WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Застосування аналізу варіабельності серцевого ритму для оптимізації анестезії в оперативній пульмонології (автореферат) - Реферат

Застосування аналізу варіабельності серцевого ритму для оптимізації анестезії в оперативній пульмонології (автореферат) - Реферат

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ім. М.ГОРЬКОГО

ЛУПАНОВ Костянтин Вячеславович

УДК 616.379-008.64:616.85:612.015.33-092.9

Роль ендогенного оксиду азоту в патогенезі периферичної полінейропатії при експериментальному цукровому діабеті

(експериментальне дослідження)

14.03.04 - патологічна фізіологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового

ступеня кандидата медичних наук

Донецьк - 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському державному медичному університеті Міністерства охорони здоров'я України.

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор Демидов Володимир Михайлович, Одеський державний медичний університет МОЗ України, професор кафедри загальної хірургії

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Бородін Олексій Дмитрович, Донецькийдержавний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФПО

доктор медичних наук, професор Абрамов Андрій Володимирович, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, професор кафедри патологічної фізіології

Провідна установа:

Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка АМН України (м. Київ)

Захист відбудеться 16 вересня 2005 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.600.02 при Донецькому державному медичному університеті ім. М.Горького МОЗ України (83003, м. Донецьк, проспект Ілліча, 16).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького державного медичного університету ім. М.Горького МОЗ України (83003, м. Донецьк, проспект Ілліча, 16).

Автореферат дисертації розісланий 18 липня 2005 р.

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради, доктор медичних наук,

професор

Г.А. Ігнатенко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Поширеність цукрового діабету (ЦД) в світі наростає з кожним роком (Балаболкин М.И., 1998; Ефимов А.С., Скробонская Н.А., 1998; Балаболкин М.И., Креминская В.М., 2000; Hedding-Eckerich M., Eckert M.W., 2000). Сьогодні фахівці, що працюють в області ендокринології та суміжних галузях медичної науки, констатують тривожний факт: захворювання на ЦД носить характер пандемії. Наприклад, тільки в такій забезпеченій і соціально захищеній країні, як США, щорічно реєструються 600000 нових випадків захворювання (Heitzer T. et al., 2001; Hounsom L. et al., 2001; Coppey L.J. et al., 2002). Вважається, що число хворих на ЦД становить 10% числа людей в популяції. В Україні до категорії хворих на ЦД відносять за статистичними даними на 2000 рік приблизно 5 млн. чоловік (Зелинский Б.А., Зелинский А.А., 1996; Ефимов А.С., Скробонская Н.А., 1998; Павловський М.П., Маркевич Ю.О., 2001; Щербак О.В., 2001).

ЦД - надзвичайно поширене захворювання, якому супутні зменшення тривалості життя, зниження її якості, висока та рання інвалідизація, а також висока вартість багаторічних лікувально-діагностичних заходів. Це ще раз примушує повернутися до детального дослідження і ширшого вивчення та обговорення питань, пов'язаних з терапією даного захворювання. Очевидно, що при складанні схем лікування ЦД необхідно враховувати патогенетичні механізми захворювання.

Пацієнти з ЦД зазнають на страждання не стільки від самого захворювання, скільки від його ускладнень, до яких слід віднести діабетичну периферичну полінейропатію (ДПП). Патогенетичні механізми даного стану різні, однак, переважним є патологічний вплив гіперглікемії та оксидативного стресу, а також стрес-обумовлені ураження невральної та периневральної тканин (Строков И.А. і соавт., 2000; Clemens А. et al., 1999; Androne L. et al., 2000; Cakatay U. et al., 2000; Biessels G.J. et al., 2001; Hounsom L. et al., 2001). В патогенезі ДПП важливу роль відіграють метаболічні порушення на ендотеліальному рівні, які згодом сприяють формуванню порушень перфузії нерва (Khamaisi M. et al., 1999; Evans J.L., Goldfine I.D., 2000; Haak E. et al., 2000). Це, у свою чергу, сприяє розвитку ішемії нерва; порівнянні дані в експериментальних та клінічних дослідженнях у тварин і пацієнтів з ЦД були одержані Stevens M.J. et al. (2000) та Packer L. et al. (2001).

Результати проведених досліджень дозволяють висловити гіпотезу про наявність раніше невідомої ланки в патогенезі ЦД – йдеться про залучення до розвитку даного захворювання та його ускладнень NO (NO) (Ивашкин В.Т., Драпкина О.М., 2000; Sasaki T. et al., 1998; Cho C.H., 2001). Зокрема, показано, що кількість NOS-позитивних нейронів в спинальних гангліях щурів із стрептозотоцин (СТЗ)-індукованим ЦД істотно зменшена (Sasaki T. et al., 1998).

Ці дані свідчать про можливу участь NO у формуванні периферичних полінейропатій. Відомою є роль NO у формуванні запальних реакцій (Wildhirt S.M. et al., 1995); показано, що NO продукується активованими макрофагами (Hibbs J.B. et al., 1988). При цьому цитостатичні та цитотоксичні ефекти макрофагів при запаленні реалізуються значною мірою через систему NO - шляхом активації NO-синтази, яка перетворює аргінін в NO (Недоспаев А.А., 1998; Cho C.H., 2001). Синтезований NO при гострому запаленні сприяє розвитку вазодилятації(найчастіше локальної), локальному пошкодженню паренхіми органу, що піддався запаленню, та його подальшої ішемізації (Satoh А. et al., 1994). Вказані ефекти NO сприяють також розвитку гострого запального ураження паренхіми підшлункової залози (ПЗ); загальновідомо, що такий ланцюговий процес попереджує формуванню ЦД, будучи одним з найважливіших патогенетичних чинників даного захворювання.

Враховуючи вищевикладене, акутальним є вивчення ролі NO та його метаболітів в патогенезі ДПП при СТЗ-індукованому ЦД. В ході такого дослідження ми використовували блокування активності NO-синтази за допомогою використання NG-нітро-L-аргініну та цилостазолу, а також вивчали фармакотерапевтичні ефекти пентоксифіліну та -ліпоєвої кислоти (ЛК), беручи до уваги роль численних судинних і оксидативних порушень в механізмах формування ДПП.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційні дослідження виконувалися в межах НДР кафедри загальної хірургії Одеського державного медичного університету (ОДМУ) по дослідженню регуляторних гормональних систем та їх природних метаболітів, а також впровадженню їх синтетичних аналогів як лікарських препаратів, (теми, затвердженої МОЗ України: "Розробка патогенетично обґрунтованих методів корекції ендотоксикозу і змін дифузної ендокринної системі у хворих з гострими захворюваннями черевної порожнини і запальними захворюваннями м'яких тканин"; № держреєстрації 0196U001839), Договору про наукову співпрацю між ОДМУ, інститутом фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України і Державним підприємством НДІ Фармакології Російської АМН "Принципы и методы фармакологической коррекции нарушений функций нервной системы в пред- и послеоперационном периоде у больных с острыми заболеваниями брюшной полости", а також Договору про науково-технічну співпрацю між Управлінням охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації, Управлінням охорони здоров'я м. Одеси та ОДМУ.

Дисертант є співвиконавцем вказаних НДР і договорів.

Мета дослідження. Вивчити патогенетичну роль NO в умовах СТЗ-індукованої діабетичної полінейропатії, а також розробити заходи експериментальної корекції діабетичної полінейропатії за допомогою використання препаратів, що блокують синтез NO.

Задачі дослідження.

  1. Вивчити динаміку зміни концентрації глюкози в крові та маси тіла щурів за умов експериментальної діабетичної периферичної полінейропатії (ЕДПП) та вплив на ці показники речовин, що сприяють гальмуванню синтезу NO.

  2. Дослідити динаміку зміни швидкості проведення збудження (ШПЗ) по периферичному нерву у щурів в умовах ЕДПП та вплив на даний показник речовин, що сприяють гальмуванню синтезу NO.

  3. Дослідити зміни концентрації метаболітів NO - нітриту (NO2-) і нітратів (NO3-) - в крові щурів на моделі ЕДПП, а також вплив на досліджувані показники речовин, що сприяють гальмуванню синтезу NO.

  4. Дослідити зміни виразності процесів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) та антиоксидантного захисту в крові та тканині підшлункової залози (ПЗ) у щурів в умовах ЕДПП і вплив на досліджувані показники речовин, що сприяють гальмуванню синтезу NO.

  5. Обґрунтувати механізми використання з профілактичною та лікувальною метою речовин, що сприяють гальмуванню синтезу NO, в умовах ЕДПП.

Об'єкт дослідження - щури з ЕДПП, викликаною введенням СТЗ.

Предмет дослідження– патогенетичні механізми ЕДПП, концентрація глюкози в крові; маса тіла; вміст метаболітів NO в крові; показники, які характеризують вираженість процесів ПОЛ та антиоксидантного захисту в крові та тканині ПЗ; ШПЗ по периферичному нерву та їх зміни в умовах блокади синтезу ендогенного NO з лікувальною та профілактичною метою у інтактних і експериментальних щурів за умов СТЗ-індукованої ЕДПП.

Методи дослідження- для досягнення поставленої мети були використані патофізіологічні, біохімічні, електрофізіологічні та статистичні методи.

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше показано, що перебіг СТЗ-індукованої ЕДПП характеризується прогресивним збільшенням концентрації в крові метаболітів NO - нітратів та нітритів. При цьому встановлено, що у щурів за модельних умов відмічено прогресивне зростання концентрації глюкози крові, зменшення маси тіла та показників ШПЗ по хвостовому нерву тварин, збільшення концентрації в крові та тканині ПЗ проміжних продуктів ПОЛ, а також зниження активності антиоксидатних ферментів в крові та тканині ПЗ.


 
 

Цікаве

Загрузка...