WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Предиктори розвитку аритмій у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з цукровим діабетом типу 2 та ефективність застосованих методів лікування ( - Реферат

Предиктори розвитку аритмій у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з цукровим діабетом типу 2 та ефективність застосованих методів лікування ( - Реферат

Впровадження результатів дослідження в практику. Отримані результати впроваджені в практику роботи кардіологічного відділення центральної міської клінічної лікарні № 1 (м. Донецьк), терапевтичного відділення центральної міської клінічної лікарні № 1 (м. Донецьк), кардіологічного відділення Донецького обласного клінічного територіального медичного об'єднання (м. Донецьк), терапевтичного відділення центральної міської лікарні (м. Торез, Донецької області), Кримського республіканського кардіологічного диспансеру (м. Сімферополь), кардіологічного відділення Запорізької обласної клінічної лікарні (м. Запоріжжя), що підтверджено актами впровадження.

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проведений патентно-інформаційний пошук, аналіз літератури за даною темою, здійснений відбір і обстеження хворих на стабільні форми ІХС, оцінка і трактування результатів стресового ехокардіографічного дослідження, велоергометрії, Холтеровського моніторування електрокардіограми. Автором виконані статистична обробка і науковий аналіз отриманих даних, сформульовані основні положення, висновки і практичні рекомендації. Авторські права дисертанта захищені патентом України на винахід.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідані на обласній науково-практичній конференції, присвяченій 6-річчю Донецького діагностичного центру (Донецьк, 1995); XXXII Конгресі ERA/EDTA (Греція, 1995); I Українському конгресі фахівців з ультразвукової діагностики (Київ, 1999); об'єднаному Пленумі правління Українського наукового товариства кардіологів і Асоціації лікарів-інтернистів "Нові напрямки профілактики і лікування ішемічної хвороби серця і артеріальної гіпертензії" (Київ, 2001); об'єднаному Пленумі правління Українського наукового товариства кардіологів "Атеросклероз і ішемічна хвороба серця: сучасний стан проблеми. Артеріальна гіпертензія як фактор ризику ІХС; профілактика ускладнень" (Київ, 2003).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 14 робіт, з них 6 статей у виданнях, рекомендованих ВАК України (зокрема 2 самостійні), 1 стаття в збірці, 1 глава в монографії, 5 тез в збірках конгресів і конференцій, а також отримано 1 патент на винахід.

Структура і обсяг дисертації.Дисертація викладена на 160 сторінках машинописного тексту і складається з введення, огляду літератури, 5 розділів власних даних, аналізу і обговорення отриманих результатів, висновків і практичних рекомендацій. Робота ілюстрована 31 таблицею і 8 рисунками (ілюстративний матеріал складає 37 сторінок). Бібліографічний покажчик містить 144 найменувань, 57 робіт кирилицею і 87 – латиницею, що складає 17 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи дослідження. Для досягнення поставленої мети і вирішення задач вивчені особливості регіональної і глобальної систолічної і діастолічної функції ЛШ у 108 хворих на ІХС при проспективному спостереженні, строки якого склали від 1 до 8 років (в середньому 34,6  8,6 місяців).

Контрольну групу склали 56 пацієнтів з артеріальною гіпертензією (АГ) без клінічних проявів ІХС, а також 35 здорових осіб. Серед хворих на АГ було 38 хворих на гіпертонічну хворобу і 18 – з симптоматичною артеріальною гіпертензією на фоні паренхіматозних захворювань нирок.

Діагностика ІХС у 26 пацієнтів базувалася на даних коронарної ангіографії (КАГ) (наявність стенозування більше ніж на 50 % просвіту в басейні щонайменше однієї великої коронарної артерії); у 27 випадках – на документованих даних про наявність в анамнезі ІМ; у решти (57 спостережень) – на позитивних результатах електрокардіографічних (ЕКГ) проб з дозованим фізичним навантаженням. При проспективному спостереженні всіх пацієнтів обстежували не менше двох разів з використанням клініко-лабораторних і інструментальних методів дослідження.

Всім обстеженим хворим виконувалися трансторакальне ехокардіографічне дослідження на апараті "Ultramark-9" (США). Відповідно до стандартних рекомендацій Американського ехокардіографічного товариства оцінювали розміри камер серця, товщину стінок міокарда, кінцево-систолічну напругу (КСН) стінок ЛШ, особливу увагу звертали на оцінку глобальної систолічної і діастолічної функції ЛШ. Особливості регіональної скоротності ЛШ у спокої оцінювали відповідно до рекомендацій Американського ехокардіографічного товариства. При цьому ЛШ підрозділяли на 16 сегментів, для кожного з яких передбачали наступні ієрархічні індекси особливостей руху: 1 – нормальний рух, 2 – гіпокінезія, 3 – акінезія і 4 – дискінезія.

Всім пацієнтам проводилася стрес-ЕхоКГ з використанням апаратів "Ultramark-9" (фірми ATL, США) і "HDI-5000" (фірми Phillips, Німеччина). Для навантаження використовували черезстравохідну стимуляцію лівого передсердя, що проводилася ступінчасто за традиційною методикою.

З метою оцінки поширеності порушень руху стінок (ПРС) ЛШ підраховували індекс ПРС шляхом визначення відношення суми індексів окремих сегментів ЛШ до кількості оцінюваних сегментів. До і в процесі дослідження оцінювали також значення фракції вигнання (ФВ) ЛШ (за допомогою методу Simpson), рівні і відношення пікових швидкостей раннього (пік Е) і пізнього (пік А) трансмітрального кровотоку, а також значення КСН стінок ЛШ.

Електрокардіографічне дослідження виконувалося у всіх хворих з використанням апарату "Bioset-8000" (Німеччина).

Всім пацієнтам виконували Холтерівське моніторування електрокардіограми (ХМ ЕКГ), з використанням систем "Кардіотехника–2000" і "Кардіотехника – 4000" (Санкт-Петербург, Росія) по стандартній методиці. Оцінювали наявність і особливості порушень ритму і провідності серця, а також епізоди больової і безбольової ішемії міокарду. За даними ХМ ЕКГ, надшлуночкові екстрасистоли відмічені у 49 (45,4%) хворих на ІХС. У 43 (39,8 %) пацієнтів були шлуночкові екстрасистоли, причому у 9 (8,3 %) – високих градацій.

Велоергометрія виконувалася у всіх пацієнтів на апаратах "Medicor" (Угорщина), "Ergometer-900ERG" (GE Medical Systems, США) за стандартною методикою в положенні сидячи.

При проспективному спостереженні за хворими звертали особливу увагу на встановлення особливостей перебігу ІХС. У динаміці виконували трансторакальну ехокардіографію у спокої з оцінкою параметрів глобальної і регіональної систолічної і діастолічної функції ЛШ. Оцінювали частоту несприятливих серцево-судинних подій, що включали розвиток гострого коронарного синдрому (ГКС) (тобто нестабільної стенокардії, гострого ІМ), раптової серцевої смерті, клінічних проявів ХСН, прогресуючого зниження ФВ ЛШ.

З метою об'єктивізації даних динамічного спостереження за контингентом пацієнтів, що вивчався, був створений комп'ютерний банк даних хворих на ІХС і осіб групи контролю. З метою систематизації даних про пацієнтів була розроблена формалізована історія хвороби, що складалася з традиційних розділів (анкета, анамнез, результати динамічних клінічних і інструментальних досліджень).

Рівні аналізованих показників в групах обстежених надані як середні величини  стандартне відхилення. Залежно від закону розподілу статистична обробка матеріалу виконувалася із застосуванням традиційних методів параметричної і непараметричної статистики. Відмінності між групами вважали достовірними при значеннях р менше 0,05.

При визначенні чинників ризику у хворих на ІХС використовувався метод 2-Пірсона і покрокового множинного лінійного регресійного аналізу. Як залежні змінні використовували розвиток протягом проспективного спостереження ГКС (нестабільної стенокардії, гострого ІМ), раптової серцевої смерті, клінічних проявів ХСН, прогресуючого зниження ФВ ЛШ. Незалежними змінними були вік та стать хворих, наявність у них АГ, гіпертрофії ЛШ, ІМ в анамнезі, початкового порушення систолічної та/або діастолічної функції ЛШ, функціональний клас (ФК) стенокардії, розвиток нових ПРС при проведенні стрес-ЕхоКГ.

Математична обробка матеріалу здійснювалася на комп'ютері IBM PC на базі процесора Intel Pentium II в ліцензійному пакеті Statistica for Windows release 4,3 (StatSoft, Inc.1993) з використанням модуля "Basic statistics and tables" (основні статистичні функції і таблиці), пакетів програм "STATGRAPHICS – 2,0" і "SAS - 6,04".

Результати власних досліджень. Серед обстежених хворих на ІХС було 75 чоловіків і 33 жінки, середній вік яких склав 44,3  18,8 року. Істотних відмінностей розподілу за статтю і віком між групами пацієнтів з ІХС, АГ без клінічних проявів ІХС і здорових осіб не було.


 
 

Цікаве

Загрузка...