WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Динаміка мовних порушень в процесі реабілітації післяінсультних хворих (автореферат) - Реферат

Динаміка мовних порушень в процесі реабілітації післяінсультних хворих (автореферат) - Реферат

У висновках узагальнено результатиіпідведено головні підсумки дослідження соціальної мімікрії як явища і як соціологічної категорії. Головним здобутком дисертації є розробка концепції соціальної мімікрії в контексті соціологічної науки. Основу цієї концепції складає узагальнення суспільного досвіду, результатів емпіричних досліджень, що відображають об'єктивні закономірності виникнення, розвитку і функціонування соціальної мімікрії як специфічного адаптивно-адаптуючого способу життєдіяльності, сутність якого полягає в опосередкованості дії, свідомому намірі людини (групи) вибірково уподібнюватися соціальному оточенню з метою виживання або досягнення успіху через приховування своєї істинної системи ціннісних орієнтацій та справжніх намірів.

Для вирішення цієї проблеми з'ясовано генезу, зміст, поняттєвий апарат, структуру, типологізацію соціальної мімікрії за різними ознаками, механізм її функціонування і доведено, що вона є універсальним соціальним феноменом. Зокрема здійснено експлікацію поняття „соціальна мімікрія" як ситуативно модифікованої атрибутивної властивості людини, що повязується з „хитрощами розуму" – зі спрямуванням її дій і вчинків на таке зіткнення сторонніх сил, наслідки якого відповідають її намірам і цілям; концептуалізовано її поняттєвий апарат, базовими категоріями якого є хитрість, хитромудрість, подвійна мораль, амбівалентність, імітація, соціальна роль-маска, імітаційна рольова гра. Соціальна мімікрія, виявляючись у суспільному житті через такі форми, як мімікрія-захист, мімікрія-гараздування, соціальний міметизм, є не різновидом адаптації, а одним із способів її формування, структурування та функціонування. Саме в ситуації адаптивної поведінки невід'ємна властивість людини – хитрість розуму модифікується в соціальну мімікрію, яка тим самим виконує інструментальну роль (конструктивну чи деструктивну, функціональну чи дисфункціональну) у пристосуванні людини до певних соціальних умов. За рівнем функціонування соціальна мімікрія може виявлятися як індивідуально-особистісна чи соціально-групова; терміном дії – епізодична, ситуативна або стаціонарна; з'ясовано особливості їх функціонування в різних сферах життєдіяльності людей.

Обґрунтовано, що мімікріанти діють завжди свідомо, цілераціонально, прагматично, регулюючись одночасно двома протилежними ціннісно-нормативними системами: прихованою („закритою" через її нелегітимність) і „відкритою" (суспільно-визнаною), яку вони прагнуть реалізувати у соціумі, водночас не поділяючи її. Мімікрійна поведінка здійснюється через соціодіагностику її суб'єктом смислових значень соціальних дій як окремих людей так і груп в цілому, а також завдяки інформаційнім експресіям (вербальним та візуальним), які відповідають фоновим очікуванням того соціуму, до якого прагне адаптуватися мімікріант і зовнішнім атрибутам: соціальній масці-ролі, імітаційній рольовій грі з відповідними їм мовленнєвими та мімічними інструментами реалізації. Визначено, що соціальний механізм мімікрійної поведінки реалізується за допомогою соціальної технології мімікріювання; апробовано емпіричні показники соціальної мімікрії, які засвідчують, що в регіональному соціумі в сучасних умовах простежуються тенденції до зростання фактів використання соціальної мімікрії як життєрятівного або гараздувального способу адаптації до суспільних змін.

У сучасних умовах соціальна мімікрія (її форми, різновиди, типи) набуває нового змісту, модернізується, тож запропонована в роботі її концепція збагачує соціологію новими науковими ідеями, що сприятимуть розумінню та поясненню специфіки мімікрійних практик людей в трансформаційні періоди та кризові стани і розкриває нові перспективи дослідження хитрості розуму та її ролі в пошуках шляхів виживання й пристосування.

Список публікацій

 1. Лобанова А.С. Феномен соціальної мімікрії. – К.: Інститут соціології НАН України, 2004. – 300 с.

 2. Лобанова А. Соціальна мімікрія як адаптивний спосіб життєдіяльності // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1999. – № 2. – С. 44-53.

 3. Лобанова А. Псевдоменеджмент // Персонал: Науковий журнал. – 1999. – № 6. – С. 30-35.

 4. Лобанова А.С. Соціальна мімікрія як ситуативно модифікована атрибутивна власність людини // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – 2001. – № 527. – С. 26-32.

 5. Лобанова А.С. Механізм функціонування соціальної мімікрії // Нова парадигма. Альманах наукових праць. – Вип. 26. – Запоріжжя, 2002. – С. 196-205.

 6. Лобанова. А.С., Прилипенко В.Д. Інфлайтність як провідна ідея наступної виборчої кампанії в Україні // Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – 2002. – № 1 (21). – С. 27-31.

 7. Лобанова А.С. Поняттєвий апарат соціальної мімікрії: теоретико-методологічне обґрунтування // Нова парадигма. Альманах наукових праць. – Вип. 30. – Запоріжжя, 2003. – С. 213-222.

 8. Лобанова А.С. Значення соціальної мімікрії в суспільному житті // Нова парадигма. Альманах наукових праць. – Вип. 32. – Запоріжжя, 2003. – С. 219-226.

 9. Лобанова А. Індивідуально-особистісний та соціально-груповий рівні соціальної мімікрії: теоретико-методологічний аспект // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. – № 4. – С. 139-149.

 10. Лобанова А.С. Просторово-часовий вимір соціальної мімікрії // Нова парадигма. Альманах наукових праць. – Вип. 33. – Запоріжжя, 2003. – С. 202-210.

 11. Лобанова А.С. Теоретико-методологічне обґрунтування засобів соціального мімікріювання // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. праць. – Харків: Вид. центр ХНУ ім. В.Н.Карабіна, 2003. – С. 42-45.

 12. Лобанова А.С. Соціальна технологія мімікріювання // Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – 2004. – № 1 (33) – С. 102-106.

 13. Мокряк В.Л., Лобанова А.С. Формування системи соціодіагностичного моніторингу динаміки трудового потенціалу Кривбасу // Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – 2003. – № 2 (28). – С. 70-73.

 14. Лобанова А.С. Емпірична фіксація проявів соціальної мімікрії в суспільстві: пошук методологічного підходу // Перспективи. Науковий журнал. – Одеса. – 2003. – № 2-3 (22-23). – С. 27-32.

 15. Лобанова А.С. Специфіка прояву соціальної мімікрії в „перебудовчі" і пострадянські часи // Нова парадигма. Альманах наукових праць. – Вип. 34. – Запоріжжя, 2003. – С. 225-233.

 16. Лобанова А.С. Історичні типи соціальної мімікрії // Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – 2003. – № 5 (31). – С. 113-118.

 17. Лобанова А.С. Особливості функціонування соціальної мімікрії в економічній та політичній сферах сучасного українського суспільства // Вісник Дніпропетровського університету. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ. – 2003. – № 9. – С. 176-181.

 18. Лобанова А.С. Регуляція мімікрійної поведінки в контексті соціологічної теорії // Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – 2003. – № 6 (32). – С. 99-103.

 19. Лобанова А.С. Адаптивні властивості мімікрійного процесу // Нова парадигма. Альманах наукових праць. – Вип. 35. – Запоріжжя, 2004. – С. 169-177.

 20. Лобанова А.С. Мімікрійний синдром громадської думки електорату // Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – 2004. – № 2 (34). – С. 92-97.

 21. Лобанова А.С. Суб'єкти-носії соціальної мімікрії: визначення і загальна характеристика // Нова парадигма. Альманах наукових праць. – Вип. 36. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2004. – С. 181-188.

 22. Лобанова А.С. Модернізація історичних типів соціальної мімікрії в сучасному українському суспільстві // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): Наук. журн. / Гол. ред. О.П.Степанов. – Вип. 1. – К.: НАУ, 2003. – С. 488-495.

 23. Лобанова А.С. Форми соціальної мімікрії за цільовим призначенням та способи їх реалізації в суспільному житті // Український соціум. Науковий журнал. – 2003. –№ 1 (2). – С. 46-53.

 24. Лобанова А.С. Социальная мимикрия: морально-етический аспект // Актуальні проблеми духовності: Зб. наук. доповідей / Гол. ред. Т.А.Хорольська. – Вип. 2. – К. – Кривий Ріг, 1997. – С. 365-367.

 25. Лобанова А.С. Социально-мимикриационные модели поведения в кризисные периоды жизни общества // Версии антропоцентризма: Материалы III межд. симп. „Человек: язык, культура, Познание" / Под ред. А.М.Холода. – Кривой Рог – М.: Биб-ка „Саксагани", 1999. – С. 34-42.

 26. Лобанова А.С. Феномен соціальної мімікрії в суспільстві, що трансформується // Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. –1999. – № 2 (4). – С. 109-111.

 27. Лобанова А.С. Скрытая безработица как форма социальной мимикрии в украинском обществе // Produktivnosc Ronku rencyjnosc integracja / Pr. zbiorowa pod redak. nauk. J. Jagasa. – Opole: Un-t opolski, 1999. – C. 107–113.

 28. Лобанова А.С. Социально-мимикрические модели имиджа // Проблемы имиджелогии: Материалы I межд. конф. / Под ред. А.М.Холода. – Кривой Рог, 2000. – С. 47-56.

 29. Лобанова А.С. Сущность и формализация социальной мимикрии в контексте синергетики // Синергетика в современном мире: Сб. докл. межд. научной конф. – Белгород: Изд-во БЕЛГСТАМ, 2000. – С. 197-201.

 30. Лобанова А.С. Особливості моральної свідомості соціальних суб'єктів-мімікрантів // Актуальні проблеми духовності: Зб. наукових праць. – Вип. 3. – Кривий Ріг: Мінерал, 2000. – С. 314-322.

 31. Лобанова А.С. Специфика социальной мимикрии как адаптивного способа жизнедеятельности людей // Інформоенергетичні технології адаптивних процесів життєдіяльності на початку III тисячоліття: Зб. наукових праць. – К. – Кривий Ріг: ЗАТ „ЗТНВФ „КОЛО", 2001. – С. 106-114.

 32. Лобанова А.С. Структурна функціональність соціальної мімікрії // Теоретичні проблеми змін соціальної структури українського суспільства: Зб. наук. праць. – К.: ІС НАН України, 2002. – С. 283-287.

 33. Лобанова А.С. Імітаційність як характерна риса трансформації соціально-економічних інститутів в України // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Трансформація соціальних інститутів та інституціональної структури суспільства: Наук. доп. і повідомлення III Всеукраїнської соціол. конф. / Соціол. асоціація України, Ін-т соціології НАН України / За ред. М.О.Шульги, В.М.Ворони. – К., 2003. – С. 86-90.


 
 

Цікаве

Загрузка...