WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Дисфункція ендотелію у хворих на ішемічну хворобу серця та гіпертонічну хворобу, ускладнених хронічною серцевою недостатністю (автореферат) - Реферат

Дисфункція ендотелію у хворих на ішемічну хворобу серця та гіпертонічну хворобу, ускладнених хронічною серцевою недостатністю (автореферат) - Реферат

3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

ЛОГВИНЕНКО ІРИНА ПЕТРІВНА

УДК 616.716.1+616.716.3]-001.5:616.714.7

Лікування переломів вилицевого комплексу, що призвели до зміни об'єму орбіти

14.01.22 – стоматологія

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ –2005

Дисертацією

є рукопис

Робота виконана

на кафедрі хірургічної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України

Науковий керівник:

член-кореспондент АМН України, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Маланчук Владислав Олександрович,

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра хірургічної стоматології, завідувач

Офіційні опоненти: член-кореспондент АМН України, доктор медичних наук, професор Харьков Леонід Вікторович,

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця,

кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку, завідувач

доктор медичних наук, професор Малевич Олег Євгенович,

Дніпропетровська державна медична академія, кафедра хірургічної стоматології, завідувач

Провідна

установа: Українська медична стоматологічна академія МОЗ України,кафедра хірургічної стоматології, м. Полтава

Захист відбудеться " 17 " березня 2005 р. о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.05 при Національному медичному університеті м. О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 01057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1, стоматологічний корпус.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 01057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1.

Автореферат розісланий " 11 " лютого 2005 р.

УЧЕНИЙ СЕКРЕТАР

спеціалізованої вченої ради,

кандидат медичних наук, доцент О.І. Остапко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Проблема травматизму щелепно-лицевої ділянки не втрачає своєї актуальності, адже кількість травм та посттравматичних деформацій лицевого скелету, зокрема середньої зони обличчя, постійно зростає. Зростання тяжкості таких ушкоджень пов'язане зі збільшенням частки транспортної травми (Акадже А., Гунько В.И., 2004). Велику питому вагу, а саме 5,5–25% від загальної кількості пошкоджень кісток лицевого скелету, складають переломи вилицевого комплексу (Маланчук В.А., 1985; Азарченко К.Я., 1998; Матрос-Таранец И.Н. и соавт., 2001). Особливо складними для лікування є переломи, сполучені з пошкодженням стінок орбіти, що зустрічаються більш ніж у 50% хворих з переломами вилицевого комплексу (Волков В.В. и соавт., 1984; Ипполитов В.П. и соавт., 2000).

Переломи кісток середньої зони обличчя із залученням стінок орбіти стають причиною виникнення ряду естетичних та функціональних порушень – асиметрії обличчя, диплопії, зниження гостроти зору, зміни поля зору, порушення функції окорухових м'язів, порушення відтоку сльози (Кугоева Е.Э., Груша О.В., Белоглазов В.Г., 1996; Малевич О.Е., Камский М.П., 2000; Ипполитов В.П. и соавт., 2000; Харьков Л.В., Яковенко Л.Я., Чехова І.Л., 2003; Gas C. et al., 1999; Chen C.T. et al., 1999). Зміщення очного яблука (екзофтальм, енофтальм, гіпофтальм, латеральна або медіальна дислокація) веде до видимого понівечення обличчя, порушення соціальної адаптації пацієнта, що важко позначається на його психічному стані (Стучилов В.А. и соавт., 2001).

Якість лікування цієї групи хворих великою мірою залежить від якості проведення діагностичного етапу. На сьогоднішній день в нашій країні з'являється можливість використання таких високоінформативних методів обстеження хворого, як комп'ютерна томографія, комп'ютерна трьохвимірна реконструкція лицевого черепа, магнітно-резонансна томографія. Вони дозволяють оцінити картину пошкодження будь-якої ділянки лицевого скелету, просторове зміщення фрагментів, стан м'яких тканин в зоні ураження. Проте ці методи не є широко впровадженими в клінічну практику.

Досвід багатьох авторів показав, що є велика частка хворих, у яких проведені оперативні втручання не усувають деформацію, зберігаються функціональні порушення органа зору (Ипполитов В.П., Безруков В.М., 1981; Folkstad L., Westin T., 1999). Тільки у 44% хворих з переломами вилицевого комплексу не виявляють офтальмологічної патології через рік після проведеного оперативного втручання (Таль Г.М., 1998). Nicholson та Gusak у 1987 році описали шість випадків втрати зору після реконструктивних втручань на дні орбіти, які автори пов'язують із прямим пошкодженням зорового нерва, або з надмірним тиском неправильно розташованого імплантату.

Велика частота розвитку естетичних та функціональних порушень при переломах вилицевого комплексу із залученням стінок орбіти та неусунених післяопераційних порушень у цієї групи хворих потребує аналізу техніки оперативних втручань, що використовуються, розробки і впровадження більш досконалих методик діагностики пошкодження та планування операцій, розробки методів оцінки ефективності лікування.

Зв'язок роботи з науковими планами, програмами, темами. Дисертаційна робота є фрагментом планової наукової теми кафедри хірургічної стоматології НМУ „Клініко-біологічне обґрунтування операцій в щелепно-лицевій ділянці та шиї" (номер Державної реєстрації 0102U000789, шифр 616.716.8–617.521.537-089). Дисертант є виконавцем окремого фрагменту зазначеної теми.

Мета і завдання дослідження. Метою роботи єпокращення результатів лікування хворих з переломами вилицевого комплексу, що призвели до зміни об'єму орбіти, шляхом удосконалення обстеження, а також планування та техніки відновлювальних операцій з урахуванням положення органів орбіти.

Для досягнення поставленої мети були визначені наступні завдання:

  1. Визначити частоту переломів вилицевого комплексу, проаналізувати характер травматичних ушкоджень цієї зони за останні десять років та простежити динаміку змін в структурі пошкоджень за останні 26 років (1977-2003 рр.).

  2. Вивчити особливості анатомічної будови, рельєфу і об'єму орбіт людини.

  3. Покращити якість обстеження хворих з переломами вилицевого комплексу за рахунок розробки пристрою для визначення зміни положення очного яблука.

  4. Розробити та запровадити спосіб орбітовольюмметрії для покращення планування оперативних втручань у хворих з переломами вилицевого комплексу.

  5. Вдосконалити методи лікування переломів вилицевого комплексу з урахуванням необхідності відновлення об'єму орбіти і репозиції очного яблука.

  6. Визначити ефективність запропонованих методів лікування.

Об'єкт дослідження – хворі з переломами вилицевого комплексу.

Предмет дослідження – зміщення очного яблука та зміна об'єму орбіти при переломах вилицевого комплексу, планування та методи оперативних втручань у хворих з переломами вилицевого комплексу та зміною об'єму орбіти.

Методи дослідження. Аналіз архівного матеріалу клініки кафедри хірургічної стоматології – щелепно лицевого відділення № 2 Київської міської клінічної лікарні № 12; антропометричні методи – краніо- та орбітометрія черепів людини – за Сегедою С.С. (1995); топографо-анатомічне дослідження дна орбіти та зони виконання коронарного доступу; в клінічних групах – визначення величини зміщення очного яблука та зміни об'єму орбіти, дослідження стану органу зору; рентгенологічні методи – рентгенографія, комп'ютерна томографія, трьохвимірна реконструкція лицевого черепу; дослідження стереолітографічних моделей черепа; визначення ефективності використання різних хірургічних методик, в тому числі запропонованих методів оперативних втручань щодо відновлення об'єму орбіти; статистичні методи – визначення середніх та відносних величин, параметричної оцінки вірогідності, методик кореляційного та регресійного аналізу, визначення показника наочності.

Наукова новизна. Отримано нові дані щодо анатомічних особливостей будови орбіт людини. Урахування виявлених особливостей при реконструктивних втручаннях на нижній стінці орбіти є необхідною умовою досягнення репозиції очного яблука в правильне положення.

Удосконалено етап передопераційного планування при переломах вилицевого комплексу, що призвели до зміни об'єму орбіти. Вперше запропоновано математичний спосіб розрахунку зміни об'єму орбіти за величиною зміщення очного яблука та розроблено пристрій для визначення зміни положення очного яблука в системі трьох координат.

Вперше при визначенні параметрів орбітального трансплантату були враховані дані щодо зміщення очного яблука, величини зміни об'єму орбіти та індивідуальних анатомічних особливостей будови дна орбіти.


 
 

Цікаве

Загрузка...