WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Асоціація змін транскрипційної активності генів із виникненням і прогресією гліальних пухлин головного мозку (автореферат) - Реферат

Асоціація змін транскрипційної активності генів із виникненням і прогресією гліальних пухлин головного мозку (автореферат) - Реферат

Наукова новизна отриманих результатів. Доповнено концепцію патогенезу хронічного некаменевого холециститу з урахуванням розбалансування цитокінової системи з підвищеною продукцією прозапальних (ІЛ-6, ІЛ-8) цитокінів, у взаємозв'язку з активацією процесів ліпопероксидації і виснаженням антиоксидантних резервів організму.

Встановлено, що в патогенезі хронічного холециститу провідну роль відіграють наступні фактори: запальний синдром, активація перекисного окислення ліпідів з одночасним виснаженням антиоксидантних систем організму, дистонія відділів вегетативної нервової системи, супутнє ушкодження шлунку.

Доведено, що більше, ніж у половини обстежених хворих захворювання перебігає з гіперкінетичним типом порушень моторики жовчовивідних шляхів, у третини – за гіпокінетичним. У 58% випадків хронічний некаменевий холецистит супроводиться зниженою кислотністю шлункового вмісту, у 28% випадків – з підвищеною. Для 67% випадків характерний дуоденогастральний рефлюкс.

Встановлено, що однією з патогенетичних ланок прогресування хронічного некаменевого холециститу є виражений дисбаланс вегетативної регуляції, що полягає у переважанні симпатикотонічної регуляції діяльності жовчовивідних шляхів. На фоні підвищеної активності симпатичного відділу вегетативної нервової системи у 58% випадків спостерігається посилення, у 40% випадків - ослаблення вагусних впливів.

Вперше розроблено та апробовано диференційований підхід до лікування хворих на хронічний некаменевий холецистит із включенням до комплексної терапії альтану і дицетелу.

Практичне значення отриманих результатів. Запропоновано комплекс клінічних, біохімічних та інструментальних методів дослідження, що дозволяє оцінити ступінь порушення основних ланок патогенетичного ланцюга при хронічному некаменевому холециститі і може використовуватися як в науковій роботі, так і в клінічній практиці.

Виявлені зміни літогенного складу жовчі, в системі перекисного окислення ліпідів, антиоксидантного захисту, продукції прозапальних цитокінів, стану сфінктерного апарату ЖВШ та їх вегетативного забезпечення, кислототвірної функції шлунку, дозволяють прогнозувати важкість перебігу хронічного некаменевого холециститу, формування супутніх ускладнень, диференційовано підходити до вибору адекватної терапії, контролювати її ефективність.

Розроблено і запропоновано клініко-патогенетичні, лабораторні і функціональні критерії ефективності застосування альтану, дицетелу та їх поєднання у хворих на хронічний некаменевий холецистит, відповідно до вираженості дисбалансу в біохімічному складі жовчі, в оксидазно-антиоксидантній системі, до стану продукції прозапальних інтерлейкінів, вегетативних розладів та кислототвірної функції шлунку. Апробовані та впроваджені в практику нові медикаментозні комплекси, які включають альтан та дицетел, що дозволяє ефективніше досягати клінічної ремісії захворювання.

Впровадження результатів дослідження. Результати досліджень впроваджені в клінічну практику роботи гастроентерологічних та терапевтичних відділень районних лікарень Івано-Франківської, Сумської, Харківської областей. Теоретичні та практичні результати використовуються в педагогічному процесі на кафедрах терапевтичного профілю Івано-Франківської державної медичної академії.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною науковою працею здобувача. Представлені в роботі матеріали є особистим внеском автора в проблему. Огляд літературних джерел, відбір тематичних хворих, їх розподіл на групи, здійснення клінічного, імунологічного, біохімічного, інструментального обстеження хворих та лікування, аналіз отриманих результатів, статистична обробка даних, формулювання висновків і практичних рекомендацій, апробація матеріалів дисертації та підготовка до друку наукових праць виконані автором самостійно.

Апробація результатів дисертації. Апробаціядисертації проводилась в Івано-Франківській державній медичній академії на розширеному засіданні кафедр терапії і сімейної медицини факультету післядипломної освіти, факультетської терапії, госпітальної терапії №1, фармакології з курсом клінічної фармакології, пропедевтики внутрішніх хвороб з участю членів наукової комісії. Основні положення та результати дослідження доповідались та обговорювались на VII з'їзді Всеукраїнського лікарського товариства (м. Тернопіль, 16-17 травня 2003р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю „Сучасні методи діагностики і лікування в клініці внутрішніх хвороб" (Вінниця, 5-6 лютого 2004 р.); регіональній науково-практичній конференції, присвяченій 125-річчю курорту Моршин „Актуальні проблеми медичної реабілітації хворих природними та преформованими фізичними чинниками" (м. Моршин, 12-14 листопада 2003 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції „Здобутки і перспективи клінічної терапії та ендокринології"; VI конгресі кардіологів України (Київ, 18-21 вересня 2000р); Українській науково-практичній конференції „Сучасні проблеми кардіології та ревматології – від гіпотез до фактів" (Київ, 2002), науково-практичному симпозіумі „Варіабельність серцевого ритму: від найсміливіших ідей до найпрактичнішого втілення"(Харків, 17-18 квітня, 2003р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції „Здобутки і перспективи клінічної терапії та ендокринології (Тернопіль, 4-5 листопада, 2004р.).

Публікації. За матеріалами роботи опубліковано 11 друкованих праць, з них – 3 статті у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, 8 тез у матеріалах науково-практичних конференцій.

Обсяг і структура дисертації. Робота викладена українською мовою на 152 сторінках машинописного тексту. Складається зі вступу, огляду літератури, опису матеріалів та методів дослідження, чотирьох підрозділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку літературних джерел, який містить 186 джерел (112 – кирилицею і 74 – латиною), додатків. Дисертація ілюстрована 25 таблицями і 24 рисунками.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріал та методи дослідження. В основу дослідження покладено обстеження і лікування 167 хворих на хронічний некаменевий холецистит (ХНХ) у фазі загострення (60 чоловіків та 107 жінок) і 23 практично здорових особи, (9 чоловіків і 14 жінок) в якості контролю. Середній вік хворих складав (46,15,4) років. Середня тривалість захворювання – (6,32,1) років. Детальне клініко-лабораторне обстеження хворим проводили на початку і після закінчення курсу лікування.

У відповідності до проведеного лікування хворі були розподілені на 4 групи. В І групу увійшли 43 хворих на ХНХ, які отримували базову терапію. В якості базової терапії ХНХ ми використовували такий комплекс лікування: дієта №5а. Медикаментозна терапія включала: ампіцилін по 0,5-0,5 4 рази на добу всередину протягом 7-10 днів; циквалон - по 0,1г 4 рази на день; домперідон (мотиліум) по 10 мг 3-4 рази на день 14 днів; фебіхол (капсули по 100 мг) по 1 капсулі за 15-30 хв до їди 3 рази на день на протязі 2-3 тижнів. В ІІ групу включено 40 пацієнтів з діагностованим ХНХ, які поряд з базовим лікуванням отримували альтан по 10 мг тричі на добу всередину за 30 хвилин до їжі 14 днів. В ІІІ групу були віднесені 43 хворих, яким до базового лікування ХНХ було включено дицетел, що призначався по 50 мг тричі на день під час їжі, 14 днів. До IV групи увійшли хворі, які поряд з базовим лікуванням отримували комплексне лікування альтаном і дицетелом у вищеописаних дозах.

Діагноз ХНХ верифікували за даними комплексного клінічного, лабораторного та інструментального обстеження. Тонус жовчовивідних шляхів визначали за допомогою багатомоментного дуоденального фракційного зондування з реєстрацією часу і кількості виділеної жовчі.


 
 

Цікаве

Загрузка...