WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Оптимізація лікування пацієнток, хворих на сальпінгоофорит - Реферат

Оптимізація лікування пацієнток, хворих на сальпінгоофорит - Реферат

ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ

АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

КУДРЕЙ ЮЛІЯ ВІТАЛІЇВНА

УДК: 616.018.2-008.9-053.2:616.36-002-036.12

Клініко-метаболічні порушення та їх корекція у дітей з хронічними вірусними гепатитами

14.01.10 – педіатрія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ - 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті педіатрії, акушерства та гінекології АМН України

Наукові керівники: академік НАН і АМН України, Російської АМН,

доктор медичних наук, професор

Лук'янова Олена Михайлівна,

Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, директор, керівник відділу профілактики та терапії дитячих захворювань

доктор медичних наук, професор

Ципкун Анатолій Григорович,

Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, завідувач лабораторією патологічної фізіології та клінічної фармакології

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Бабій Ігор Леонідович, Одеський Державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедрою пропедевтики дитячих хвороб

Доктор медичних наук, професор

Крючко Тетяна Олександрівна, Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, завідуюча кафедрою госпітальної педіатрії (м. Полтава)

Провідна установа: Київська медична академія післядипломної освіти

ім.П.Л.Шупика МОЗ України , кафедра педіатрії №2.

Захист дисертації відбудеться " 07 " червня 2005 р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.553.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальностями "Педіатрія", "Акушерство та гінекологія" при Інституті педіатрії, акушерства та гінекології АМН України (04050, м. Київ, ул.Мануїльського, 8).

Автореферат розісланий " 05 " травня 2005р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Л.В.Квашніна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Хронічні вірусні гепатити у дітей являють собою одну з найбільш актуальних проблем сучасної педіатрії через їх широке розповсюдження, яке в дитячій популяції досягає 0,5‰. Захворювання характеризується схильністю до прогресування патологічного процесу, зниженням якості життя та в значному відсотку випадків – інвалідізацією пацієнтів, можливістю трансформації в цироз печінки (ЦП) і гепатоцелюлярну карциному (ГЦК) (О.М.Лук'янова, М.Ф.Денисова, 2001; І.Л.Бабій, 2001; С.Н.Соринсон, 1998).

Хронічні гепатити В і С у дітей в порівнянні з дорослими мають ряд етіопатогенетичних та клінічних особливостей. Зокрема, у дітей спостерігається значний відсоток інфікування в перинатальному періоді, що призводить до більш високого ризику переходу гепатиту в цироз печінки та ГЦК. Крім цього відмічено високу частоту атипового перебігу захворювання (до 70%), що потребує поглибленого вивчення основних ланок патогенезу та розробки на цій основі удосконалених лікувально-профілактичних комплексів (Т.В.Сорокман, 2001; А.Б.Волосянко, 2001; І.Б.Єршова, 2002; О.М.Лук'янова, М.Ф.Денисова, Ю.В.Белоусов, 2003; В.Ф.Учайкин, 2000).

В останні роки з'явились публікації про участь NO в процесах фіброгенезу та регуляції функціональної активності клітин (Н.А.Виноградов, Р.Ф.Максимова, 1999; В.Г.Майданник, 2000; R.Paul et all, 1998; M.Mallat et all, 1998). Відомо, що при дії перманентного пошкоджуючого фактору, яким є будь-який вірус гепатиту, при хронізації процесу посилюється фіброзування, котре може стати надмірним, утворюючи "хибне патологічне коло" (A.Gressner, S.Lotfi, G.Gressner et all, 1994; P.Eyken, R.Sciot, V.Desmet, 1998). Основою фіброзування при хронічному гепатиті є збільшення позаклітинного матриксу (ПКМ) печінки, який включає колаген, структурні глікопротеїни, протеоглікани та глікозаміноглікани. В літературі практично відсутні дані про особливості порушень в системі L-аргінін-NO та обміну білків сполучної тканини у дітей з ХГ в залежності від етіологічного фактору та активності захворювання.

В останні роки синтезовано та розроблено ряд лікарських препаратів, застосування яких дозволяє цілеспрямовано впливати на функціональний стан системи L-аргінін-NO. Разом з тим, відсутність сучасних даних про роль порушень цієї системи в механізмах надмірного утворення окремих компонентів сполучної тканини при ХГ у дітей не дозволяє патогенетично обґрунтувати принципи лікувального застосування цих препаратів при хронічних гепатитах в педіатричній практиці.

Зв'язок роботи з науковим програмами, планами, темами.

Робота виконана в рамках проблемно-тематичного плану науково-дослідних робіт Інституту педіатрії, акушерства та гінекології Академії медичних наук України та є фрагментами НДР "Обґрунтувати підходи до профілактики цирозу печінки на основі вивчення патогенезу гемодинамічних, метаболічних та морфологічних зрушень в печінці у дітей з хронічним гепатитом" (№ держреєстрації 01.99.U000310) та "Вивчити механізми прогресування хронічних гепатитів у дітей для оптимізації їх патогенетичної терапії" (№ держреєстрації 01.02.U001060).

Мета дослідження. Підвищити ефективність лікувально-профілактичних заходів у дітей з хронічними гепатитами вірусної етіології на основі визначення порушень в системах L-аргінін – NO та обміні сполучної тканини і розробки на цій основі методів попередження розвитку цирозу печінки.

Задачі дослідження.

1.Охарактеризувати клініко-параклінічні особливості перебігу хронічного гепатиту у дітей в залежності від етіології, ступеня активності та стадії захворювання.

2.Вивчити функціональний стан системи L-аргінін – NO у дітей з хронічними гепатитами в залежності від етіології та активності захворювання.

3.Вивчити особливості обміну колагенових білків та активності ферменту сполучної тканини (еластази) в залежності від етіології та активності захворювання.

4.Шляхом морфологічного та імуногістохімічного дослідження біоптатів печінки у дітей з хронічним гепатитом вірусної етіології охарактеризувати стан процесів фібро- і склерогенезу та обґрунтувати їх роль в патогенезі ХГВ та ХГС у дітей.

5.На основі аналізу міжсистемних змін взаємозв'язків системи L-аргінін – NO, показників обміну білків сполучної тканини, процесів фібро- і склерогенезу обґрунтувати їх роль в патогенезі ХГВ та ХГС у дітей.

6.Обґрунтувати, розробити та впровадити в практику удосконалену схему лікування ХГВ та ХГС з урахуванням основних ланок патогенезу захворювання.

Об'єкт дослідження: перебіг ХГВ та ХГС у дітей.

Предмет дослідження: клінічні особливості ХГ у дітей, стан обміну сполучної тканини, стан системи L-аргінін – NO та їх динаміка в ході лікувально-профілактичних заходів, біоптати тканини печінки дітей, хворих на хронічні вірусні гепатити В і С.

Методи дослідження: клінічні, інструментальні, біохімічні, морфологічні, імуногістохімічні, математичні.

Наукова новизна отриманих результатів. Розширено уявлення про патофізіологічні механізми розвитку хронічних дифузних захворювань печінки вірусної етіології в дитячому віці. Вперше встановлено, що ХГВ та ХГС у дітей характеризуються зменшенням рівня L-аргініну та NОx в сироватці крові і зниженням екскреції NOx з сечею, що свідчить про пригнічення активності системи L-аргінін-NO у цих дітей. По мірі підвищення активності ХГ ступінь пригнічення збільшується.

Доведено, що характер змін обміну білків сполучної тканини у дітей має свої відмінності при ХГВ та ХГС . При ХГВ має місце підвищення вільної та пептидозв'язаної фракцій гідроксипроліну та підвищення активності еластази, що свідчить про активний метаболізм незрілого колагену ІІІ типу. При ХГС високої активності має місце підвищення рівня білковозв'язаної фракції гідроксипроліну в сироватці крові, що свідчить про активний синтез колагену І типу.

Вперше імуногістохімічно охарактеризовано особливості розподілу колагенів І та ІІІ типів в біоптатах печінки дітей з ХГ вірусної етіології. Показано, що зрілий колаген І типу частіше виявляється у дітей з ХГС.

Вперше на основі тривалого спостереження дітей з хронічними вірусними гепатитами В і С доведена можливість сповільнення процесів фіброгенезу в печінці шляхом застосування препаратів, що впливають на систему L-аргінін-NO.

Практичне значення отриманих результатів. Визначені кількісні характеристики показників обміну сполучної тканини при ХГ вірусної етіології у дітей, які запропоновано для використання в якості показників інтенсивності прогресування фібротичних ускладнень у таких пацієнтів.

Встановлені додаткові цитоморфологічні критерії диференціальної діагностики стадій фібро- і склерогенезу печінки на підставі визначення експресії колагенів І і ІІІ типів.

Обґрунтована можливість та доведена ефективність застосування в комплексній терапії дітей з ХГ вірусної етіології препаратів, що впливають на систему L-аргінін-NO. Встановлено, що включення в комплексну терапію донатора NO – цитраргініну сприяє зменшенню тривалості лікування за рахунок більш швидкого регресу основних синдромів ХГ, більш швидкій нормалізації лабораторних показників, які характеризують ступінь активності хвороби та біохімічних показників інтенсивності фібро- і склерогенезу в печінці у цих пацієнтів.

Впровадження результатів дослідження в практику охорони здоров'я. Результати досліджень впроваджені у практику закладів охорони здоров'я Київської, Харківської, Одеської, Івано-Франківської та Львівської областей.

Особистий внесок дисертанта. Автором особисто проведено патентний пошук, поставлені мета і задачі дослідження. Особисто проведено аналіз наукової літератури за темою дисертації та опрацьовано методики досліджень. Самостійно проведено вибір тематичних хворих, формування груп хворих та здорових дітей. Проведено клінічне спостереження та обстеження хворих з різною активністю гепатитів В і С. Особисто проаналізовано результати клінічних, інструментальних, біохімічних та морфологічних досліджень. Автором виділені особливості клінічного перебігу хронічних вірусних гепатитів В та С в залежності від ступеня важкості захворювання. Особисто розроблені біохімічні та морфологічні критерії діагностики ступеня важкості ХГВ та ХГС та дієтичний комплекс для включення в схему лікування хронічних гепатитів В та С. Проведено аналіз, статистичну обробку та узагальнення результатів досліджень, оформлено матеріал дисертації.


 
 

Цікаве

Загрузка...