WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Гемостаз при абдомінальній хірургічній патології у тварин та його корекція при гнійному перитоніті у собак (автореферат) - Реферат

Гемостаз при абдомінальній хірургічній патології у тварин та його корекція при гнійному перитоніті у собак (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ

ЛАТФУЛІНА АЛЬБІНА ВОЛОДИМИРІВНА

УДК 616.33 – 002.2 – 022.6-02:615.272.4-07

Клініко-морфологічне обґрунтування антиоксидантної терапії хронічного ґелікобактерного гастриту

14.01.36 – гастроентерологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Дніпропетровськ – 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Дніпропетровській державній медичній академії МОЗ України

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор Степанов Юрій Миронович, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, завідувач кафедри гастроентерології та терапії факультету післядипломної освіти

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Решетілов Юрій Іванович, Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри терапії та гастроентерології;

доктор медичних наук, професор ФадєєнкоГалина Дмитрівна,заступник директора з наукової роботи Інституту терапії ім. акад. Л.Т. Малої АМН України

Провідна установа:

Національний медичний університет ім. акад. О.О. Богомольця МОЗ України (м. Київ), кафедра госпітальної терапії №2

Захист дисертації відбудеться "10" листопада 2005 р. о "1300" годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.601.02 Дніпропетровської державної медичної академії МОЗ України та Інституту гастроентерології АМН України (пр. Правди, 96, м. Дніпропетровськ, 49074)

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Дніпропетровської державної медичної академії (вул. Дзержинського, 9, м. Дніпропетровськ, 49044)

Автореферат розісланий "07" жовтня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор медичних наук М.Б. Щербиніна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Хронічний гастрит (ХГ) займає провідне місце серед захворювань гастродуоденальної зони. Це зумовлено тенденцією зростання захворюваності, яка за період з 1993 року по 2001 рік в Україні збільшилась на 72,2%, та розповсюдженістю даної патології, що зараз дорівнює 45-65% (Ю.О.Філіппов зі співавт., 2001, 2003; В.Г.Передерій, 2005). Необхідність вивчення ХГ зумовлена також його роллю попередника виразкової хвороби та раку шлунка.

Доведено, що одним із найбільш значущих етіологічних чинників цих захворювань є інфекція Helicobacter pylori (Нр) – мікроорганізм, який виявляється в слизовій оболонці шлунка (СОШ) у 90-95% хворих на ХГ(О.Я.Бабак, 1997; Н.В.Харченко, 1998; В.Г.Передерій зі співавт., 2000).

Колонізація СОШ Hp незмінно призводить до низки патоморфологічних змін із поетапним розвитком атрофії (спочатку вогнищевого, а потім дифузного характеру), появою метаплазії і дисплазії (P.Correa, 1995; В.Т.Ивашкин, 1997; Я.С.Циммерман, 1997). Отже, Нр сприяє формуванню хронічного патологічного процесу, який супроводжується порушенням клітинного оновлення СОШ.

Поряд із цим, переважна більшість фахівців (P.Correa, 1995;G. Nardone et al., 1999; K.Varis et al., 2000) підтримує патогенетичну концепцію хронічного ґелікобактерного гастриту, згідно з якою ступінь пошкодження механізму клітинного оновлення з боку Нр певною мірою залежить від глибини проникнення бактерії у СОШ. Саме такий підхід, з урахуванням конкретних умов інвазії Нр у СОШ, дозволяє з різних сторін оцінити перспективи перебігу ґелікобактерного гастриту, зробити висновок щодо прогнозу захворювання.

У наш час головна стратегія ведення хворого на хронічний ґелікобактерний гастрит полягає не тільки в проведенні ефективної ерадикації, але й у заходах, які мають зменшувати морфологічні наслідки персистенції Hp, що формуються досить довго та також довго зникають навіть після вдалої ерадикації (Г.Д.Фадеенко, 2000; Н.Б.Губергриц, О.А.Прилуцкая, 2005).

Зараз загальновизнаною є концепція про те, що антиоксиданти, зокрема аскорбінова кислота, токоферол та -каротин, спроможні сприяти реабілітації пошкодженої СОШ, позитивно впливаючи на морфологічні зміни, регрес перебудовних змін, стан перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ), проліферативну активність епітеліоцитів та глибину залягання Нр – тобто одночасно впливати на кілька ланок патогенезу (S.W.Zhang, 1996; А.Fater et al., 2000; Н.В.Бочкарева с соавт., 2000). Але це питання недостатньо вивчене, як в Україні, так і в країнах ближнього та дальнього зарубіжжя, що зумовлює доцільність його подальшого вивчення та пошуку шляхів удосконалення діагностики та лікування хронічного ґелікобактерного гастриту.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри гастроентерології та терапії факультету післядипломної освіти Дніпропетровської державної медичної академії МОЗ України "Вивчення патогенетичних механізмів порушень функції гастродуоденальної зони та розробка на їх основі нових методів діагностики, лікування та профілактики захворювань шлунка, дванадцятипалої кишки, гепатобіліарної зони та кишечнику" (державний реєстраційний №0103U003649).

Мета дослідження - підвищення ефективності лікування хронічного ґелікобактерного гастриту на підставі вивчення найбільш характерних функціонально-морфологічних порушень слизової оболонки шлунка.

Завдання дослідження:

  1. Вивчити інтенсивність проліферації слизової оболонки шлунка за експресією маркера Кі-67 та глибини залягання Нр при хронічному ґелікобактерному гастриті.

  2. Уточнити особливості морфологічних змін слизової оболонки шлунка при хронічному ґелікобактерному гастриті.

  3. Оцінити характер порушень ПОЛ за рівнем сироваткового малонового діальдегіду у хворих на хронічний гастрит, асоційований з Нр.

  4. Визначити характер впливу комплексної (ерадикаційної та антиоксидантної) терапії на показники морфологічного стану слизової оболонки шлунка та рівень сироваткового малонового діальдегіду (МДА) при хронічному ґелікобактерному гастриті.

  5. Обгрунтувати ефективність диференційованого застосування аскорбінової кислоти, токоферолу і -каротину в комплексному лікуванні хронічного ґелікобактерного гастриту.

Об'єкт дослідження: хворі на хронічний ґелікобактерний гастрит.

Предмет дослідження: результати вивчення клінічного перебігу, ендоскопічних та морфологічних змін СОШ, стан ПОЛ, проліферативна активність та глибина залягання Нр до та після застосування різних методів лікування хронічного ґелікобактерного гастриту.

Методи дослідження: загальноклінічні, біохімічний (визначення рівня сироваткового МДА), ендоскопічний (візуальна оцінка СОШ та отримання біопсійного матеріалу), внутрішньошлункова рН-метрія, морфологічний (верифікація діагнозу, виявлення перебудовних змін СОШ) та імуногістохімічні (експресія маркера Кі-67 і глибина залягання Нр) методи дослідження біопсійного матеріалу, індикація Нp (цитологічний метод, швидкий уреазний тест), методи статистичного аналізу.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведено комплексне вивчення біохімічних, морфологічних та імуногістохімічних показників, взаємозв'язків між ними, що мають провідне значення у механізмі прогресування хронічного ґелікобактерного гастриту.

Вперше у хворих на ХГ, асоційований з Нр, вивчено проліферативну активність, за експресією Кі-67, та глибину залягання Hp у СОШ.

Визначено, що хронічний ґелікобактерний гастрит завжди супроводжується гіперпроліферацією СОШ, а рівень підвищення експресії Кі-67 прямо пропорційно залежить від ступеня її заселення Нр.

Доведено, що глибина залягання Нр характеризує їх інвазивний потенціал та зумовлює наявність перебудовних змін у СОШ.

Доведено, що застосування аскорбінової кислоти, токоферолу та -каротину в комплексі з антиґелікобактерною терапією достовірно (р<0,001) підвищує ефективність лікування хворих на ХГ, асоційований з Нр: викликає вірогідне зниження інтенсивності процесів ПОЛ, виразності морфологічних ознак гастриту, перебудовних змін, проліферативної активності та глибини залягання Нр у СОШ.

Практичне значення отриманих результатів. Практична цінністьроботи полягає у запропонованих практичним лікарям додаткового критерію визначення стану СОШ із визначенням рівня маркера проліферації Кі-67; диференційному призначенні антиоксидантів у лікуванні хронічного ґелікобактерного гастриту, в залежності від виразності перебудовних змін.

За результатами досліджень отримано деклараційний патент(Пат. № 5934 Україна, Кл. А61Р39/00, А61Р39/06 Спосіб лікування хронічного ґелікобактерного гастриту /А.В.Латфуліна, Ю.М.Степанов (Україна). - №20041109832; Заявл. 30.11.2004; Опубл. 15.03.2005, Бюл.№3; виданий 1 інформаційний лист (Застосування ретинолу, β-токоферолу та аскорбінової кислоти при хронічному ґелікобактерному гастриті: Інформ. лист № 35-2005. Про нововведення в системі охорони здоров`я / Ю.М.Степанов, А.В.Латфуліна. – Київ, 2005. – 2 с.), які впроваджено у роботу клініки Інституту гастроентерології АМН України (м.Дніпропетровськ, акт впровадження від 11.05.05), клініки Інституту терапії ім. акад. Л.Т.Малої АМН України (м.Харків, акт впровадження від 30.05.05), Військово-медичного центру ВПС України (м.Вінниця, акт впровадження від 31.03.05), міської клінічної лікарні №6 (м.Дніпропетровськ, акт впровадження від 15.06.05), міської клінічної лікарні №11 (м.Дніпропетровськ, акт впровадження від 30.04.05 та 30.06.05), Новомосковського КЗ центральної міської лікарні (м.Новомосковськ, акт впровадження від 01.06.05 та 20.07.05).


 
 

Цікаве

Загрузка...