WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Обгрунтування комплексного лікування хворих на місцеворозповсюджений конвенційний нирковоклітинний рак - Реферат

Обгрунтування комплексного лікування хворих на місцеворозповсюджений конвенційний нирковоклітинний рак - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО

ЛИЗИН АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

УДК 618.3+616-007.213+618.36

Морфологічні особливості структурної будови плаценти у жінок при затримці росту плода

14.03.01 – нормальна анатомія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Тернопіль – 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Івано-Франківському державному медичному університеті МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки

і техніки України, Шутка Богдан Васильович,

Івано-Франківський державний медичний університет,

завідувач кафедри нормальної анатомії

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Федонюк Ярослав Іванович, Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, завідувач кафедри анатомії людини;

доктор медичних наук, професор Грицуляк Богдан Васильович, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, завідувач кафедри анатомії і фізіології.

Провідна установа:

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, МОЗ України, кафедра нормальної анатомії.

Захист дисертації відбудеться 23 грудня 2005 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 58.601.01 у Тернопільському державному медичному університеті імені. І.Я. Горбачевського МОЗ України (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України (46001, м. Тернопіль, вул. Січових Стрільців, 8).

Автореферат розісланий 18 листопада 2005 року

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор медичних наук, професор Я.Я. Боднар

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Затримка росту плода є однією з основних причин високої перинатальної і дитячої смертності в Україні. Частота цієї патології коливається від 6,0% до 17,6%, а перинатальна смертність в 4,8 разів перевищує ці показники загальної популяції. Серед причин акушерської патології, яка призводить до порушення функціонального стану, розвитку і росту плода, є морфологічні зміни плаценти, її судинного русла та гломусної системи (Г.М. Савельева и соавт., 1999; А.П. Милованов, 1999; В.Є.Дашкевич та співавт., 2001; Г.А. Леженко, 2002; Л.Б, Маркін, 2003; В.В. Сімрок і співавт., 2003; C.L. de Jong et al., 2000). Очевидно, що це є першопричиною у виникненні розвитку хронічної плацентарної недостатності, гіпоплазії оболонок плаценти (М.В. Федорова, 1997; А.П. Милованов, А.К. Кириченко, 2001; В.І. Грищенко та співавт., 2003; Л.Б. Маркін, О.С. Медвєдєва, 2003; О.М. Макарчук, 2003; S.C. Mitra et al., 1998).

Патогенетичним механізмом невиношування вагітності вважається гіпоксія гладких м'язів міометрію, яка виникає внаслідок гемодинамічних порушень у матці, що приводить до морфологічних змін плаценти (Г.М. Савельева и соавт., 1991; Г.С. Манасова та співавт., 1999; Ю.С. Паращук, О.В. Гріщенко, 2001; В.И. Кулаков и соавт., 2002; В.А. Климов, 2003; R. Biagiotti et al., 1999). Виникає зниження васкуляризації ворсин з розвитком дистрофічних змін строми ворсин, що викликає невідповідність між артеріальним і венозним руслом (В.А. Никитюк, 2001; М.В. Швецов, Н.В. Старцева, 2001; Л.Б. Маркін, О.С. Медведева, 2003; М.В. Медвєдєв, Е.В.Юдина, 1998; О.В. Грищенко і співав., 2003; C. Tanaka et al., 1999; F.M. Severi et al., 2000). Необхідно відмітити, що останні приймають участь у формуванні синцитіокапілярних мембран плацентарного бар'єру (Л.Б. Маркін, 2003; А.Н. Стрижаков и соавт., 2003; А.П.Милованов и соавт., 2001; C. Lampariello et al., 1997; A. Ahmed, J. Perkins, 2000).

Результати дослідження (О.М. Макарчук, 2003; A.F. Iakovtsova et al., 1995) встановили, що при затримці росту плода в плаценті існує дефіцит розвитку термінальних ворсин, що викликає порушення проходження кисню. Хоріонічний епітелій плаценти відрізняється вираженим поліморфізмом ядер.

На сьогоднішній день актуальним є подальше вивчення морфологічної структури плаценти при затримці росту плода.

Виходячи з вище викладеного, можна зробити висновок, що затримка росту плода з морфологічної точки зору із застосуванням гістологічних, ультраструктурних методів дослідження вивчена недостатньо. Відсутність комплексних досліджень мікроваскуляризації матково-плацентарного комплексу та змін гломусної системи при затримці росту плода визначили актуальність і необхідність виконання даної роботи.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації затверджена: проблемною комісією МОЗ і АМН України "Морфологія людини" 05 листопада 2004 р. (протокол № 63), науковою комісією (протокол №12 від 30 вересня 2004 року), вченою радою Івано-Франківського державного медичного університету 22 лютого 2005 р. (протокол №2). Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану Івано-Франківського державного медичного університету і є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри акушерства та гінекології "Клінічне і медико-соціальне обґрунтування ефективних методів прогнозування патологічних станів, запобігання, діагностики і лікування захворювань вагітних та жінок в інші періоди їхнього життя" (№ держреєстрації 0104U008431). Дисертант є співвиконавцем комплексної наукової тематики.

Мета дослідження: визначити структурні закономірності морфологічних змін плаценти, хоріонічної та амніотичної оболонок, судинного русла та гломусної системи при затримці росту плода.

Задачі дослідження:

1.Уточнити морфофункціональний стан плаценти, плідних оболонок, судинного русла при фізіологічному перебігу вагітності.

2. Вивчити особливості перебудови плаценти, хоріонічної та амніотичної оболонок та судинного русла при затримці росту плода.

3. Дослідити стан гломусної системи матково-плацентарного комплексу при затримці росту плода.

Об'єкт дослідження: плацентивагітних жінок з фізіологічним перебігом вагітності та затримкою росту плода.

Предмет дослідження: морфологічні зміни структурних елементів плаценти, плідних оболонок, судинного русла та гломусної системи.

Методи дослідження: гістологічний і ультраструктурний аналіз, статистична обробка отриманих результатів.

Наукова новизна одержаних результатів. Встановлено, що в патогенезі затримки росту плода провідне місце посідає зміна морфологічних структур плаценти, плідних оболонок та судинного русла на різних етапах розвитку плода. Доведено, що, в першу чергу виникають порушення гемомікроциркуляторного русла в плаценті та плідних оболонках, які призводять до затримки росту плода. В роботі вперше висвітлені зміни гломусної системи матково-плацентарного комплексу при затримці росту плода.

Практичне значення одержаних результатів. Проведені дослідження, що характеризуються комплексним методичним підходом, розширюють і поглиблюють знання про структурні основи патогенезу затримки росту плода. Практична цінність визначається тим, що отримані морфологічні дані можуть бути використані для розробки патогенетичного обгрунтування профілактичних заходів, направлених на значне обмеження пошкоджуючого впливу при розвитку і росту плода та його прогнозування. Отримані результати дисертації впроваджені в навчальний процес кафедр анатомії людини, гістології, цитології та ембріології, акушерства і гінекології Івано-Франківського державного медичного університету, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького та Ужгородського національного університету.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є особистою науковою працею здобувача. Внесок автора у її виконанні полягає у виборі об'єму і методів дослідження, у формуванні мети і задач роботи. Основним є внесок автора у проведенні морфологічних досліджень. Особистий внесок полягає у розробці всіх позицій, концепцій гісто-, ультраструктурних порушень плаценти та її судинного русла, хоріонічної та амніотичної оболонок при затримці росту плода.

Автором проведена статистична обробка результатів дослідження, узагальнено результати роботи, оформлено дисертацію. Провідною є участь здобувача в підготовці наукових праць. У тій частині актів впровадження, що стосується науково-практичної новизни, викладено особистий матеріал автора.

Апробація матеріалів дисертації. Основні розділи дисертації оприлюднені на засіданнях Івано-Франківського обласного товариства анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України (Івано-Франківськ, 2004-2005); на науково-практичній конференції Івано-Франківської державної медичної академії (Івано-Франківськ, 2004). Дисертація апробована на розширеному засіданні Івано-Франківського державного медичного університету та обласного товариства анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України 23 червня 2005 р. (протокол № 2).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 5 статей у фахових наукових виданнях, рекомендованих ВАК України, які виконані самостійно.

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 154 сторінках машинописного тексту і складається із вступу, 6 розділів, висновків, рекомендацій щодо науково-практичного використання одержаних результатів, додатків, списку використаних джерел (всього 194 найменувань). Робота ілюстрована 7 таблицями і 15 рисунками.


 
 

Цікаве

Загрузка...