WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Фізіологічні аспекти адаптації рослин Carex Hirta l. до нафтового забруднення - Реферат

Фізіологічні аспекти адаптації рослин Carex Hirta l. до нафтового забруднення - Реферат

Сформовані підходи дають можливість розробити рекомендації з удосконалення тактики застосування цих заходів серед зазначеного контингенту, в залежності від віку і стану здоров'я (рис. 4). Наведений алгоритм спрямований на удосконалення заходів щодо збереження і відновлення здоров'я здорового або практично здорового льотчика в умовах постійної дії негативних факторів професійної діяльності. На наш погляд, тут гармонійно, не заперечуючи одне одного, поєднуються різні методи та способи корекції і реабілітації стану здоров'я та психофізіологічних функцій військових льотчиків різного віку. Запропонований алгоритм дозволяє ефективно здійснювати усі види профілактики, особливо на донозологічному етапі. З його допомогою можливо "повернути" військових льотчиків до адекватного, для їх віку і стану здоров'я, психофізіологічного статусу та відновити резерви адаптації зазначеного контингенту.

Таким чином, здійснені в роботі теоретичні та практичні розробки дали змогу визначити повний цикл заходів для забезпечення надійності та високого рівня стану здоров'я і працездатності військових льотчиків.

ВИСНОВКИ

 1. Представлено нові підходи до вирішення актуальної проблеми фізіології та гігієни праці авіаційних фахівців – оцінки психофізіологічного статусу військових льотчиків різного віку і стану здоров'я. Встановлено негативний вплив умов професійної діяльності на організм льотчиків різного віку та особливості погіршення їх стану здоров'я. На основі виявлення закономірностей змін резервів адаптації та психофізіологічних функцій, розроблено рекомендації щодо удосконалення тактики застосування профілактичних і реабілітаційних заходів серед військових льотчиків, з урахуванням їх віку і стану здоров'я.

 2. Встановлена вікова сталість суб'єктивного сприйняття військовими льотчиками факторів організації професійної діяльності, які характеризуються нерегулярністю, низьким рівнем і значною імпульсністю льотного навантаження. Така діяльність призводить до значного зниження працездатності осіб льотного складу (на 40,8% - з віком 31-40 років і 53,5% - з віком понад 40 років) та стійкості до впливу фізичних факторів польоту (на 12,8% - з віком 31-40 років і 14,1% - з віком понад 40 років). За показниками важкості, шкідливості та напруженості праця військового льотчика відноситься до категорії шкідлива 3 ступеня (п. 3.3 Гігієнічної класифікації, 2001).

 3. Виявлено ознаки формування синдрому професійного „вигорання" серед осіб льотного складу на різних етапах проходження військової служби. Розвиток зазначеного синдрому має складний характер і починає проявлятись за окремими шкалами (готовність до енергетичних затрат, здатність зберігати дистанцію по відношенню до роботи, внутрішній спокій і рівновага, задоволення професійним життям) уже на етапі оволодіння професією. На етапі трудової діяльності льотчиків ознаки синдрому професійного „вигорання" поглиблюються за шкалою „внутрішнього спокою і рівноваги", що є наслідком тривалого психічного перевантаження через ускладнення умов професійної діяльності.

 4. Встановлено, що здоров'я військових льотчиків в період з 1996 по 2001 роки суттєво погіршилось. За цей час умовна точка рівновагомості груп здорових і практично здорових льотчиків змістилась з вікової групи понад 40 років у вікову групу 31-40 років. Інтегральний показник нерівномірності розподілу осіб льотного складу за групами здоров'я у віці 31-40 років за цей період знизився у 4,9 рази; у цій же віковій групі спостерігаються найбільші темпи погіршення стану здоров'я військових льотчиків.

 5. Встановлено особливості мобілізації резервів адаптації організму військових льотчиків різного віку і стану здоров'я при адекватному для цієї професійної групи гіпоксичному навантаженні, що полягають у значній перебудові структури і кількості кореляційних взаємозв'язків між показниками серцевого ритму. У здорових осіб льотного складу з віком відбувається достовірне зменшення кількості „пластичних" кореляційних взаємозв'язків з 20% до 7%, що свідчить про вплив стажового тренування організму на формування "оптимальної" відповіді його елементів для пристосування до конкретних умов діяльності. У практично здорових льотчиків, навпаки, спостерігається їх достовірне збільшення – з 7% до 20%, що свідчить про значне напруження резервів адаптації.

 6. Встановлено особливості вікової трансформації взаємозв'язків психофізіологічних функцій у військових льотчиків з різним станом здоров'я. У здорових осіб льотного складу в процесі становлення психофізіологічних функцій, відповідно до вимог професії, відбувається трансформація факторних моделей, шляхом збільшення їх структурованості (з 67% до 89%), зміни рівня і знаку факторних навантажень. У практично здорових військових льотчиків з віком формується невпорядкованість структури факторних навантажень (з 71% до 55%), а також різке зменшення кількості зв'язків, що свідчить про аномальну перебудову взаємозв'язків психофізіологічних функцій і дезорганізацію забезпечення професійної діяльності.

 7. На основі побудованих дискримінантних моделей отримано розв'язувальні правила (за показниками серцевого ритму і психофізіологічних функцій) для оцінки психофізіологічного статусу військових льотчиків, з урахуванням їх віку і стану здоров'я. Розроблено рекомендації з удосконалення тактики застосування реабілітаційних і профілактичних заходів серед осіб льотного складу, в залежності від їх віку і стану здоров'я.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті у наукових провідних виданнях, затверджених ВАК України:

 1. Єна А.І., Кальниш В.В., Кравчук В.В. Особливості формування синдрому професійного вигорання серед осіб, робота яких пов'язана з небезпекою // Актуальні проблеми психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. Максименка С.Д. – К.: 2004, т. 7. вип. 3. – С. 87-95. (огляд літературних джерел, участь у проведенні опитування, математична обробка результатів дослідження, участь у написанні і оформленні статті)

 2. Єна А.І., Кальниш В.В., Кравчук В.В. Особливості взаємозв'язку професійно важливих якостей льотчиків з різним ступенем придатності до професійної діяльності // Фізіологічний журнал. – 2004. – Т.50. - № 3. – С. 71-78. (огляд літературних джерел, участь у проведенні досліджень, математична обробка результатів дослідження, участь у написанні і оформленні статті)

 3. Кальниш В.В., Єна А.І., Кравчук В.В. Профілактичні технології у збереженні здоров'я і працездатності фахівців в умовах підвищеної небезпеки // Охорона здоров'я України. – 2004. - № 1 (12). – С. 36 – 41. (огляд літературних джерел, участь у написанні і оформленні статті)

 4. Кравчук В.В., Єна А.І., Кальниш В.В. Характеристика структури захворюваності основних параметрів та здоров'я осіб льотного складу ВПС ЗС України // Охорона здоров'я України.–2003. - №4 (11).–С. 37-40. (задум, математична обробка, аналіз і узагальнення результатів, участь у написанні, оформленні статті і формуванні висновків)

 5. Кравчук В.В., Єна А.І., Кальниш В.В. Особливості змін стану здоров'я льотного складу ВПС України // Проблеми військової охорони здоров'я: Зб. наук. пр. – К.: УВМА, 2004. – Вип. 14. – С. 324-329. (задум, математична обробка, аналіз і узагальнення результатів, участь у написанні, оформленні статті і формуванні висновків)

 6. Кравчук В.В., Єна А.І., Кальниш В.В. Особливості структурних зрушень стану здоров'я осіб льотного складу // Гигиена труда. – Вып. 35. – 2004. – С. 402-410. (задум, математична обробка, аналіз і узагальнення результатів, участь у написанні, оформленні статті і формуванні висновків)

Публікації в інших наукових виданнях:

 1. Єна А.І., Кальниш В.В., Кравчук В.В. Особливості психофізіологічного статусу льотного складу // Матеріали Всеукраїнського наукового симпозіуму "Особливості формування та становлення психофізіологічних функцій в онтогенезі". – Київ; Черкаси: Вид-во ЧДУ. – 2003. – С. 35. (огляд літературних джерел, участь у проведенні досліджень, математичній обробці результатів, написанні і оформленні тез)

 2. Єна А.І., Кальниш В.В., Кравчук В.В. Професійний психофізіологічний супровід спеціалістів як важлива проблема гігієни праці // Матеріали ХІV з'їзду гігієністів України: Гігієнічна наука та практика на рубежі століть. – Том ІІ. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС. – 2004. – С. 54-55. (огляд літературних джерел, участь у проведенні досліджень, математичній обробці результатів, написанні і оформленні тез)

 3. Кравчук В.В. Характеристика вікових змін стану здоров'я льотного складу // Матеріали ІV Української конференції молодих вчених, присвяченої пам'яті академіка Фролькіса В.В. (Київ, 24 січня 2003 року). – К.: Ін-т геронтології АМНУ. – 2003. – С. 127-128. (задум, збір, математична обробка, аналіз і узагальнення результатів, написання, оформлення тез і формуванні висновків)

 4. Кравчук В.В. Особливості змін стану здоров'я осіб льотного складу в сучасних умовах професійної діяльності // Матеріали наук.-практ. конф. "Клінічна авіаційна медицина: сучасний стан, перспективи розвитку, вплив на льотне довголіття та безпеку польотів". – Вінниця: ВМЦ ВПС ЗС України. – 2004. – С. 34-37. (задум, збір, математична обробка, аналіз і узагальнення результатів, написання, оформлення тез і формування висновків)

 5. Кравчук В.В., Кальниш В.В., Єна А.І. Етичні проблеми професійної діяльності осіб льотного складу // Матеріали Міжнар. наук. конф. "Етичні проблеми медицини праці та гігієни довкілля". – К., 2003. – С. 37-39. (задум, огляд літературних джерел, написання і оформленні тез)

 6. Організація роботи зі створення професіограм // Методичні рекомендації Міністерства охорони здоров'я України і Держнаглядохоронпраці України / Єна А.І., Кальниш В.В., Баженов О.К., Хмельницька І.В., Кравчук В.В. та ін. (всього 8 осіб). – К.: "Поліграф Центр", 2003. – 56 с. (огляд літературних джерел, участь у підготовці рукопису та редагуванні)

 7. Організація проведення професійного психофізіологічного відбору // Методичні рекомендації Міністерства охорони здоров'я України і Держнаглядохоронпраці України / Єна А.І., Кальниш В.В., Баженов О.К., Хмельницька Г.В., Кравчук В.В. та ін. (всього 9 осіб). – К.: "Поліграф Центр", 2003. – 27 с. (огляд літературних джерел, участь у підготовці рукопису та редагуванні)


 
 

Цікаве

Загрузка...