WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Предиктори розвитку аритмій у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з цукровим діабетом типу 2 та ефективність застосованих методів лікування ( - Реферат

Предиктори розвитку аритмій у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з цукровим діабетом типу 2 та ефективність застосованих методів лікування ( - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. С.І. ГЕОРГІЄВСЬКОГО

ЛЕВІТАН АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ

УДК 616.12-005.4–073.97:616.124.2–007.271/63:616.125+615.847

Особливості регіональної і глобальної систолічної та діастолічної функції лівого шлуночка у хворих на ішемічну хворобу серця за даними стресової ехокардіографії з черезстравохідною стимуляцією передсердь

14.01.11 – кардіологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Сімферополь – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Донецькому державному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор

Багрій Андрій Едуардович,

Донецький державний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України, професор кафедри терапії факультету післядипломної освіти.

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор

Жарінов Олег Йосипович,

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, професор кафедри кардіології і функціональної діагностики;

доктор медичних наук, професор

Колчін Юрій Миколайович,

Луганський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1.

Провідна установа: Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, кафедра госпітальної терапії №1 та профпатології.

Захист дисертації відбудеться "17" червня 2005 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 52.600.01 при Кримському державному медичному університеті ім. С.І. Георгієвського МОЗ України (95006, м. Сімферополь, бул. Леніна, 5/7).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського МОЗ України (95006, м. Сімферополь, бул. Леніна, 5/7).

Автореферат розісланий "17" травня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

Є.П.Смуглов

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Ішемічна хвороба серця (ІХС), не зважаючи на суттєве поліпшення підходів до її лікування, є однією з домінуючих причин смертності і втрати працездатності у дорослого населення Європи в цілому і України, зокрема (К.М.Амосова, 2002; В.В.Братусь і співавт., 2004). Так, в Україні, за даними Інституту кардіології АМН України ім. акад. М.Д. Стражеска, в 2003 році поширеність ІХС склала 18067 на 100 тис населення (В.М.Коваленко, 2004).

Стресові тести з різними варіантами стимуляції (з фізичним навантаженням, фармакологічні) знаходять широке розповсюдження в сучасній кардіологічній практиці (О.І.Дядик і співавт., 2001; Л.А.Стаднюк і співавт., 2004; E.Bossome et al., 1999). Протягом останнього десятиліття як один з найбільш інформативних варіантів стресових тестів в кардіології стала розглядатися стресова ехокардіографія (стрес-ЕхоКГ) (О.І.Дядик і співавт., 2001). Виявлення індукованих в ході її проведення змін регіональної і глобальної систолічної, а також діастолічної функції лівого шлуночка розглядається як важливий компонент діагностики і прогнозування ІХС (М. Kamalesh et al., 2002). Певне місце відводиться cтрес-ЕхоКГ у встановленні особливостей серцево-судинної системи також у пацієнтів з клапанними вадами серця, з хронічною серцевою недостатністю.

Серед варіантів стрес-ЕхоКГ одним з перспективних підходів є стрес-ЕхоКГ з черезстравохідною стимуляцією передсердь (ЧССП), яка поступово набуває більшого розповсюдження в діагностиці і прогнозуванні ІХС. Незважаючи на інтенсивне вивчення, багато аспектів застосування стрес-ЕхоКГ з ЧССП залишаються недостатньо дослідженими. Мало вивчені особливості регіональних і глобальних порушень систолічної, а також діастолічної функції ЛШ під час виконання стрес-ЕхоКГ у хворих на ІХС, неоднозначно оцінюються чинники ризику розвитку цих порушень (О.І.Дядик і співавт., 2001; Л.А.Стаднюк і співавт., 2004; R. Sicari et al., 2003). Дискутабельною залишається прогностична значущість індукованих в ході проведення стрес-ЕхоКГ порушень глобальної систолічної і діастолічної функції ЛШ. У повідомленнях S.Atаr et al. (2000) показано, що динамічна оцінка параметрів систолічної та/або діастолічної функцій ЛШ при проведенні стрес-ЕхоКГ дає важливу прогностичну інформацію. У той же час C.G.Vasey et al. (2000) відзначають недостатньо високу специфічність отриманих даних.

Таким чином, продовження наукового пошуку за визначенням діагностичної і прогностичної значущості стрес-ЕхоКГ з ЧССП при стабільній ІХС представляється нам цілком обґрунтованим, оскільки розкриває нові перспективи диференційованого підходу до тактики ведення вказаної групи хворих.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалася в рамках науково-дослідної роботи кафедри терапії факультету післядипломної освіти Донецького державного медичного університету ім. М.Горького МОЗ України "Вивчити стан серцево-судинної системи у хворих на есенціальну і симптоматичну артеріальну гіпертензію, ішемічну хворобу серця, порушення ритму серця різного генезу і обґрунтувати особливості терапії виявлених порушень" (№ держ. реєстрації 0102U006761).

Мета дослідження: встановлення чинників ризику розвитку ускладнень ішемічної хвороби серця на основі виявлення порушень регіональної і глобальної систолічної і діастолічної функції ЛШ в ході проведення стресової ехокардіографії з черезстравохідною стимуляцією передсердь.

Завдання дослідження:

1. У хворих на стабільні форми ІХС в амбулаторних умовах оцінити переносність стресової ехокардіографії з черезстравохідною стимуляцією передсердь.

2. Вивчити особливості індукованих в ході проведення стресової ехокардіографії змін регіональної систолічної функції ЛШ (характер, сегментарний розподіл, поріг стимуляції, рівні індексу порушення руху стінок), зіставити їх з клінічними і інструментальними характеристиками хворих на ІХС.

3. Оцінити індуковані при стресовій ехокардіографії зміни глобальної систолічної і діастолічної функції ЛШ, проаналізувати їх зв'язок з клінічними і інструментальними характеристиками хворих.

4. Встановити чинники ризику розвитку при проведенні стресової ехокардіографії з черезстравохідною стимуляцією передсердь порушень регіональної і глобальної систолічної і діастолічної функції ЛШ.

5. В ході проспективного спостереження оцінити значущість результатів стресової ехокардіографії для прогнозування розвитку нестабільної стенокардії, гострого інфаркту міокарду, раптової серцевої смерті, хронічної серцевої недостатності і прогресуючого зниження систолічної функції ЛШ.

Об'єкт дослідження: хворі на стабільні форми ішемічної хвороби серця.

Предмет дослідження: клінічні, ехокардіографічні, електрокардіографічні та велоергометрічні особливості стабільної ІХС, а також динаміка ехокардіографічних показників на фоні проведення стресової ехокардіографії з черезстравохідною стимуляцією передсердь, проспективна оцінка результатів стресової ехокардіографії.

Методи дослідження:загальноклінічні, інструментальні (трансторакальне ехокардіографічне дослідження, стресова ехокардіографія з черезстравохідною стимуляцією передсердь, Холтерівське моніторування електрокардіограми; велоергометрія), статистичні.

Наукова новизна отриманих результатів. У хворих на стабільні форми ІХС вперше доведена висока безпека проведення стрес-ЕхоКГ з ЧССП в амбулаторних умовах. Визначені особливості індукованих при проведенні стрес-ЕхоКГ змін регіональної і глобальної систолічної та діастолічної функції ЛШ у хворих на стабільні форми ІХС. Вперше дана порівняльна характеристика результатів проведення стрес-ЕхоКГ з ЧССП у хворих на стабільні форми ІХС і у хворих на артеріальну гіпертензію. На підставі даних проспективного спостереження встановлена висока значущість результатів стрес-ЕхоКГ з ЧССП для прогнозування розвитку у осіб з ІХС нестабільної стенокардії, гострого інфаркту міокарду (ІМ), раптової серцевої смерті, хронічної серцевої недостатності (ХСН) і прогресуючого зниження систолічної функції ЛШ.

Практична значущість отриманих результатів. Обґрунтована доцільність використання стрес-ЕхоКГ з ЧССП для виявлення відсутніх у спокої, але індукованих навантаженням порушень регіональної і глобальної систолічної, а також діастолічної функції ЛШ. На підставі зіставлення клінічних і ехокардіографічних характеристик розроблені критерії прогнозування розвитку порушень регіональної і глобальної систолічної та діастолічної функції ЛШ, що виявляються під час проведення стрес-ЕхоКГ з ЧССП. Обґрунтована важливість використання стрес-ЕхоКГ з ЧССП для оцінки прогнозу в хворих на ІХС (зокрема для прогнозування розвитку нестабільної стенокардії, гострого ІМ, раптової серцевої смерті, ХСН і прогресуючого зниження систолічної функції ЛШ).


 
 

Цікаве

Загрузка...