WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Гігієнічне обґрунтування регламентів використання у сільському господарстві гербіцидів на основі імазетапіру - Реферат

Гігієнічне обґрунтування регламентів використання у сільському господарстві гербіцидів на основі імазетапіру - Реферат

ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ

АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

КРУТЬ ЮРІЙ ЯКОВИЧ

УДК 618.3-008.6-06:616.12-008.331.1]-036-039.3

Прееклампсія у вагітних з первинною артеріальною гіпертензією (прогнозування, клініко-патогенетичне обґрунтування профілактики та терапії)

14.01.01 - акушерство та гінекологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора медичних наук

Київ - 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті педіатрії, акушерства та гінекології АМН України

Науковий консультант: доктор медичних наук, професор ДАШКЕВИЧ ВАЛЕНТИНА ЄВДОКИМІВНА, Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України (м.Київ), завідувач акушерського відділення екстрагенітальних захворювань вагітних

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАН та АМН України СТЕПАНКІВСЬКА ГАЛИНА КОНСТЯНТИНІВНА, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця МОЗ України (м.Київ), професор кафедри акушерства та гінекології № 1

доктор медичних наук, професор, член-кореспондент АМН України ЧАЙКА ВОЛОДИМИР КИРИЛОВИЧ, Донецький державний медичний університет МОЗ України (м.Донецьк), завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології факультету післядипломної освіти

доктор медичних наук, професор, СЕНЧУК АНАТОЛІЙ ЯКОВИЧ, Київський медичний інститут Української асоціації народної медицини МОЗ України (м.Київ), завідувач кафедри акушерства та гінекології

Провідна установа: Одеський державний медичний університет ім. М.І.Пирогова

МОЗ України, кафедра акушерства та гінекології

Захист дисертації відбудеться " 25" січня 2005 року о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.553.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальностями "Педіатрія", "Акушерство та гінекологія" при Інституті педіатрії, акушерства та гінекології АМН України (04050, м. Київ, вул. Мануїльського, 8).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України (04050, м. Київ, вул. Мануїльського, 8).

Автореферат розісланий "16 " грудня 2004 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Квашніна Л.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність проблеми. Артеріальна гіпертензія є найбільш розповсюдженою патологією в групі серцево-судинних захворювань, яка істотно впливає на такі основні показники здоров'я населення, як захворюваність, тимчасова і стійка втрата працездатності, тривалість життя, смертність, демографічна структура та інші. В усьому світі вона в значній мірі визначає материнську та перинатальну захворюваність і смертність. За даними ВООЗ, з нею пов'язано до 40% випадків материнської смертності [Н.Г.Гойда, 1996; З.З.Токова, 1998; Л.Б.Гутман, В.Є.Дашкевич, 2000; М.А.Репина, 2000 ]. Крім того, гіпертензію вагітних розглядають як основну причину затримки розвитку плода та народження дітей з низькою масою тіла.

Проблема вагітності при артеріальній гіпертензії є дуже важливою в акушерстві. Її актуальність визначається високою частотою як самої гіпертонії за останні роки, так і кількістю тяжких ускладнень вагітності, в першу чергу прееклампсії, яка знижує адаптаційні можливості організму вагітної. Виношування вагітності та пологи на фоні артеріальної гіпертензії, значно погіршують стан здоров'я жінки, призводячи до прогресування захворювання. Не дивлячись на значні досягнення у вивченні етіології, патогенезу та розробці нових методів профілактики та лікування, частота прееклампсії складає 7-16% серед усіх вагітних і не має тенденції до зниження за останнє десятиліття [А.Н.Иванян, 1998; А.Г.Коломійцева, 2000; В.Н.Кустаров, 2000; Б.М.Венцківський, В.М.Запорожан, А.Я.Сенчук, 2002]. Все це зумовлює підвищений інтерес щодо дослідження патогенетичних механізмів даної патології. Необхідним є подальше удосконалення методів прогнозування виникнення прееклампсії, її профілактики та лікування.

Поліетіологічність прееклампсії робить актуальним як вивчення факторів, які призводять до її виникнення, так і пошук нових шляхів підвищення адаптаційних можливостей організмів матері та плода. Відсутність чітких уявлень про особливості патогенезу прееклампсії, адаптації різних систем життєзабезпечення в материнсько-плодовому комплексі у разі цього ускладнення призводить до неузгодженості в тактиці ведення таких вагітних, що перешкоджає проведенню своєчасних та адекватних лікувально-профілактичних заходів.

Систематизація літературних даних дозволяє зробити висновок про необхідність вияснення ролі імунних змін у формуванні генезу фізіологічного та патологічного перебігу вагітності, зокрема, прееклампсії [О.П.Ліпко, 1997; Ю.А.Витковский, 1998; C.W.Redman, 1999; G.P.Sacks, 1999 ]. Однією з найважливіших систем життєдіяльності організму, системи, що забезпечує нормальний перебіг вагітності, є імунна система. Саме порушенню її функціонування надається значна роль в розвитку прееклампсії. До тепер особливості імунного статусу у вагітних з АГ були невизначені. Проведення досліджень з урахуванням місця та ролі імунних змін у генезі основних ускладнень вагітності, зокрема вивчення системи імуноцитокинів та їх ролі в патогенезі прееклампсії, дозволили б в подальшому не тільки підійти до створення концепції її розвитку, але й розробці патогенетично обґрунтованих методів прогнозу та профілактики даної патології [Г.Н.Дранник, 1999; Р.Эрккола,2001; I.L.Sargent,1999].

Суттєве значення у виникненні прееклампсії має порушення кровообігу, у тому числі зміни мікроциркуляції в плаценті. Розвиток прееклампсії, в свою чергу значно порушує мікроциркуляцію різних судинних басейнів. Стан гемодинаміки великою мірою залежить від судинних ендотелійзалежних факторів вазодилятації та вазоконстрикції, виробка яких тісно пов'язана із імунним станом.

Сучасна діагностика та раціональна терапія, засновані на розумінні основних механізмів розвитку прееклампсії, визначення оптимальної патогенетично обґрунтованої тактики ведення вагітності, способів та термінів проведення пологів дозволить у значній мірі знизити материнську та перинатальну захворюваність та смертність при цій тяжкій акушерській патології.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Вибраний напрямок дослідження тісно пов'язаний з планом науково-дослідних робіт Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України та є фрагментом НДР "Прогнозування, профілактика та лікування ускладнень вагітності у жінок з первинною артеріальною гіпертензією", (№ державної реєстрації 01.03U000665) затвердженою Координаційною Радою з керівництва державної програми "Профілактика та лікування артеріальної гіпертензії в Україні", а також фрагментом планової НДР кафедри акушерства та гінекології Запорізького державного медичного університету "Адаптація, імунітет та ендокринна регуляція організму жінки під час вагітності при екстрагенітальній патології, ускладнень вагітності та пологів" (№ державної реєстрації 01.02U002858).

Мета дослідження - зниження частоти, тяжкості прееклампсії шляхом обґрунтування і вдосконалення методів її профілактики та терапії у вагітних з первинною артеріальною гіпертензією на підставі використання сучасних технологій прогнозування, діагностики, а також розробки концепції патогенезу імунологічних, судинних та гемодинамічних механізмів її розвитку.

Задачі дослідження:

1. Визначити частоту, структуру ускладнень та основні причини акушерської і перинатальної патології у вагітних з первинною артеріальною гіпертензією.

2. Вивчити стан та зміни імунного гомеостазу у вагітних з поєднаною прееклампсією, визначити діагностичні, прогностичні критерії розвитку даної патології та її тяжкості.

3. Оцінити стан цитокінового профілю (фактор некрозу пухлини, інтерлейкіни 2, 6, 10) та його роль у виникненні прееклампсії.

4. Визначити стан судинних факторів вазодилятації та вазоконстрикції, зокрема дослідити особливості функціонування системи L – аргінін/оксид азоту у вагітних з артеріальною гіпертензією та прееклампсією.

5. Встановити особливості центральної гемодинаміки у хворих з артеріальною гіпертензією та прееклампсією протягом вагітності.

6. Визначити функціональний стан матково-плацентарно-плодового кровообігу у хворих з поєднаною прееклампсією для вирішення питання щодо стану плода та тактики ведення вагітності.

7. Визначити імунологічні і гемодинамічні критерії ранньої діагностики прееклампсії та розробити алгоритм прогнозування її розвитку.

8. Обґрунтувати принципи профілактики та терапії прееклампсії, вдосконалити акушерську тактику ведення вагітності, пологів, вибір терміну та методу розродження при прееклампсії.

9. Запровадити систему організаційних, профілактично-лікувальних заходів, спрямованих на зниження частоти та тяжкості прееклампсії, перинатальної захворюваності та смертності.

Об'єкт дослідження - перебіг вагітності та пологів у жінок з первинною артеріальною гіпертензією та поєднаною з нею прееклампсією.


 
 

Цікаве

Загрузка...