WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Формування психологічної готовності жінки до материнства - Реферат

Формування психологічної готовності жінки до материнства - Реферат

Вперше вивчено біохімічний профіль крові плода в II триместрі вагітності (білки, вуглеводи ферменти, електроліти, стан іон транспортуючих систем та механізмів регуляції іонного гомеостазу), спектрофотометрична відмінність материнської крові від плодової отриманої шляхом кордоцентезу.

Вперше вивчено кінетичні характеристики Na, K, Cl-котранстпорту і Na/Li -обміну (максимальна швидкість, чутливість до транспортних інгібіторів та осмоляр-ності середовища, залежність від концентрацій внутрішньо- і позаклітинних іонів) в еритроцитах матері і плода при патологічному перебігу вагітності. Вивчено біохімічний спектр навколоплідних вод (рН, осмолярність, стероїдні гормони, глюко-за, середні молекули, альфа-фетопротеїн) в II триместрі вагітності у жінок групи ризику по народженню дітей з вродженими аномаліями. Вивчено склад вільних амінокислот в сироватці крові вагітних групи ризику по народженню дітей з вродженими аномаліями.

Вперше розроблено і обґрунтовано методологічні аспекти інвазійних внутріш-ньоматкових втручань, з метою пренатальної діагностики стану плода, у жінок з рубцем на матці після попереднього оперативного розродження. Вивчено клінічні аспекти, можливості і перспективи пренатальної корекції курабельних аномалій розвитку фето-плацетарної системи.

Розроблені, науково обгрунтовані практичні аспекти профілактики акушерських та перинатальних ускладнень у жінок, при проведенні інвазійних методів пренаталь-ної діагностики.

Вперше вивчена і проведена оцінка віддалених результатів пренатальної діагнос-тики: перебіг вагітності, родів та здоров'я новонароджених, матері яких перенесли інвазійні внутрішньоутробні втручання.

Створено алгоритм пренатальної діагностики, корекції і профілактики патології плода, який базується на результатах комплексної оцінки визначення факторів ризику, неінвазійних та інвазійних методів дослідження і корекції порушень розвитку плода.

На основі кореляційного аналізу вивчено можливості пренатальної діагностики і корекції пато-логії фето-плацентарної системи, створена цілістна програма профілактики народження дітей з некурабельними вродженими аномаліями.

Практичне значення отриманих результатів. Розроблений автором алгоритм ПД, корекції і профілактики патології плода на основі проведеного аналізу ефективності сучасних діагностичних методів доступний для практичного використання в медико-генетичних центрах, жіночих консультаціях та акушерсько-гінекологічних стаціонарах.

Розроблені, удосконалені і запропоновані, для впровадження в практику, сучасні технології діагностики, фетальної терапії і хірургії патології плода з застосуванням авторських хірургічних інструментів.

Оптимізовані акушерські, медико-генетичні аспекти раціонального ведення вагітності родів, проведення інвазійних внутрішньоматкових втручань у вагітних жінок з рубцем на матці, після попереднього оперативного розродження.

Впровадження результатів дослідження. Теоретичні положення і практичні рекомендації викладені в дисертації впроваджені в діяльність міжобласним центром медичної генетики і пренатальної діагностики м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, Харківським міжобласним центром клінічної генетики і пренатальної діагностики, акушерсько-гінекологічними стаціонарами Вінницької, Волинської, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Тернопільської, Чернівецької областей, відділом медицини плода Інституту педіатрії, акушерства і гінекології АМН України м. Київ. Результати наукових досліджень, за матеріалами дисертації, використову-ються в навчальних процесах на кафедрах акушерства і гінекології Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова, Івано-Франківської дер-жавної медичної академії.

Матеріали дисертації наведені в методичних рекомендаціях: "Пренатальна діагностика природжених вад розвитку і спадкових захворювань" (1990); " Диспансеризація дітей, які народились від жінок, що пройшли пренатальну діагностику" (1990), інформаційних листках про нововведення в системі охорони здоров'я: "Принципи ведення вагітності у жінок, які мають дітей з вродженими вадами розвитку" (1986);"Вдосконалена методика трансабдомінального амніоценте-зу" (1988); "Біопсія хоріона під контролем ультразвукового сканування" (1989); "Застосування ехоенцефалографії у новонароджених дітей" (1990); "Пункція пуповини плода в другому триместрі вагітності під контролем ехографії" (1991); "Пренатальна діагностика діабетичної фетопатії у жінок з цукровим діабетом" (1998), свідоцтві на раціональне впровадження № 505 від 28.02.1987 р. "Способ диференційної діагностики гіпотрофії плода", патенті "Пристрій Каченюка для пункції пуповини плода" № 42032 Україна, МКИ 7 А61В10/00 17/34, Заявлений 03.06.1997; опублікований 15.10.2001. Бюлетень № 9" (Державний департамент інтелектуальної власності № 97062614). За матеріалами досліджень одержано 1 патент України, видано 2 методичних рекомендацій, 6 інформаційних листків, 1 свідоцтво про раціональне впровадження.

Особистий внесок здобувача. Проведення всіх досліджень виконано за період з 1987 по 2000 рр. Особисто автором вибрано тему, визначено мету, завдання і напря-мки проведення досліджень. Самостійно проведено значна кількість неінвазійних та більшість інвазійних методів пренатальної діагностики (ІМПД) і корекції плода, операцій кесарського розтину після ІМПД у вагітних жінок з рубцем на матці, розширено спектр інвазійних втручань на плоду – пункція серця, нирок, черевної порожнини, екстра- та інтравентрикулярних гідроцефалій плода, значна кількість лабораторних досліджень.

Проведено детальний клінічний аналіз плину вагітності, родів та післяродового періоду, стану плодів та новонароджених у жінок, яким проведено ІПД. Особисто проведено аналіз отриманих результатів, розроблені спеціальні програми спостере-жень, до яких відносяться карти з визначенням основних клінічних особливостей перебігу вагітності, оперативних втручань, післяродових спостережень; визначено біохімічні, гормональні, амінокислотні показники, на основі яких обгрунтовано діагностичні маркери патології плода в другому триместрі вагітності.

Проведено аналіз діагностичних методів, розроблено діагностичний алгоритм. Особисто прове-дено аналіз ефективності застосування ІМПД, фетальної терапії і хірургічної корекції патології фето-плацентарного комплексу, встановлено їх можливості і перспективи. Автором у спіававторстві (Каченюк О.Ю.) розроблено і запатентовано новий оригінальний медичний ендоскопічний інструмент для інвазій-них внутрішньоматкових втручань, що є базовим для створення хірургічних Істру-ментів фетальної терапії і хірургії. Особисто проведено статистичний аналіз результатів дослідження, написані всі розділи дисертації, підготовлені публікації, виступи, сформульовані висновки, запропоновані науково обґрунтовані практичні рекомендації.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати, дисертацій-ної роботи були представлені і обговорювались на міжнародних, всесоюзних, респу-бліканських галузевих, регіональних науково-практичних конференціях та школах-семінарах, у тому числі: І і ІІ Всесою-зній школах семінарах "Ультразвукова діагностика в перинатології і педіатрії" (м. Таллін, 1988 р., м.Ленінград, 1989 р.); Всесоюзній конференції "Пренатальна діагностика природженої і спадкової патології (м. Львів, 1990 р.); ІІ Всесоюзній конференції "Соціально-гігієнічні проблеми педіатрії" (м. Мінськ, 1989 р.); ХV з'їзд акушерів-гінекологів СРСР (м. Махачкала, 1989 р.); Всесоюзній науково-практичній конференції "Пренатальний і неонатальний скринінг природженої і спадкової патології (м. Харків, 1990 р); ІІ Європейському конгресі "Пренатальна діагностика" (м. Будапешт, Угор-щина, 1997 р.); ІV Українсько-Баварському симпозіумі (м. Одеса, 1999 р.); ІІ Міжнародному кон-гресі лікарів (м. Гданськ, Польща, 1998 р.); Міжнародній конференції "Плацентарний моніторинг і аспекти генетичної діагностики" (м. Краків, Польща, 2000 р.); IV національний конгрес по акушерству, гінекології, педіатрії і неонатології ( м. Кишинів, Молдова, 2004 р.); І, ІІ, ІІІ з'їздах медичних генетиків України (м. Львів, 1988, 1995, 2002 рр.); пленумах та науково-практичних конференціях акушерів-гінекологів України (м. Тернопіль, 1989, 2002, 2003 рр.; м. Запоріжжя, 1995 р.; м. Сімферополь, 1998 р.; м. Київ, 1999 р.; м. Київ, 2000 р.; м. Чернівці 2004 р.; м. Львів 2005 р.); на засіданні проблемної комісії України, "Акушерство і гінекологія", 1996 р., м. Одеса.

Публікації. За темою дисертації опубліковано 25 наукових робіт: 20 з них в фахових виданнях, затверджених переліком ВАК України, 5 тез доповідей на наукових конференціях, 1 патент України на винахід, видано 2 методичних рекомендацій, 6 інформаційних листків, 1 раціоналізаторське впровадження.


 
 

Цікаве

Загрузка...