WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Удосконалення діагностики та лікування хворих з рецидивними пухлинами і регіонарними метастазами раку гортані (автореферат) - Реферат

Удосконалення діагностики та лікування хворих з рецидивними пухлинами і регіонарними метастазами раку гортані (автореферат) - Реферат

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана у відповідності до основного плану НДР Луганського державного медичного університету і є фрагментом НДР "Вивчення імунологічних та імунопатологічних процесів при тяжких та ускладнених формах вірусних інфекцій і розробка раціональних методів імунокорекції та імунореабілітації" (№ держреєстрації 0102U003775). Автор є відповідальним виконавцем теми НДР "Імунологічні та імунопатологічні розлади в патогенезі тяжких та ускладнених форм епідемічного паротиту, перспективи імунокорекції та імунореабілітації" (№ держреєстрації 0103U002934)

Метою роботи була розробка на підставі аналізу імунологічних розладів ефективного способу прогнозування розвитку специфічних ускладнень паротитної інфекції та патогенетично обґрунтуваних підходів до імунокорекції при тяжких і ускладнених формах хвороби, а також раціональних засобів імунореабілітації осіб, що перехворіли на ЕП.

Для досягнення вказаної мети були поставлені такі конкретні задачі:

1. Вивчити характер і вираженість імунологічних змін у хворих з тяжким та ускладненим перебігом паротитної інфекції.

2. З'ясувати роль імунологічних порушень у формуванні специфічних ускладнень у хворих на ЕП, а саме паротитних орхітів, орхоепідидимітів, оофоритів, панкреатиту, серозного менінгіту.

3. Проаналізувати показники інтерферонового статусу: вміст СІФ, та концентрацію α- і γ-ІФН у сироватці крові в хворих на ЕП, та взаємозв'язок інтерфероногенезу з цитокіновим профілем, у тому числі концентрацією прозапальних (ФНП-α, ІL-2) та протизапального (ІL-4) цитокінів у крові.

4. Вивчити динаміку деяких біохімічних показників – концентрацію СМ та рівень ЦН у крові, активність ПОЛ, стан системи АОЗ, та їх взаємозв'язок з імунним статусом хворих при тяжкому і ускладненому перебігу паротитної інфекції.

5. Виявити найбільш інформативні показники щодо прогнозування виникнення специфічних ускладнень ЕП за даними імунологічного і біохімічного обстеження хворих та створити прогностичний алгоритм перебігу ЕП.

6. Оцінити ефективність препаратів з інтерфероногенною та імуномодулюючою дією – циклоферону, ербісолу і амізону та вплив їх комбінації на стан імунної системи, цитокіновий профіль та інтерфероновий статус хворих з тяжким і ускладненим перебігом ЕП.

7. Розробити диференційовані підходи до імунореабілітації осіб, що перехворіли на тяжкі та ускладнені форми ЕП, з використанням імуноактивних препаратів рослинного походження (манаксу або протефлазиду) і ентеросорбції в залежності від характеру та вираженості імунологічних і метаболічних порушень.

Об'єкт дослідження – механізми імунометаболічних взаємовідносин на етапах формування інфекційного процесу в хворих на ЕП.

Предмет дослідження – вивчення імунологічних (клітинних, гуморальних, а також інтерфероногенезу і цитокінового профілю) та метаболічних (показників ПОЛ, активності ферментів системи АОЗ, рівня СМ, динаміки ЦН) змін у процесі формування специфічних ускладнень ЕП, випробування нових терапевтичних підходів до їх корекції на засадах використання імуноактивних препаратів та їхніх комбінацій.

Методи дослідження – імунологічні: серологічні (протипаротитні антитіла у парних сироватках), кількість Т-(CD3+) і В-(CD22+) лімфоцитів, Т-хелперів/індукторів (CD4+) і Т-супресорів/кілерів (CD8+), фагоцитарна активність моноцитів (ФАМ), реакція бласттрансформації лімфоцитів (РБТЛ), концентрація циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) та їх молекулярний склад, вміст імуноглобулінів (Ig) класів A, M, G у крові; показники реакції гальмування міграції лейкоцитів (РГМЛ) з тканинними аутоантигенами, імуноферментний аналіз (ІФА) для вивчення концентрації СІФ, α- та γ-ІФН, ФНП-α. IL-2 та IL-4, аутоантитіл у сироватці крові, біохімічні: продукти ПОЛ: рівень малонового диальдегіду - МДА та дієнових кон`югатів – ДК, перекисний гемоліз еритроцитів - ПГЕ; активність ферментів системи АОЗ: супероксиддисмутази – СОД та каталази - КТ, вміст у крові глутатіону - окисленого (ОГ) та відновленого (ВГ), ЦН - цАМФ та цГМФ; клінічні, інcтрументальні (УЗД органів черевної порожнини), математичні, статистичні.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведено теоретичні узагальнення та розроблено нове вирішення поставленої проблеми шляхом розробки методів імунокорекції хворих на ЕП та імунореабілітації реконвалесцентів з тяжким та ускладненим перебігом хвороби на підставі дослідження стану системи імунітету та метаболічних порушень у пацієнтів з даною патологією.

При здійсненні аналізу результатів комплексного імунологічного обстеження виявлено, що особливістю ЕП у дорослих є формування вторинного імунодефіциту, ступінь якого корелює із тяжкістю клінічного перебігу хвороби, а також залежить від наявності чи відсутності специфічних ускладнень паротиту

Вперше встановлено, що дисбаланс у системі ІФН, зокрема, суттєве зниження концентрації - та -ІФН у сироватці крові в поєднанні з підвищенням вмісту СІФ, є однією з причин формування імунодефіцитних станів у хворих на ЕП. При цьому виявлено порушення показників клітинного, гуморального імунітету, зменшення функціональної активності Т-клітин та зниження показників ФАМ, а також рівня прозапальних (ФНП-α та IL-2) та протизапального (IL-4) цитокінів.

Встановлена суттєва роль СМІ, а також посилення процесів ПОЛ та пригнічення активності ферментів системи АОЗ у патогенезі ЕП. Доведено корелятивний взаємозв`язок між порушеннями системного імунітету та зсувами метаболічних показників при тяжких та ускладнених формах ЕП.

Вперше визначено найбільш ймовірні прогностичні критерії (імунологічні та біохімічні), що характеризують вірогідність розвитку специфічних ускладнень ЕП.

Обґрунтована доцільність використання індуктору ендогенного інтерферону циклоферону та імуноактивного препарату ербісолу в комплексному лікуванні хворих на ЕП. Встановлено, що використання комбінації цих препаратів призводить до скорочення тривалості синдромів інфекційного токсикозу, ендогенної інтоксикації та швидкого зворотного розвитку місцевого запального процесу в уражених слинних залозах, що зменшує прояви вторинного імунодефіциту та порушень метаболічного гомеостазу. Показано, що проведення імунокорекції сприяє зниженню вторинного імунодефіциту та зменшує ризик розвитку специфічних ускладнень.

Запропонований спосіб імунореабілітації осіб, які перехворіли на тяжкі та ускладнені форми ЕП, у результаті чого в них зберігаються прояви вторинного імунодефіциту, із застосуванням імуноактивних препаратів рослинного походження - манаксу або протефлазиду і сучасних кремнеземних ентеросорбентів.

Практичне значення отриманих результатів. Встановлено прогностичні критерії щодо розвитку специфічних ускладнень ЕП, зокрема орхітів та орхоепідидимітів (Спосіб прогнозування запальних ускладнень з боку статевих залоз у чоловіків, хворих на епідемічний паротит. - Патент України № 47327). Розроблені раціональні підходи до імунокорекції хворих з тяжкими та ускладненими формами ЕП за допомогою нових імуноактивних препаратів - ербісолу, циклоферону (Спосіб лікування епідемічного паротиту. - Патент України № 47291; Спосіб лікування епідемічного паротиту у дорослих.- Патент України № 57373; Спосіб лікування тяжкої форми епідемічного паротиту у дорослих. - Патент України № 57367; Спосіб лікування уражень статевих залоз у чоловіків, хворих на епідемічний паротит. - Патент України № 47284; Спосіб лікування паротитних орхітів. - Патент України № 57372). Розроблено раціональний спосіб профілактики уражень підшлункової залози у хворих з паротитною інфекцією при прогнозуванні високої ймовірності розвитку панкреатиту (Спосіб профілактики панкреатиту у хворих на епідемічний паротит.- Патент України № 48669;. Спосіб профілактики уражень підшлункової залози при епідемічному паротиті. - Патент України 59820). Доведена ефективність імунореабілітації осіб, що перехворіли на тяжкі та ускладнені форми ЕП з використанням нових імуноактивних препаратів рослинного походження – протефлазиду або манаксу, а також ентеросорбції в плані ліквідації астенічного або астено-невротичного синдрому та усунення проявів тимчасового вторинного імунодефіциту.


 
 

Цікаве

Загрузка...