L-аргініну та цилостазолу, а також пентоксифіліна. При цьому величина досліджуваних показників істотно не розрізнялася з такими в крові щурів контрольної групи.

Отримані дані свідчать про значне накопичення в крові концентрації метаболітів NO в умовах СТЗ-індукованої ЕДПП.

Це, на наш погляд, може послужити експериментальним обґрунтовуванням клінічного тестування вказаних препаратів в клініці. Наші дані свідчать про значне накопичення в крові концентрації метаболітів NO в умовах СТЗ-індукованої ЕДПП. Отже, одним з вірогідних механізмів токсичних ефектів за умов формування даної моделі ЕДПП є патогенні впливи метаболітів NO, концентрація яких зростає у міру прогресування даного патологічного стану. Блокування синтезу NО-синтази, яке ми відтворювали за умов лікувальної та профілактичної схем, виявляло чітку нормалізуючу дію на вміст нітритів/нітратів в крові. Це, на наш погляд, може послужити експериментальним обґрунтовуванням клінічного тестування вказаних препаратів в клініці.

У крові тварин з ЕДПП спостерігаються істотні зміни концентрацій кінцевих та проміжних продуктів ПОЛ, а також активності антиоксидантних ферментів. Так, рівень МДА склав в середньому 2,910,14 нмоль/л, що в 2 рази перевищувало аналогічний показник в крові контрольних щурів (P<0,001). Концентрація ДК в крові щурів в цих умовах зростала на 94 % (P<0,001). ЕДПП у щурів супроводжується зниженням активності каталази в середньому на 32 % (P<0,001) та СОД (в середньому на 38 %; P<0,001) відносно таких показників в крові тварин контрольної групи. В крові щурів з ЕДПП також знижувалася кількість загального глутатіону в середньому на 29 % (P<0,01). Вміст -токоферолу склав 41,11,8 мкмоль/мл, що було на 15 % менше (P<0,01) відповідного показника в контрольній групі щурів.

Використання за цих умов препаратів, що обумовлюють пряме або опосередковане гальмування активності NO-синтази, в умовах лікувальної та профілактичної схем дії виявилося достатньо ефективним. Так, при введенні з лікувальною метою NG-нітро-L-аргініну, цилостазолу, пентоксифіліну та ЛК вже на 8 тиждень дослідження (після 2 тижнів використання) було відмічено істотне зниження концентрації проміжних продуктів ПОЛ в крові та підвищення активності ферментів, що відносяться до ферментативної і неферментативної ланок антиоксидантної системи.

При профілактичному введенні вказаних препаратів нами також було відмічені аналогічні ефекти, що свідчать про зниження інтенсивності ПОЛ та підвищення активності всіх ланок АОС (на 5 тиждень від моменту початку використання).

Аналогічну спрямованість мали феномени, які ми знайшли при вивченні особливостей протікання процесів ПОЛ- АОС в тканині ПЗ щурів за умов використання даної моделі. Відтворений патологічний стан характеризувався істотним накопиченням в тканині ПЗ недоокислених продуктів ПОЛ - МДА та ДК, а також вираженим зниженням активності СОД, глутатіонредуктази та глутатіонпероксидази.

Блокування активності NO-синтази дозволило виявити наступні ефекти вживання досліджуваних препаратів при використовуванні лікувальної та профілактичної схем. Так, при лікувальному вживанні NG-нітро-L-аргініну, цилостазолу, пентоксифіліна та ЛК в тканині ПЗ щурів з ЕДПП на 10 тиждень відмічалося виражене зниження концентрації МДА та ДК (P<0,05) і підвищення активності СОД, глутатіонредуктази та глутатіонпероксидази (P<0,05). Антиоксидантні ефекти за умов профілактичної схеми введення були виявлені тільки у прямих інгібіторів синтезу NO-синтази - NG-нітро-L-аргініну та цилостазолу (починаючи з 5 тижня введення).

Таким чином, наші дані узгоджуються з думкою ряду авторів про істотне патогенетичне значення інтенсифікації процесів ПОЛ при ЦД та за умов розвитку ЕДПП (Бобырева Л.Е., 1996; Дедов И.И., Фадеев В.В., 1998; Миронова И.В. и соавт., 1998; Строков И.А. и соавт., 1999, 2000; Аметов А.С., Строков И.А., 2001; Павловський М.П., Маркевич Ю.О., 2001; Ziegler D. et al., 1999; Androne L. et al., 2000; Jain S.K., Lim G., 2000; Biessels G.J. et al., 2001). Одержані результати дозволили зробити висновок, що прискорення процесів ПОЛ та пов'язане з ним пригнічення активності антиоксидантної системи (АОС) при ЕДПП відбувається в тканині ПЗ. Це, по-перше, чітко обкреслює комплекс органів та тканин, які безпосередньо опосередковують перебіг даного патологічного процесу, а, по-друге, є доказом початку формування синдрому поліорганної недостатності, властивого для ЦД та його ускладнень.

Слід зазначити, що за умов блокування активності системи ендогенного NO при лікувальній схемі дії відмічаються виражені антиоксидантні ефекти, що виявляються в зниженні концентрацій проміжних процесів ПОЛ та підвищенні активності антиоксидантних ферментів в крові та тканині ПЗ. В профілактичному аспекті ефективним є використання тільки прямих інгібіторів NO-синтази, що виявляє виражену антиоксидантну дію.

Отже, одержані на підставі проведених експериментальних досліджень результати дозволяють обґрунтувати слідуючі основні положення: а) зміни в системі ендогенного NO мають істотне патогенетичне значення за умов СТЗ-індукованої ЕДПП, що підтверджується такими фактами - збільшенням концентрації нітритів/нітратів в крові щурів в модельних умовах, а також нормалізацією основних проявів ЕДПП внаслідок блокади активності ключового ферменту синтезу NO - NO-синтази; б) доцільне вивчення в клініці використання прямих (NG-нітро-L-аргінін) та непрямих (пентоксифілін, цилостазол і ЛК) інгібіторів синтезу NO в комплексній терапії у хворих на діабетичну полінейропатію з лікувальною метою; в) доцільне вивчення використання прямих і непрямих інгібіторів синтезу NO з профілактичною метою, для попередження розвитку діабетичної полінейропатії при ЦД.


 
 

Цікаве

Загрузка...