WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Діагностичне та прогностичне значення експресії маркерів при диспластич-них та неопластичних процесах шийки матки (імуноморфологічні аспекти) - Реферат

Діагностичне та прогностичне значення експресії маркерів при диспластич-них та неопластичних процесах шийки матки (імуноморфологічні аспекти) - Реферат

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УДК 619:636.1:616-001.4:002.3:089:615.246.2:276

         ЛАЗОРЕНКО АНДРІЙ БОРИСОВИЧ

Патогенетичне обгрунтування сорбційної терапії при гнійних ранах у коней

         16.00.05 – ветеринарна хірургія

          АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата ветеринарних наук

       Біла Церква – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Полтавській державній аграрній академії та Сумському національному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України.

      Науковий керівник – доктор ветеринарних наук, професор

      ІЗДЕПСЬКИЙ Віталій Йосипович,

      Полтавська державна аграрна академія,

      завідувач кафедри хірургії і акушерства

Офіційні опоненти: доктор ветеринарних наук, професор

ІЛЬНІЦЬКИЙ Микола Григорович,

Білоцерківський державний аграрний університет, завідувач кафедри незаразних хвороб тварин

Інституту післядипломної освіти керівників та

спеціалістів ветеринарної медицини;

кандидат ветеринарних наук, доцент

ЮРЧЕНКО Леонід Іванович,

Харківська державна зооветеринарна академія,

кафедра акушерства і хірургії

Провідна установа – Львівська національна академія ветеринарної медицини ім. С.З.Ґжицького Міністерства аграрної політики України, кафедра хірургії, м.Львів.

Захист відбудеться „21" квітня 2005 р. о 1330 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.27.821.02 у Білоцерківському державному аграрному університеті за адресою: 09111, м. Біла Церква, вул. Ставищенська, 126; навчальний корпус № 8, ауд. № 1.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Білоцерківського державного аграрного університету за адресою: м. Біла Церква, Соборна площа, 8/1.

Автореферат розісланий „17" березня 2005 р.

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради, доцент Стадник П.О.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Останнім часом в аграрному секторі України спрямовуються зусилля на відродження конярства та зростання чисельності поголів'я коней, особливо робочого та спортивного напрямів, що зумовлює необхідність поліпшення ветеринарного обслуговування цих тварин. Значною проблемою під час вирощування, роботи, спортивних змагань та тренінгу коней є травматизм, котрий у структурі захворюваності становить 86% від загальної кількості хірургічних хвороб, з яких 51,5% становлять рани, що ускладнюються розвитком гнійної інфекції (Калашник І.О., 1999).

Водночас, існуючі відомості щодо патогенезу гнійних ран у коней грунтуються здебільшого на клініко-морфологічній характеристиці та фізико-хімічних змінах у рані і датуються 40–60-ми роками минулого століття, коли цей вид тварин відігравав важливе значення у народному господарстві та армії. Разом з тим, інформація щодо патогенетичного обґрунтування засобів терапії коней з гнійними ранами вкрай обмежена.

Патогенетичною основою ранового процесу є запальна реакція, яка має видові особливості клініко-морфологічного прояву у тварин різних видів. Видоспецифічність розвитку запалення і ранового процесу зумовлена особливостями функціонування систем обмеженого протеолізу (гемостазу, комплементу, кініногенезу). Патогенетична роль цих систем при гнійних ранах вивчена у свиней, великої рогатої худоби та собак (Іздепський В.Й., 1993; Рубленко М.В., 2000; Єрмолаєв В.А., 1999; Кулинич С.М., 2002; Ханєєв В.В., 2004). Проте, роль системи гемостазу в розвитку ранового процесу у коней та обґрунтування патогенетичних методів лікування залишилася поза увагою дослідників. Одним із варіантів вирішення проблеми може бути використання засобів сорбційної терапії і таких, що коригують гемостаз. Вони прискорюють елімінацію продуктів запальної реакції і сприяють корекції патохімічної фази запалення, чим створюються умови для прискорення очищення ран та перебігу репаративних процесів.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є окремим розділом теми наукових досліджень кафедри хірургії і акушерства Полтавської державної аграрної академії „Вивчення патогенезу та розробка патогенетичних методів терапії запальних процесів при хірургічних хворобах тварин" (номер державної реєстрації 0104U010084).

Мета роботи – визначення ролі системи гемокоагуляції і фібринолізу в патогенезі ранового процесу у коней та опрацювання на цій основі патогенетично обґрунтованого методу їх лікування при гнійних ранах.

Для досягнення мети досліджень необхідно було розв'язати наступні задачі:

а) визначити активність компонентів гемокоагуляційної і фібринолітичної систем плазми крові клінічно здорових коней в онтогенезі;

б) вивчити стан системи гемокоагуляції і фібринолізу в динаміці перебігу ранового процесу в коней різного віку;

в) дати клінічну оцінку, теоретичне та експериментальне обґрунтування ефективності патогенетичної терапії з урахуванням динамічних зрушень коагуляційно-антикоагулянтного та фібринолітично-інгібіторного потенціалу крові при гнійних ранах у коней.

Об'єкт дослідження – гнійні рани у коней.

Предмет дослідження – вікові зміни активності компонентів гемо-коагуляційної і фібринолітичної систем плазми крові у коней, їх зміни в динаміці ранового процесу та обґрунтування ефективності сорбційної терапії при лікуванні коней з гнійними ранами.

Методи дослідження – клінічні, аналіз морфологічного складу крові (еритроцити, лейкоцити), біохімічні (гемоглобін, загальний білок), гемостазіологічні (фібриноген, розчинні фібрин-мономерні комплекси, фактор ХІІІ, антитромбін ІІІ, загальна фібринолітична активність, Хагеман-залежний фібриноліз, стрептокіназо-індукований фібриноліз, сумарні інгібітори плазміну), цитологічні (клітини ранової поверхні), планіметричні, статистичні.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше у вітчизняній ветеринарній хірургії вивчено роль системи гемокоагуляції і фібринолізу у розвитку хірургічної інфекції та перебізі ранового процесу у коней, на основі чого розроблено, теоретично і експериментально обґрунтовано методи його корекції із застосуванням сорбційно-антибактеріального препарату „Песил" та тіотриазоліну. При цьому вперше вивчено стан коагуляційно-антикоагулянтного та фібринолітично-інгібіторного потенціалу плазми крові клінічно здорових коней в онтогенезі. Доведено, що у коней пік розвитку запальної реакції в рані супроводжується гіперкоагуляцією та одночасним зниженням активності природних антикоагулянтів і пригніченням фібринолітичної активності, що зумовлює коагулопатію та ускладнений перебіг ранового процесу. Встановлено, що зміни гемостазіологічного статусу при гнійних ранах, незалежно від віку коней, мають однаково виражену направленість.

Встановлено, що з переходом ранового процесу у фазу регенерації відбувається динамічне зниження кількості фібриногену, розчинних фібрин-мономерних комплексів, активності фактора ХІІІ та підвищення активності антитромбіну ІІІ. Поряд з цим, у період утворення грануляційної тканини зростає фібринолітична активність при одночасному зниженні рівня антиплазмінів.

Обґрунтовано раціональний метод лікування коней із застосуванням вульнеросорбенту „Песил" і тіотриазоліну, що прискорює очищення гнійних ран і елімінацію продуктів запальної реакції, за рахунок чого відбувається коригування гемостазіологічних параметрів.

Практичне значення одержаних результатів полягає у використанні запропонованих гемостазіологічних діагностично-прогностичних критеріїв перебігу репаративних процесів і методів лікування коней з гнійними ранами у господарствах усіх форм власності.

При цьому адаптовано методики гемостазіологічних досліджень у коней і визначено нормативні коливання показників системи гемокоагуляції і фібринолізу для коней різного віку. Для контролю за перебігом ранового процесу та ефективністю лікування запропоновано визначення у плазмі крові вмісту фібриногену, розчинних фібрин-мономерних комплексів, активності фактора ХІІІ, антитромбіну ІІІ, фібринолітичної активності та рівня сумарних антиплазмінів.

Запропонований метод вульнеросорбційної терапії песилом та застосування тіотриазоліну є патогенетично обгрунтованим, простим у виконанні і має досить високу лікувальну ефективність.

Отримані результати впроваджені у навчальний процес при вивченні дисципліни „Ветеринарна хірургія" у Полтавській державній аграрній академії та Сумському національному аграрному університеті.

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно виконано весь обсяг клініко-експериментальних та лабораторних досліджень, проведено статистичну обробку, аналіз та узагальнення отриманих результатів.


 
 

Цікаве

Загрузка...