WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вплив біфі-форму на стан мікробіоценозу товстої кишки та активність металозалежних ферментів у хворих на шигельоз (автореферат) - Реферат

Вплив біфі-форму на стан мікробіоценозу товстої кишки та активність металозалежних ферментів у хворих на шигельоз (автореферат) - Реферат

Таблиця 3

Динаміка показників гемограм та маркерів тромбоутворення у хворих

1-ї дослідної групи з післяопераційними ускладненнями (n=11)

Показники

Хворі на ІТП

до операції

(n=82)

Післяопераційний період, доба (Mm)

1-а

3-я

7-а

14-а

HCT, %

32,41,9

31,91,8

36,50,9*#

36,32,0

41,11,1*#

35,42,0

37,41,2*

34,12,3

32,71,0

RDV, %

12,80,8

11,90,6

9,50,4*#

11,20,5

16,60,9*#

12,40,8

27,00,9*#

11,60,3

14,80,6*#

PDV, %

11,50,4

13,00,4*

12,00,5

12,10,7

20,51,6*#

16,11,7*

28,72,0*#

13,90,6*

15,50,7*

ШОЕ, мм/год

15,90,6

17,61,1*

20,01,3*#

21,60,9*

25,61,2*#

18,91,1*

24,11,3*#

14,20,9

18,61,1*#

КУЕ, 106/л

165,08,9

296,717,3*

368,310,7*#

315,418,9*

560,626,7*#

256,913,6*

830,127,1*#

136,514,3

283,518,0*#

ЕТ, негат.–0

позит.–1

0,350,07

0,390,04

0,470,05

0,430,06

0,590,05*#

0,590,08*

0,910,10*#

0,540,05*

0,820,06*#

Примітки:

1. числівник – показники хворих 1-ї дослідної групи без ускладнень;

2. знаменник – показники хворих 1-ї дослідної групи з ускладненнями;

3. * - вірогідна різниця між показниками (р < 0,05) в порівнянні з даними до операції;

4. # - вірогідна різниця між показниками (р < 0,05) в порівнянні з хворими без ускладнень.

Наслідком цього процесу є трансформація симптоматичної компенсаторної тромбофілії в латентний або підгострий ТГС, що підтверджено появою маркерів внутрішньосудинного тромбоутворення. Означені зміни починаються відразу після операції, прогресують (з максимумом на 7 добу), і, в більшості випадків, нормалізуються на 14 добу післяопераційного періоду. Компенсаторною захисною реакцією організму на розвиток означених змін слід вважати активацію протизгортуючої та фібринолітичної систем, але, при прогресуванні ТГС, означені зміни спроможні сприяти переходу фази внутрішньосудинного тромбоутворення в наступну – фазу коагулопатії споживання.

Профілактика тромбогеморагічного синдрому антиагрегантними препаратами. З метою вивчення впливу на систему гемостазу хворих на ІТП після СЕ препаратів антиагрегантної дії, ми досліджували групу хворих на ІТП (n=17), яким призначався курантил (дипіридамол). Призначався препарат після операції в дозі 75-150 мг/добу при збільшенні кількості тромбоцитів понад 400109/л і приймався пацієнтом весь термін утримання гіпертромбоцитозу, згідно розповсюдженої схеми профілактики тромбоутворення після виконання СЕ хворим на ІТП.

При динамічному дослідженні функціональної активності тромбоцитів встановлено, що вплив дипіридамолу на агрегацію виражався у вигляді статистично достовірного, в порівнянні з вихідними даними, зниженні спонтанної АгТр у 1,2 рази та швидкості АДФ-індукованої АгТр (р<0,05) майже в 1,3 рази на 7-14 добу (в залежності від терміну призначення препарату), збереженні на передопераційному рівні Ад-АгТр та Рс-АгТр. Вірогідної різниці показників коагуляційного гемостазу між показниками 1-ї та 2-ї дослідних груп нами не виявлено. На 14 добу після операції зберігалося незначне підвищення рівня фібриногену, активність фібринолізу відновлюється до передопераційного рівня, а рівень активності АТ-III наближається до вихідних даних.

Про збільшення інтенсивності утворення агрегатів клітин крові у порівнянні з вихідними показниками (р<0,05) свідчило підвищення вмісту на 7 добу RDV (на 47,3%) та PDV (на 57,8%), КУЕ (в 3,4 рази), а також позитивний ЕТ. У 12 (70,6%) з 17 хворих, що одержували профілактичний курс дипіридамолу, на 14 добу після СЕ показники ЕТ нормалізувалися.

З 17 хворих на ІТП 2-ї дослідної групи, у 4 (23,5%) пацієнтів розвилися ускладнення, які, на наш погляд, в тій чи іншій мірі патогенетично пов'язані з порушенням органної мікроциркуляції. Встановлено, що функціональна активність тромбоцитів у всіх 4 хворих з післяопераційними ускладненнями 2-ї дослідної групи на 1-3 добу після операції (до початку призначення курантилу) істотно не відрізнялася від показників в 1-й дослідній групі.

Таким чином, використання дипіридамолу в післяопераційному періоді у хворих на ІТП в якості профілактичного заходу розвитку ТГС, сприяє поліпшенню показників системи гемостазу шляхом зниження вихідної спонтанної та індукованої агрегації тромбоцитів. Але означені позитивні зміни виникають пізніше, ніж виявляються маркери внутрішньосудинного тромбоутворення (RDV, PDV, КУЕ, ЕТ), що свідчить про незначну ефективність препарату для запобігання розвитку ТГС і, відповідно, виникнення післяопераційних ускладнень у хворих на ІТП.

Комплексна диференційована профілактика тромбогеморагічного синдрому. Невдоволеність результатами профілактики ТГС після СЕ при ІТП спонукало до виділення третьої групи хворих, яким з метою проведення запобігання внутрішньосудинного тромбоутворення ТГС використовували комплексну профілактику, яка включає комбіноване використання препаратів гемореологічної та антиагрегантної (роополіглюкін та пентоксифілін), а в окремих випадках – прямої антикоагулянтної дії (препарати низькомолекулярного гепарину) паралельно з відмовою від системного призначення інгібіторів фібринолізу в ранньому післяопераційному періоді – 26 пацієнтів (39,1% від загальної кількості хворих на ІТП).

Реополіглюкін вводився шляхом внутрішньовенної інфузії починаючи з 1-3 доби після операції при умові збільшення кількості тромбоцитів понад 70109/л у добовій дозі 8 мг/кг з метою поліпшення капілярного кровообігу та профілактики тромбоутворення в судинах мікроциркуляторного русла терміном на 5-7 днів (в залежності від якості післяопераційних змін показників системи гемостазу). Паралельно починали введення пентоксифіліну внутрішньовенно протягом 4-5 днів у вигляді крапельної інфузії по 100 мг 2 рази на добу в 200 мл ізотонічного розчину натрію хлориду, а потім продовжували приймання препарату per os в добовій дозі 200мг 3 рази на добу 3-4 тижні.

У шістьох пацієнтів, при значній активізації факторів протромбінового комплексу, а саме – збільшенні ПІ та зменшенні АЧТЧ понад лабораторні норми, використовували препарати низькомолекулярного гепарину. В двох випадках призначали клексан з третьої післяопераційної доби терміном на 4 дні в добовій профілактичній дозі 20 мг, а в чотирьох – фраксипарин в добовій дозі 0,3 мл.

Найбільш істотні зміни відзначалися в тромбоцитарній ланці системи гемостазу у вигляді статистично достовірного (р<0,05), в порівнянні з вихідними даними зниження СпАгТр у 1,2 рази, АДФ-АгТр та Ад-АгТр – майже в 1,1 рази на 3 добу після операції. З 3 доби здатність тромбоцитів до індукованої агрегації далі знижувалася знижувалася, а з 7 до 14 доби спостереження ці показники були нижчими, ніж в 1-й та 2-й дослідних групах.

На 1-7 добу після операції концентрація в плазмі фібриногену мала лише тенденцію до зростання і її показники були вірогідно нижче, ніж у 1-й дослідній групі. У порівнянні з вихідними даними відзначається помірна активація згортання крові з підвищеною генерацією тромбіну, а саме – зниження активності АТ-ІІІ, збільшення рівня Ф-ХІІІ. Спостерігається активація фібринолізу, практично незмінним залишається тромбіновий час. На 7 добу після операції вище перераховані зміни зберігаються, з тією лише різницею, що кількість фібриногену, активність Ф-XIII, рівень РФМК за даними ЕТ починають знижуватися, а кількість тромбоцитів, активність АТ-III збільшуються (p<0,05). Проте, у 18% хворих показники ЕТ не нормалізувалися.

Післяопераційний період у досліджуваній групі характеризувався відносно більш легким перебігом, загальна післяопераційна крововтрата не перевищувала 200 мл, що менше, ніж в 1 групі. З 26 хворих на ІТП, яким було здійснено СЕ і в післяопераційному періоді проводилась профілактика ТГС з використанням комбінованої протитромботичної профілактики лише у трьох пацієнтів розвилися ускладнення, які в тій чи іншій мірі патогенетично пов'язані з порушенням органної мікроциркуляції, що склало 12,3% від кількості хворих цієї групи.


 
 

Цікаве

Загрузка...