WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Формування психологічної готовності жінки до материнства - Реферат

Формування психологічної готовності жінки до материнства - Реферат

11. Сконструйовано і розроблено принципово новий комбінований інструмент (патент на ви-нахід №42032, 7 А61В10/00, 17/34 від 15.10.2001 р. Бюл. №9) для пункції пуповини плода в II-III триместрах вагітності. Пристрій є універсальним інструментом для внутрішньоутробних втручань, який можна застосовувати для ІМПД (амніоцентез, плацентоцентез, кордоцентез, фетоамніографія), проведення корегуючої терапії (інтраамніальні, інтраперитонеальні, істраваскулярні гемотра-нсфузії, введення медикаментомних середників) і для хірургічних вручань ( прове-дення біопсійного забору матеріалів тканин плода і плаценти, кордоцентез з постій-ною фіксацією пуповини плода при маніпуляціях з нею, розсічення амніотичних тяжів Сімонарта). Пристрій оснований на принципі механізму телескопічного типу, який має конструктивні особливості, що можуть служи-ти базовими для подальших розробок медичних інструментів для внутрішньоматкових втручань в II-III триместрах вагітності з діагностичною і лікувальною метою.

12. Запропонований комплекс організаційно-методичних заходів, методів ПД і корекції патологічного стану плода дозволяють оптимізувати перебіг вагітності і досягти зниження перинатальних втрат на 1,51%, Найбільш ефективним для зменшення народження дітей з некурабельними формами патології є скринінг-обстеження вагітних та медико-генетичне консультування сімей групи ризику на етапі планування вагітності.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. В програму підготовки лікарів акушерів-гінекологів, які проводять скринінгові огляди і спеціалістів медико-генетичних консультацій доцільно включити розроблений нами алгоритм можливостей ПД, корекції і профілактики патології плода.

2. Доцільно включити в програму медичних університетів, кафедр акушерства і гінекології еле-менти ПД, корекції, профілактики ПВР і спадкових хвороб, соматич-них захворювань плода можливості і клінічні аспекти фетальної терапії і хірургії.

3. Пацієнтам, що планують вагітність та сім'ям з обтяженим акушерсько-генетич-ним анамнезом показане скринінгове обстеження і медико-генетичне консультуван-ня .

4. В зв'зку з перевагами кесарського розтину з застосуванням методики виведен-ня тіла матки за межі лапаротомної рани і ушиванням розрізу безперервним одно- або дворядним швом (зменшення зросткового процесу) – його слід широко впрова-джувати в практику для розширення показів до ІПД і корекції патології плода у вагітних жінок з рубцем на матці після попереднього оперативного розродження.

5. Вагітним групи ризику по народженню дітей з ПВР після етіологічної верифікації необхідно оцінити курабельність ураження плода з послідуючою оцін-кою можливостей медичної і соціальної реабілітації новонароджених та дітей ран-нього віку.

6. Враховуючи сучасні тенденції підходу до плода, як пацієнта необхідно створю-вати в клініках високого рівня акредитації умови для впровадження в практику методів фетальної терапії і хірургії, а також розширення ПД при акушерській соматичній патології матері і плода з застосуванням хірургічних інструментів запропонованих автором.

7. Дітей, які народились від матерів, що пройшли ІМПД і корекції включати в групи диспансер-ного спостереження для проведення, при необхідності, своєчасної постнатальної медичної і соціальної реабілітації.

ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Картушина Л.М., Каченюк Ю.А., Кобилінський С.В.Вплив деяких факторів скловиробництва на генеративну функцію жінок // ПАГ.- 1983.- №5.- С.60. (збір матеріалу, аналіз даних).

 2. Картушина Л.М., Каченюк Ю.А. Розвиток недоношених дітей на першому році життя залежно від строку гестації та особливостей перинатального періоду // ПАГ.- 1885.- №5.- С. 12-13. (основна ідея,збір матеріалу, оформлення роботи).

 3. Досвід работи центру пренатальної діагностики / Каченюк Ю.А., Гнатейко О.З., Коритко А.А.,Захарчук С.С., Хомицькая Л.М., Шлома Д.В., Созанський О.А. - ПАГ.- 1989.- №3.-С.51-53. (основна ідея, збір матеріалу, оформлення роботи).

 4. Трансабдоминальный амниоцентез под контролем эхографии / Каченюк Ю.А., Корытко А.А., Нечай О.С., Шлома Д.В., Кайданова И.Г.- ПАГ.- 1989.- №4.- С.35-37. (основна ідея, збір матеріалу, оформлення роботи).

 5. Школьник О.С., Каченюк Ю.А., Гнатейко З.О. Пренатальна діагностика у жінок з патологією репродуктивної функції // Медико-соціальні проблеми сім'ї.- 2001.- Т.6, №2.- С. 70-71. (основна ідея, збір матеріалу, оформлення роботи).

 6. Каченюк Ю.А.. Плід - пацієнт // Медико-соціальні проблеми сім'ї.- 2001.- Т.6, №3.- С. 67-68.

 7. Каченюк Ю.А., Школьник О.С. Ефективність методів пренатальної діагностики в комплек-сі профілактики природжених та спадкових захворювань плода // ПАГ.- 2001.- №4.- С.116-119. (основна ідея, збір матеріалу, оформлення роботи).

 8. Каченюк Ю.А. Дослідження йон-транспортуючих систем та механізмів регуляції іонного гомеостазу формених елементів крові плода. // ПАГ.- 2001.- №5.- С.79-82.

 9. Інвазивна пренатальна діагностика: віддалені результати. / Каченюк Ю.А., Школьник О.С., Самохвалова А.В., Влох М.В.- ПАГ.- 2001.- №6.- С.86-89. (основна ідея, збір матеріалу, оформлення роботи).

 10. Каченюк Ю.А. Склад вільних амінокислот у сироватці крові вагітних жінок групи ризику по народженню дітей з природженими вадами розвитку та спадковими захворюваннями. // ПАГ. - 2002. - №1. - С.72-74.

 11. Каченюк Ю.А., Кобецький О.Ф., Школьник О.С. Клінічні аспекти пренатальної діагностики у вагітних жінок з рубцем на матці після кесарева розтину // ПАГ.- 2002.- №3.- С.79-82. (ос-новна ідея, збір матеріалу, оформлення роботи).

 12. Каченюк Ю.А. Клініко-лабораторні аспекти дослідження крові плода в другому триместрі вагітності // ПАГ.- 2002.- №6.- С.63-66.

 13. Каченюк Ю.А., Школьник О.С. Пренатальна діагностика та корекція патологічного стану плода // Вісник наукових досліджень.- 2002.- №2.- С.23-24. (основна ідея, збір матеріалу, оформлення роботи).

 14. Каченюк Ю.А. Інвазивна пренатальна діагностика природжених вад розвитку та спадкових захворювань плода // Вісник наукових досліджень.- 2002.- №4.- С.102-105.

 15. Школьник О.С., Каченюк Ю.А., Самохвалова А.В. Роль пренатальной диагностики в профилактике врожденной патологии плода у женщин с риском тератогенного действия ТОRCH-инфекций // Здоровье женщины.- 2002.- №2.- С. 8-10. (основна ідея, збір матеріалу, оформлення роботи).

 16. Медико-генетичне консультування сімей з обтяженим акушерсько-гінекологічним анамне-зом / Школьник О.С., Каченюк Ю.А. Самохвалова А.В., Маланчук Л.М.- Вісник наукових досліджень. - 2003. - №1. - С.100-102. (основна ідея, збір матеріалу, оформлення роботи).

 17. Каченюк Ю.А., Каченюк О.Ю. Определение осмолярности в биологических субстратах беременных женщин, группы риска по рождению детей с врожденными аномалиями разви-тия // Зб. наук. пр.. "Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики.- Київ-Луганськ.- 2003.- вип. 9.- С.256-260.(основна ідея, збір матеріалу, оформлення роботи).

 18. Каченюк Ю.А. Досвід організіції медико-генетичного консультування та пренатальної діагностики // ПАГ.- 2003.- №5.- С.107-111.

 19. Каченюк Ю.А. Пренатальная коррекция аномалий развития плода (клинические аспекты, возможности и перспективы) // Репродуктивное здоровье женщины - 2004.- №2(18).- С.25-35.

 20. Патент 42032 Україна, МКИ 7 А61В10/007/34 Пристрій Каченюка для пункції пуповини плоду: Патент 42032 Україна МКИ 7 А61В10/007/34 Каченюк Ю.А., Каченюк О.Ю. (Україна); Держдепартамент інтелектуальної власності. - №97062614; Заявл. 03.06.1997; опублікований 5.10.2001. Бюл. №9. 2 с. (основна ідея, збір матеріалу, оформлення роботи).

 21. Гнатейко О.З., Каченюк Ю.А., Созанский О.А. Пункция пуповины плода во втором триместре беременности под контролем эхографии.- Сб. тр. Всесоюз. школы-семинара. Тарту.-1988.- С.61. (основна ідея, збір матеріалу, оформлення роботи).

 22. Caceniuk Y.A., Paranciuk M.V.The particularites of the corbohidrometabolismin fetus during thepatological pregnancy // Buletin de Perinatologie.- 2004.- №2-3.-P.156-157. (ISSN 1810-5289). (збір матеріалу, оформлення роботи).

 23. Каченюк Ю.А., Корытко А.А., Седнева И.А. Прямая пункция пуповины плода во втором триместре беременности // Тез. докл. XV съезда акушеров-гинекологов СССР - Махачкала, 1989.- С. 292-293. (основна ідея, збір матеріалу, оформлення роботи).

 24. Y. Kachenyuk, O.Kachenyuk. Fetus as pacient. // Prenatal Diagnosis in the Central and Eastern European Countries and the former Soviet Union 2nd PECO-EUCROMIC Congress on prenatal diagnosis. – Budapest. – June 1-4, 1997. – p. 42 .(основна ідея, оформлення роботи).

 25. Kachenyuk J.A., Kachenyuk O.J. Invasive prenatal diagnostics and the correction of the patology of a fetus in the II & III trimesters of pregnancy. Design of the fetal surgical tools. //The events of the year gynecology and obstetrics. 1st Euro-Asian Congress.-Saint-Petersburg (Russia).- 2004.-P.35. (збір матеріалу, оформлення роботи).


 
 

Цікаве

Загрузка...