WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Морфофункціональний стан сперматозоїдів собак в залежності від умов кріоконсервування (автореферат) - Реферат

Морфофункціональний стан сперматозоїдів собак в залежності від умов кріоконсервування (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

ЛОБАШОВА КАТЕРИНА ГЕННАДІЇВНА

УДК: 615.07:615.214.22

Біокінетика рибофлавіну і 2-дезоксиглюкози в структурах ока експериментальних тварин у нормі і за лужного опіку

14.03.05 – фармакологія

Автореферат дисертації

на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Одеса – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному університеті

ім. І. І. Мечникова МОН України та Фізико-хімічному інституті

ім. О. В. Богатського НАН України.

Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор

Жук Ольга Вікторівна,

Одеський національний університет

ім. І.І.Мечникова МОН України, м. Одеса,

провідний науковий співробітник

проблемної науково-дослідної лабораторії-5.

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор

Сотникова Олена Петрівна,

Інститут очних хвороб і тканинної терапії

ім. В. П. Філатова АМН України, м. Одеса

завідувач лабораторії

фармакології і тканинної терапії;

доктор медичних наук, професор

з.д.н.т. України

Лук'янчук Віктор Дмитрович,

Луганський державний медичний університет

МОЗ України, м. Луганськ,

завідувач кафедри фармакології.

Провідна установа: Інститут фармакології та токсикології АМН

України, відділ фармакокінетики, м. Київ

Захист дисертації відбудеться " 6 " квітня 2005 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.600.01 в Одеському державному медичному університеті МОЗ України (65026, Одеса, Валіхівський пров., 2).

З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Одеського державного медичного університету МОЗ України (65026, Одеса, Валіхівський пров., 3).

Автореферат дисертації розіслано " 5 " березня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

к.мед.н., доцент Годован В.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Успіхи сучасної фармакотерапії зв'язують не тільки зі створенням нових високоактивних лікарських засобів, але і з розробкою нових лікарських форм, оптимізацією способу і режиму введення препаратів. Виразність і тривалість терапевтичного ефекту лікарської сполуки залежать винятково від фармакокінетики ліків в організмі і способу їх введення в організм. Основна мета фармакокінетики – оптимізація дозування речовини з метою поліпшення терапевтичного ефекту і зменшення токсичного (Варфоломеєв С.Д., Гуревич К.Г., 1999; Boronjerdi M., 2001).

Складність консервативної терапії в офтальмології полягає в тому, що далеко не всі лікарські засоби проникають крізь гемато-офтальмічний бар'єр (Морозов В.І., Яковлєв А.А., 1998.). На сьогоднішній день немає чітких уявлень про механізми селективного транспорту ксенобіотиків крізь гемато-офтальмічний бар'єр (Головенко М.Я., 2004). Характер змін бар'єрних механізмів ока повинен визначати раціональний шлях введення та дозування кожного препарату (Тазетдинова Н. Р., 1989). Експериментальний опік викликає зміни гемато-офтальмічного бар'єра, що реалізується підвищенням біологічної доступності препарату в камерну вологу опалених очей (Пучковская Н.А. і спів., 2001). Даний факт необхідно враховувати при медикаментозному лікуванні хвороб ока в тому числі лужного опіку, тому що при комплексній терапії підвищення концентрації лікарського засобу може привести до зміни ефективності терапевтичної дії, а також появі побічних ефектів.

Таким чином, прикладний аспект даної дисертаційної роботи складається в дослідженні процесів фармакокінетики лікарських засобів в тканинах ока при різних способах їх введення, як основи для розробки раціональних схем лікування. Однак, крім практичної сторони даного питання, істотний інтерес представляє й теоретичний аспект роботи - моделювання процесів фармакокінетики в структурах ока. Процеси надходження, розподілу й елімінації лікарських препаратів у структурах ока мають свої специфічні особливості, у першу чергу обумовлені гемато-офтальмічним бар'єром і наявністю ізольованих відділів ока (Віт В.В., 2003). Математичні моделі, що описують таку специфічну фармакокінетику ліків, практично відсутні. На сьогоднішній день немає даних по фармакокінетиці рибофлавіну та дезоксиглюкози в структурах очей, ліків, які часто використовуються в офтальмологічній практиці. Вітамін В2 широко використовується при лікуванні катаракти, хвороб сітківки та зорового нерва. Він відіграє велику роль у підтримуванні нормальної зорової функції ока та впливає на усі види обміну речовин, зокрема, у рогівці і кришталику (Машковський М.Д., 2003). Розчин глюкози володіє плазмозамінною, метаболічною, дезінтоксикаційною дією (Білоусов Ю.Б. і спів., 2002). Все вищесказане й визначило напрямок нашого експериментального дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Матеріали дисертації є фрагментами НДР Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова МОН України "Вивчення фармакологічної дії біологічно активних речовин різного походження на окремі функціональні системи організму тварин" (№ держреєстрації 0101U001135) і Фізико-хімічного інституту НАН України "Молекулярні механізми дії та конструювання біологічно активних речовин (нейротропних, противірусних, антимікробних)" (№ держреєстрації 0102V001629). Дисертант є співвиконавцем цих тем.

Мета і завдання роботи. Оцінка впливу способу введення і гострого лужного опіку ока на фармакокінетику рибофлавіну і 2-дезоксиглюкози в організмі та структурах ока експериментальних тварин та обґрунтування раціонального шляху введення лікарських засобів.

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:

1. Вивчити кінетику вмісту рибофлавіну і 2-дезоксиглюкози у крові і у волозі передньої камери інтактного ока при внутрішньовенному, внутрішньоартеріальному і внутрішньом'язовому введенні лікарських засобів тваринам.

2. Дослідити вплив патології - лужного опіку ока тварин - на параметри надходження рибофлавіну і 2-дезоксиглюкози у вологу передньої камери ока при їх внутрішньовенному, внутрішньоартеріальному і внутрішньом'язовому введенні.

3. Визначити особливості процесів розподілу досліджуваних сполук у структурах інтактного ока тварин і за умов лужного опіку.

4. Провести порівняльне дослідження процесів фармакокінетики рибофлавіну в організмі тварин при внутрішньовенному і внутрішньом'язовому способах його введення.

5. Здійснити математичне моделювання процесів біокінетики рибофлавіну і 2-дезоксиглюкози в організмі експериментальних тварин в нормі і при експериментальній патології.

Об'єкт дослідження – процеси надходження і розподілу лікарських засобів у структурах ока та організмі інтактних тварин і при експериментальній патології.

Предмет дослідження – основні закономірності процесів фармакокінетики рибофлавіну і 2-дезоксиглюкози в організмі та структурах ока тварин у нормі та експериментальній патології в залежності від шляху введення лікарських сполук.

Методи дослідження – фармакологічні, фармакокінетичні, радіометричні, статистичні, математичні.

Наукова новизна роботи. На підставі дослідження процесів розподілу 2-дезоксиглюкози і рибофлавіну в структурах інтактного ока експериментальних тварин і підданих лужному опіку вперше доведено, що параметри накопичення залежать від шляху надходження ліків, їх структури і впливу патологічного процесу. Вперше обґрунтовано перевагу введення в сонну артерію кролів лікарських сполук для досягнення більш високої їх концентрації як у крові, так і у волозі передньої камери ока, що створює передумови для більш інтенсивного процесу надходження сполуки в різні відділи ока. Вперше доведено, що за рахунок "ефекту обернення констант" кінетичної схеми розподілу рибофлавіну в крові і камерній волозі очей кролів при внутрішньом'язовому способі введення можливе створення стаціонарного рівня концентрації препарату для пролонгованого впливу ліків на внутрішнє середовище ока. Вперше продемонстровано, що експериментальний опік ока кролика викликає зміну проникності гемато-офтальмічного бар'єра для даних речовин, що призводить до збільшення їх концентрації у волозі передньої камери ока незалежно від способу введення. Для оцінки параметрів розподілу досліджуваних сполук у крові і камерній волозі очей і організмі тварин вперше була використана комбінація позамодельних методів аналізу, розроблена модифікація двочасткової моделі, адаптованої до дослідження процесів розподілу в структурах очей і формальний апарат фазового моделювання.

Практичне значення одержаних результатів. Дослідження процесів надходження, розподілу й елімінації лікарських засобів у структурах ока при різних способах їх введення в нормі і за лужного опіку ока є обґрунтуванням раціональних підходів до офтальмотерапії. Результати дозволили визначити переважний спосіб введення (внутрішньоартеріальний) для підвищення біодоступності біологічно активних сполук (на прикладі рибофлавіну і 2-дезоксиглюкози) у відділах ока експериментальних тварин, що застосовано у клінічній роботі на кафедрі очних хвороб Кримського медичного університету.

Розроблені і модифіковані методи математичного аналізу фармакокінетичних даних можуть бути використані в експериментальній і клінічній фармакології офтальмологічних препаратів.

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проведено патентно-інформаційний пошук, аналіз наукової літератури за темою дисертації, визначені мета та завдання дослідження, опрацьовані дослідні моделі, проведені експериментальні дослідження. Виконано статистичну обробку отриманих даних та оформлення їх у вигляді таблиць і графіків, сформульовані висновки роботи, опубліковані головні положення результатів.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної роботи доповідалися на науковій конференції офтальмологів, присвяченій 125-річчю з дня народження акад. В.П. Філатова (Одеса, 2000); II національному з'їзді фармакологів України (Дніпропетровськ, 2001), 16-му з'їзді Українського фізіологічного товариства (м. Вінниця, 2002).


 
 

Цікаве

Загрузка...