WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Обґрунтування методу хейлопластики - Реферат

Обґрунтування методу хейлопластики - Реферат

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК

ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ І КЛІНІЧНОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

КУЧЕРЯВЕНКО ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА

УДК 619:615.371:578.825.15:616.98:578.833.3

Розробка та вивчення властивостей вакцини емульсійної інактивованої проти інфекційного ринотрахеїту та вірусної діареї великої рогатої худоби

16.00.03 - ветеринарна мікробіологія та вірусологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата ветеринарних наук

Харків – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН.

Науковий керівник: доктор ветеринарних наук, професор

Білокінь Віктор Степанович

Інститут експериментальної і клінічної

ветеринарної медицини УААН, головний науковий співробітник лабораторії біотехнології.

Офіційні опоненти: доктор ветеринарних наук, професор, академік УААН

Романенко Володимир Пилипович

Інститут ветеринарної медицини УААН, завідувач лабораторії імунології і генетики;

доктор ветеринарних наук, професор

Скибицький Володимир Гурійович

Національний аграрний університет, завідувач

кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології.

Провідна установа: Харківська державна зооветеринарна академія,

кафедра епізоотології і ветеринарного менеджменту.

Захист відбудеться " 12 " квітня 2005 р. о 900 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.359.01 в Інституті експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН за адресою: 61023, м. Харків,вул. Пушкінська, 83.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН за адресою: 61023, м. Харків, вул. Пушкінська, 83.

Автореферат розісланий " 9 " березня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор ветеринарних наук, професор А.Ф. Бабкін

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Успішний розвиток скотарства можливий лише при стійкому благополуччі господарств з інфекційних хвороб, забезпечення якого може бути здійснено шляхом обов'язкового дотримання загальних ветеринарно-санітарних правил і створення імунного поголів'я за допомогою засобів специфічної профілактики. Серед інфекційних хвороб великої рогатої худоби значного поширення набули інфекційний ринотрахеїт (ІРТ) і вірусна діарея (ВД), які спричиняють досить значні економічні збитки галузі тваринництва (Андрєєв Є.В. і співавт., 1975; Чечеткина Н.П. и соавт., 1984; Атамась В.А. и соавт., 1986; Красочко П.А., 1997; Сюрин В.Н. и соавт., 1998).

Сучасна епізоотична ситуація з ІРТ та ВД характеризується змішаним перебігом цих хвороб (Ковалев Н.А. и соавт., 1998; Глотов А.Г. и соавт., 2002). Їх поширенню сприяє здатність вірусів ІРТ та діареї до персистенції, внаслідок чого перехворілі тварини залишаються довічними вірусоносіями й джерелом збудника інфекції (Юров К.П. и соавт., 1998; Castrucci G. at al., 2002).

В деяких країнах Європи (Австрія, Данія, Норвегія, Фінляндія, Швейцарія та Швеція) розроблені й впроваджені програми з контролю та боротьби з ІРТ і ВД великої рогатої худоби, які передбачають повну ліквідацію хворих та серопозитивних до цих збудників тварин. В інших країнах світу (США, Німеччина, Великобританія, Франція) розроблені програми з контролю та профілактики ІРТ та ВД за допомогою вакцин, виготовлених як з інактивованих, так і атенуйованих вірусів (Akermann M., 1998; Grooms D.L. at al., 2002;Lindberg A., 2003).

В Україні для профілактики інфекційного ринотрахеїту великої рогатої худоби застосовують живу вакцину „ІРТ-LG" (Фукс П.П., Волосянко Е.В., 1995). На цей час завершується розробка живої вакцини проти ВД (Чебанюк І.В. та співавт., 2004). Проте, внаслідок можливої персистенції вакцинних вірусів в організмі імунізованих тварин, а нерідко і залишкової вірулентності їх використання дещо обмежене, а в племінних господарствах взагалі заборонене.

Що стосується інактивованих засобів профілактики хвороб вірусної природи великої рогатої худоби, в Україні застосовують вакцину „Рипавак" проти інфекційного ринотрахеїту й парагрипу – 3 великої рогатої худоби (Кучерявенко Л.І. та співав., 2004). Інактивована вакцина проти вірусної діареї великої рогатої худоби знаходиться в стадії розробки (Годовский А.В., 2004). Зазначені вакцини індукують високий рівень накопичення у щеплених тварин специфічних вірусонейтралізуючих антитіл, однак схема їх почергового засто-сування для профілактики ІРТ та ВД збільшує витрати на профілактичні заходи.

Враховуючи дані відносно домінуючого останнім часом змішаного перебігу ІРТ та ВД, актуальною є проблема як з теоретичної, так і практичної точок зору розробка інактивованої бівакцини проти ІРТ і ВД, яку можна без обмежень застосовувати в господарствах для профілактики цих інфекцій великої рогатої худоби.

В той же час створення засобів специфічної профілактики ІРТ та ВД неможливе без відпрацювання технологічних процесів отримання вірусовмісної сировини для виготовлення біопрепарату, що залежить від властивостей штамів вірусу, клітинної тест-системи, умов їх культивування та інших факторів (Закутский Н.И., 1997).

Вирішенню цих актуальних завдань і присвячена наша робота.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповіднодо плану НДР ІЕКВМ УААН за завданнями: 05. (2001-2005 рр.) „Розробити та впровадити комплексну систему діагностики, терапії та профілактики інфекційних та незаразних хвороб жуйних тварин" (номер державної реєстрації 0101U001610), 05.01. „Розробити засоби і методи діагностики та специфічної профілактики вірусної діареї великої рогатої худоби" та 04. (2001-2005 рр.) „Розробити на основі прогресивних технологій ефективну систему діагностики, терапії та профілактики хвороб, спільних для різних видів тварин" (номер державної реєстрації 0101U001616).

Мета і завдання досліджень. Мета роботи - розробити технологію та вивчити властивості вакцини емульсійної інактивованої проти інфекційного ринотрахеїту та вірусної діареї великої рогатої худоби.

Основні завдання досліджень:

- розробити ефективну технологію накопичення вірусовміщуючої біомаси з використанням продуктивних ліній перещеплюваних клітин і штамів вірусів ІРТ та діареї;

- підібрати оптимальні способи очистки, концентрування та інактивації вірусів ІРТ та діареї;

- оцінити імуностимулюючу активність та реактогенність різних ад'ювантів у складі інактивованої вакцини проти ІРТ та ВД;

- вивчити властивості вакцини за показниками якості: стерильність, нешкідливість, реактогенність та імуногенна активність і визначити оптимальну дозу щеплення великої рогатої худоби;

- розробити нормативну документацію (технічні умови, інструкцію з виго-товлення й контролю та настанову з застосування) на вакцину емульсійну інактивовану проти інфекційного ринотрахеїту та вірусної діареї великої рогатої худоби.

Об'єкт дослідження: вірус інфекційного ринотрахеїту, вірус діареї, перещеплювані культури клітин, лабораторні тварини та велика рогата худоба.

Предмет дослідження: вакцина емульсійна інактивована проти інфекційного ринотрахеїту та вірусної діареї великої рогатої худоби. Технологія отримання і ефективність її застосування.

Методи дослідження: цитологічні, вірусологічні, серологічні, біохімічні, гематологічні та статистичні.

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше в Україні:

- створено бівакцину емульсійну інактивовану проти інфекційного ринотрахеїту та вірусної діареї великої рогатої худоби;

- розроблено ролерний спосіб культивування клітин і вірусів ІРТ та діареї, який дозволяє отримувати з високою інфекційною активністью вихідну вірусовміщуючу сировину для виготовлення вакцини без концентрування з застосуванням хімічних речовин;

- вивчено реактогенні та імуностимулюючі властивості бівакцини виготовленої на основі масляних і кремнійвміщуючих ад'ювантів, на лабораторних і сільськогосподарських тваринах.

Практичне значення отриманих результатів. Результати досліджень використані при розробці нормативної документації на вакцину емульсійну інактивовану проти інфекційного ринотрахеїту та вірусної діареї великої рогатої худоби (технічні умови, інструкція з виготовлення і контролю та настанова з застосування), яка розглянута й схвалена методичною комісією ІЕКВМ (протокол № 16 від 8 грудня 2004 року) та представлена в ДНКІБШМ для експертизи.


 
 

Цікаве

Загрузка...