WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості діагностики і хірургічного лікування ушкоджень ліктьового нерва на різних рівнях (автореферат) - Реферат

Особливості діагностики і хірургічного лікування ушкоджень ліктьового нерва на різних рівнях (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ

СОЦІАЛЬНОЇ І СУДОВОЇ ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ

ЛЕРЧУК ІРИНА ЮРІЇВНА

УДК: 616. 899 - 053. 9 - 092: 612 014. 462.4

Стан йонного транспорту у хворихна судинну деменцію та хворобу альцгеймера

14.01.16 - психіатрія

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ - 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького МОЗ України.

Науковий керівник доктор медичних наук, професор Влох Ірина Йосипівна,

Львівський національний медичний університет

ім. Данила Галицького МОЗ України,

кафедра психіатрії та психології та сексології,

завідувач кафедри

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Бітенський Валерій Семенович, Одеський державний медичний університет МОЗ України, кафедра психіатрії, завідувач кафедри

доктор медичних наук, професор Пшук Наталія Григорівна, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пірогова МОЗ України, кафедра психіатрії та медичної психології, професор кафедри

Провідна установа:

Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, м. Дніпропетровськ

Захист відбудеться "22" грудня 2005 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.620.01 в Українському науково-дослідному інституті соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 103

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 103

Автореферат розісланий "21" листопада 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат медичних наук Гриневич Є.Г.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Вступ. Одними з найбільш згубних захворювань сучасного cуспільства, що становлять головну причину інвалідності осіб похилого віку, вважають деменції. Неухильне зростання їх розповсюдженості, катастрофічні медичні і соціальні наслідки обумовлюють низку невідкладних теоретичних та практичних завдань сучасної психіатрії, зокрема, пошук ефективних засобів профілактики, діагностики та лікування даної патології (Волошина М.П., 1997; Брацун А.Л., 1998; Фролькис В.В., 1998; Leszek T., 1998; Будза В.Г., 1999).

Актуальність теми. На сьогодні існують результати наукових дослідженнь щодо наявності при деменціях порушень практично всіх ланок клітинного метаболізму. При цьому їх інтенсивність визначається градієнтами йонів на плазматичній мембрані. Тому зрозумілим є інтерес до механізмів йонного транспорту, які функціонують в клітинах різних типів за фізіологічних умов, і до змін їхніх кінетичних характеристик при патологічних станах (Степаненко Л.В., 1998; Mattson M. et аl., 1999; Влох І.Й., 2002).

Багато психічних розладів супроводжуються значними відхиленнями в механізмах овабаїн-чутливого та овабаїн-резистентного транспорту моновалентних йонів. Зокрема, встановлено особливості Na-транспортувальних шляхів при афективних порушеннях (Влох І.Й., 1990; Влох И.И., 1992; Мороз О.М., Влох І.Й., 1996), шизофренії (Влох І.Й., Мороз О.М., 2000), хронічному алкоголізмі, що супроводжується гіпертонічною хворобою і/або інсулінонезалежним цукровим діабетом (Бурий О.А., 1997; Мороз О.М., Бурий О.А., Лисюк О.І., 1997), алкогольними захворюваннями печінки (Панас А.Р., 1999; Мороз О.М., Гринчишин Н.М., Панас А.Р., 2000).

Серед Na-транспортувальних механізмів об'єктом найбільш численних досліджень є Na,K-АТФаза, через посередництво якої здійснюється овабаїн-чутливий транспорт Na+. Однак, впродовж останніх двох десятиліть одержано вагомі докази щодо транслокації моновалентних йонів овабаїн-резистентними механізмами крізь плазматичну мембрану, зокрема, Na,K,Cl-котранспортерами та Na/Li-протитранспортерами (Исламов М.Ф., 1999; Шкаволяк А.В., Галібей І.Б., 1999; Zerbini G., 2002). Незважаючи на стійкість їх активності в еритроцитах впродовж періоду індивідуальної тривалості, нагромаджуються дані про гострі і хронічні модуляції цих транспортерів під впливом різноманітних факторів. Значний інтерес у дослідженні вказаних механізмів становить зв'язок між змінами їхніх властивостей та окремими патологічними станами - так званими "йонними мембранопатіями" (Russel M.T., 2000; Flatman P.W., 2002; Lytle C. et al., 2002; Zerbini G. et al., 2003; Hebert S.C et al., 2003).

Відсутність даних літератури щодо особливостей Na-транспортувальних механізмів в еритроцитах у хворих на судинну деменцію та хворобу Альцгеймера, в тому числі в процесі лікування традиційними, а також новітніми методами психофармакології, зумовила актуальність проведення даного дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертація виконана у відповідності до плану наукових досліджень Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького за темами: "Дослідження механізмів розвитку йонних мембранопатій" (№ державної реєстрації 0198U000877) та "Вивчення спадкових закономірностей розвитку психічних захворювань" (№ державної реєстрації 0102 U007231).

Мета та задачі дослідження. Мета дослідження - встановлення в еритроцитах хворих на судинну деменцію та хворобу Альцгеймера характеру функціонування Na-транспортувальних механізмів, а також чутливості параметрів йонного обміну до впливу фармакологічних середників.

Для досягнення мети роботи були сформульовані наступні задачі:

1.Здійснити аналіз розподілу йонів Na+ та К+ в крові та встановити швидкість Na-транспортувальних механізмів в еритроцитах у хворих на судинну деменцію.

2.Виявити особливості обміну йонів Na+ та К+, пов'язаних зі змінами властивостей Na-транспортувальних механізмів, за хвороби Альцгеймера.

3.Встановити можливість фармакологічної корекції збурень Na-гомеостазу у хворих на судинну деменцію та хворобу Альцгеймера.

4.З'ясувати клінічне значення модуляцій Na-транспортувальних механізмів за розвитку патологічних процесів при судинній деменції та хворобі Альцгеймера та за впливу фармакологічних середників.

Об'єкт дослідження - Na-транспортувальні механізми в еритроцитах у хворих на судинну деменцію та хворобу Альцгеймера.

Предмет дослідження - механізми активного транспорту Na+, Na,K,Cl-котранспорту і Na/Li-протитранспорту в еритроцитах у хворих на судинну деменцію, хворобу Альцгеймера з раннім та пізнім початками при лікуванні традиційними методами та за додаткового застосування новітніх методів психофармакології.

Методи дослідження. Клініко-психопатологічний, біохімічний, фармакокінетичний, статистичний.

Клініко-психопатологічний метод базувався на загально прийнятих підходах до психіатричного обстеження пацієнтів шляхом стандартизованого інтерв'ю з ними. Проводили кількісну та якісну оцінку скарг та виявлення психопатологічних симптомів стосовно різних психічних сфер. Фармакокінетичні методи сприяли встановленню особливостей модуляцій властивостей йон-транспортувальних механізмів еритроцитів. Визначення концентрації йонів K+ та Na+ в еритроцитах, плазмі крові та середовищах інкубації проведено методом полум'яної фотометрії. Про інтенсивність овабаїн-чутливого транспорту Na+ (екструзію цього йону) судили за збільшенням концентрації Na+ в еритроцитах після їх інкубації в середовищі, що містило овабаїн (Cumberbatch M., Morgan B., 1978). Швидкість Na,K,Cl-котранспорту встановлювали за приростом концентрації Na+ в процесі інкубації еритроцитів за присутності овабаїну та фуросеміду (de Mendonca M. et al., 1983). Параметри Na,K,Cl-котранспорту встановлювали в нативних еритроцитах та в клітинах зі змінним йонним складом (Мороз А.М., 1990). Активність Na,K-АТФази еритроцитів обчислювали як різницю між активностями сумарної АТФази та Mg2+ -АТФази, які визначали за приростом концентрації неорганічного фосфату (Мороз А.М., 1990). Na/Li-протитранспорт був досліджений як стимульований позаклітинним Li+ вихід Na+ (Canessa M., 1989). Статистичний аналіз одержаних результатів здійснювали на персональному комп'ютері Celeron-400 з використанням програми Excel пакету Microsoft Office (Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н., 2000). Для оцінки рівня вірогідності використовували критерій Стьюдента. Зміни показників вважали вірогідними при р<0,05.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше в еритроцитах у хворих на судинну деменцію та хворобу Альцгеймера досліджено особливості накопичення йонів Na+ та функціонування транспортерів, що здійснюють їхню транслокацію крізь еритроцитну мембрану. Вперше виявлено та якісно оцінено основні параметри вказаного йонного обміну, встановлено значення змін інтенсивності Na-транспортувальних механізмів в підтриманні стабільності йонограми крові у хворих на вказані захворювання. Вперше доведено, що компенсаторна модуляція властивостей транспортерів, які здійснюють екструзію йонів Na+, Na,К,Cl-котранспортування, Na/Li-протитранспортування, є недостатньою для повернення внутрішньоеритроцитної концентрації Na+ в межі фізіологічного діапазону. Вперше досліджено біохімічні параметри овабаїн-чутливої екструзії Na+, фуросемід-чутливого Na,К,Cl-котранспортування та Na/Li-протитранспортування в еритроцитах у хворих на судинну деменцію та хворобу Альцгеймера за впливу фармакологічних середників.


 
 

Цікаве

Загрузка...