WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Гемостаз при абдомінальній хірургічній патології у тварин та його корекція при гнійному перитоніті у собак (автореферат) - Реферат

Гемостаз при абдомінальній хірургічній патології у тварин та його корекція при гнійному перитоніті у собак (автореферат) - Реферат

7. Латфуліна А.В. Перспективи антиоксидантної терапії хронічного гастриту // Тез. 78-ої наук. конф. студентів та молод. вчених з між нар. участю.- Чернівці, 2004.- Вип.5.- С.35.

8. Латфуліна А.В., Степанов Ю.М. Ефективність антиоксидантної терапії хворих на хронічний гастрит // Матеріали Всеукр. наук.практ. конф. – Харків, 2004.- С.83.

Дисертант провів збір літератури, виконав аналіз отриманих результатів, підготував публікацію до друку.

9. Латфуліна А.В. Рівень залягання Helicobacter pylori в слизовій оболонці шлунка у хворих на хронічний гастрит // Тез. наук. конф. "Сучасні технології в діагностиці та лікуванні гастроентерологічних захворювань". – Харків, 2005. - С.28-29.

10. Степанов Ю.М. Латфуліна А.В. Вплив антиоксидантної терапії на проліферативну активність слизової оболонки шлунка у хворих на хронічний ґелікобактерний гастрит // Матер. ІХ міжнар. мед. конгр., - Тернопіль, 2005. - С.30.

Дисертант виконав клінічні та імуногістохімічні дослідження, провів оцінку та аналіз отриманих даних, підготував до друку.

11. Stepanov Y.M., Latfulina A.V. Using antioxydants decrease hyperproliferation of gastric epithelium in patients with chronic gastritis associated with Helicobacter pylori // World Congress of Gastroenterology.- Montreal, 2005.-R. 0330.

Дисертант провів збір матеріалу, їх статистичну обробку та підготував до друку.

АНОТАЦІЯ

Латфуліна А.В. – Клініко-морфологічне обгрунтування антиоксидантної терапії хронічного ґелікобактерного гастриту. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.36 – гастроентерологія. – Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, Інститут гастроентерології АМН України, Дніпропетровськ, 2005.

Дисертацію присвячено питанням удосконалення діагностики та лікування хронічного гастриту, асоційованому з Helicobacter pylori (Нр). Проведено комплексне вивчення біохімічних, морфологічних та імуногістохімічних показників, взаємозв'язків між ними, що мають провідне значення у механізмі прогресування хронічного ґелікобактерного гастриту. До дослідження залучено 128 пацієнтів із них 103 хворі на ХГ (Нр-позитивний та Нр-негативний) та 25 практично здорових осіб, що склали контрольну групу. Виявлені найбільш характерні морфологічні зміни слизової оболонки шлунка (СОШ), вивчена її проліферативна активність (за даними маркера проліферації Кі-67), глибина залягання Нр в СОШ, стан перекисного окиснення ліпідів (за рівнем сироваткового малонового діальдегіду (МДА)). Доведено, що використання токоферолу, β-каротину та аскорбінової кислоти достовірно (р<0,01) знижує рівень сироваткового МДА, виразність круглоклітинної та поліморфноклітинної інфільтрації, перебудовних змін, показників індексу проліферації та глибини залягання Нр у СОШ, що обумовлює доцільність призначення антиоксидантів в лікуванні хронічного ґелікобактерного гастриту.

Ключові слова: хронічний гастрит, Helicobacter pylori, слизова оболонка шлунка, Кі-67, глибина залягання Helicobacter pylori, антиоксидантна терапія, токоферол, β-каротин, аскорбінова кислота.

АННОТАЦИЯ

Латфулина А.В. – Клинико-морфологическое обоснование антиоксидантной терапии хронического геликобактерного гастрита. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.36 – гастроэнтерология. – Днепропетровская государственная медицинская академия МОЗ Украины, Институт гастроэнтерологии АМН Украины, Днепропетровск, 2005.

Диссертация посвящена вопросам усовершенствования диагностики и лечения хронического геликобактерного гастрита. Проведено комплексное изучение биохимических, морфологических и иммунногистохимических изменений при данной патологии. Проведена сравнительная оценка указанных факторов до и после применения различных схем лечения.

Установлено, что хронический гастрит (ХГ), ассоциированный с Helicobacter pylori (Нр), сопровождается активацией процессов перекисного окисления липидов и прямопропорционально зависит от степени обсеменения слизистой оболочки желудка (СОЖ) Нр.

Изучены наиболее характерные морфологические изменения СОЖ, показана взаимосвязь между выраженностью активности воспаления и пролиферативной активностью СОЖ (r=0,51), а также со степенью её обсеменения Нр (r=0,4).

Определено, что хронический геликобактерный гастрит характеризуется появлением предраковых изменений в СОЖ в виде кишечной метаплазии и дисплазии. Выявлена прямо пропорциональная зависимость (r=0,85) между наличием перестроечных процессов и експрессией маркера пролиферации Кі-67.

Проведено исследование пролиферативной активности СОЖ. Установлено, что в процессе развития ХГ экспрессия Кі-67 нарастает и прямопропорционально зависит от степени обсеменения геликобактериями (r=0,75).

Изучена глубина залегания Нр и обосновано, что данный показатель характеризует инвазивный потенциал бактерии, что в свою очередь обуславливает наличие перестроечных процессов в СОЖ.

Обоснована необходимость комплексного назначения антиоксидантной терапии (аскорбиновой кислоты, токоферола и β-каротина) в лечение больных хроническим гастритом, ассоциированным с Нр.

Ключевые слова: хронический гастрит, Helicobacter pylori, слизистая оболочка желудка, Кі-67, глубина залегания Helicobacter pylori, антиоксидантная терапия, токоферол, β-каротин, аскорбиновая кислота.

ANNOTATION

Latfulina A.V. – Clinical and morphologic substantiation of antioxydant therapy of chronic gastritis associated with Helicobacter pylori. - Manuscript.

Thesis for a candidate's degree by speciality 14.01.36 – gastroenterology. – Dniepropetrovsk State Medical Academy, Ministry of Health of Ukraine, The Institute of Gastroenterology of Academy of Medical Sciences of Ukraine, Dniepropetrovsk, 2005.

The dissertation is devoted to questions of advancing diagnosis and treatment of chronic gastritis associated with Helicobacter pylori (Hp). There was performed the complex analysis of biochemical, morphologic and immunohistochemical parameters as well as interrelations between them which had the prominent importance in mechanism of progressing chronic Hp-positive gastritis. There were included 128 patients to the investigation: 103 patients with chronic gastritis (Hp-positive and Hp-negative) and 25 healthy persons. There were revealed the most specific morphologic changes of gastric mucosa (GM). There were studied its proliferative activity (using proliferation marker Ki-67), the depth of Hp persistence in GM, state of lipid peroxydation (according to level of serum malone dialdehid (MDA)). There was proved that using tocopherol, β-carotin and acid ascorbinici decreased authentically (р<0,01) the level of serum MDA, the severity of round-cell and polymorph-cell infiltration as well as rebuilding changes, the parameters of proliferative index and the depth of Hp persistence in GM that showed the expediency of administration of antioxydants in treatment of chronic Hp-positive gastritis.

Key words: chronic gastritis, Helicobacter pylori, gastric mucosa, Кі-67, depth of Helicobacter pylori persistence, antioxydant therapy, tocopherol, β-carotin, acid ascorbinici.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ІП

індекс проліферації

МДА

малоновий діальдегід

ПОЛ

перекисне окислення ліпідів

СОШ

слизова оболонка шлунка

ХГ

хронічний гастрит

Нр

Helicobacter pylori

Нр (+)

Helicobacter pylori позитивні

Нр (-)

Helicobacter pylori негативні

Латфуліна Альбіна Володимирівна

Клініко-морфологічне обґрунтуванняантиоксидантної терапії хронічного

ґелікобактерного гастриту

(Автореферат)

Підписано до друку 20.09.05. Формат 60х84 /16.

Папір офсетний. Комп'ютерний набір. Друк офсетний.Ум. друк. аркушів – 0.9. Тираж 120 примірників. Замовлення №333.

Надруковано ПТК "Друкар" ДДМА

м. Дніпропетровськ, пл. Жовтнева, 4


 
 

Цікаве

Загрузка...