WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Морфофункціональний стан сперматозоїдів собак в залежності від умов кріоконсервування (автореферат) - Реферат

Морфофункціональний стан сперматозоїдів собак в залежності від умов кріоконсервування (автореферат) - Реферат

Публікації. За темою дисертації опубліковано 9 робіт, з них 7 статей в наукових журналах, затверджених ВАК України, 2 тез доповідей – в збірниках наукових робіт.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 125 сторінках машинопису, вона складається зі вступу, огляду літератури, опису матеріалів та методів дослідження, двох розділів власних досліджень, обговорення результатів досліджень, висновків та списку використаних джерел. Робота проілюстрована 30 рисунками та 8 таблицями. Бібліографія включає 184 джерела (68 вітчизняних та 116 зарубіжних).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДОСЛІДЖЕННЯ

Матеріали та методи дослідження. Досліди були проведені на 30 кролях породи шиншилла обох статей масою 1,82,2 кг і 59 білих нелінійних мишах-самцях масою 20-25 г (Стефанов О.В., 2001). Досліджувані речовини вводилися внутрішньовенно (в/в), внутрішньоартеріально (в/а) та внутрішньом'язово (в/м). В ході роботи використовувались мічені 14С-аналоги досліджуваних сполук: 14С-рибофлавін з питомою активністю 5,6 Сi/mol і 14С-2-дезоксиглюкоза з питомою активністю 2,5 Сi/mol фірми Amersham (США). Для оцінки впливу експериментального опіку на параметри фармакокінетики досліджуваних лікарських засобів одне з очей кожного кроля піддавалося лужному опіку (Toshida H. et al., 2002), інше око зберігалося як контрольне. Після стандартного лужного опіку тварині вводилися 14C-рибофлавін і 14С-2-дезоксиглюкоза в обсязі 0,1 мл (2,5 млн імп/хв на кг) в/а в сонну артерію, в/в в стегнову вену з боку опаленого ока і в/м в стегновий м'яз. Забір камерної вологи здійснювався пункційним проколом з обох очей з інтервалом 10 хв перших чотирьох проб і на 100 і 120-й хв (Сомов Е.Е., Бржеський В.В., 1998). Паралельно відбиралася кров зі стегнової вени тварини протягом 2 год з інтервалом у 10 хв з наступною через 2 год евтаназією тварин повітряною емболією. Потім проводили енуклеацію і препарування опаленого та здорового ока. Визначення загальної радіоактивності здійснювалося в наступних відділах ока: рогівці, райдужці, кришталику, склистому тілі, війковому тілі з хоріоїдією і сітківкою (одним блоком), у склері опалених та інтактних очей.

Вміст загального радіоактивного матеріалу в крові, волозі передньої камери опалених і контрольних очей і тканинах ока визначався методом сцинтіляційної рідинної фотометрії на приладі "Canberra-Paсkard ТRI-CARB 2700 TR" (CША).

Аналогічним методом визначався вміст загального радіоактивного матеріалу в органах і тканинах мишей при введенні їм 14C-рибофлавіну в/в (у хвостову вену) і в/м (у стегновий м'яз) у дозі 2 млн імп/хв на експериментальну тварину. Отримані результати були оброблені статистично з використанням програми Excel 6.0. Розрахунки фармакокінетичних параметрів і математичне моделювання отриманих результатів були проведені з використанням камерного і фазового моделювання (Головенко М.Я. і спів., 2003).

Результати дослідження та їх обговорення. Дослідження процесів розподілу 14С-2-дезоксиглюкози в плазмі і волозі передньої камери ока в інтактному оці і після нанесення лужного опіку в умовах її внутрішньосудинного введення.Основа можливих розходжень фармакокінетики ксенобіотиків при їх внутрішньосудинному введенні полягає в прояві "ефектів первинного проходження": при внутрішньовенному введенні органом "первинного проходження" є легені; при внутрішньоартеріальному введенні, перед тим як надійти у велике коло кровообігу, ліки "первинно" проходять через "орган-мішень", кровопостачання якого забезпечує ін'єціруєма артерія. Можливість (частково) "адресного" первинного надходження ліків в "орган-мішень" при внутрішньоартеріальному введенні є однією з біофармацевтичних проблем, оцінка якої може бути здійснена тільки фармакокінетично.

При вивченні процесів розподілу 14С-2-дезоксиглюкози (ДГ) в крові кролів в умовах її внутрішньосудинного введення виявлено, що протягом 2 год дослідження спостерігається моноекспоненціальний процес елімінації сполуки з крові незалежно від способу введення. Протягом всього інтервалу дослідження спостерігався вірогідно більш високий вміст ДГ в плазмі крові при в/а способі введення. Швидкість процесу елімінації вірогідно вище при в/в введенні, що обумовлює більш короткий період напіввиведення сполуки і середній час ії перебування в плазмі крові. Загальний кліренс (Clt), що відбиває швидкість звільнення від препарату одиниці об'єму біорідини, вірогідно менше при в/а введенні ДГ (табл.1).

Таблиця 1

Параметри фармакокінетики 14С - дезоксиглюкози в крові кролів при різних способах внутрішньосудинного введення

Параметри

Плазма крові

В/а введення

В/в введення

tst

kel (хв-1)

0,01280,0003

0,01580,001

2,87

ln C0

10,60,022

10,30,055

3,88

MRT (хв)

77,91,83

63,43,78

3,44

T0,5 (хв)

53,91,27

43,92,62

3,45

AUC (імп/хвмл)хв

36611730

24845401

14,12

Clt (мл/хв)

0,660,019

0,940,015

11,9

Vd (мл)

51,13,91

59,82,77

1,82

tтабл

2,45

3,71

5,96

Об'єм розподілу (Vd) не має достовірних відмінностей. Порівняльний аналіз площ під фармакокінетичними кривими концентрації (AUC0-t) ДГ та ії метаболітів при різних способах введення показав, що при в/в способі введення в дослідженому інтервалі концентрація ДГ нижча і складає  60% від AUC0-t при в/а введенні (табл.1).

Вивчення вмісту ДГ в інтактному та опаленому очах показало, що даний лікарський засіб досить швидко надходить у камерну вологу обох очей і при в/в введенні максимальний вміст спостерігається на 20-й хв експерименту. При в/а введенні швидкість абсорбції у вологу контрольного ока вища - максимум концентрації спостерігається вже через 10 хв (рис.1). Даний показник збігається з часом максимального вмісту ДГ в крові, що свідчить про швидкий процес обміну "кров - волога". Для аналізу процесів фармакокінетики сполуки у волозі передньої камери використовували одночасткову модель.

Отримані величини параметрів представлені в табл. 2. Порівняльний аналіз параметрів процесу розподілу ДГ у волозі передньої камери контрольних очей кролів при різних способах внутрішньосудинного введення виявив наступні закономірності: швидкість процесу елімінації і, відповідно, параметри, що залежать від даного показника - час напівелімінації (52-54 хв) і середнього перебування лікарського засобу в організмі (76-77 хв), не має достовірних відмінностей. Вміст же у волозі при в/а способі введення вірогідно вище (Р≤0,001), ніж при в/в.

Кліренс препарату вірогідно нижче при в/а введенні, а об'єм розподілу однаковий. Опік викликає в першу чергу зміни в рівні вмісту сполуки у волозі передньої камери ока - при в/а введенні вірогідно вище початкова концентрація препарату (С0), площа під фармакокінетичною кривою "концентрація - час" (AUC0-t) (табл.2).

На підставі співвідношення площ під фармакокінетичними кривими "концентрація - час" були визначені константи рівноваги процесу транспорту маси в системі "кров - тканина", що склали: при в/в способі ведення в контрольному оці 0,880,053 і при опіку - 1,030,08; для в/а способу відповідно 0,750,038 та 0,940,014. Достовірне збільшення константи рівноваги спостерігається тільки при опіку і в/а способі введення.

Отже, даний аналіз демонструє, що в/а спосіб введення сполуки дає можливість створення більш високої її концентрації у волозі передньої камери ока при меншій швидкості звільнення від лікарського засобу одиниці об'єму крові. Це створює передумови для більш інтенсивного процесу надходження сполуки в різні відділи ока. Експериментальний опік ока кроля викликає зміну концентрації ДГ у волозі передньої камери, а також швидкості переходу досліджуваної сполуки з камерної вологи в кров, можливо, за рахунок зміни проникності гемато-офтальмічного бар'єра.

Таблиця 2

Параметри фармакокінетики 14С - дезоксиглюкози у волозі передньої камери кролів при різних способах внутрішньосудинного введення сполуки

Параметри

Камерна волога

контрольного ока

Камерна волога

опаленого ока

tst

контроль-опік

tst

в/в – в/а контроль

tst

в/в –в/а опік

Внутрішньоартеріальне введення

kel (хв-1)

0,01290,001

0,01630,0009

2,53

0,21

0,97

ln C

10,30,09

10,70,12

2,81

1,71

2,5

MRT (хв)

77,33,72

61,27,13

2,35

0,22

0,33

T0,5 (хв)

53,62,58

45,04,94

1,76

0,21

1,01

AUC0-t

((імп/хвмл)хв)

27358714

338041071

5,0

5,3

6,3

Clt (мл/хв)

0,890,003

0,740,0023

40,8

39,5

45,6

Vd (мл)

68,75,33

45,052,45

4,02

1,44

3,28

Внутрішньовенне введення

kel (хв-1)

0,01320,0011

0,0150,00142

1,27

tтабл

ln C

10,120,029

10,40,0024

9,62

Р0,05

2,45

MRT (хв)

75,68,04

66,95,99

1,19

Р0,01

3,71

T0,5 (хв)

52,45,57

46,34,15

1,19

Р0,001

5,96

AUC0-t

((імп/хвмл)хв)

22314622

273201185

3,74

Clt (мл/хв)

1,060,003

0,910,003

34,62

Vd (мл)

80,46,10

60,74,05

2,7


 
 

Цікаве

Загрузка...