WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Формування психологічної готовності жінки до материнства - Реферат

Формування психологічної готовності жінки до материнства - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ

ОСВІТИ ім. П.Л. ШУПИКА

Каченюк Юрій Анатолійович

УДК: 618. 33-077-08:616-007-07

Пренатальнадіагностикаікорекціяпатологічногостануплода

(клінічні аспекти, можливості і перспективи)

14.01.01 – Акушерство та гінекологія

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора медичних наук

Київ - 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Інституті спадкової патології АМН України (м.Львів)

Наукові консультанти:

член-кор. АМН України, доктор медичних наук, професор

Михайленко Омелян Трохимович;

доктор медичних наук, професор

Вовк Ірина Борисівна,

Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, керівник відділення планування сім'ї та статевого розвитку дітей та підлітків

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор

Коломійцева Антоніна Георгієвна,

Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, завідувач відділення патології вагітності і пологів

член-кор. НАН і АМН України, доктор медичних наук, професор

Степанківська Галина Константинівна,

Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця МОЗ України, професор кафедри акушерства і гінекології № 1

доктор медичних наук, професор

Юзько Олександр Михайлович,

Буковинський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології

Провідна установа: Одеський державний медичний університет МОЗ України, кафедра кушерства і гінекології №1.

Захист дисертації відбудеться "26" січня 2006 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.02 при Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України (за адресою 04112, м. Київ, вул Дорогожицька, 9).

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул Дорогожицька, 9).

Автореферат розісланий "_ 21 " грудня 2005 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор медичних наук, професор Романенко Т.Г.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність проблеми. Останнім часом виникли суттєві зміни в частоті і структурі перина-тальної захворюваності і смертності в зв'язку із запровадженням ефективних заходів спрямованих на боротьбу з внутрішньоутробними інфекціями, гіпоксією плода, акушерським травматизмом та впровадженням пренатальної діагностики (ПД.) природжених вад розвитку (ПВР) і спадкових захворювань (СЗ) плода ( Е.М.Вихляева, 1999; І.АЖабченко, 2001; І.П.Минков, 2002 ).

ПВР і СЗ плода займають 2-3 місце в структурі перинатальної і ранньої дитячої смертності ( О.Я.Гречаніна, 1990; Н.Г.Гойда, 2002 ). Відсутність ефективних методів лікування підкреслює необхідність пошуку нових методів діагностики патології плода. Новим і перспективним напрямком в клінічній медицині є розвиток ПД. і терапії плода однієї із самих ресурсоємких галузей медицини, що характеризується в нашій країні високим науковим рівнем розробки ( І.Ю.Гордієнко, 1992; Р.В.Богатирьова, 1999; Н.П.Веропотвелян, 2000; R.Salonen et al.,1997 ).

Тривалий час рівень ПД базувався на можливостях ультразвукової діагностики (УЗД) грубих аномалій плода, але удосконалення методів УЗД збільшило спектр діагностики аномалій плода і можливість проводити інвазійні внутрішньоматкові втручання (Й.П.Алишаускас, 1988; Р.В.Богатирьова 1996, В.С. Баранов, 1998; О.В. Григор'єва, 2002). Отримання біологічних субстратів (ворсин хоріона і плаценти, амніотичної рідини, крові плода) дозволили проводити пряму діагностику патології плода, вивчати стан його здоров'я, перспективу розвитку, вирішувати подальшу тактику перебігу вагітності, родів та післяродового періоду, але внутрішньоутробні інвазійні втру-чання проводились виключно з метою ПД СЗ плода ( Б.М.Петри-ковский. і співавт., 1999; Г.Л.Гайдай і співавт. 2002; Zs.Intody et al., 1985; G.Henry et al., 1992 ). Кордоцентез відкрив нову епоху у вивченні гомеостазу плода. Виникли нові погляди на перебіг вагітності, в основі яких став підхід до плода, як до "пацієнта", а плід стає безпосередньо об'єктом досліджень ( Э.КАйламазян,1998; Н.А.Каретникова і співавт., 2002; F.Daffos et al., 1983; E.Jauniaux et al., 1989; F.Forestier et al., 1996 ).

Накопичений досвід інвазійних втручань з діагностичною метою дозволяє освоювати новий напрямок перинатальної медицини – фетальної корекції патології плода, але залишаються невирішеними проблеми із-за відсутності правової бази, хірургічних інструментів та єдиних поглядів на концепцію – "плід-пацієнт" [ М.В. Медведєв і співавт.,1998; В.И. Кулаков і співавт., 1999; А.Н Стрижаков.і співавт. 2003; В.М Сидельникова., і співавт.,2004; R.A.Quintero et al., 1996; C.T.Albanese et al.,2000; L.Detti, 2001].

Отже, розробка єдиного алгоритму, який би включав в себе створення нових високоінфор-мативних скринуючих програм факторів ризику, патологічного перебігу вагітності, вдосконалення і розробка оптимальних методів ПД і сучасних хірургічних технологій корекції вроджених аномалій розвитку плода є актуальною проблемою сучасного акушерства і перинатології спрямованої на зменшення репродуктивних втрат, перинатальної захворюваності народжуванності дітей з неку-рабельними формами інвалідності.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Виконана робота є фрагметом наукових робіт інституту спадкової патології АМН України: 1)"Вдоc-коналити методи ПД. Найбільш поширених природжених захворювань плода за допомогою сучасних генетичних та параге-нетичних методів дослідження з метою профілактики цих захворювань, а також з метою підвищення якості роботи медико-генетичної консультації" (№ 01840074760); 2) "Вивчити частоту, структуру і можли-ві генетичні наслідки репродуктивної функції" (№ 01.900016027); 3) "Розробка нових медичних технологій профілактики, ранньої діагностики і лікування ПВР і СЗ плода" (№ UA 0100802 P); 4)"Преконцепційна профілактика, ПДі постнатальна корекція природженої і спадкової патології у жінок з порушенням репродуктивної функції (№ 195И023205); 5)"Розробка регіональної програми профілактики природженої і спадкової патології у жінок з порушеною репродуктивною функцією" (№ 198И002188).

Мета дослідження. Удосконалити і оптимізувати систему акушерсько-гінекологічної і медико-генетичної допомоги сім'ям групи ризику по народженню дітей з вродженими аномаліями розвитку на основі обґрунтування, розробки і впровадження в практику сучасних технологій пренатальної діагностики і корекції порушень розвитку плода.

Задачі дослідження 1. Проаналізувати структуру і питому вагу вроджених аномалій розвитку плода в різних групах ризику за даними селективних досліджень відділення пренатальної діагностики і перинатології інституту спадкової патології АМН України.

2. Вдосконалити, науково обґрунтувати оптимальні сучасні технології пренатальної діагностики вроджених аномалій розвитку плода і фето-плацентарної системи в цілому.

3. Оптимізувати пренатальну діагностику у вагітних жінок, з рубцем на матці (після оперативного розродження), групи ризику по народженню дітей з вроджени-ми аномаліями.

4. Вивчити біохімічні маркери ураження фето-плацентарної системи у вагітних жінок групи ризику по народженню дітей з вродженими аномаліями розвитку.

5. Дослідити біохімічний профіль крові плода, оцінити клініко-функціональні парfметри з метою пошуку оптимальних та достовірних маркерів стану його здоров'я.

6. Обґрунтувати доцільність, можливості і перспективи внутрішньоматкових втручань з метою фетальної терапії і хірургії при курабельних формах патології плода.

7. Вивчити і оцінити віддалені результати інвазійних методів пренатальної діагностики: перебіг вагітності; родів та здоров'я новонароджених у матерів, які перенесли інвазійні внутрішньоутробні втручання.

8. Розробити єдиний алгоритм пренатальної діагностики, корекції і профілактики патології плода.

9. На основі отриманих результатів створити удосконалену систему акушерсько-гінекологічної медико-генетичної допомоги сім'ям групи ризику по народженню дітей з природженими вадами розвитку і спадковими захворюваннями.

Об'єкт дослідження –природжені вади розвитку і спадкові захворювання плода.

Предмет дослідження – стан фето-плацентарного комплексу, особливості перебігу вагітності і родів у жінок групи ризику по народженню дітей з вродженими аномаліями розвитку.

Методи дослідження клінічні, ехографічні, спектрофотометричні, радіоімунj-логічні, біохімічні, цитогенетичні, статистичні.

Наукова новизна отриманих результатів. Уперше проведено аналіз селективного скринінгу вагітних групи ризику по народженню дітей з природженою і спадковою патологією в західному регіоні України. Науково обгрунтовано вплив методів пренатальної діагностики природжених та спадкових захворювань на частоту, структуру перинатальних втрат та захворюван-ність новонароджених. Удосконалено метод кордоцентезу з застосуванням створеного автором пристрою для постій-ного утримування (фіксації) пуповини плода під час внутрішньоутробних маніпуляцій.


 
 

Цікаве

Загрузка...