WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-патогенетичні механізми розвитку судинної деменції - Реферат

Клініко-патогенетичні механізми розвитку судинної деменції - Реферат

Отримані результати клінічних досліджень стану протезного ложа в різні терміни користування знімними пластинковими протезами у пацієнтів першої та другої груп спостережень свідчать про те, що знімні пластинкові протези, виготовлені із застосуванням ЕМО, мають кращі клінічні та функціональні показники, пацієнти звикають до них швидше, протези потребують менше корекцій. Це свідчить також про те, що за рахунок застосування ЕМО процес полімеризації базисних пластмас проходить якісніше, покращуються фізико-механічні властивості матеріалу, що збільшує термін користування протезами, зменшує їх негативний вплив на тканини протезного ложа.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі представлені дані відносно теоретичного узагальнення і нового вирішення актуальної наукової задачі, яка визначається у підвищенні якості знімних пластинкових протезів шляхом удосконалення технології їх виготовлення за допомогою електромагнітної обробки акрилових пластмас.

Основна суть отриманих результатів наукового дослідження сформульована у наступних висновках:

1. Запропонований пристрій дії й оптимальний режим напруженості магнітного поля та спосіб електромагнітної обробки акрилових пластмас дає можливість впливати на процес полімеризації на ранніх стадіях, що поліпшує їх структуру та фізико-механічні властивості.

2. Згідно з даними експериментальних та лабораторних досліджень міцнісних параметрів зразків пластмаси „Фторакс" та базисів знімних пластинкових протезів встановлено, що міцність на розтяг і на згин зразків і базисів протезів, виготовлених із застосуванням електромагнітної обробки, в 2 рази більша, ніж зразків контрольної серії та протезів виготовлених за традиційною технологією: на 16% більша міцність на стиск, міцність знімних пластинкових протезів під дією електромагнітної обробки зростає на 50%.

3. Електромагнітна обробка пластмас дозволяє знизити вміст залишкового мономеру в акриловій пластмасі „Фторакс" у 1,5 рази і за таких умов він становить 1,1%, тоді як при загальноприйнятій методиці виготовлення базисів протезів цей показник становить 2-5 %.; водопоглинання зменшується в 2 рази.

4. На підставі проведених електронно-мікроскопічних досліджень встановлені значно кращі параметри структури пластмаси, яка оброблялась в електромагнітному полі: упорядковане розташування волокон, їх щільність, паралельність та однорідість.

5. Клінічні та мікробіологічні дослідження стану тканин протезного ложа в різні терміни користування знімними пластинковими протезами дозволили встановити, що протези, які виготовлені за технологією електромагнітної обробки пластмаси, мають кращу пристосованість до тканин протезного ложа, потребують менше корекцій, пацієнти звикають до них швидше; зменшується їх негативний вплив на тканини протезного ложа, стабілізується мікробний баланс у порожнині рота, мікрофлора не проникає в товщу базису, зберігається цілісність внутрішньої поверхні протезів.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Нами розроблений та апробований пристрій для електромагнітної обробки пластмас на основі дії магнітного поля, який рекомендується для удосконалення технології виготовлення знімних пластинкових протезів й підвищення їх якості.

2. На підставі проведених експериментальних та клініко-лабораторних досліджень рекомендується до застосування спосіб електромагнітної обробки акрилових пластмас з певним режимом напруженості магнітного поля.

3. Отримані результати досліджень обґрунтовують можливість застосування запропонованого способу електромагнітної обробки базисних пластмас для виготовлення знімних протезів при складних анатомо-топографічних умовах у порожнині рота: кісткові виступи, виражений торус, нерівномірна атрофія альвеолярних відростків, за наявності травматичної оклюзії, тощо.

4. Підвищення міцнісних параметрів базисів знімних протезів унаслідок обробки акрилової пластмаси в електромагнітному полі є підставою для застосування технології електромагнітної обробки пластмас з метою зменшення товщини базису знімних пластинкових протезів.

5. Зменшення залишкового мономеру в базисах протезів за рахунок дії електромагнітного поля на акрилові пластмаси на етапах її полімеризації дає змогу рекомендувати технологію електромагнітної обробки пластмас при виготовленні знімних пластинкових протезів для пацієнтів із підвищеною чутливістю до акрилових пластмас та ускладненим алергологічним статусом.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ:

1. Нідзельський М.Я., Кузнецов В.В., Давиденко Г. М. Електромагнітна технологія покращення міцнісних параметрів акрилових пластмас для базисів знімних протезів //Український стоматологічний альманах.– 2000.– № 1.– С.20-22. (Особистий внесок здобувача – набір пацієнтів та матеріалів для клінічних і лабораторних досліджень, участь у розробці пристрою для електромагнітної обробки пластмас, написання та оформлення статті до друку).

2. Нідзельський М.Я., Давиденко Г.М., Кузнецов В.В., Шиян Є.Г. Вплив електромагнітної обробки на фізико-механічні властивості акрилових пластмас //Український медичний альманах.– 2000. – Том 3, № 2.– С.118-120. (Особистий внесок здобувача –підготовка зразків для лабораторних досліджень, участь у виконанні лабораторних досліджень, статистична обробка результатів, оформлення статті до друку).

3. Нідзельський М.Я., Кузнецов В.В., Давиденко Г.М. Вплив технології виготовлення базисів знімних пластинкових протезів на процеси адаптації до них //Український стоматологічний альманах.– 2001.– № 1(2).– С.39-41. (Особистий внесок здобувача – обстеження пацієнтів, проведення клінічних і лабораторних досліджень, аналіз отриманих результатів, підготовка статті до друку).

4. Кузнецов В.В. Залежність стану мікрофлори порожнини рота при користуванні знімними пластинковими протезами від технології їх виготовлення //Вісник проблем біології і медицини.– 2002.– № 3.– С. 98-102.

5. Кузнецов В.В., Нідзельський М.Я., Червіц М.Я. Вплив електромагнітної обробки на наявність залишкового мономеру в акриловій пластмасі „Фторакс" та її водопоглинання //Галицький лікарський вісник.– 2002. – Т. 9, № 2.– С.40-42. (Особистий внесок здобувача –виготовлення зразків для лабораторних досліджень, участь у виконанні лабораторних досліджень, написання та оформлення статті до друку).

6. Деклараційний пат. 45777А України, МКВ 7 А61К6/00, А61С9/00 . Спосіб виготовлення базисного матеріалу для стоматологічних протезів: Деклараційний пат. 45777А, Україна, МКВ 7 А61К6/00, А61С9/00 /В.В. Кузнецов, М.Я. Нідзельський, Г.М.Давиденко (UA); № 2001074598; Заявл. 03.07.2001; Опубл. 15.04.2002; Бюл. № 4. (Особистий внесок здобувача – проведення патентно-інформаційного пошуку, запропонований спосіб електромагнітної обробки акрилових пластмас, здобувачем апробовано та впроваджено даний спосіб у клініці, оформлена необхідна медико-технічна документація).

7. Кузнецов В.В., Давиденко Г.М.Вплив електромагнітної обробки на фізико-механічні властивості акрилових пластмас //Тези доп. наук.-практ. конф. лікарів-інтернів, магістрів та клінічних ординаторів „Актуальні питання клінічної медицини".– Полтава, 2000.– С.25-26. (Особистий внесок здобувача – набір пацієнтів для клінічних і лабораторних досліджень, участь у виконанні лабораторних досліджень, написання тез і їх викладення на конференції).

8. Нідзельський М.Я., Кузнецов В.В., Давиденко Г. М. Порівняльна характеристика міцностних параметрів акрилових пластмас, які піддавались обробці електромагнітним полем //Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. „Актуальні проблеми ортопедичної стоматології та ортодонтії".– Полтава, 2000.– С. 86-87. (Особистий внесок здобувача – автору належить клінічне випробування запропонованого способу, набір пацієнтів та матеріалів для клінічних і лабораторних досліджень, написання доповіді та публічний виступ на конференції).

9. Кузнецов В.В. Процеси адаптації до знімних пластинкових протезів та вплив технології їх виготовлення на адаптацію //Тези доп. наук.-практ. конф. лікарів-інтернів, магістрів та клінічних ординаторів „Актуальні питання клінічної медицини".– Полтава, 2001.– С.26.


 
 

Цікаве

Загрузка...