WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Обґрунтування методу хейлопластики - Реферат

Обґрунтування методу хейлопластики - Реферат

1. Нормативна документація на виготовлення, контроль і застосування вакцини емульсійної інактивованої проти інфекційного ринотрахеїту та вірусної діареї великої рогатої худоби, яка схвалена методичною комісією ІЕКВМ (протокол № 16 від 8.12.2004) та направлена в ДНКІБШМ на експертизу.

2. Технологію виготовлення вакцини емульсійної інактивованої проти інфекційного ринотрахеїту та вірусної діареї великої рогатої худоби, яка може бути впроваджена у біотехнологічне виробництво.

Список праць, опублікованих за темою дисертації

1. Цитогенетические изменения в перевиваемой культуре клеток, вызванные действием вируса инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота / В.С. Белоконь, В.И. Стеценко, В.В. Кучерявенко, А.А. Лаврик // Вет. медицина: Міжвід. темат. наук. зб.– Х, 2003. – Вип. 81. – С. 51–59. (Дисертант особисто провів експериментальні дослідження з визначення цитогенетичних показників культури клітин, інфікованої вірусом інфекційного ринотрахеїту).

2. Епізоотична ситуація щодо інфекційного ринотрахеїту великої рогатої худоби / В.І. Стеценко, Л.І. Кучерявенко, Н.П. Чечоткіна, Ю.С. Голуб,Р.О. Кучерявенко, Л.П. Тризна, В.В. Кучерявенко, Л.Н. Покусай, В.О. Бусол // Вет. медицина: Міжвід. темат. наук. зб. – Х., 2003. – Вип. 82. – С. 585–589. (Дисертантом проведено дослідження сироваток крові великої рогатої худоби на наявність специфічних антитіл до вірусу ІРТ).

3. Кучерявенко В.В. Особенности цитопатогенного действия вирусов инфекционного ринотрахеита и вирусной диареи в перевиваемой культуре клеток трахеи теленка // Вет. медицина: Міжвід. темат. наук. зб. – Х., 2004. –Вип. 83. – С. 141–146.

4. Сравнительная оценка иммуногенной активности образцов инактивированной бивакцины против инфекционного ринотрахеита и вирусной диареи крупного рогатого скота, изготовленных на основе различных адъювантов / В.В. Кучерявенко, В.С. Белоконь, В.И. Стеценко, Р.А. Кучерявенко, Л.П. Тризна, В.Б. Лапин // Вет. Медицина: Міжвід. темат. наук. зб. – Х., 2004. – Вип. 84. – С. 409–412. (Дисертантом виготовлено дослідні зразки вакцини, проведено щеплення тварин, відбір сироватки крові та її дослідження в реакції нейтралізації на наявність специфічних антитіл до вірусів інфекційного ринотрахеїту та діареї).

5. Патент №4626 Україна, МПК А61К39/265. Бівалентна інактивована концентрат-вакцина проти інфекційного ринотрахеїту та вірусної діареї великої рогатої худоби / Б.Т. Стегній, В.С. Білокінь, В.В. Кучерявенко, Р.О. Кучерявенко, В.І. Стеценко; ІЕКВМ УААН. – № 20040705252; Заявлено 01.07.2004; Опубл. 1.01.2005, Бюл. № 1.–2 с.

6. Патент №4432 Україна, МПК А61К39/265. Спосіб очищення сироватки крові великої рогатої худоби / Б.Т. Стегній, В.С. Білокінь, В.В. Кіприч, О.А. Лаврік, Р.О. Кучерявенко, В.В. Кучерявенко; ІЕКВМ УААН. – № 20040503502; Заявлено 11.05.2004; Опубл. 1.01.2005, Бюл. № 1. – 2 с.

7. Висновок про видачу деклараційного патенту на корисну модель за результатами формальної експертизи по заявці № 20040605098, МПК 7С12N5/00. Штам перещеплюваних клітин нирки вівці РО-2/04 / Б.Т. Стегній, В.С. Білокінь, Л.П. Тризна, О.А. Лаврик, В.В. Кучерявенко, Р.О. Кучерявенко (Україна). – Заявлено 29.06.2004.

Кучерявенко В.В. Розробка та вивчення властивостей вакцини емульсійної інактивованої проти інфекційного ринотрахеїту та вірусної діареї великої рогатої худоби. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія та вірусологія. Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН, Харків, 2005.

Дисертація присвячена розробці та вивченню властивостей вакцини емульсійної інактивованої проти інфекційного ринотрахеїту та вірусної діареї великої рогатої худоби. На підставі результатів серологічного обслідування поголів'я великої рогатої худоби обґрунтована необхідність розробки засобів специфічної профілактики інфекційного ринотрахеїту та вірусної діареї. Підібрані найбільш чутливі перещеплювані культури клітин для культивування вірусів ІРТ та ВД. Вивчена ефективність способів культивування цих вірусів. За результатами порівняльних досліджень визначені найбільш ефективні методи очистки, концентрування та інактивації вірусів ІРТ та ВД, оптимізований склад вакцини на основі масляних ад'ювантів. Властивості вакцини вивчені за показниками якості, підібрані оптимальні дози щеплення великої рогатої худоби. На підставі проведених досліджень розроблена технологія і створена нова емульсійна інактивована вакцина проти ІРТ та ВД великої рогатої худоби.

Ключові слова: інфекційний ринотрахеїт великої рогатої худоби, вірусна діарея великої рогатої худоби, специфічна профілактика, вакцинація.

Кучерявенко В.В. Разработка и изучение свойств вакцины эмульсионной инактивированной против инфекционного ринотрахеита и вирусной диареи крупного рогатого скота. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук по специальности 16.00.03 – ветеринарная микробиология и вирусология. Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины УААН, Харьков, 2005.

Диссертационная работа посвящена разработке и изучению свойств вакцины эмульсионной инактивированной против инфекционного ринотрахеита и вирусной диареи крупного рогатого скота. На основе данных серологического обследования поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах Украины относительно распространения ИРТ и ВД обоснована необходимость разработки средств их специфической профилактики. Подобраны оптимальные перевиваемые культуры клеток – почка овцы и коронарные сосуды теленка для культивирования вирусов ИРТ и ВД. Изучена эффективность способов культивирования вирусов ИРТ и ВД. В сравнительном аспекте испытаны методы очистки, концентрирования и инактивации вирусов ИРТ и ВД. Установлено, что низкоскоростное центрифугирование обеспечивает получение на 42,6 и 46% очищенной вируссодержащей суспензии ИРТ и ВД от балластных белков. Определен оптимальный масляный адъювант в составе вакцины, который индуцирует в организме привитого крупного рогатого скота высокий уровень вируснейтрализующих антител. Изучены свойства разработанной вакцины за показателями качества: стерильность, безвредность, иммуногенная активность, подобраны оптимальные прививные дозы вакцины для молодняка и взрослого поголовья крупного рогатого скота. На основании проведенных исследований разработана технология и создана вакцина эмульсионная инактивированная для профилактики ИРТ и ВД.

Ключевые слова: инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота, вирусная диарея крупного рогатого скота, специфическая профилактика, вакцинация.

Kucheryavenko V.V. Killed emulsion infectious bovine rhinotracheitis (IBR) and bovine viral diarrhea virus (BVDV) vaccine development and characterization. – Manuscript.

Thesis for the degree of Candidate of Sciences (Veterinary Medicine) in the speciality 16.00.03 –Veterinary microbiology and virology. Institute of experimental and clinical veterinary medicine of the UAAS, Kharkiv, 2005.

Thesis is dedicated to development and characterization of killed emulsion IBR-BVDV vaccine. Necessity for development of specific IBR-BVDV prophylaxy means has been substantiated. They have selected finite cell cultures of the choice to cultivate BHV-1 and BVDV viruses. Cultivation methods of the viruses have been studied for efficiency. They have selected purification, concentration and inactivation of BHV-1 and BVDV viruses. Efficicut adjuvant that killed IBR-BVDV vaccine comprises has been identified. They have determined vaccine properties as to the quality indices and selected optimum doses for cattle vaccination. They have developed research data-based technology and a new killed emulsion IBR-BVDV vaccine.

Key words: infectious bovine rhinotracheitis, bovine viral diarrhea virus, vaccination.

Підписано до друку 25.02.2005 р. Формат 60x90/16

Друк офсет. Папір офсет.

Умов. друк. арк. 0,9. Тираж 100 прим.

Надруковано в АТЗТ „САММІТ-Харків"

Св-во ДК № 133 від 01.08.2000 р.

61023, м. Харків, вул. Мироносицька, 86. Тел.: 7142-620


 
 

Цікаве

Загрузка...