WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вплив імуностимуляторів на імунні органи собак в умовах радіаційного забруднення - Реферат

Вплив імуностимуляторів на імунні органи собак в умовах радіаційного забруднення - Реферат

3

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ НЕЙРОХІРУРГІЇ

імені академіка А.П. Ромоданова

КИРПА ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

УДК 617.559:616-007.43-089.168

Результати лікування дискогенних поперекових радикулопатій із застосуванням малоінвазивних втручань

14.01.05 – нейрохірургія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового

ступеня кандидата медичних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Дніпропетровській державній медичній академії МОЗ України

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор Зорін Микола Олександрович, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, професор кафедри нервових хвороб та нейрохірургії факультету післядипломної освіти

Офіційні опоненти:

Член-кореспондент АМН України, доктор медичних наук, професор Педаченко Євген Георгійович, Інститут нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова АМН України, керівник відділу черепно-мозкової травми та її наслідків, науковий керівник клініки лазерної та ендоскопічної спінальної нейрохірургії,

Головний нейрохірург МОЗ України

доктор медичних наук Смоланка Володимир Іванович, Ужгородський національний медичний університет, кафедра нервових хвороб і психіатрії з курсом нейрохірургії, завідувач кафедри

Провідна установа:

Одеський державний медичний університет МОЗ України, кафедра нейрохірургії і неврології, м. Одеса

Захист відбудеться "6" грудня 2005 р. о 12 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.557.01 при Інституті нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова АМН України (04050, м. Київ, вул. Мануїльського, 32).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова АМН України (04050, м. Київ, вул. Мануїльського, 32).

Автореферат розісланий "24" жовтня 2005 р.

Вчений секретар

Спеціалізованої вченої ради,

доктор медичних наук, професор

Л.Л. Чеботарьова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Патологія поперекових міжхребцевих дисків займає перше місце за частотою та соціальною значимістю серед нейрохірургічних та неврологічних захворювань (Н.Е.Полищук и соавт., 1997, 2002; Е.Г.Педаченко и соавт., 1997, 2004; Е.И.Слинько и соавт., 1998, 2003; Попелянский Я.Ю., 1989; Мусалатов X. А., Аганесов А. Г., 1998; Хелимский А.М., 2000; Destandau, 1992, 2001). Близько 80% дорослого населення земної кулі страждають на дегенеративно-дистрофічні ураження хребта, що проявляються больовими синдромами. В Україні вертеброгенна патологія в загальній структурі захворюваності з тимчасовою втратою працездатності посідає друге місце, поступаючись респіраторним інфекціям, їх частота становить 20 – 30% (Е.Г.Педаченко, С.В.Кущаев., 2000). В структурі неврологічної захворюваності вертеброгені поперекові больові синдроми міцно утримують перше місце за поширеністю (понад 50%), за кількістю днів і випадків непрацездатності на 100 працюючих – 32 – 161 день і 5 – 23 випадки на рік.

Найчастіше зустрічається зміщення поперекового міжхребцевого диску внаслідок його дегенеративно-дистрофічного ураження. Розрізняють декілька варіантів зміщення: дифузна чи локальна протрузія, грижа диска (сублігаментозна чи субанулярна екструзія), випадіння диска – трансанулярно-транслігаментозна екструзія (вихід секвестру чи всього пульпозного ядра в хребтовий канал) (J.McCulloch, P.Young,1998).

Кожен з варіантів зміщення диска підлягає певному виду оперативного втручання. Так, дифузна протрузія, яка супроводжується неврологічною симптоматикою (люмбаго, люмбалгія, радикулалгія), часто добре піддається консервативній терапії, а при відсутності ефекту – пункційним методам лікування. Випадіння диска потребує оперативного втручання. Стосовно власне гриж поперекових дисків, то при їх лікуванні питання вибору методу лікування вирішується не так просто. Поряд з консервативними методами лікування у світовій практиці розроблена велика кількість хірургічних методів - від безкровних (механічна, хімічна, лазерна нуклеотомія) до відкритих методів видалення гриж (ендоскопічна нуклеотомія, ендоскопічна мікродискектомія, мікрохірургічна мікродисектомія і традиційна дискектомія). Кожен з існуючих методів має своїх прихильників і противників (Kambin P., Schafer J.L., 1989; J.A.McCulloch, 1980; F.Hostacchini et al., 1987; L.Smith et al., 1988; H.E.Zeiger, 1989; W.P.Ascher, 1988, 1995; Hujikata S., 1975; K.Folei and M.Smith; J. Destandau, 1992, 1999, 2001; W.Caspar,1977; Eggert et al.,1983; N.Kaganovitz, K.A.Viola, 1990; B.Nystrom, 1987; R.Silvers, 1988; F.B.Zahrawi, 1993).

Поряд з цим продовжують розроблятися все нові й нові методи, що свідчить про відсутність універсального методу лікування гриж поперекових дисків. Відомо, що кожен хворий індивідуальний і потребує індивідуального підходу при визначенні методу лікування. Отже, покращення результатів лікування цієї поширеної патології можна досягти лише в тому випадку, якщо в рівній мірі володіти всіма найбільш визнаними методами і застосовувати їх за індивідуальними показами.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є фрагментом наукових досліджень кафедри нервових хвороб і нейрохірургії факультету післядипломної освіти Дніпропетровської державної медичної академії МОЗ України "Оптимізація обрання лікувальної тактики вертеброгенних уражень нервової системи та розробка мініінвазивних методів їх хірургічного лікування та післяопераційної реабілітації". Номер державної реєстрації: 0101U002006.

Метою роботи є поліпшення результатів лікування хворих з грижами поперекових міжхребцевих дисків шляхом найбільш оптимального використання мініінвазивних технологій.

Завдання дослідження:

  1. Вивчити за даними КТ та МРТ анатомо-топографічні особливості поперекових дискових гриж і виділити варіанти, що найбільш часто зустрічаються.

  2. Встановити корелятивні зв'язки виділених варіантів гриж з їх неврологічними проявами.

  3. Встановити, які з анатомо-морфологічних особливостей гриж можуть бути критеріями для більш ефективного застосування мініінвазивних методів лікування.

  4. Вивчити найближчі і віддалені результати застосування різних мініінвазивних методів хірургічного в лікуванні поперекових дискових гриж з урахуванням їх анатомо-морфологічних варіантів і неврологічних проявів.

  5. Розробити чіткі показання до застосування кожного з мініінвазивних методів для підвищення ефективності лікування .

Об'єкт дослідження – хворі з грижами поперекових міжхребцевих дисків.

Предмет дослідження – найближчі та віддалені результати хіургічного лікування гриж поперекових міжхребцевих дисків.

Методи дослідження. 1) Всебічне клінічне дослідження з залученням інструментальних методів вивчення структурно-функціональних змін хребта – спонділографія, мієлографія, комп'ютерна та магнітно-резонансна томографія. 2) Методи комп'ютерної статистичної обробки результатів лікування.

Наукова новизна одержаних результатів.

Виділені анатомо-морфологічні варіанти поперекових дискових гриж. Виявлені корелятивні зв'язки між виділеними варіантами гриж і їх неврологічними проявами. Розроблені критерії оцінки стану хворого з грижею поперекового міжхребцевого диска. Виділені три типи будови хребтового каналу. Науково обґрунтовані показання до диференційованого застосування пункційної лазерної вапоризації, ендоскопічної та мікрохірургічної дискектомії у хворих залежно від анатомо-морфологічного варіанту грижі і її неврологічних проявів.

Практичне значення одержаних результатів.

Розроблено практичні рекомендації, що дозволяють найбільш ефективно застосовувати мініінвазівні методи хірургічного лікування гриж поперекових дисків. Завдяки впровадженню у роботу I-го нейрохірургічного відділення обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова м. Дніпропетровська диференційованого підходу до лікування гриж поперекових міжхребцевих дисків досягнено покращення найближчих та віддалених результатів лікування.

Дані про особливості клініки, діагностики та лікування гриж поперекових міжхребцевих дисків з використанням мінімально інвазивних технологій впроваджено в педагогічний процес кафедри нервових хвороб та нейрохірургії факультету післядипломної освіти Дніпропетровської державної медичної академії МОЗ України.


 
 

Цікаве

Загрузка...