WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Фізіологічні аспекти адаптації рослин Carex Hirta l. до нафтового забруднення - Реферат

Фізіологічні аспекти адаптації рослин Carex Hirta l. до нафтового забруднення - Реферат

ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ АМН УКРАЇНИ

Кравчук Віктор Володимирович

УДК 613.6.015/02:159.91

Особливості психофізіологічного статусу льотчиків різного віку і стану здоров'я

14.02.01. - Гігієна

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2005 рік

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Українській військово-медичній академії МО України.

Науковий керівник

доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Кальниш Валентин Володимирович,

Українська військово-медична академія, професор кафедри авіаційної, морської медицини і психофізіології.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор

Бузунов Володимир Опанасович,

Науковий центр радіаційної медицини АМН України, директор інституту радіаційної гігієни і епідеміології.

доктор медичних наук, старший науковий співробітник

Поляков Олександр Анатолійович,

Інститут геронтології АМН України, завідувач лабораторії професійно-трудової реабілітації.

Провідна установа

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, кафедра гігієни праці і професійних захворювань, Міністерство охорони здоров'я України, м. Київ.

Захист відбудеться "09" вересня 2005 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.554.01 Інституту медицини праці АМН України (01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту медицини праці АМН України (01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75).

Автореферат розісланий "23" липня 2005 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради А.В. Степаненко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку авіації проблема збереження високого рівня здоров'я і працездатності авіаційних фахівців протягом усього періоду проходження військової служби стала приоритетною у забезпеченні високого рівня їх боєготовності Бодров В.A., 2001; Варус В.І., 1997; Лапа В.В., 1997; Пасько В.В. та ін. 2001; Пономаренко В.О., 1997; Ступаков Г.П., 1995; Шакула О.В., Мельник С.Г., 2003 та ін..

Праця військового льотчика пов'язана з постійним впливом комплексу фізіологічно незвичних і шкідливих факторів професійної діяльності Варбаронов Р.Л., Кондаков А.В., 1989; Васильєв П.В., Котовская А.Р., 1975; Іванов В.В., Мігачов С.Д., 1989; Сергєєв О.О., 1967; та ін.. Як показує досвід вітчизняних і зарубіжних авторів Ушаков І.Б. та ін., 2001; Фролов М.І., 1993; Pflanz S., Sonnek S., 2002 та ін., такі умови діяльності висувають серйозні вимоги до функціональних можливостей авіаційних фахівців. У результаті дії комплексу професійно обумовлених факторів адаптаційні можливості військових льотчиків досить швидко знижуються, що істотно впливає на ефективність і надійність виконання ними службових обов'язків і значно погіршує стан їхнього здоров'я [Артамонов М.М. та ін., 1986; Бодров В.A., 1989; Варус В.І., 1996; Котуза А.С., 2001; McCrery B. F., Van Syoc D.L., 2002 та ін.]. Крім цього, недостатнє професійне навантаження Наконечний В.М., 2003 призводить до значного і постійного підвищення нервово-емоційного напруження Белінський А.В. та ін., 1998; Євдокімов В.І., 1990; Cassitto M.G., Gilioli R., 2003; Kalemoglu M, Keskin O., 2002; Manzano G.G., 2004; Weber A., Jaekel-Reinhard A., 2000, а також суттєвого напруження адаптаційних регуляторних механізмів Ступаков Г.П., Ушаков І.Б., 1998; Martinussen M., 1996; Boer LC, Harsveld M, Hermans PH., 1997 та ін.. У значній мірі, розвитку та виникненню такої ситуації сприяє існуюча на сьогодні складна соціально-економічна, демографічна та екологічна ситуація в Україні Кундієв Ю.І., 2003; Нагорна А.М., 2001; Хижняк М.І., Нагорна А.М., 1995.

Вивченню дії чинників трудового середовища на працездатність і професійне здоров'я фахівців різного віку приділяється достатньо багато уваги [Бузунов В.О., 1991; Макаренко М.В., 1991; Навакатікян О.A., Крижановская В.В, 1979; Поляков О.А., 2001; Решетюк А.Л. та ін., 1986 та ін.]. Проте, дослідження комплексного впливу факторів віку і стану здоров'я на психофізіологічний статус осіб льотного складу на сьогоднішній день залишаються поза увагою науковців. Тому, вивчення впливу цих факторів на психофізіологічний статус є актуальним для розвитку теоретичних і практичних аспектів фізіології і гігієни праці військових льотчиків.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась у межах науково-дослідницької роботи ВК 35.04 "Дослідити закономірності формування хронічної втоми за психофізіологічними показниками і розробити заходи щодо її профілактики при напруженій розумовій роботі" (№ держреєстрації 0104U003080).

Мета і завдання досліджень. Мета досліджень - на основі виявлення особливостей впливу віку і стану здоров'я на психофізіологічний статус військових льотчиків, розробити підходи до його оцінки для удосконалення тактики застосування профілактичних і реабілітаційних заходів.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

 • Оцінити сучасні умови професійної діяльності та їх вплив на організм військових льотчиків різного віку.

 • Виявити та оцінити вікові особливості змін стану здоров'я осіб льотного складу Військово-повітряних Сил Збройних Сил України.

 • Встановити закономірності змін професійно важливих психофізіологічних якостей військових льотчиків різного віку і стану здоров'я.

 • Розробити розв'язувальні правила для оцінки психофізіологічного статусу військових льотчиків, в залежності від їх віку і стану здоров'я.

 • Розробити рекомендації щодо удосконалення тактики застосування профілактичних і реабілітаційних заходів військових льотчиків, з урахуванням їх віку і стану здоров'я.

Об'єкт дослідження- професійна діяльність військових льотчиків.

Предмет дослідження - стан здоров'я, вік та психофізіологічні функції військових льотчиків, фактори професійної діяльності військових льотчиків.

Методи дослідження - в роботі застосовувалися гігієнічні, фізіологічні, психофізіологічні, психологічні та математичні методи дослідження.

Наукова новизна отриманих результатів.

 • Вперше виявлено фактори організації професійної діяльності осіб льотного складу Військово-повітряних Сил Збройних Сил України різного віку (низький рівень, імпульсність і нерегулярність льотного навантаження), які викликають у них зниження працездатності, стійкості до впливу фізичних факторів польоту та підвищення рівня нервово-емоційної напруги.

 • Вперше встановлено особливості формування синдрому професійного „вигорання" серед військових льотчиків різного віку на різних етапах професійної діяльності.

 • Вперше виявлено негативну динаміку розподілу осіб льотного складу Військово-повітряних сил Збройних Сил України за групами здоров'я зі зміщенням умовної точки рівновагомості груп здорових і практично здорових льотчиків за період 1996 - 2001 роки з вікової групи понад 40 років у вікову групу 31-40 років.

 • Вперше встановлено особливості перебудови структури і кількості кореляційних зв'язків між показниками серцевого ритму, які відображають рівень резервів адаптації організму військових льотчиків після адекватного гіпоксичного навантаження.

 • Вперше встановлено особливості вікової трансформації взаємозв'язків психофізіологічних функцій у військових льотчиків з різним станом здоров'я.

Практичне значення отриманих результатів.

 • Розроблено, затверджено та подано для впровадження на державному рівні методичні рекомендації "Організація роботи зі створення професіограм" і "Організація проведення професійного психофізіологічного відбору".

 • Оцінено працю військових льотчиків за показниками шкідливості, важкості і напруженості на рівні п. 3.3 "Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпеки факторів виробничого середовища, важкості та напруженості праці" від 27.12.2001 № 528.

 • Обґрунтовано впровадження коефіцієнта нерівномірності у якості інтегрального показника для кількісної оцінки інтенсивності змін у часі розподілу осіб льотного складу за групами здоровя.

 • Розроблено розв'язувальні правила для оцінки психофізіологічного статусу військових льотчиків різного віку і стану здоров'я.

 • Розроблено рекомендації щодо удосконалення тактики застосування заходів реабілітації та профілактики серед військових льотчиків, з урахуванням їх віку і стану здоров'я.

 • Результати досліджень використовуються для підготовки і проведення навчальних занять з курсу "Авіаційна медицина" для слухачів Української військово-медичної академії.

Особистий внесок здобувача. Автором здійснено аналіз наукової літератури за напрямком дисертаційних досліджень, відпрацьовані мета, завдання і методи досліджень, організовано і проведено дослідження, здійснена статистична обробка, аналіз і узагальнення отриманих результатів.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації викладені та обговорені на ІV Українській конференції молодих вчених, присвяченій пам'яті академіка В.В. Фролькіса, яка відбулася 24 січня 2003 року (м. Київ); науковій конференції молодих вчених Української військово-медичної академії, яка відбулася 16-17 травня 2003 року (м. Київ); ІІІ науковому симпозіумі "Особливості формування та становлення психофізіологічних функцій в онтогенезі", який відбувся 8-10 жовтня 2003 року (м. Черкаси); науково-практичній конференції "Клінічна авіаційна медицина: сучасний стан, перспективи розвитку, вплив на льотне довголіття та безпеку польотів", яка відбулася 3-4 червня 2004 року (м. Вінниця); щорічній конференції молодих вчених, яка присвячена 76-й річниці утворення Інституту медицини праці, яка відбулася 16 грудня 2004 року (м. Київ).


 
 

Цікаве

Загрузка...