WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-патогенетичні механізми розвитку судинної деменції - Реферат

Клініко-патогенетичні механізми розвитку судинної деменції - Реферат

Наукова новизна роботи одержаних результатів. Сутність рішень, запропонованих у роботі представлена в наукових положеннях:

Уперше обґрунтовано можливість застосування електромагнітного поля певної напруженості для виготовлення базисів знімних протезів й запропоновано пристрій для електромагнітної обробки акрилових пластмас.

Удосконалено технологію виготовлення базисів знімних пластинкових протезів за допомогою розробленого способу електромагнітної обробки пластмас та встановлено оптимальний режим напруженості магнітного поля.

Вперше встановлено, що електромагнітна обробка акрилових пластмас підвищує їх фізико-механічні властивості.

На підставі досліджень уперше встановлено позитивну дію магнітного поля щодо зменшення рівня залишкового мономеру в базисах протезів і їх водопоглинання.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що технологія електромагнітної обробки акрилових пластмас дозволяє поліпшити міцність базисів протезів, стабілізує мікробний баланс у порожнині рота та знижує негативний вплив знімних протезів на тканини протезного ложа.

Уперше доведено, що якість пластмаси та її структуру можна встановити методом скануючої електронної мікроскопії.

Теоретичне та практичне значення отриманих результатів. Результати експериментальних, мікробіологічних, клініко-лабораторних досліджень дозволили обґрунтувати застосування електромагнітної обробки акрилових пластмас для виготовлення базисів знімних протезів. Запропоновано спосіб обробки акрилових пластмас в електромагнітному полі певної напруженості, виготовлено пристрій дії електромагнітного поля. В експерименті досліджені фізико-механічні властивості акрилових пластмас, які виготовлені за запропонованою технологією. Результати досліджень показали значно вищу їх міцність, ніж тих, які виготовлялись за традиційною технологією. Це дає змогу рекомендувати дану технологію для використання в практиці ортопедичної стоматології.

Отримані результати досліджень та наукові розробки впроваджені в клінічну практику ортопедичних відділень: Кіровоградської обласної стоматологічної поліклініки, Житомирської стоматологічної поліклініки №2, стоматологічної поліклініки Авто-ЗАЗ „Стоматологія", Житомирської госпрозрахункової стоматологічної поліклініки, Кременчуцької міської стоматологічної поліклініки № 3.

Результати досліджень використовуються в навчальному процесі кафедр: післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів; ортопедичної стоматології та імплантології Української медичної стоматологічної академії, м. Полтава.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним дослідженням автора. Ним самостійно проведено науковий пошук, проаналізована та зареферована література з досліджуваної проблеми. Автором самостійно проведено набір пацієнтів, їх обстеження, ортопедичне лікування, виконані всі клінічні та мікробіологічні дослідження. Автор самостійно виготовив усі зразки пластмас для експериментальних досліджень та був їх безпосереднім виконавцем за консультативної допомоги викладача кафедри конструкцій із металів, дерева і пластмас Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка, доцента Семка О.В. Дослідження залишкового мономеру та водопоглинання пластмаси проведені автором за консультативної допомоги доцента кафедри загальної хімії УМСА Червіця М.Я. Автор освоїв методику проведення електронної мікроскопії й провів її під керівництвом проректора з наукової роботи Харківського науково-дослідного інституту терапії, доктора медичних наук, професора Кондакова Ігоря Степановича. У працях, опублікованих у співавторстві, особистий внесок здобувача становить 50% від участі співавторів.

Апробація роботи. Основні матеріали за темою дисертації доповідались на науково-практичних конференціях лікарів-інтернів, магістрів і клінічних ординаторів „Актуальні питання клінічної медицини" (Полтава, 2000; 2001; 2002), на Всеукраїнській науково-практичній конференції „Актуальні проблеми ортопедичної стоматології та ортодонтії" (Полтава, 2000), Всеукраїнській науково-практичній конференції „Сучасні проблеми в ортопедичній стоматології та ортодонтії" (Полтава, 2002), Міжнародній науково-практичній конференції „Вітчизняна стоматологія на рубежі тисячоліть"(Полтава, 2001), на міжкафедральному засіданні кафедр: післядипломної освіти лікарів-стоматологів ортопедів, ортопедичної стоматології та імплантології, пропедевтики ортопедичної стоматології та ортодонтії УМСА (Полтава, 2004), та на засіданні апробаційної вченої ради № 2 „стоматологія" при УМСА (Полтава, 2004).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 10 робіт, із них 5 у журналах, ліцензованих ВАК України, 3 праці без співавторів, отримано деклараційний патент України на винахід.

Структура і обсяг роботи. Дисертація викладена українською мовою на 135 сторінках принтерного тексту. Складається з переліку умовних скорочень, вступу, огляду літератури, опису матеріалів, об'єктів та методів досліджень, двох розділів власних досліджень, обговорення отриманих результатів, висновків, практичних рекомендацій, додатків. Список використаних джерел наукової літератури включає 208 найменувань (139 вітчизняних і 69 закордонних авторів). Дисертаційна робота ілюстрована 21 рисунком, 14 таблицями.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи досліджень. Для досягнення поставленої мети та виконання задач нами проведені експериментальні лабораторні та клінічні дослідження. З метою проведення лабораторних досліджень фізико-механічних параметрів пластмаси (міцність на згин, розтяг, стиск; рівень залишкового мономеру та водопоглинання) було виготовлено 70 зразків із пластмаси "Фторакс", з яких 20 штук виготовлені за традиційною технологією з полімеризацією у вологому середовищі (на водяній бані), 50 зразків із застосуванням електромагнітної обробки за власною розробленою методикою (табл. 1).

Для вивчення міцностних параметрів брали 40 зразків, для вивчення водопоглинання та кількості залишкового мономеру – 20 зразків.

Таблиця 1

Характеристика параметрів дослідних зразків

№ серії зразків

Величина електромагнітного поля, ерстед

Напрямок поля

Кількість зразків

Час дії, хвилини

Серія 0

0

10

0

Серія 1

40

Перпендикулярно до розтягуючого зусилля

10

7

Серія 2

80

Перпендикулярно до розтягуючого зусилля

10

7

Серія 3

120

Перпендикулярно до розтягуючого зусилля

10

7

Для визначення якості пластмаси, приготовленої за методикою електромагнітної обробки, вивчали структуру пластмасових зразків в електронному мікроскопі Для проведення електронної мікроскопії з метою вивчення структури пластмаси брали 5 зразків виготовлених за традиційною технологією – серія 0; та 5 зразків за електромагнітною технологією за напруженості поля 80 ерстед – серія 2. Зразки обезжирювали 70% спиртом, фіксували на предметному столику за допомогою електропровідного клею. Потім зразки поміщали у вакуумний апарат ВУП-4 і напилювали золотом 916 проби. Після напилення зразки досліджували в електронному мікроскопі при прискореному навантаженні 15 Кv зі збільшенням  710 К,  3550К.

Для проведення клініко-лабораторних та мікробіологічних досліджень провели ортопедичне лікування 58 пацієнтів, яким було показано виготовлення часткових або повних знімних пластинкових протезів на верхню та нижню щелепи. Всього було виготовлено 112 протезів, з них часткових знімних 40; повних знімних – 72 . Дослідження в групах пацієнтів проводили в різні терміни користування знімними пластинковими протезами. Всього виділили 2 групи хворих, віком від 50 до 75 років.

1 група – 17 чоловік, яким проведено ортопедичне лікування знімними пластинковими протезами, виготовленими за традиційною технологією (полімеризація у вологому середовищі).

2 група – 41 чоловік, яким виготовлені знімні пластинкові протези з використанням електромагнітної обробки базисних акрилових пластмас.


 
 

Цікаве

Загрузка...