WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Диференційований підхід до призначення гормональних контрацептивів у жінок з цукровим діабетом 1 типу (автореферат) - Реферат

Диференційований підхід до призначення гормональних контрацептивів у жінок з цукровим діабетом 1 типу (автореферат) - Реферат

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ОНКОЛОГІЇ

ЛУКАШЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 616.329-006.6-089-085.849-085.37-085.832

Внутрішньоартеріальна хіміотерапія в консервативному лікуванні хворих на рак стравоходу та рак шлунка з поширенням на стравохід

14.01.07 –онкологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті онкології АМН України.

Науковий керівник - доктор медичних наук

Кіркілевський Станіслав Ігорович,

Інститут онкології АМН України,

головний науковий співробітник

відділу торакальної онкології.

Офіційні опоненти: - доктор медичних наук, професор

Тащієв Рахман Кулієвич

Київська медична академія

післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України, професор кафедри онкології

  • доктормедичних наук, професор

Лукач Ервін Венцеловіч

Інститут отоларіногології ім.. О.С. Коломійченка

АМН України

завідувач н/д відділу онкології

Провідна установа - Національний медичний університет

ім. О.О. Богомольця кафедра онкології, м. Київ.

Захист відбудеться 19.10.2005 р. о 13 годині 30 хвилин на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.560.01 в Інституті онкології АМН України (03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ІО АМН України (03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43).

Автореферат розісланий 16.09. 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат медичних наук С.О. РОДЗАЄВСЬКИЙ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

ВСТУП

Актуальність теми. Аналіз світової літератури показав, що більшість сучасних наукових досліджень, мета яких - покращення результатів лікування хворих на рак стравоходу (РС), спрямовані на розробку і вдосконалення препаратів та схем поліхіміотерапії (ПХТ) (В.Л. Ганул, С.И. Киркилевский, 2004, Yano M., 2005), а також на вивчення можливостей поєднання ПХТ із іншими методами лікування (Thomas C.R., 1997, Hernandez J.L., 1998).

Дана ситуація зумовлена незадовільними результатами численних попередніх досліджень, які велися у напрямку оптимізації оперативного лікування (Gurtner G.C., 1994, Rahden B.H., 2004) та поєднання його із променевою терапією (ПТ) (Kelsen D.P., 1998). Суттєвим поштовхом до активної розробки системних методів лікування РС стали останні данні, отримані із застосуванням імуногістохімічних досліджень, які показали, що біля 23 первинних хворих на РС мають віддалені метастази (Siewert J.R., 2001). Враховуючи той факт, що радикальну операцію вдається виконати тільки 20 % хворих, основна маса пацієнтів потребує паліативного лікування (Rahden B.H., 2004), в якому провідну роль грає поєднана хіміопроменева терапія (ХПТ). Застосування радіохіміотерапії є на сьогоднішній час найпоширенішим методом лікування РС у ведучих країнах світу (США, Франція, Японія) (Suntharalingam M., 2005). Комбінація ПТ та ПХТ дозволила майже у два рази підвищити частоту об'єктивної регресії пухлин стравоходу (Stahl M., 2003, Lee J.-L., 2004).

Однак, незважаючи на отримані успіхи, поєднане лікування у виснажених хворих рідко вдається провести у запланованому обсязі. Дисфагія і кахексія сприяють розвитку вагомої кількості токсичних ускладнень та летальності під час проведення радіохіміотерапії. Даний факт підтверджують результати численних досліджень, в яких при проведенні навіть самостійної ПХТ у 40-80 % пацієнтів спостерігали гематологічну токсичність, а летальність склала 2-11 % (Kroep1 R., 2005). Зрозуміло, що включення до схем лікування радіотерапії значно підвищує рівень токсичних ускладнень (Adelstein D.J., 1997).

В останні роки значно підвищилась кількість досліджень, спрямованих на вдосконалення методик селективної внутрішньоартеріальної ПХТ (ВАПХТ), яка характеризується значним збільшенням концентрації хіміопрепарату безпосередньо в пухлині на фоні заниження дози цитостатика у периферичній крові (Sculier J.P. 1995). Даний факт дозволяє занижувати загальну дозу препарату і таким чином проводити лікування послабленим хворим. Заслуговує уваги робота, в якій проводилась розробка методів ВАПХТ для лікування рака гортані, в досліджувану групи також було включено 3-є хворих на рак верхніх відділів стравоходу (Imai S., 2000). Але досліджень, цілком присвячених РС в цьому направленні не проводилось.

Враховуючи вищенаведені дані, основним напрямком наших досліджень був пошук шляхів проведення реґіонарної хіміотерапії у хворих на РС та рак шлунка з поширенням на стравохід.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дане дослідження виконане у ході планової науково-дослідної роботи Інституту онкології Академії Медичних Наук України: „Розробити методи підвищення ефективності лікування хворих на злоякісні пухлини органів грудної порожнини 3-4 стадій" (шифр теми ВН.14.01.07.78-03).

Мета дослідження.

Поліпшити результати консервативного лікування хворих на рак стравоходу за рахунок використання радіохіміотерапії із внутрішньоартеріальним введенням цитостатичних препаратів.

Задачі дослідження.

  1. Проаналізувати результати консервативного лікування хворих на рак стравоходу та гастроезофагальний рак за традиційними методиками: променева терапія (власні данні) та радіохіміотерапія з системним введенням цитостатиків (літературні данні). Проаналізувати літературні дані щодо кровопостачання стравоходу. Вивчити ангіосеміотику пухлин стравоходу.

  2. Розробити методики радіохіміотерапії хворих на рак стравоходу та рак шлунка з поширенням на стравохід із застосуванням внутрішньоартеріального введення цитостатичних препаратів.

  3. Оцінити ефективність лікування хворих за розробленими методиками за найближчими та віддаленими результатами.

  4. Розробити рекомендації для практичного використання запропонових методик консервативного лікування.

Об'єкт дослідження: хворі на рак стравоходу та рак шлунка з поширенням на стравохід.

Предмет дослідження: лікування хворих на рак стравоходу та рак шлунка з поширенням на стравохід.

Методи дослідження: Рентгенологічні, ультразвукові та ендоскопічні – для оцінки ступенів регресії пухлин у ході використання розроблених методів лікування. Лабораторні клінічні та біохімічні – з метою вивчення можливих побічних ефектів та ускладнень розроблених методів лікування. Клінічне спостереження – для оцінки безпосередньої переносності лікування та вивчення віддалених результатів. Статистична обробка – для аналізу та узагальнень одержаних даних.

Наукова новизна одержаних результатів.

Вперше застосовано внутрішньоартеріальну хіміотерапію в лікуванні хворих на рак стравоходу.

Вперше встановлено, що за найближчими та віддаленими результатами ефективність радіохіміотерапії із внутрішньоартеріальним введенням цитостатичних препаратів тотожна традиційній радіохіміотерапії з системним введенням хіміопрепаратів, але для першої є характерними більш низький рівень токсичних ускладнень та більш швидкий розвиток регресії пухлин.

Вперше досліджена ангіографічна семіотика раку стравоходу та вивчені зміни судинного русла пухлин стравоходу під дією ВАПХТ.

Практичне значення одержаних результатів

Застосування методики ВАПХТ поєднано із ПТ суттєво поліпшує безпосередні результати консервативної радіохіміотерапії у хворих на рак верхніх відділів стравоходу, розповсюджений рак нижніх відділів стравоходу та рак шлунка з поширенням на стравохід.

У хворих на рак верхніх відділів стравоходу ВАПХТ із ПТ, порівняно з тільки ПТ, підвищує частоту об'єктивної регресії у два рази та дозволяє досягти повної регресії пухлини у 55,6 % хворих (при ПТ повної регресії пухлини ми не спостерігали). ВАПХТ із ПТ підвищує якість життя пацієнтів шляхом швидкого усунення дисфагії на 2-3 добу лікування (при самостійній ПТ – 13-14 доба). Шляхом застосування ВАПХТ із ПТ медіана виживаності піднялась до 15 міс (з 8,5 місяців при ПТ). Проведення ВАПХТ із ПТ підвищує однорічну виживаність до 77,0 % (з 10,0 % при самостійній ПТ).

У хворих на поширений рак нижніх відділів стравоходу та рак шлунка з поширенням на стравохід ВАПХТ із ПТ, порівняно з тільки ПТ, підвищує частоту об'єктивної регресії у 2,5 рази та дозволяє досягти повної регресії пухлини у 6,5 % хворих (при ПТ повної регресії пухлини ми не спостерігали). Шляхом застосування ВАПХТ із ПТ медіана виживаності піднялась до 11,5 (з 7,75 місяців при ПТ). Проведення ВАПХТ із ПТ підвищує однорічну виживаність до 41,9 % (при застосування самостійній ПТ жоден з хворих не прожив року).

Особистий внесок здобувача полягає в розробці всіх наукових положень дисертації.

Особисто розроблені методики лікування хворих на рак стравоходу та рак шлунка з поширенням на стравохід. Особисто виконані збір даних, обробка первинної документації та матеріалу, статистична обробка результатів та їх інтерпретація. Автором вивчені та проаналізовані результати консервативного лікування хворих на рак стравоходу та рак шлунка з поширенням на стравохід у науково-дослідному відділенні торакальної онкології Інституту онкології Академії медичних наук України за традиційними методиками та методиками, що розроблені, порівняні їх результати.


 
 

Цікаве

Загрузка...