WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Обґрунтування методу хейлопластики - Реферат

Обґрунтування методу хейлопластики - Реферат

Запропонована технологія виготовлення вакцини на основі стабільних за властивостями виробничих штамів „Молдавський" та „ВК-1" вірусів ІРТ та діареї і ліній перещеплюваних клітин НВ і КСТ.

Зазначені розробки підтверджено патентами Україні №4626, №4432 від 1.01.2005 р. та висновком про видачу деклараційного патенту на штам перещеплюваних клітин нирки вівці РО-2/04, № 20040605098 від 20.01.2005 р.

Особистий внесок здобувача. Експериментальні дослідження, аналіз отриманих даних та їх узагальнення виконано дисертантом особисто. Біохімічні дослідження проводили спільно з співробітниками лабораторії біохіміїІЕКВМ УААН Романько М.Є., Михайловою С.А., а гематологічні дослідження з науковим співробітником лабораторії повільних інфекцій ІЕКВМ УААН М'ягких Н.В.

Апробація результатів дисертації. Основні розділи дисертації доповідались і обговорювались на:

- засіданнях вченої ради й методичної комісії ІЕКВМ УААН в 2001 –2004 рр.;

- всеукраїнській науковій конференції молодих вчених „Сучасні проблеми діагностики інфекційних хвороб тварин" (2 – 3 грудня 2003 р., м. Харків);

- міжнародній науково-практичній конференції „Актуальні проблеми ветеринарної медицини в умовах сучасного ведення тваринництва" (26 травня – 2 червня 2003р., АР Крим, м. Феодосія);

- міжнародній науково-практичній конференції „Ветеринарна медицини – 2004: сучасні аспекти розробки, маркетингу і виробництва ветеринарних препаратів" (24 – 31 травня 2004 р., АР Крим, м. Феодосія).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковані чотири наукові праці у фахових виданнях. Результати виконаної роботи захищені трьома патентами.

Структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 132 сторінках комп'ютерного друку й складається з наступних розділів: вступ, огляд літератури, матеріали та методи досліджень, результати власних досліджень, аналіз та узагальнення результатів досліджень, висновки, практичні пропозиції, список використаної літератури, додатки. Робота ілюстрована 17 таблицями, 13 рисунками. Список використаної літератури включає 184 найменування, у тому числі 70 іноземних.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дисертаційна робота виконана протягом 2001 - 2004 років в лабораторіях біотехнології і вірусології Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН та в дослідному господарстві „Елітне" Інституту рослинництва ім. Юр'єва УААН. Дослідження проводили на 100 білих мишах масою 18-20 г, 83 морських свинках масою 350-400 г, 855 головах ВРХ.

В лабораторних дослідах використовували: перещеплювані культури клітин нирки вівці (НВ), трахеї теляти (ТрТ), коронарних судин теляти (КСТ) та нирки новонародженого хом'ячка (ВНК-21/2-17); штам вірусу інфекційного ринотрахеїту „Молдавський"; штам вірусу діареї „ВК-1", а також сироватки крові від лабораторних тварин і ВРХ.

Специфічні антитіла до вірусів ІРТ та діареї в сироватці крові досліджуваних тварин визначали в реакції нейтралізації (РН) за загальноприйнятим методом (Сюрин В.Н. та співавт, 1984) та мікрометодом за стандартом МЕБ (Manual of standards Diagnostic Tests and Vaccines, 2000).

Вихідну біомасу для виготовлення вакцини отримували культивуванням вірусів ІРТ та діареї у вирощених в бутлях моношарових перещеплюваних культурах клітин. Очистку вірусовміщуючої культуральної рідини від клітинного детриту здійснювали за методом природної седиментації (відстоювання) при 40 С впродовж 24 годин і центрифугування при 3000 об/хв на центрифузі MPW 340 (ротор до 4000) впродовж 25 – 30 хвилин. Кількість загального білка визначали за методом Лоурі (Фримель Г., 1987). Вірусовміщуючу рідину концентрували в діалізних мішках за допомогою 50% стерильного розчину ПЕГ-6000. Інактивацію вірусів здійснювали розчином формальдегіду або етиленіміну (в концентрації 0,1%) при температурі 370 С.

Імуногенну активність досліджуваного зразка вакцини оцінювали за приростом титрів специфічних антитіл до вірусів ІРТ та діареї в сироватці крові щепленої великої рогатої худоби за допомогою реакції нейтралізації. З цією метою відбирали сироватки крові до вакцинації, через 7, 25, 45, 60 та 120 діб після щеплення.

Оцінку стану клітинного імунітету за показниками фагоцитарної активності, фагоцитарного числа, кількості лейкоцитів та лейкоцитарної формули проводили за методом Чеботкевича В.Н., Лютинского С.И. (1998).

Визначення кількості імуноглобулінів класів M та G у сироватках крові ВРХ проводили за методом радіальної імунодифузії за Manchini G. (1970). Вміст загального білка в сироватці крові визначали за допомогою рефрактометра IRT – 22.

Визначення серомукоїдів у пробах сироваток крові проводили за методом Веймера та Мошина (Асатиани В.С., 1957), а циркулюючих імунних комплексів за методом Гриневича Ю.А. шляхом преципітації 3,5 % розчином поліетиленгликолю ПЕГ-тест ОЩ 280 (Меньшиков В.В. и др., 1987).

Обчислення та статистичну обробку результатів досліджень здійснювали за допомогою персонального комп'ютера в електронних таблицях Microsoft Excel XP professional, які входять до програмного пакету MS Office XP Professional.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Сучасний стан епізоотичної ситуації щодо ІРТ та ВД в Україні

З метою вивчення поширення ІРТ та ВД серед великої рогатої худоби в Україні нами було проведено дослідження сироваток крові від тварин різних вікових груп з семи областей України, при цьому визначали кількість серопозитивних тварин (табл. 1, 2).

Проведений аналіз показав, що найвищий рівень серопозитивності до вірусу ІРТ мають корови та молодняк 6-12 - місячного віку - 68,7-100 %. Нижчий рівень серопозитивності виявлено у телят 1 - 6 - місячного віку - 33,3 - 87,5 %. Відносно ситуації щодо ВД ми спостерігали таку ж закономірність. Максимальну кількість серопозитивних тварин виявлено серед корів та молодняка 6 – 12 - місячного віку – 52,0 – 100 %. У молодняка ВРХ 1 - 6 - місячного віку серопозитивність до ВД становила на рівні 42,5 – 86,7 %.

Дані таблиць 1 та 2 свідчать про високий рівень інфікованості стад як вірусом ІРТ, так і вірусом діареї ВРХ. Найвищий рівень серопозитивності великої рогатої худоби до вірусів ІРТ і діареї спостерігали в Рівненській області - 96,8 та 96,1 %, відповідно. Найнижчий рівень серопозитивності до вірусу ІРТ і діареї встановлено в Луганській області – 52,9 та 32,3 %, відповідно.

Таблиця 1

Серопозитивність до вірусу ІРТ великої рогатої худоби по деяким областям України, РН (2003-2004 рр.)

Область

Корови

Телята 1 - 6 – місячного віку

Молодняк 6-12 - місяців

Всього проб

всього

проб

позитивних

проб

%

всього

проб

позитивних

проб

%

всього проб

позитивних

проб

%

всього

проб

позитивних

проб

%

Харківська

39

38

97,4

101

68

67,3

15

15

100,0

155

121

78,0

Полтавська

74

72

97,3

17

14

82,3

20

14

70,0

111

100

90,0

Дніпро-петровська

35

32

91,4

24

20

83,3


 
 

Цікаве

Загрузка...