WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Післяопераційна лапароскопія в діагностиці та динамічний лапароскопічний адгезіолізис в лікуванні спайкової хвороби - Реферат

Післяопераційна лапароскопія в діагностиці та динамічний лапароскопічний адгезіолізис в лікуванні спайкової хвороби - Реферат

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ

КОЗЛОВА ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

УДК: 615.014.41:612.419:616.72-002.77:616.832-004.1

Вивчення впливу факторів кріоконсервування на клітини гемопоетичної системи в умовах розвитку аутоімунних захворювань

03.00.19. – кріобіологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Харків – 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України

Науковий керівник: член-кореспондент НАН України,

доктор медичних наук, професор

Гольцев Анатолій Миколайович,

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН

України, заст. директора з наукової роботи ІПКіК НАН

України, м. Харків

Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, старший науковий

співробітник Розанов Леонід Федорович,

Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН

України, провідний науковий співробітник відділу

низькотемпературного консервування,

м.Харків

доктор медичних наук, професор

Фролов Олександр Кирилович,

Запорізький національний університет,

зав. кафедрою імунології і біохімії,

м. Запоріжжя

Провідна установа: Національний медичний університет

ім. О.О. Богомольця МОЗ України,

відділ експериментальної та клінічної імунології,

м.Київ

Захист відбудеться „25" жовтня 2005 року о 13-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.242.01. в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, 61015, Харків – 15, вул. Переяславська, 23

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці ІПКіК НАН України за адресою: 61015, Харків – 15, вул. Переяславська, 23

Автореферат розіслано „21" вересня 2005р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

член-кореспондент НАН України Гольцев А.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Період емпіричних досліджень у області трансплантації лімфогемопоетичних тканин завершився успішним їхнім застосуванням при лікуванні гемо- та імунодепресивних станів різного генезу [Абдулкадыров К.М., 1976; Thomas E.D. et al., 1976; Kanavaros P. et al., 1999; Грищенко В.И и др., 2002; Гольцев А.Н. и др., 2004]. Встановлений останнім часом факт причетності дефекту стовбурових кровотворних попередників до розвитку жорстких аутоімунних захворювань (АІЗ), які не піддаються традиційним методам лікування, став поштовхом для проведення такої "реконструктивної" терапії, як трансплантація кісткового мозку (КМ), клітин ембріональної печінки, ізольованих стовбурових гемопоетичних клітин та ін. [Tyndall A., 1999; Гольцев А.Н. и др., 2003; Nash R.A. et аl., 2003; Snowden J.A., 2004]. Точний механізм дії терапії - пересадження гемопоетичної тканини - залишається неясним, тим більше, що ефект спостерігається навіть при трансплантації аутологічного, тобто отриманого від хворих з АІЗ матеріалу [Алексеев Л.П. и др., 2000; Ikehara S. 2001; Porta C., 2004]. Перспективним для з'ясування механізму лікувального ефекту аутотрансплантації КМ при АІЗ є використання експериментальних тварин з АІЗ, зокрема, такими мультифакторними модельними патологіями, як ад'ювантний артрит (АА) і експериментальний алергічний енцефаломієліт (ЕАЕ), що є аналогом ревматоїдного артриту (РА) і розсіяного склерозу (РС) людини.

Для реалізації програм лікування АІЗ за допомогою трансплантації кровотворних клітин необхідно створити їхні запаси і надійні способи довгострокового збереження з застосуванням оптимальних технологій кріоконсервування. Відзначається, що головними факторами ушкодження клітин у процесі їх кріоконсервування є сольові і температурні градієнти, зміна рН середовища, механічний вплив кристалів льоду та ін. [Белоус А.М. и др., 1994; Gao D. et al., 2000; Холодный В.С. и др., 2002]. Відомо, що кріостійкість біооб'єкта до дії факторів низькотемпературного консервування визначається його вихідним структурно-функціональним станом [Цуцаева А.А. и др., 1982; Дубрава Т.Г., 1986; Гольцев А.Н и др., 1987; Zaheer H.A. et al., 1994; Balint B. et аl., 1999]. На прикладі гемопоетичних клітин показано, що різні за ступенем диференціювання кровотворні попередники виявляють різну чутливість до однакових умов кріоконсервування, а різні режими кріоконсервування по-різному впливають на ті самі властивості клітин [Гольцев А.Н., 1988; Goltsev A.N. et al., 2001]. Крім того, отримано результати, що підтверджують можливість використання кріоконсервування як способу модифікації морфофункціонального статусу кровотворних клітин [Луценко Е.Д. и др., 1995; Goltsev A.N. et al., 2005], а також зміни імунореактивності мієлотрансплантату [Гольцев А.Н. и др., 1994; 1996]. Однак навіть при таких особливостях взаємодії "біологічний об'єкт – фактори кріоконсервування" у даний час низькотемпературне консервування клітин КМ проводиться переважно за стандартними методиками, що не враховують особливості вихідної структурної організації мієлокаріоцитів. Є підстави вважати, що гемопоетична система при розвитку АІЗ має спотворений структурно-функціональний профіль [Kawamura M. et al., 1997; Гольцев А.Н. и др., 2003; 2004]. У зв'язку з цим виникає необхідність з'ясувати характер і причини таких змін, а також провести дослідження, які спрямовані на розробку альтернативних методів кріоконсервування гемопоетичної тканини донорів з патологією у вигляді АІЗ.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану НДР ІПКіК НАН України у відділі кріопатофізіології в рамках теми №2.2.6.6. „Вивчення механізмів корегуючої дії продуктів фетоплацентарного комплексу на лімфогемопоетичну систему в умовах розвитку аутоімунних захворювань при старінні", № держреєстрації 0102U002023; теми №2.2.6.11. „Вивчення молекулярних основ регуляції продуктами ембріофетоплацентарного комплексу кооперативних взаємодій імунокомпетентних клітин при аутоімунній патології", № держреєстрації 0102U002022 і теми №2.2.6.18. „Використання кріоконсервованих стовбурових клітин різного походження для лікування аутоімунних захворювань", № держреєстрації 0104U006439.

Мета і задачі дослідження. Мета роботи - вивчити вплив фізико-хімічних факторів кріоконсервування на морфофункціональні показники клітин кісткового мозку тварин з різними формами АІЗ (АА, ЕАЕ).

Відповідно до поставленої мети передбачалося:

  1. Провести порівняльний аналіз гематологічних, імунологічних, біохімічних показників тварин у динаміці розвитку АА і ЕАЕ.

  2. Дослідити структурно-функціональний стан гемопоетичної системи тварин з АІЗ.

  3. З'ясувати характер впливу окремих фізико-хімічних факторів (рН, осмолярність) на життєздатність і морфофункціональні характеристики клітин кісткового мозку тварин із зазначеними АІЗ.

  4. Оцінити життєздатність і морфофункціональний потенціал клітин кісткового мозку тварин з АА і ЕАЕ після експозиції з різними кріопротекторами (гліцерин, ДМСО).

  5. Провести порівняльну оцінку впливу різних швидкостей заморожування і концентрацій кріопротектора на життєздатність і морфофункціональні характеристики клітин кісткового мозку тварин з АА і ЕАЕ

  6. Вивчити вплив різних режимів кріоконсервування на колонієутворюючу активність кровотворних клітин-попередників різного ступеня диференціювання тварин з АІЗ у системах in vitro та in vivo.

Об'єкт дослідження. Режими кріоконсервування з різними концентраціями кріопротектора та швидкостями заморожування клітин кісткового мозку здорових тварин і з АІЗ.

Предмет дослідження. Клітини кісткового мозку здорових тварин та з АІЗ (АА та ЕАЕ).

Методи дослідження: гематологічні, імунологічні, біохімічні, морфологічні, гістологічні, а також методи культивування клітин кісткового мозку у системах in vitro та in vivo.

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше проведено порівняльний аналіз стану гемопоетичної системи тварин при розвитку різних АІЗ, таких як АА і ЕАЕ. Відзначено, що зміни цього компартменту організму обумовлені структурно-функціональною модифікацією клітинно-тканинних субстратів імунокомпетентної сфери і вираженими змінами метаболічних процесів. Новими є результати, що демонструють залежність морфофункціональних перебудов у гемопоетичній системі від виду АІЗ, різноспрямованої зміни ряду показників стану мієлокаріоцитів, а також функціонального статусу кровотворних попередників КМ тварин при цих формах АІЗ.

Уперше проведена комплексна оцінка впливу фізико-хімічних факторів, що реалізуються у процесі кріоконсервування на морфологічні і функціональні показники клітин КМ тварин з АІЗ у системах in vitro та in vivo. Показано, що ідентичні умови кріоконсервування КМ здорових донорів і з АІЗ забезпечували не тільки різну збереженість кровотворних попередників, що реалізують функціональний потенціал in vitro та in vivo, але й перерозподіл у цих компартментах попередників з різним ступенем комітованості. У результаті оптимальними у відношенні забезпечення функціональної повноцінності клітин тварин з АІЗ є різні умови кріоконсервування. Крім того, встановлено унікальний ефект „реставрації" функції кровотворних попередників різного рівня диференціювання КМ тварин з АІЗ за певних умов кріоконсервування. На підставі отриманих результатів зроблено важливий висновок, що клітини КМ при розвитку в організмі АІЗ, тобто зі зміненим вихідним структурно-функціональним статусом, мають принципові відмінності відповіді на дію реалізованих у процесі кріоконсервування фізико-хімічних факторів. Ця теза підтверджується отриманими новими даними про істотні розходження відповіді клітин КМ здорових тварин і з АІЗ на окремі фактори кріоконсервування в системі in vitro.


 
 

Цікаве

Загрузка...