WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості діагностики і хірургічного лікування ушкоджень ліктьового нерва на різних рівнях (автореферат) - Реферат

Особливості діагностики і хірургічного лікування ушкоджень ліктьового нерва на різних рівнях (автореферат) - Реферат

Подібне узагальнення можна сформулювати і на основі аналізу параметрів йонного обміну у осіб, що страждають на хворобу Альцгеймера з пізнім початком, з тією відмінністю, що поєднаний вплив донепезилу та інстенону, здійснений на тлі традиційних методів лікування, здатен модулювати функції овабаїн-чутливого та овабаїн-резистентних механізмів, які забезпечують транслокацію внутрішньоеритроцитних йонів Na+, в першу чергу, активного транспорту Na+ , швидкість якого у розглянутому вище варіанті вірогідно збільшувалась стосовно вихідного рівня за одночасної активації Na,K-АТФази. Аналізом параметрів терапевтичної ефективності застосованого методу лікування пацієнтів вказаної підгрупи одержано свідчення, що у 80% з них є досягнений стійкий позитивний ефект за умови поєднаного застосування донепезилу та інстенону на тлі традиційного лікування впродовж курсу терапії, що тривав 60 діб ( р<0,05).

Отже, не зважаючи на чітко виражену клінічну ефективність стугерону-форте, застосованого в комплексі з традиційними препаратами у хворих на судинну деменцію, донепезилу, який призначався пацієнтам, що страждають на хворобу Альцгеймера з раннім та пізнім початками (виокремлено та в поєднанні з інстеноном), модулюючий вплив цих препаратів на функції йонних транспортерів у низці випадків виявився обмеженим, що може опосередковано підтверджувати генетичну детермінованість порушень обміну моновалентних йонів, в першу чергу, йонів Na+ у хворих зі зазначеними нозологіями.

ВИСНОВКИ

1. У дисертації наведено узагальнення та нове вирішення актуальної наукової задачі: обґрунтування оптимізації лікування хворих на судинну деменцію та хворобу Альцгеймера через встановлення в еритроцитах характеру функціонування Na-транспортувальних механізмів, а також чутливості параметрів йонного обміну до впливу фармакологічних середників у зазначеного контингенту за допомогою комплексного дослідження.

2. У хворих на судинну деменцію амнестичої та лакунарної форм концентрація внутрішньоеритроцитного Na+ є підвищеною в середньому на 25%, а концентрація цього елементу в плазмі крові – зниженою такою ж мірою стосовно величин у соматично здорових осіб молодого та похилого віку. Це проявляється вірогідним зменшенням індексу Na+е/Na+і. Концентрація К+ в плазмі є вірогідно підвищеною, а величини індексу К+і/К+е - вірогідно зниженими у хворих на судинну деменцію лише лакунарної форми. Вірогідних відмінностей параметрів йонного обміну за ступенем важкості вказаного захворювання не встановлено.

3. У хворих на судинну деменцію величини швидкостей овабаїн-чутливої екструзії Na+ та Na,K,Cl-котранспортування характеризуються стабільністю, а швидкість Na/Li-протитранспорту у 3-10 разів перевершує таку стосовно контрольних значень. Активація механізмів Na/Li-протитранспортування в еритроцитах є недостатньою для подолання надмірного накопичення внутрішньоеритроцитного Na+ .

4. В еритроцитах осіб, що страждають на хворобу Альцгеймера з раннім початком, концентрація Na+ є підвищеною на третину на тлі вірогідного зниження концентрації цього йону в плазмі, що зумовлює зменшення величин індексу Na+е/Na+і в середньому на 25%.

5. В еритроцитах хворих на хворобу Альцгеймера з раннім початком спостерігається активація механізмів Na/Li-протитранспортування (в 2,5 рази). Швидкість транслокації йонів, що здійснюється шляхом Na,K,Cl-котранспортування за хвороби Альцгеймера з раннім початком є вірогідно зниженою, а за хвороби Альцгеймера з пізнім початком - вірогідно збільшеною. За хвороби Альцгеймера з пізнім початком виявлено ознаки пригнічення механізмів, що здійснюють овабаїн-чутливу екструзію Na+, про що засвідчує гальмування активності Na,K-АТФази наполовину та зменшення величин індексу К+і /Na+і - на четвертину.

6. При лікуванні хворих на судинну деменцію амнестичної форми за традиційними методами вдається усунути аномальне зменшення концентрації Na+ в плазмі та повернути у фізіологічний діапазон величини співвідношення К+і/К+е, а також сповільнити на третину швидкість процесу транслокації йонів Na+, що здійснюється механізмами Na/Li-протитранспортування. Включення в традиційну схему лікування таких хворих стугерону-форте проявляється зменшенням концентрації йонів К+ в плазмі. Вірогідних змін механізмів транслокації моновалентних йонів впродовж курсу зазначеної терапії, за винятком різкого зменшення на його завершальному етапі активності Na,K-АТФази, не зареєстровано.

7. Лікування хворих на судинну деменцію лакунарної форми традиційними методами сприяє збільшенню концентрації позаеритроцитного Na+, яка, проте, залишається в межах підфізіологічного діапазону. Швидкість обміну йонів шляхом Na/Li-протитранспортування хоча і зменшується удвічі, однак продовжує залишатись надмірно високою. Вірогідних змін з боку Na,K,Cl-котранспортування та овабаїн-чутливої екструзії Na+ стосовно величин на початку курсу терапії, не виявлено. Додаткове введення в традиційний курс лікування хворих на судинну деменцію лакунарної форми стугерону-форте сприяло нормалізації величин індексу К+і /К+е та відновленню до рівня фізіологічних величин активності Na,K-АТФази еритроцитів.

8. Проведення у обстежених на хворобу Альцгеймера з раннім початком курсу традиційної терапії не відбивається на йонограмі крові та інтенсивності транслокації йонів Na+ та К+ крізь еритроцитну мембрану. За умови включення в зазначену схему лікування донепезилу у хворих всі аналізовані параметри продовжують залишатися в межах, зареєстрованих перед початком курсу терапії. Для часткового подолання дисфункцій Na-транспортувальних механізмів в еритроцитах за хвороби Альцгеймера з раннім початком необхідно додаткове призначення ще одного високоактивного препарату – інстенону, що сприяє зменшенню надмірної швидкості Na/Li-протитранспортування та активації процесів Na,K,Cl-котранспортування.

9. При лікуванні пацієнтів на хворобу Альцгеймера з пізнім початком традиційними методами з боку жодного з аналізованих параметрів йонного обміну не виявлено вірогідних змін ні стосовно контролю, ні стосовно величин, зареєстрованих перед початком курсу. За додаткового поєднаного застосування донепезилу та інстенону стає можливим посилення активного транспортування Na+ за одночасового наближення швидкості Na/Li-протитранспорту до рівня фізіологічного діапазону.

10. Незважаючи на чітко виражену клінічну ефективність стугерону-форте, донепезилу та інстенону в процесі терапії хворих на судинну деменцію та хворобу Альцгеймера з раннім та пізнім початками, їхній вплив на функціонування Na-транспортувальних механізмів в основному не проявляє ознак специфічності і лише певною мірою відтворює характер патологічних процесів за вказаних захворювань.

CПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Байса І.Ю. Порівняльна ефективність препаратів стугерону-форте і вінпоцетину при лікуванні судинної деменції //Український вісник психоневрології. - 2003. - Т. 11, вип. 2 (35). - С. 7 - 9.

2. Байса І.Ю. Катіонні транспортні системи еритроцитів у хворих на деменції //Український вісник психоневрології. - 2002. - Т. 10, вип. 1 (30). - С. 159.

3. Байса І.Ю. Na/Li-протитранспорт в еритроцитах при лакунарній та амнестичних формах судинних деменцій //Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. - 2002. - № 4. - С. 47 - 51.

4. Байса І.Ю. Порушення Na-транспортувальних систем в еритроцитах за хвороби Альцгеймера //Укр. біохім. журн. - 2002. - Т. 74, № 4а. - С. 110.

5. Байса І.Ю. Кінетична характеристика Na, K, Cl-котранспорту в еритроцитах при хворобі Альцгеймера //Медична хімія. - 2003 . - Т. 5, № 3. - С. 43 - 46.

6. Байса І.Ю. Особливості початкового етапу деменцій при хворобі Альцгеймера з раннім і пізнім початком //Актуальні проблеми сучасної медицини. - Полтава, 2003. - Т. 3, № 1 (5). - С. 42 - 43.

7. Байса І.Ю. Дослідження Na, K, Cl- котранспорту в еритроцитах хворих на органічні деменції //IV Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. - С. 165 - 166.

8. Деякі питання клініки психічних розладів при цереброваскулярних захворюваннях /І.Й.Влох, І.Ю.Байса, Л.В.Степаненко, А.В. Костюк //Український вісник психоневрології. - 2001. - Т. 9, № 1. - С. 13 - 15.

9. Ефективність інстенону у лікуванні хворих з судинною деменцією /І.Й.Влох, Л.В.Степаненко, Л.В.Животовська, І.Ю.Байса //Архів психіатрії. - 2001. - № 3 (26). - С. 10 - 12.

10. Мороз О.М., Влох І.Й., Байса І.Ю. Вклад іонних транспортерів в регуляцію клітинного об'єму: Огляд //Науковий вісник Львівської академії ветеринарної медицини ім.

Примітка. Прізвище Байса змінено на Лерчук.

С.З.Гжицького.-Львів, 2000. - Т. 2, № 3 - 4. - С. 72 - 78.

11. Na/Li-протитранспорт в еритроцитах при хворобі Альцгеймера /І.Й.Влох, О.М.Мороз, І.Ю.Байса, Н.М.Гринчишин //Архів психіатрії. - 2001. - № 4 (27). - С. 41 - 43.

12. Стандартна активність Na/Li-протитранспорту в еритроцитах жінок та чоловіків /І.Й.Влох, А.В.Шкаволяк, Л.П.Павлюст, Н.М.Гринчишин, І.Ю.Байса //Укр. мед. вісті - 2003. - Т. 5, № 1. - С. 157.

13. Aricept efficacy in management of Alzheimer disease /I.Vlokh, L.Stepanenko, S.Tabachnikov, S.Kiryluk, I. Baysa //Psychiatria Danubina: Abstracts from the 19th Danuble symposion of psychiatry: - Linz, 2000. Vol. - 12, № 1-2. - P. 153 - 154.


 
 

Цікаве

Загрузка...