WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості діагностики і хірургічного лікування ушкоджень ліктьового нерва на різних рівнях (автореферат) - Реферат

Особливості діагностики і хірургічного лікування ушкоджень ліктьового нерва на різних рівнях (автореферат) - Реферат

Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати свідчать про доцільність дослідження властивостей Na,К,Cl-котранспортерів та Na/Li-протитранспортерів в еритроцитах, позаяк останні проявляли чіткі фармакокінетичні та функціональні характеристики. Обґрунтовано необхідність вимірювання параметрів обміну йонів Na+ для визначення його ролі у виникненні йонного дисбалансу. Відомості про роль механізмів Na-транспортувальних систем в підтриманні оптимальної йонної асиметрії є важливими у діагностиці та лікуванні хворих на судинну деменцію та хворобу Альцгеймера, тобто для вирішення основних прикладних завдань біології та медицини. Встановлено параметри вказаних йон-транспортувальних механізмів, які доцільно застосовувати для контролю за функціональним станом еритроцитної мембрани. Результати дисертаційної роботи впроваджені в Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького МОЗ України: у навчальний процес кафедри психіатрії, психології та сексології (матеріали щодо патогенезу органічних деменцій), кафедри патологічної фізіології (матеріали щодо вдосконалення діагностики йонних мембранопатій) та науково-дослідну роботу кафедри нормальної фізіології (способи дослідження механізмів йонного транспорту). В клінічну практику трьох сомато-психіатричних відділень Львівської обласної державної клінічної психіатричної лікарні впроваджено способи лікування органічних деменцій, що висвітлені у двох інформаційних листах.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою роботою. Дисертантом особисто здійснено аналіз вітчизняної та іноземної наукової літератури за проблемою, що вивчалась. Проведено комплексне обстеження хворих, статистичне обчислення одержаних даних, їх опис. Ізолювання еритроцитів та вимірювання інтенсивності Na-транспортувальних механізмів виконано спільно зі старшими науковими співробітниками сектору біофізики Центральної науково-дослідної лабораторії і лабораторії промислової токсикології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького МОЗ України. Самостійно написано розділи дисертації, сформульовано висновки та практичні рекомендації. У двох інформаційних листах "Методика комбінованої терапії судинно-атрофічної деменці із застосуванням препаратів інстенону та аріцепту" та "Терапія судинної деменції із застосуванням стугерону-форте" представлені дані, що отримані спільно зі співробітниками кафедри психіатрії та медичної психології.

Особистий внесок дисертанта до публікацій у наукових фахових виданнях, що написані у співавторстві, є наступним: у статті №8 (згідно зі списком праць, опублікованих за темою дисертації, який наведено наприкінці автореферату) автором самостійно проведено підбір частини хворих, які страждають на вказані нозології, комплексно їх обстежено, систематизовано отримані дані, встановлено клінічні результати; в статті №9 здобувачем здійснено підбір частини хворих, які страждають на вказану нозологію, комплексно їх обстежено, проконтрольовано приймання хворими інстенону; у статті №10 проведено пошук та систематизацію даних літератури; у статті №11 здійснено підбір осіб, які включені у дане дослідження, сформовано дизайн біохімічного дослідження, проаналізовано його результати у відповідні періоди; у статті №12 окреслено дизайн та організовано біохімічне дослідження у нормотензивних осіб для встановлення інтенсивності Na/Li-протитранспорту і виконано статистичне обчислення отриманих даних; у статті №13 підбірано пацієнтів з хворобою Альцгеймера, проаналізовано характер змін біохімічних показників у відповідні періоди, за результатами комплексного дослідження призначена відповідна фармакотерапія, проконтрольовано приймання хворими медикаменту; у статті №14 особисто проаналізовано особливості обміну йонів Li+ і узагальнено отримані дані; у статті №15 здобувачем досліджений Na/Li-протитранспорт в еритроцитах людини.

Апробація результатів дисертації. Результати та основні положення дисертації доповідалися та обговорювалися на: спільному засіданні кафедри психіатрії, психології та сексології, кафедри нормальної фізіології та сектору біофізики Центральної науково-дослідної лабораторії і лабораторії промислової токсикології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького МОЗ України 24 січня 2005 року, протокол № 6; XIX Придунайському симпозіумі психіатрів (Лінц, Австрія, 2000), 2му Міжнародному студентському симпозіумі (Люблін, ПНР, 2000), IV та V Міжнародних медичних Конгресах студентів і молодих вчених (Тернопіль, 2000 та 2001, відповідно), Міжнародній конференції студентів і молодих вчених "Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини" (Дніпропетровськ, 2001), VIII Українському біохімічному з'їзді (Чернівці, 2002), VII з'їзді Всеукраїнського лікарського товариства (Чернівці, 2003).

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи висвітлені у 18 публікаціях, з яких 5 одноосібних статей опубліковано у наукових фахових виданнях, 5 - у збірниках та вісниках наукових праць (з них 1 самостійна), 6 - у матеріалах та тезах конференцій, в тому числі 2 - у закордонних виданнях та у 2 інформаційних листах.

Обсяг та структура дисертації. Дисертацію викладено на 167 сторінках машинопису (141 сторінкa – основний текст). Робота складається зі вступу, огляду літератури, матеріалу і методів досліджень, 4 розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів досліджень, висновків, списку використаних літературних джерел, що містить 248 найменувань, із них 64 україномовних і російськомовних, 184 - зарубіжних, додатків. Дисертація проілюстрована 5 рисунками та 20 таблицями.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Матеріал дослідження. На першому етапі нами впродовж 1996 -2003 р.р. обстежено згідно з цільовими настановами на базі сомато-геріатричних відділень Львівської державної клінічної психіатричної лікарні ім. В.П. Протопопова 90 хворих на деменцію в межах нижче перерахованих діагнозів за МКХ - 10. Серед обстежених 30 пацієнтів – хворі на судинну деменцію (F - 01) – склали І-шу групу спостереження. Їх вікові межі становили від 55 до 83 років. Розподіл за статтю: чоловіків - 8, жінок - 22. В ІІ-гу групу об'єднано 30 осіб (7 чоловіків і 23 жінок), віком від 45 до 65 років з хворобою Альцгеймера з раннім початком (F - 00.0) (пресенільна деменція). До ІІІ-ьої групи увійшли 30 хворих (10 чоловіків, 20 жінок), віком 65-90 років, у яких діагностовано хворобу Альцгеймера з пізнім початком (F - 00.1) (сенільна деменція).

Хворі були піддані всебічному комплексному обстеженню. До уваги приймали дані анамнезу, клінічну симптоматику, результати психологічного обстеження (для виявлення порушень пам'яті, уваги, аналізу, суджень, критики) та додаткових (ЕЕГ, рентгеноскопія органів грудної клітки, консультації терапевта, невропатолога та окуліста) методів досліджень.

Забір крові для дослідження Na-транспортувальних функцій еритроцитів у хворих на судинну деменцію та хворобу Альцгеймера проводили у такі етапи:

- безпосередньо після поступлення у стаціонар;

- в період активного лікування (20-30 доба);

- після завершення активного лікування (50-60 доба).

В І-шу групу порівняння були об'єднані 30 психічно здорових нормотензивних нормоглікемічних осіб молодого віку (до 30 років), в ІІ-гу групу порівняння - 30 психічно та соматично здорових осіб похилого віку (до 80 років), що перебували на завершальному етапі лікування в 2-му хірургічному відділенні Львіської обласної клінічної лікарні.

Стосовно лікування усі обстежені хворі розподілилися наступним чином. Частині хворих (53,3%) з І групи обстежених, недужих на судинну деменцію, що входили в склад І підгрупи, проводили традиційне лікування. Решта (46,7%) ІІ-ої підгрупи – це пацієнти, яким поряд з традиційним лікуванням додатково призначали стугерон-форте. Пацієнти ІІ-гої та ІІІ-тьої груп, що увійшли у першу підгрупу (40% та 30%, відповідно), були ліковані лише традиційними препаратами, в другу – хворі, яким на основі комплексного традиційного лікування призначали донепезил (33,3% та 36,7%, відповідно), у третю підгрупу – хворі, які додатково поєднано отримували донепезил та інстенон (26,4% та 33,3%, відповідно).

Результати досліджень. Наведений нижче підрозділ присвячений аналізу спостережень, що характеризують процеси транспорту моновалентних йонів у хворих на судинну деменцію, а також інтерпретацію результатів, які засвідчують наявність змін йонограми крові з врахуванням форми та ступеня важкості цього захворювання.

Завдання першого етапу роботи - вимірювання в еритроцитах у хворих на судинну деменцію швидкостей овабаїн-чутливої та овабаїн-резистентної транслокації Na+, виявлення їх зв'язку з розподілом K+ та Na+ обабіч плазматичної мембрани еритроцита та порівняння величин аналізованих параметрів йонного обміну з такими у осіб молодого та похилого віку, об'єднаних у дві групи порівняння.

Враховуючи, що Na+ є елементом, необхідним для забезпечення оптимальних умов для процесів метаболізму глюкози і що його основною роллю є підтримання внутрішньоклітинного рН (Мороз О.М., Влох І.Й., 2000), нами виконано дослідження, завдання якого полягало у з'ясуванні значення трьох Na-транспортувальних механізмів - овабаїн-чутливої активної екструзії Na+, овабаїн-резистентного Na,K,Cl-котранспорту та Na/Li-протитранспорту - в підтриманні йонного гомеостазу і в оцінці можливої участі транспортерів Na+ в розвитку деменцій. Отримані результати наведені в таблицях 1 та 2.


 
 

Цікаве

Загрузка...