WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Застосування аналізу варіабельності серцевого ритму для оптимізації анестезії в оперативній пульмонології (автореферат) - Реферат

Застосування аналізу варіабельності серцевого ритму для оптимізації анестезії в оперативній пульмонології (автореферат) - Реферат

В окремій серії експериментів після евтаназії (надмірною дозою етамінала натрію, 100 мг/кг) у тварин збирали кров, в якій визначали суму метаболітів NO - нітриту (NO2-) та нітратів (NO3-). Враховуючи нестійкість NO2- та його легку здатність окислюватися до NO3-, нітрат-іон відновлювали до нітрит-іона за допомогою металевого кадмію, імпрегнованого міддю; концентрацію NO2- визначали за допомогою реактиву Грейса (Green L.C. et al., 1982).

У крові та гомогенатах ПЗ щурів загальноприйнятими методами визначали концентрацію малонового диальдегіду (МДА), дієнових кон'югатів (ДК) (Коган В.С. и соавт., 1988; Андреева Л.И. и соавт., 1998), а також активність антиоксидантних ферментів. Активність каталази оцінювали колориметрично, СОД вимірювали за ступенем її інгібірування відновлення нітросинього тетразолія у присутності NADH та феназін-метасульфата (Дубинина Е.Е. и соавт., 1983), глутатіонпероксидази - за швидкістю окислення глутатіону у присутності гідроперекису третинного бутилу (Моин В.М., 1986), а NADРH-глутатіонредуктази - за швидкістю відновлення окисленого глутатіону у присутності NADРH (Власова С.Н. и соавт., 1990). Вміст відновленого глутатіону визначали за методикою Прохорової М.І. (1982). З природних антиоксидантів, що відносяться до неферментної системи антиоксидантного захисту, досліджували концентрацію -токоферолу за методом Кисилевич Р.Ш., Скварко С.И. (1972) в модифікації Рудакової-Шиліної Н.К., Матюхової Н.П. (1982). Метод заснований на здатності -токоферолу давати кольорову реакцію у присутності 2,2-діпіріділу та іонів трьохвалентого заліза. Інтенсивність розвинутого в ході реакції забарвлення реєстрували спектрофотометрично при довжині хвилі 520 нм.

Всі одержані результати обробляли за допомогою загальноприйнятих в медико-біологічних дослідженнях параметричних і непараметричних методів статистичного аналізу. Статистичну обробку проводили за допомогою комп'ютерної програми статистичного аналізу "Statgraph". Міжгрупові розбіжності вважали вірогідними при P<0,05.

Результати власних досліджень і їх обговорення. Перебіг ЕДПП характеризувався вираженою гіперглікемією, показники якої на 6 тиждень дослідження перевищували первинні дані в середньому в 3,5-3,8 рази (P<0,001) та продовжували наростати до кінця спостережень (табл. 1). При введенні цилостазолу з лікувальною метою концентрація глюкози у щурів на 8 тиждень дослідження складала 8,40,7 ммоль/л, що було в 2 рази менше відповідного показника в цій групі щурів на 6 тиждень дослідження до введення препарату (P<0,001). При введенні NG-нітро-L-аргініну та пентоксифіліна відмічалися схожі ефекти (зниження рівня глюкози) на 8 тиждень спостереження, які були більш виразні в разі введення NG-нітро-L-аргініну. В кінці дослідження (на 10 тиждень) введення ЛК сприяло зниженню концентрації глюкози крові щурів в порівнянні з таким до початку її введення на 42 % (P<0,001; табл. 1).

При вивченні профілактичної дії препаратів, що досліджувалися, на динаміку концентрації глюкози в крові при ЕДПП з'ясувалося, що виражений гіпоглікемічний ефект був властивий тільки NG-нітро-L-аргініну та цилостазолу.

Таблиця 1

Вплив введення з лікувальною метою препаратів, сприяючих гальмуванню синтезу NO, на зміни концентрації глюкози крові щурів за умов СТЗ-індукованої ЕДПП

Групи щурів

Концентрація глюкози крові щурів, Mm, ммоль/л

Тиждень 0

Тиждень 6

Тиждень 7

Тиждень 8

Тиждень 9

Тиждень 10

1. Інтактні щури, n=10

5,00,4

5,20,3

5,10,4

4,90,4

5,00,4

5,50,3

2. ЕДПП, n=10

4,80,3

17,20,6 ***

18,00,6 ***

18,90,5 ***

21,40,7 ***

25,60,7 ***

3. ЕДПП + цилостазол, n=13

4,70,5

16,70,7 ***

14,60,8 ***

8,40,7 ###

7,70,7 ###

6,60,7 ###

4. ЕДПП + NG-нітро-L-аргінін, n=13

4,90,4

16,40,5 ***

14,90,6 ***

6,30,7 ###

5,90,6 ###

5,10,6 ###

5. ЕДПП + пентоксифілін, n=14

5,00,5

17,40,7 ***

16,50,7 ***

14,81,0 #

13,61,0 #

12,70,9 ###

6. ЕДПП + ЛК, n=11

5,00,4

17,31,2 ***

15,41,1 ***

14,21,0

12,01,0

10,00,9 ###

Примітки: 1. *** – P<0,001 - достовірні відмінності відносно відповідних значень у інтактних щурів (тут і далі в таблицях використаний статистичний критерій АНОВА+Крушкал-Валіс).

2. # - P<0,05, ### - P<0,001 - достовірні відмінності відносно відповідних значень у щурів на 6 тижні дослідження.

У разі профілактичного використання пентоксифіліну та ЛК помірний гіпоглікемічний ефект досягався лише на 6 тиждень введення препаратів.

Отже, одержані дані свідчать про те, що концентрація глюкози в крові щурів при СТЗ-індукованій ЕДПП істотно підвищена. Блокування активності NO-синтази при терапевтичній та профілактичній схемах дії сприяє нормалізації концентрації глюкози в крові щурів. Дані спостереження ми розглядаємо як один з доказів важливості блокади синтезу ендогенного NO для полегшення клінічного перебігу захворювання.

Формування ЕДПП супроводжувалося прогресивним зниженням маси тіла щурів. Даний показник складав на 10 тижню дослідження в середньому всього70 % від початкової величини (P<0,001), тоді як маса тіла інтактних щурів досягала 116 % початкового значення (табл. 2). Використання NG-нітро-L-аргініну, цилостазолу, пентоксифіліна та ЛК сприяло збільшенню маси тіла щурів в середньому на 15-21 % відносно показників, які ми відзначали на 6 тиждень дослідження (на момент формування ЕДПП; P<0,05; табл. 2).

Таблиця 2

Вплив введення з лікувальною метою препаратів, сприяючих гальмуванню синтезу NO, на зміни маси тіла щурів за умов СТЗ-індукованої ЕДПП

Групищурів

Маса тіла щурів, Mm, г

Тиждень 0

Тиждень 6

Тиждень 7

Тиждень 8

Тиждень 9

Тиждень 10

1. Інтактні щури, n=10

19010

20510

2078

21010

2149

22010

2. ЕДПП, n=10

20010

1658 **

1618 **

15010 ***

1479 ***

14010 ***

3. ЕДПП + цилостазол, n=13

20010

1659 **

1679 **

18010

1859

1949 #

4. ЕДПП + NG-нітро-L-аргінін, n=13

20511

1618 **

1668 **

18311

18710

1969 ##

5. ЕДПП + пентоксифілін, n=14

19611

15910 **

16010 **

1629 *

17910

1899 #

6. ЕДПП + ЛК, n=11

19910

1609 *

1588*

15410 *

17210

1949 #

Примітки: 1. * - P<0,05, ** - P<0,01, *** – P<0,001 - достовірні відмінності відносно відповідних значень у інтактних щурів .

2. # - P<0,05, ## - P<0,01 - достовірні відмінності відносно відповідних значень в щурів на 6 тижні дослідження.

При введенні досліджуваних препаратів з профілактичною метою відмічено запобігання зниженню маси тіла щурів тільки у випадках ін'єкції цилостазолу та NG-нітро-L-аргініну (починаючи з 4 тижня введення препаратів) та пентоксифіліна (на 5 тиждень).

Отже, отримані результати свідчать про виражене зниження маси тіла щурів при СТЗ-індукованій ЕДПП як про один з проявів патологічного стану; одним з вірогідних факторів при цьому є вплив ендогенного NO. Це доповнює одержані раніше результати про зниження концентрації глюкози в крові щурів в аналогічних умовах та вказує на комплексний характер патологічних ефектів ендогенного NO за умов вказаної патології. В умовах блокування активності NO-синтази при терапевтичній та профілактичній схемах дії відмічається запобігання зниженню маси тіла щурів, що ми розглядаємо як один з доказів важливості блокади синтезу ендогенного NO для поліпшення клінічного перебігу захворювання.

До початку досліджень ШПЗ по хвостовому нерву щурів склала в середньому 29,81,6 м/с (табл. 3).


 
 

Цікаве

Загрузка...