WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Гігієнічне обгрунтування вимог до влаштування, обладнання і організації роботи комп’ютерних ігрових закладів та проведення в них дозвілля дітей (рефер - Реферат

Гігієнічне обгрунтування вимог до влаштування, обладнання і організації роботи комп’ютерних ігрових закладів та проведення в них дозвілля дітей (рефер - Реферат

Другий умовний блок може бути названий "особистісно-орієнтованим", оскільки всі ці теорії тим або іншим чином акцентують увагу на індивідуальній інтерпретації мовних значень. Наприклад, Дж. Мід у своїй теорії символічного інтеракціонізму виходив із того, що людина засвоює культуру за допомогою систем символів, загальних для всіх членів соціуму, і мова є такою головною системою. Саме мова робить людину соціальною істотою, надає їй можливості проявити себе в суспільстві, але при цьому людина вільна в інтерпретації мови, що не заважає комунікації, оскільки навіть у буденній мові формуються універсалії, зрозумілі всім членам суспільства. Ця концепція має певну схожість з етнометодологією Г. Гарфінкеля, де соціальна взаємодія розглядається як мовна комунікація у світі повсякденності. Особливе значення мають контексти комунікації і так звані "значення, що маються на увазі", а розуміння полягає у виявленні сказаного як сказаного за правилами. Інтерпретація і конструювання соціальної структури взаємодії відбуваються в рамках певних стандартів. Крім того, Гарфінкель виділяє буденно-мовні судження, що характеризують унікальні об'єкти в безпосередньому зв'язку з контекстом, і об'єктивні, щохарактеризують загальні властивості об'єктів незалежно від контексту вживання (наприклад, наукова мова). Останні, подібні універсаліям Дж. Міда, і містять у собі власне соціальні структури. Окрім цих теорій, має сенс включити до цього же блоку розроблений Г.-Г. Гадамером герменевтичний підхід, який спрямовано на інтерпретацію тексту і "прояснення умов, за яких розуміння виникає". Число інтерпретацій і значень нескінченне, з чого виводиться множинність істини та реальності – постулат, що має особливе значення для теорії дискурсу, як і постулат про діалогічність інтерпретації та вплив інтерпретатора на текст. І, нарешті, особливе місце не стільки в другому блоці, скільки між другим і третім блоком займає теорія комунікації Ю. Габермаса, який, в чомусь подібно до Бахтіна, не приймав ні зведення соціальної реальності до мови, ні мінімізації об'єктивного структуруючого потенціалу мови. Суспільство, згідно із Габермасом, це не тільки символічна самоінтерпретація та самовідтворювання, але й система дій, а мова – дія, комунікативна за своєю природою. Комунікативність Габермас протиставляє диктату. При цьому істина має дискурсивний і дискусійний характер, а аналіз мови та мовного аргументування (особливо в політичній сфері) повинен здійснюватися з погляду прагнення до згоди. Подібний висновок робить теорію Габермаса особливо оригінальною та визначає її особливе місце в нашому розгляді.

Третій смисловий блок об'єднує "структурно-діяльнісні" теорії, що пояснюють мову та дискурс як з погляду на їх структурну цілісність, так і з погляду на їх взаємовплив із соціальною реальністю. У цей блок входить теорія М. Фуко, в якій дискурс – це подія знаку, яка утворюється за допомогою мови, але не зводиться ані до знака, ані до мови, ані до власне функціональних характеристик знаків. Дискурс виступає як поверхня, що зв'язує мову та реальність, а також об'єднує в собі їх взаємовплив. При цьому дискурс є історичним і, звичайно, має "творця" та/або "власника" (у нашій термінології - "дискурсивне співтовариство"). Особливо слід виділити теорію П. Бурд'є, в якій мова і дискурс (зокрема політичний) розглядаються як сфера боротьби за класифікації, здійснювані за допомогою використання номінацій, боротьби за історичність, за "правильність" певного погляду на соціальну реальність. Схожі ідеї висловлюються й А. Туреном, який розглядає історичність як сукупність засобів, за допомогою яких суспільство виробляє своє власне існування та його значення. Історичність дискурсу визначає його вплив на соціальну реальність, нав'язує певний варіант тлумачення-структурування реальності як головний, "правильний". Г. Маркузе в дещо іншому ключі, але з тим же значенням говорить про "антиісторичність" сучасного політичного дискурсу, маючи на увазі прагнення спотворювати історію за допомогою дискурсу на догоду ідеологічним вимогам. Ці троє теоретиків розглядають мову і дискурс перш за все як засіб маніпулювання соціальною реальністю. Тим самим підкреслюється конструктивістський потенціал мови, про який говорить і Р. Блакар, стверджуючи, що мова апріорі є засобом впливу, часом навіть незалежно від бажання суб'єктів мовної комунікації. Завершує цей блок теорій підхід Т. А. ван Дейка, що має багато спільного також із теоріями М. Бахтіна і Ю. Габермаса. Він розглядає дискурс як складне комунікативне явище, що включає соціальний контекст. При цьому вивчатися можуть різні рівні дискурсу, починаючи від семантики і лексики і закінчуючи макролінгвістичними структурами. Теорія ван Дейка має перш за все методологічне значення, проте дослідник також звертає увагу на конструктивістський і маніпулятивний потенціал дискурсу. В цілому теорії третього блоку характеризуються найбільшим аналітичним потенціалом через свій синтетичний характер і визнання соціально обумовленої активності дискурсу.

Саме структурно-діяльнісний підхід до аналізу дискурсу використовується нами для обґрунтування власної концепції дискурсу. Цей підхід знімає з аналізу дискурсу обмеження лінгвістичного і психологічного редукціонізму і дозволяє продемонструвати подвійну сутність дискурсу як джерела й об'єкта змін. Дискурс розглядається нами як структурно-діяльнісне явище, що включає певну мову і його соціальний контекст. Отже, дискурс – поняття багатошарове, він утворений мовою як інструментом соціального впливу.

Будь-який дискурс – це завжди дискурс панування або прагнення до панування. Дискурс – це "мова у вживанні", він знаходиться в постійній зміні та є невід'ємним від свого контексту. Ми визначаємо дискурс як мову, взяту зі своїм соціальним контекстом. Соціальний контекст дискурсу складається з трьох основних елементів. У перший елемент контексту включаються характеристики "дискурсивного співтовариства" – соціально-групова приналежність, особливості соціальних практик, стилів життя. Другий елемент – інституційний: правила, офіційні номінації, нормативне поле, в якому використовується (діє) мова. Третій елемент – це "габітус" у термінології П. Бурд'є: зліпок об'єктивних структур, сприйнятих індивідом, глибоко укорінених у його свідомості та "забутих", недоступних раціональному осмисленню. Такий розгляд контексту наочно ілюструє подвійність структуризації сприйняття соціального миру з об'єктивної та суб'єктивної сторони. Відповідно, вивчення, дослідження дискурсу має бути спрямованим, з одного боку, на дослідження його мовного (знаково-смислового) оформлення, з другого боку, на ті структурно-діяльнісні характеристики, що складають рівні соціального контексту даної мови.

Аргументовано, що основоположними властивостями дискурсу є декларативність і маніпулятивність. Декларативність в широкому смислі визначається як властивість свідомості, що приводить до зовнішнього, формального ухвалення соціально схвалених (або всім суспільством, або значущою групою) переконань, поглядів, принципів, цілей, норм; властивість, яка відбивається у заміщенні реального ухвалення заявою про ухвалення. Декларативність – це відчуження від значення; провідну роль у мовній свідомості і поведінці особи починає виконувати знак, ярлик, а не значення; форма превалює над змістом. Відбувається "зрушення відносин між означуваним і означуючим". Декларативність виявляється у тому числі і у використовуванні так званої "спустошеної мови". Використання штампів, яке багаторазово повторюється, порушує і процес самовираження і реалізації індивіда, сприйняття ним дійсності, підсилюючи розрив між поверхневим і глибинним рівнями свідомості.


 
 

Цікаве

Загрузка...