WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Теоретичні основи ергономічного забезпечення автотранспортних технологічних процесів (автореферат) - Реферат

Теоретичні основи ергономічного забезпечення автотранспортних технологічних процесів (автореферат) - Реферат

Результати, отримані у випадку прямого вимірювання трифлюраліну, показали досить низьку чутливість, біля 100 нг/мл. Непрямий спосіб аналізу, що оснований на іммобілізації антигену, показав набагато вищу чутливість. У цьому випадку, взаємодія антитіл проти трифлюраліну з іммобілізованим антигеном інгібувалась наявністю трифлюраліну в зразку, що піддавався аналізу. Кон'югат БСА з трифлюраліном в концентрації 10 мкг/мл іммобілізували на поверхні трансдуцеру. Оптимальне розбавлення антисироватки становило 1:2000. Стандартні розчини трифлюраліну в межах від 10-6 до 10 нг/мл змішували з антисироваткою у співвідношенні 1:1, суміш інкубували 1 хв, після чого проводили вимірювання. Кількість антитіл, що зв'язувались з поверхнею сенсора, була обернено пропорційна вмісту трифлюраліну у зразку.

Отримані результати свідчать про те, що чутливість OWLS-імунного біосенсору майже на три порядки вища ніж розробленого ELISA методу для аналізу трифлюраліну. Однак, у разі застосування представленого способу для практичних аналітичних цілей виникає проблема стабільності сигналу. Виявилось, що модифіковані чипи можна використовувати протягом одного дня при багатократному вимірюванні, однак при цьому відмічається зменшення сигналу біосенсору як в дослідних пробах, так і в контрольних. Погіршення сигналу може привести до похибки визначення чутливості методу, оскільки сигнал зменшується через "старіння" чипу (змивання іммобілізованого БСА-кон'югату трифлюраліну з поверхні чипу). Для усунення таких артефактів, стандартні та контрольні розчини вимірювали послідовно. Показано, що корекцію зменшення в часі інтенсивності відгуків сенсора на різні концентрації трифлюраліну можна проводити шляхом віднімання їх значень від величини сигналів відповідних до них контрольних розчинів (рис. 16).

У разі використання корекції до контролю, який зменшується у часі, ми отримуємо значно менші значення сигналів імунного біосенсору, однак одержані результати все ще показують залежність відгуків від концентрації трифлюраліну та можна встановити чіткі сигмоїдні стандартні криві, де IК50 для визначення цього аналіту становить 3,510-4 нг/мл.

Не дивлячись на те, що протокол іммобілізації потребує вдосконалення для вирішення проблеми десорбції антигену з поверхні чипу, отримані результати показують, що сформовані модифіковані поверхні можна з успіхом використовувати для ковалентної іммобілізації антитіл або антигенів, OWLS-біосенсор можна застосовувати для визначення як макромолекул так і для молекул з малим розміром.

ВИСНОВКИ

 1. Розроблено, досліджено та запропоновано для практичного використання інструментальні аналітичні біотести на основі активованої хемілюмінесценції екзометаболітів дафній та бактеріальної біолюмінесценції для контролю рівня загальної токсичності об'єктів довкілля, а також прототип оптичного імунного біосенсору на основі OWLS для визначення індивідуальних токсикантів.

 2. Розроблено метод визначення різних типів токсичних речовин на основі активованої хемілюмінесценції екзометаболітів інкубаційного середовища дафній. Чутливість методу по відношенню до стандартного токсиканту біхромату калію становить 0,005 мг/л, що на 2,5 порядки вище, ніж при використанні стандартного методу, основаного на підрахунку кількості іммобілізованих дафній.

 3. Оцінено методами біотестування на основі хемілюмінесценції екзометаболітів дафній та бактеріальної біолюмінесценції загальну токсичність водних розчинів поверхнево-активних речовин, таких як оксиетильований нонілфенол та алкілбензолсульфонат натрію, для оптимізації технологічного процесу їх окислювальної обробки.

 4. Розроблено та застосовано в модельних експериментах методи іммобілізації макромолекул та молекул малого розміру на аміномодифіковану поверхню OWLS-чипу з використанням глутарового альдегіду та сукцинового ангідриду.

 5. Розроблено та визначено робочі характеристики оптичного OWLS-імунного біосенсору для аналізу трифлюраліну з порогом чутливості до 1 пг/мл.

 6. Експериментально встановлено оптимальні умови визначення макромолекул та молекул з малого розміру за допомогою імунного біосенсору на основі OWLS, а саме – знайдено шляхи корекції зменшення в часі інтенсивності відгуків біосенсору на різні концентрації досліджуваних речовин, а саме показано, що це можна проводити шляхом віднімання від величини реєструємих сигналів значень, що відповідають тим, які встановлено при дослідженні контрольних розчинів.

СПИСОК РОБІТ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Ивашкевич С. П., Левковец И. А., Назаренко В. И., Стародуб Н. Ф. Хемилюминесценция среды обитания дафний и оптимизация условий ее определения // Украинский биохимический журнал – 2002. – Т. 74, № 3. – С. 77 – 81.

 2. Левковець І. А., Івашкевич С. П., Назаренко В. І., Стародуб М. Ф. Застосування хемілюмінесцентного методу для визначення чутливості Daphnia magna до різних типів токсичних речовин // Український біохімічний журнал – 2002. – Т. 74, № 6. – С. 120 – 124.

 3. Левковец И. А., Стародуб Н. Ф., Назаренко В. И., Ивашкевич С. П., Гончарук В. В., Клименко Н. А., Вакуленко В. Ф., Швадчина Ю. О. Оценка токсичности водных растворов ПАВ в процессе их окислительной обработки // Химия и технология воды – 2003. – Т. 25, № 1 – С. 30 – 42.

 4. Кацев А. М., Стародуб Н. Ф., Левковец И. А., Гончарук В. В., Клименко Н. А., Вакуленко В. Ф. Использование бактериальной биолюминесценции для тестирования токсичности воды при ее очистке от ПАВ // Химия и технология воды – 2003. – Т. 25, № 6 – С. 594 – 602.

 5. Starodub N. F., Starodub V. V., Katzev A. M., Levkovetz I. A., Dibrova T. L., Krivenchuk V. E., Schapovalenko V. F. Optical and electrochemical biosensor for express environmental monitoring / L. Barsanti et al. (eds.) Molecular Electronics: Biosensors and Biocomputers. – 2003. – P. 355 – 372.

 6. Levkovets I., Adбnyi N., Trummer N., Vбradi M., Szendrő I., Starodub N. F., Szkcs A. Development of optical (OWLS) immunosensors for macromolecules and small analytes // Biokйmia. – 2004. XXVIII. – Р. 2 – 9.

 7. Starodub N. F., Nazarenko V. I., Moiseyenko K. J., Levkovets I. A., Ivashkevich S. P. Daphnia and luminescent reaction based biosensor for control of general toxicity of environment // Proceeding of 5th International Conference on Cellular Engineering, Aachen, Germany, 4-6 July. – 2001. – Р.4-6.

 8. Levkovetz I. A., Starodub N. F., Ivashkevich S. P. et al. New biosensor approach for total toxicity control of environment // Abstract Book of NATO ARW "Frontiers in molecular-scale science and technology of fullerene, nanotube, nanosilicon, biopolymer (DNA, protein) multifunctional nanosystems. (Kiev, 9-12 September, 2001). – Kiev. – 2001. – P. 11.

 9. Starodub N. F., Ivashkevich S. P., Levkovetz I. А., Nazarenko V. I., Klimenko N. A. Express and instrumental analysis of total water toxicity by Daphnia chemiluminescent and microbilogical electrochemical biosensors. // Abstract Book of 10th ISSP & Workshop "Solubility phenomena", 21-26 July 2002, St. Constantine Resort, Varna, Bulgaria. – 2002. – P. 56.

 10. Назаренко В. І., Левковець І. А., Івашкевич С. П., Гойстер О. С. Визначення токсинів хемілюмінесцентним біотестуванням // Стендові повідомлення. Український біохімічний журнал – 2002. – Т. 74, № 4 б (додаток 2). – С. 189.

 1. Ивашкевич С. П., Левковец И. А., Клименко Н. А. Хемилюминесцентный биотест на основе дафний с целью контроля процесса очистки воды // Там же, – С.182 – 183.

 2. Szйkбcs A., Levkovets I., Ernst A., Starodub N. Monitoring the presence and aquatic ecotoxicity of pesticides // 7th Int. HCH & Pesticides Forum, June 5-7, 2003, Kiev, Ukraine. – P. 114.

АНОТАЦІЯ

Левковець І. А. РОЗРОБКА ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ АНАЛІТИЧНИХ БІОТЕСТІВ ТА ВИВЧЕННЯ ЇХНІХ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ТОКСИЧНОСТІ ОБ'ЄКТІВ ДОВКІЛЛЯ. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.20 - біотехнологія. - Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ, 2005.


 
 

Цікаве

Загрузка...