WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості діагностики і хірургічного лікування ушкоджень ліктьового нерва на різних рівнях (автореферат) - Реферат

Особливості діагностики і хірургічного лікування ушкоджень ліктьового нерва на різних рівнях (автореферат) - Реферат

14. Шкаволяк А.В., Байса І.Ю. Розмаїття механізмів транслокації літію через плазматичну мембрану. Видова та органна специфічність Na/Li-протитранспорту //Матеріали V Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених. - Тернопіль,: Укрмедкнига. - 2001. - С. 170.

15. Shkavoliak A., Bajsa I. Comparison of Na/Li countertransport process of human and rat erythrocytes //2nd Internacional studente and 9th EMSA International Scientifice Symposium. - Lublin, 2000. - P.135.

16. Байса І.Ю., Шкаволяк А.В., Ленишин Г.М. Визначення активності та кінетичних характеристик Na/Li-протитранспорту в еритроцитах людини //Тези Міжнародної наукової конференції студентів і молодих вчених „Актуальні проблеми клінічної і теоретичної медицини". - Дніпропетровськ, 2001. - С. 181 - 182.

17. Методика комбінованої терапії судинно-атрофічної деменції із застосуванням препаратів "Інстенону" та "Арісепту" /І.Й.Влох, Л.В.Степаненко, І.Ю.Байса, Я.Ю.Кирилюк, Б.М.Гульчій, І.В.Нечипоренко //Інформаційний лист № 88-2002 - Вип. 3. "Психіатрія" - 2 с.

18. Терапія судинної деменції із застосуванням Стугерону-форте /І.Й.Влох, Л.В.Степаненко, І.Ю.Байса, І.В.Нечипоренко //Інформаційний лист № 89-2002 -Вип. 1. "Психіатрія" - 2 с.

АНОТАЦІЯ

Лерчук І.Ю. Стан йонного транспорту у хворих на судинну деменцію та хворобу Альцгеймера. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.16 – психіатрія. Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України. Київ, 2005.

Дисертація присвячена вирішенню актуальної наукової задачі – дослідженню особливостей йонного транспорту в еритроцитах і їх змін в процесі лікування традиційними та новітніми медикаментами.

В дисертації наведено докази важливості овабаїн-чутливого та овабаїн-резистентних механізмів транспорту моновалентних йонів в підтриманні оптимальної для функціонування клітин концентрації внутрішньоеритроцитного Na+, здатного до обміну. Показано, що в еритроцитах у хворих на судинну деменцію та хворобу Альцгеймера існує декілька типів відхилень способів транслокації цього йону, особливо з боку Na,K,Cl-котранспортування та Na/Li-протитранспортування. Дані про зміни Na-транспортувальних механізмів вказують на порушення їх фізико-хімічних властивостей, що зумовлює розвиток мембранних дефектів, характерних для захворювань, позначених як "йонні мембранопатії".

Встановлення співвідношень між йонним метаболізмом еритроцитів та динамікою клінічних змін дозволяє обґрунтувати доцільність включення в схему лікування хворих на деменції новітніх засобів, що здатні чинити вплив на Na-транспортувальні функції плазматичної мембрани.

Ключові слова: судинна деменція, хвороба Альцгеймера, еритроцити, Na-транспортувальні механізми, стугерон-форте, донепезил, інстенон.

АННОТАЦИЯ

Лерчук И.Ю. Состояние ионного транспорта у больных сосудистой деменцией и болезнью Альцгеймера. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.16 - психиатрия. Украинский научно-исследовательский институт социальной и судебной психиатрии и наркологии МЗ Украины. Киев, 2005.

Диссертация посвящена малоизученным вопросам особенностей функционирования механизмов транспорта, посредством которых осуществляется транслокация моновалентных ионов сквозь плазматическую мембрану.

В работе приведены результаты изучения у больных сосудистой деменцией и болезнью Альцгеймера ионограммы крови и скорости обмена ионов Na+, который осуществляется посредством активного транспорта Na+ (экструзии этого иона из эритроцитов) и двух овабаин-нечувствительных механизмов, обеспечивающих Na,K,Cl-котранспортирование и обмен ионов внутриклеточного Na+ на ионы внеклеточного Li +. Измерение концентрации ионов проведено методом пламенной фотометрии. Скорость различных способов транслокации ионов Na+, зависимых и/или независимых от функционирования эритроцитной Na,K-АТФазы, проведено фармакокинетическим методом при инкубации эритроцитов в средах, содержащих два транспортных ингибитора – овабаин и фуросемид. Определены также величины концентрационных индексов Na+ и К+ на эритроцитной мембране.

Полученные данные свидетельствуют о том, что указанные ион-транспортирующие механизмы в эритроцитах находившихся под наблюдением больных приобретают несвойственные для физиологического состояния характеристики, и на этом основании правомерно заключить, что сосудистая деменция и болезнь Альцгеймера относятся к категории "ионные мембранопатии".

Сопоставлены результаты, зарегистрированные при измерении параметров ионного обмена в эритроцитах и плазме крови находившихся под наблюдением больных и лиц, объединенных в две группы сравнения. В первую группу вошли 30 психически здоровых нормотензивных нормогликемических лиц молодого возраста (до 30 лет), во вторую группу – 30 психически и соматически здоровых людей пожилого возраста (до 80 лет).

При обследовании у больных сосудистой деменцией и болезнью Альцгеймера получены данные, свидетельствующие о наличии модуляций ионных транспортеров, что проявляется изменениями ионограммы крови. На основании полученных сведений можно сделать предположение о том, что отдельным системам ионной транслокации принадлежит роль одного из звеньев развития деменций, и наиболее важным фактором, содействующим возникновению расстройств процессов ионного обмена, является чрезмерная активация механизмов, обеспечивающих Na/Li-противотранспортирование.

Исследования, проведенные в настоящей роботе, посвящены разработке концепции развития ионной мембранопатии при деменциях позднего возраста, усовершенствованию лабораторной диагностики названных заболеваний и установлению возможности коррекции отклонений процесов ионного обмена посредством дополнительного применения на протяжении традиционного курса лечения лекарственных препаратов стугерона-форте (у больных сосудистой деменцией), донепезила (у больных деменцией Альцгеймеровского типа легкой степени выражености), сочетания донепезила и инстенона (у больных деменцией Альцгеймеровского типа умеренной степени выражености).

Проведенное автором изучение соотношений между ионным метаболизмом эритроцитов и динамикой клинических изменений содействует применению на патогенетическом уровне защиты плазматических мембран медикаментозными средствами. Автором обосновано, что для определения степени выраженности деменции целесообразно включать биохимические маркеры, которые характеризуют ион-транспортирующие функции эритроцитной мембраны.

В работе сконкретизированы причины нарушений ионной ассиметрии с обеих сторон эритроцитной мембраны, которые в основном сводятся к модуляции свойств независимых от функционирования Na,K-АТФазы овабаин-нечувствительных Na-транспортирующих механизмов, в первою очередь, транспортеров, осущевствляющих Na/Li-противотранспортирование.

Ключевые слова: сосудистая деменция, болезнь Альцгеймера, эритроциты, Na-транспортирующие механизмы, стугерон-форте, донепезил, инстенон.

SUMMERY

Lerchuk I.Yu. The state of ion transport in patients with vessel dementia and Alzheimer's disease. – Manuscript.

Thesis for the obtaining the candidate of medical science degree on speciality 14.01.16 – psychiatry. Ukrainian Stientific Institute of Social, Forensic Psychiatry and Drug Abuse, Ministry of Public Health of Ukraine. Kiev, 2005.

The dissertation work is devoted to unsufficient studied questions of the ion transport role in patogenesis and therapy of vessel dementia and Alzheimer's disease in aged patients. The properties of sodium ion transport mechanisms through red blood cells membranes in physiological conditions and in the development of pathological states in patients with organic dementias were studied. The purposes of research are: (1) analyzing of conception of the development of ion membranopathies in vessel dementia and Alzheimer's disease, (2) improvement of laboratory diagnostics, establiing the possibilities of the disease, (3) correction by traditional methods and also additional use of stuggeron-forte, donepesil, instenone.

Results: the investigation of erythrocytes in patients with partial and amnestic forms of vessel dementia (n=30), Alzheimer's disease with early beginning (n=30), Alzheimer's disease with late beginning (n=30) prove the sodium transport mechanisms get in these disease different characteristics in comparison with physiological state.

This fact permins to refer these illnesses to the group "іon membranopathies". The comparative study between red blood cells ion metabolism and dynamics of clinic changes permits to protect plasmatic membranes by mechanisms of medicines.

Key words: vessel dementia, Alzheimer's disease, erythrocytes, sodium transport mechanisms, stuggeron-forte, donepesil, instenone.

Підписано до друку: 15.09.05. Формат: 60х90/16. Папір: Polspeed.

Друк: лазерний. Тираж: 100. Замовлення № 17897. Друк. арк. 0,9.

Друк ПП „Арал", м. Львів, вул. Нижанківського, 4


 
 

Цікаве

Загрузка...