WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Ентеровіруси в патології плода та новонароджених (автореферат) - Реферат

Ентеровіруси в патології плода та новонароджених (автореферат) - Реферат

Вперше вивчено вплив комбінованих препаратів рослинного походження на варіабельність ритму серця та показано переваги кардіофіту на вегетативний дисбаланс у хворих із ХСН, що проявлялось більш суттєвим зниженням рівня напруженості регуляторних систем.

Практичне значення отриманих результатів. Вивчення клінічних, біохімічних аспектів дії кардіофіту та хомвіокорину-N, вплив їх на показники варіабельності ритму серця, функціонального стану міокарда свідчать про здатність підвищення ефективності комплексного лікування хворих із ХСН ІІ-ІІІ ФК ішемічного ґенезу за допомогою зазначених засобів.

Обидва препарати доцільно застосовувати в клінічній практиці в якості антиоксидантів у пацієнтів з кардіоваскулярною патологією у зв'язку з їх здатністю пригнічувати процеси пероксидного окислення ліпідів і білків та активізувати протирадикальні системи. Виявлено коригуючий вплив кардіофіту на дисбаланс в системі гемостазу, що дає можливість використання препарату як засобу м'якої фібринолітичної терапії.

Визначені переваги використання хомвіокорину-N у хворих з ізольованим ураженням серцево-судинної системи та порушенням ритму, а кардіофіту у пацієнтів із наявністю супутніх захворювань, особливо хронічних бронхітів, що дає можливість диференційованого їх використання в клінічній практиці. Оптимізація лікувального процесу дозволяє досягнути регресу загострень в більш ранні терміни та удосконалити лікувально-профілактичні заходи на амбулаторно-поліклінічному етапі, зменшити частоту загострень, потребу в госпіталізації, подовжити тривалість ремісій в півтора рази.

Впровадження результатів дослідження. Результати дослідження впроваджені в лікувальний процес міської клінічної лікарні №3 м.Чернівці, Стрийської центральної районної лікарні Львівської області, Заболотівської районної лікарні Івано-Франківської області, Гусятинської центральної районної лікарні Тернопільської області, Кам'янець-Подільських міської та центральної районної лікарень Хмельницької області.

Матеріали впроваджені в педагогічний процес терапевтичних кафедр Буковинського державного медичного університету та Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського.

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно обрана мета роботи, визначені завдання, проведено підбір, клінічні, лабораторні та інструментальні методи дослідження і лікування хворих. Самостійно проведено патентно-інформаційний пошук за темою дисертації. Здобувачем здійснене спостереження за перебігом захворювання у обстежуваних пацієнтів на амбулаторно-поліклінічному етапі, проведена статистична обробка результатів, проаналізовано отримані результати та оформлені наукові праці до друку. Сумісно з науковим керівником сформульовано висновки та практичні рекомендації, які впроваджено в клінічну практику і педагогічний процес.

Апробація результатів дисертації. Дисертаційна робота апробована на спільному засіданні наукової комісії Буковинської державної медичної академії, кафедр терапевтичного профілю, фармакології, медичної хімії, патофізіології та Чернівецького наукового товариства терапевтів 13 грудня 2004 року.

Основні положення роботи доповідались та обговорювались на ІХ-му Конгресі Світової федерації українських лікарських товариств (Луганськ, 2002), на науково-практичній конференції з міжнародною участю "Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів" (Вінниця, 2003), на ювілейній 10-ій науково-практичній конференції "Актуальні питання терапії" (Вінниця, 2003), на VII-му з'їзді всеукраїнського лікарського товариства (Тернопіль, 2003), І-ій міжнародній науково-практичній конференції "Стан та розвиток агропромислового виробництва в межах єврорегіону "Верхній Прут" (Чернівці, 2003), І-му міжнародному конгресі-круїзі "Медицина третього тисячоліття" (Одеса-Київ, 2003), на науково-практичній конференції "Фітотерапія в реабілітації хворих" (Київ, 2003), на V-ій Українській конференції молодих вчених, присвяченій пам'яті академіка В.В.Фролькіса (Київ, 2004), на X-му Конгресі світової федерації українських лікарських товариств (Чернівці, 2004), на науково-практичній конференції "Сучасні питання кардіології", присвяченій 80-річчю професора-кардіолога І.К. Владковського (Чернівці, 2004) щорічних підсумкових науково-практичних конференціях співробітників Буковинської державної медичної академії (2002-2004 рр).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 7 статей, 5 з яких у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, 9 тез в матеріалах міжнародних та всеукраїнських конференцій та з'їздів різного рівня, отримано деклараційний патент на винахід.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 148 сторінках машинописного тексту і складається зі вступу, огляду літератури, матеріалів та методів, результатів власних досліджень, аналізу та узагальнення одержаних результатів, висновків, практичних рекомендацій. Список літератури містить 388 джерел, 160 – латиною, 228 – кирилицею. Дисертація ілюстрована 32 таблицями та 7 рисунками.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ.

Матеріали та методи дослідження. Обстежено 145 хворих із ХСН, етіологічними чинниками виникнення якої слугували хронічні форми ІХС: стабільна стенокардія напруги ІІ-ІІІ ФК та дифузний кардіосклероз.

Вік обстежуваного контингенту пацієнтів із ХСН коливався від 41 до 81 років, в середньому становив 63,765,78 роки. При цьому більш значна частина хворих знаходилась у групі осіб за 60 років. Співвідношення чоловіки:жінки у осіб зрілого віку склало 1,3:1, а в літнього – не зареєстровано різниці у статевому складі пацієнтів.

Паралельно було проведене обстеження 15 практично здорових осіб, репрезентативних за віком і статтю до досліджуваних груп.

Хворі із ХСН були розподілені за важкістю захворювання відповідно до сучасної класифікації Робочої групи Українського наукового товариства кардіологів. Серед пацієнтів контрольної групи кількість хворих із ХСН ІІ ФК становила 15 (37,5%), а із ХСН ІІІ ФК – 25 осіб (62,5%). В основній групі розподіл мав наступний вигляд: ХСН ІІ ФК – 41 пацієнт (39,05%); ХСН ІІІ ФК – 64 особи (60,95%). За даними ехокардіографії встановлено зниження фракції викиду, наростання кінцевих діастолічного та систолічного об'ємів, зсуви яких корелювали із ФК ХСН і відповідали критеріям діастолічної дисфункції міокарда.

Усі обстежувані пацієнти із ХСН ішемічного ґенезу були розподілені на дві групи залежно від проведених терапевтичних заходів. Контрольну групу склало 40 осіб, яким призначали стандартний базисний лікувальний комплекс (інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (іАПФ), сечогінні, -блокатори; нітрати). Основна група (105 хворих) була розподілена на дві підгрупи. Хворі підгрупи А в якості ад'ювантного засобу до загальної схеми отримували препарат кардіофіт (фірма "ЕЙМ", м. Харків, Україна) в дозуванні 5 мл три рази на день за 30 хв до їжі впродовж 12-16 днів стаціонарного лікування та з наступним прийомом препарату на амбулаторно-поліклінічному етапі лікування впродовж не менше 1 міс, а пацієнтам підгрупи Б додатково призначали препарат хомвіокорин-N (Хомвіора-Арцнайміттель Др Хагедорн Гмбх і Ко, м. Мюнхен, Німеччина) по 15 крапель тричі на добу за півгодини до їжі у тому ж часовому режимі.

Обстеження включало загально-клінічні, біохімічні та інструментальні методи. Для вивчення стану процесів ПОЛ та механізмів його регуляції вивчались такі показники в крові хворих: малоновий альдегід (МА) (Ю.А.Владимиров, О.І.Арчаков, 1977) окислювальна модифікація білків (ОМБ) (І.Ф.Мещишен, 1998), вільні HS-групи (І.Ф.Мещишен, Н.П.Григор'єва, 2002), глутатіон відновлений (ГВ) (метод О.В.Травіної в модифікації І.Ф.Мещишена та І.В.Петрової, 1983), активність глутатіонпероксидази (С.Н.Власова та співавт., 1990), каталаза (М.А.Королюк та співавт., 1988) церулоплазмін (ЦП) (метод Ревіна в модифікації С.В. Бестужевої та В.Г.Колба, 1982).Дослідження системи гемостазу проводилось з використанням реактивів фірми "Simko Ltd", Україна. Функціональний стан нирок вивчали 24-годинним кліренс-методом та за пробою Зимницького. Варіабельність ритму серця, електрокардіографічні показники, функцію зовнішнього дихання визначали за допомогою комп'ютерного апарату "Кардіо плюс", фірма „Метекол", Україна.

Результати дослідження опрацьовували методами варіаційного статистичного аналізу з визначенням t-критерію Стьюдента за програмою "BioStat" (С.Гланц, 1999).


 
 

Цікаве

Загрузка...