WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Гігієнічне обґрунтування регламентів використання у сільському господарстві гербіцидів на основі імазетапіру - Реферат

Гігієнічне обґрунтування регламентів використання у сільському господарстві гербіцидів на основі імазетапіру - Реферат

Предмет дослідження - частота, структура поєднаної прееклампсії, фактори ризику, функціональний стан імунної, серцево-судинної системи та фето-плацентарного комплексу.

Методи дослідження: клінічні, інструментальні, імунологічні, допплерометричні, біохімічні, статистичні.

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше на підставі результатів комплексного обстеження в динаміці вагітності показано особливості функціонального стану основних систем адаптації і визначено характер імунних змін, функціонування системи оксиду азоту та їх становлення при первинній артеріальній гіпертензії та поєднаної з нею прееклампсією в залежності від їх ступеня тяжкості. Вперше визначені зміни та роль системи цитокінів в патогенезі розвитку прееклампсії у вагітних з артеріальною гіпертензією, запропоновані прогностичні критерії даних цитокінового профілю по розвитку гестозу у вагітних з артеріальною гіпертензією. Вперше, методом кореляційного аналізу, виявлено зв'язок між рівнем цитокінів та частотою виникнення прееклампсії.

Визначені особливості функціонування імунної системи та системи L-аргінін - оксид азоту та їх роль в патогенезі судинних порушень при розвитку прееклампсії, що дало можливість обґрунтувати нові підходи до профілактики та терапії цього ускладнення вагітності.

Вперше встановлена діагностична цінність деяких імунологічних та судинних ознак у прогнозуванні прееклампсії, що дозволило якісно оцінити ризик виникнення цього ускладнення вагітності, а також вирішувати питання про необхідність та терміни проведення профілактичних заходів.

За допомогою ультразвукового допплерометричного дослідження вивчено зміни матково-плацентарного та плодово-плацентарного кровообігу при прееклампсії у вагітних з первинною артеріальною гіпертензією. Запропоновано критерії ранньої діагностики порушень плодово-плацентарного кровообігу та прогностичні критерії щодо виникнення прееклампсії у вагітних з артеріальною гіпертензією, розроблена тактика ведення вагітності при виявленні критичних значень таких порушень.

Практичне значення одержаних результатів. На основі поглибленого комплексного дослідження системи імуногенезу, матково-плодово-плацентарного кровообігу визначено імунологічні та ультразвукові критерії ранньої діагностики прееклампсії, критерії прогнозування можливості розвитку даного ускладнення у вагітних при артеріальній гіпертензії. Удосконалена система ведення вагітності, пологів, профілактики та лікування прееклампсії у жінок з первинною артеріальною гіпертензією.

Визначено та впроваджено лікувально-профілактичні заходи в залежності від характеру імунологічних порушень у вагітних з первинною артеріальною гіпертензією, які сприяють позитивним змінам в імунному статусі, що забезпечує нормальний перебіг вагітності, попереджає розвиток прееклампсії, обумовлює корекцію реологічних властивостей крові, судинних та метаболічних порушень.

Впровадження результатів дослідження. Результати дослідження увійшли в посібник для лікарів "Інтегративна медицина та охорона здоров'я", Запоріжжя 2002 рік. Запропоновано критерії прогнозування, принципи профілактики, лікування та акушерської тактики при прееклампсії у вагітних з артеріальною гіпертензією, які впроваджено в практику роботи акушерських клінік Інституту педіатрії, акушерства та гінекології, лікувальних закладів м. Києва, Київської, Харківської, Запорізької та Луганської областей.

Наукові розробки та матеріали дисертації використовуються в учбовому процесі на кафедрах акушерства та гінекології Запорізького державного медичного університету, Луганського державного медичного університету, на курсах інформації та стажування при Інституті педіатрії, акушерства та гінекології АМН України.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним завершеним науковим дослідженням. Внесок автора в отриманні наукових даних є основним. Особисто автором обрано тему, визначено мету, завдання та напрямки проведення досліджень. Особисто проведено комплексне клініко-параклінічне обстеження і спостереження 250 вагітних з первинною артеріальною гіпертензією та прееклампсією. Розроблено критерії прогнозування можливості виникнення прееклампсії в ранніх термінах вагітності у даного контингенту хворих. Самостійно проведено всю статистичну обробку первинного матеріалу, аналіз та узагальнення результатів, сформульовано усі положення та висновки роботи. Науково обґрунтовано практичні рекомендації, підготовлені до друку наукові праці, виступи.

Апробація роботи. Матеріали дисертація докладались на міжнародному конгресі акушерів-гінекологів (Чилі, 2003), XI з'їзді акушерів-гінекологів України (Київ, 2001), Пленумах акушерів-гінекологів України (1999, 2000, 2003), на наукових конференціях Інституту педіатрії акушерства та гінекології АМН України (2002,2003), науково-практичних конференціях (Тернопіль, 2003; Запоріжжя, 2004).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 30 наукових робіт. Основні фрагменти досліджень викладено в 21 статті, які опубліковані в наукових фахових виданнях ( з них 9 самостійних), 8 статтях в журналах та збірниках наукових праць, у тезах доповіді на Всесвітньому конгресі. В авторефераті наведено 26 наукових праць.

За матеріалами наукової роботи отримано патент на винахід: "Спосіб прогнозування розвитку прееклампсії у вагітних з первинною артеріальною гіпертензією" (№ 70857А, Київ, 2003).

Структура і об'єм роботи. Дисертація викладена на 342 сторінках тексту, складається із вступу, огляду літератури, методів досліджень, 8 розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій. Робота ілюстрована 49 рисунками та 62 таблицями, які займають 64 сторінки. Список літератури містить 511 джерел (із них 198 зарубіжних) на 48 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Об'єкт та методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань проведено дослідження особливостей перебігу вагітності, пологів, стану плода та новонародженого, а також комплексне клініко-параклінічне обстеження в динаміці вагітності у 250 хворих на первинну артеріальну гіпертензію ( основна група) та 50 соматично здорових жінок з фізіологічним перебігом вагітності, що склали контрольну групу.

З метою виявлення впливу диференційованої тактики ведення вагітних обстежено 149 хворих з первинною артеріальною гіпертензією, яким проводилась патогенетично обгрунтована профілактика та терапія прееклампсії з урахуванням типу гемодинаміки вагітної, змін системи імунітету матері та стану плода. В групу порівняння включено 87 хворих з артеріальною гіпертензією та прееклампсією, яким проводились загальноприйняті профілактичні та лікувальні заходи.

З метою вивчення імунного статусу визначали активність натуральних кіллерних клітин - NК (CD16), кількість Т-лімфоцитів (CD3), Т-хелперів (CD4), Т-супресорів (CD8) та В-клітин (CD22), а також цитокінів - інтерлейкінів IЛ-2, IЛ-6, ІЛ-10, фактору некрозу пухлини-альфа (ФНП-). Визначення кількості лімфоцитів та їх субпопуляцій в периферійній крові проводилось за методом непрямої імунофлюоресценції після їх специфічного з'єднання з моноклональними антитілами до поверхневих диференціювальних антигенів. Імунорегуляторний індекс вираховували по співвідношенню CD4 до CD8 Т-клітин (Т-хелпери/Т-супресори). Визначення показників гуморальної ланки імунітету – рівня сироваткових імуноглобулінів IgG, IgM, IgA – проводилось за допомогою методу простої радіальної імунодифузії за Manchini E.A. Визначення кількості лімфоцитів та їх субпопуляцій в периферійній крові проводилось за методом непрямої імунофлюоресценції. В роботі використані кластери диференціювання CD3, CD4, CD8, CD16, CD22 (виробництво "Сорбент. Лтд"., Москва). Концентрацію цитокінів визначали імуноферментним методом. Для визначення вмісту сироваткових цитокінів ІЛ-2, ІЛ-10, ІЛ-6 та ФНП- були використані тест системи "IMMUNOTECH", Франція. Дослідження проводились за методиками виробника.

З метою вивчення стану системи L - аргінін / оксиду азоту проводилось визначення вільного L- аргініну, сумарних нітритів та нітратів в сироватці крові, а також дослідження нітритредуктазної активності в крові. Вміст вільного L-аргініну визначали класичним методом Санагучі, в основу якого покладено механізм утворення кольорового комплексу аргініну з нафтолом в присутності окислювача. Фотометрування досліджуваної проби в порівнянні з контрольною проводили в кюветі товщиною слою 1 см при d = 500 нм на спектрофотометрі СФ - 26. Кількість аргініну розраховували користуючись калібровочним графіком, складеним у відповідності з умовами проведення досліду і який представляє собою криву залежності оптичної щільності від кількості аргініну. Кількість вільного аргініну в сироватці крові виражали в мкмоль/л. Про вміст оксиду азоту ( NO) в сироватці крові судили по рівню його продуктів метаболізму - сумарних нітритів (NO2-) та нітратів (NO3-) за методом Грисса (1989).


 
 

Цікаве

Загрузка...