WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Наступність фізико – математичної підготовки в ліцеях і вищих навчальних закладах III – IV рівнів акредитації - Реферат

Наступність фізико – математичної підготовки в ліцеях і вищих навчальних закладах III – IV рівнів акредитації - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТім. М. ГОРЬКОГО

КОГУТНИЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

УДК 613.1:616-006+614.79(477.6)

Гігієнічна оцінка екологічного середовища сільських районів донецької області та його впливу на онкологічну захворюваність населення

14.02.01 – гігієна

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття науковогоступеня кандидата медичних наук

Донецьк – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Донецькому державному медичному університетіім. М. Горького МОЗ України.

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор Грищенко Сергій Володимирович, Донецький державний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України, професор кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров'я з курсом історії медицини.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Іваницька Надія Федорівна, Донецький державний медичний університет ім. М.Горького, професор кафедри гігієни та екології;

доктор медичних наук, старший науковий співробітник МухінВолодимир В'ячеславович, ДП Науково-дослідний інститут медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості,м. Донецьк, директор.

Провідна установа:

Харківський державний медичний університет, кафедра гігієни та екології №2, МОЗ України, м. Харків.

Захист відбудеться "23"лютого 2005 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 11.600.01 в Донецькому державному медичному університетіім. М. Горького за адресою:

83003, Україна, м. Донецьк, пр. Ілліча, 16.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Донецького державного медичного університету ім. М.Горького за адресою: 83003, Україна, м. Донецьк,пр. Ілліча, 16.

Автореферат розісланий 19 січня 2005 р.

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради, д.мед.н., професор Солдак І.І.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. У більшості країн світу, у тому числі й в Україні, за останні два десятиліття відзначається неухильне збільшення онкологічної захворюваності населення. В даний час протягом року з 200 чоловік різного віку в 1 розвивається злоякісна пухлина, а в 1 з 40 родин реєструється випадок онкологічного захворювання (Tominaga S., 2001). Понад 45 млн. чоловік на земній кулі щорічно вмирає від злоякісних новоутворень, більше 7 млн. знаходиться під наглядом у лікарів з цієї патології (Baranovski T., 2000; Blum A.,1998). Ризик ракових захворювань у сучасної людини зростає, особливо в чоловіків (Грищенко С.В., 2003).

За 20 останніх років онкологічна захворюваність населення України збільшилася в чоловіків на 24%, а в жінок на 9%. У 90-х роках відзначалося активне зростання цієї патології серед різних вікових і соціально-професійних груп населення України, у тому числі і серед сільських жителів (Гуслицер Л.Н., 1988; Нагорна А., Хижняк М., 1992; Уваренко А.Р., 1992., Грищенко С.В.,2001).

Багато закордонних і вітчизняних авторів стверджують, що більше половини загального приросту онкологічної захворюваності обумовлено факторами зовнішнього середовища (Brown H.S. 1995; Hemminki K. et al., 1994; Kerenyi N.A. et al., 1990; Williams F.L.R. et al., 1995; Грищенко С.В., 2002). Тому існують значні регіональні розходження в поширеності онкологічних захворювань. В Україні найбільше часто вони реєструються серед населення південних і східних регіонів, тобто територій з високим рівнем техногенного навантаження на екологічне середовище (Гуслицер Л.Н., 1988; Шамрай О.В., 2003). Особливо такі характеристики властиві навколишньому середовищу Донецької, Дніпропетровської і Луганської областей. Причому на Донецьку область припадає близько 37% усіх валових викидів шкідливих речовин. Для цього регіону характерний також підвищений рівень забруднення природного середовища в сільській місцевості, що істотно підсилює ризик виникнення серед сільського населення онкологічних хвороб (Гуслицер Л.Н., 1988; Присяжнюк А.Е., Позмогов А.И., 1991). Проте, загальні та окремі закономірності, а також регіональні особливості формування онкопатології серед сільського населення на сьогоднішній день практично не вивчені, а екологічний детермінізм досліджений тільки на самому загальному рівні без виділення значущості окремих факторів навколишнього середовища. У зв'язку з цим, актуальною є проблема гігієнічної оцінки ролі екологічних факторів у формуванні онкологічної патології сільського населення і розробка на цій основі заходів щодо її профілактики.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалася відповідно до плану науково-дослідницьких робіт Донецького державного медичного університету ім. М. Горького на кафедрі соціальної медицини й організації охорони здоров'я в рамках НДР "Вивчення сучасних закономірностей формування онкологічної захворюваності населення в соціально-екологічних умовах Донбасу" (№ держреєстрації 0197V002115 термін виконання 1997-1999). Автор був виконавцем роботи і співавтором її розділів "Онкологічна захворюваність сільського населення і фактори, які її формують", "Обґрунтування і розробка заходів суспільної профілактики онкологічної захворюваності населення".

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження – розробка науково обґрунтованих заходів профілактики онкологічної захворюваності сільського населення на основі гігієнічної оцінки впливу на її формування екологічних факторів.

Завдання дослідження:

  1. Комплексна гігієнічна оцінка екологічного середовища сільських населених місць Донецької області (атмосферне повітря, питна вода, ґрунт).

  2. Встановлення закономірностей онкологічної захворюваності сільських жителів (рівень, динаміка, структура).

  3. Вивчення впливу факторів навколишнього середовища на частоту виникнення злоякісних новоутворень серед сільського населення.

  4. Обґрунтування та розробка принципів і заходів первинної профілактики онкологічних захворювань серед сільського населення.

Об'єкт дослідження: здоров'я сільського населення, що мешкає в несприятливих екологічних умовах.

Предмет дослідження: хімічні фактори навколишнього середовища (в атмосферному повітрі, питній воді, ґрунті), фактори способу життя, випадки виникнення злоякісних новоутворень серед сільських жителів.

Методи дослідження: гігієнічні для оцінки екологічних факторів; медико-статистичні для оцінки рівня і динаміки онкопатології, обробки результатів досліджень; санітарно-хімічні для вивчення вмісту важких металів у біологічних середовищах організму людини; соціологічні для оцінки факторів способу життя.

Наукова новизна одержаних результатів. Уточнено спектр, особливості розподілу у просторі і часі хімічних забруднювачів атмосферного повітря, ґрунту і питної води в сільських населених місцях, розташованих у великому промисловому регіоні. Вперше встановлені розбіжності за спектром і концентрацією металів у ґрунтах сільських населених місць і заповідних територій екокризового регіону. Встановлено роль доброякісної питної води підземних джерел, збалансованої за мінеральним складом, у профілактиці онкологічних хвороб. Одержало подальший розвиток вивчення механізмів накопичення шкідливих речовин в організмі людини й об'єктах екологічного середовища, а також процесів природного самоочищення навколишнього середовища сільських населених місць. Уточнені закономірності формування рівня, динаміки і структури онкологічної захворюваності серед різних віково-статевих груп сільського населення, що проживає в умовах екологічного середовища з постійно діючими шкідливими хімічними факторами малої інтенсивності. Одержало подальший розвиток вивчення ролі екологічних факторів у формуванні онкологічних хвороб серед сільських жителів. Уперше встановлені вікові критичні періоди інтенсивного зростання частоти онкологічних хвороб серед сільського населення, що проживає в несприятливих екологічних умовах. Науково обґрунтовані принципи оздоровлення екологічного середовища сільських районів, а також первинної профілактики онкологічних хвороб серед їх жителів.

Практичне значення одержаних результатів. За матеріалами досліджень розроблені заходи первинної онкопрофілактики, а також оптимізації охорони й оздоровлення екологічного середовища сільських населених місць, що знайшли відображення в наступних виданих методичних рекомендаціях: "Критерії, показники й оцінка ефективності заходів первинної, вторинної і третинної профілактики хвороб серед населення" (1997), "Медична оцінка і корекція способу життя людини (формування ЗСЖ)" (1997), "Застосування діагностичної програми "Паспорт здоров'я" для комплексної оцінки рівня індивідуального здоров'я людини" (1997), "Принципи і заходи профілактики онкологічної захворюваності населення в умовах екологічного неблагополуччя" (2001). Ці методичні рекомендації впроваджені в Донецькому обласному протипухлинному центрі (акт впровадження від 17 жовтня 2001 р.), у Донецькій міській дитячій клінічній лікарні №1 (акт впровадження від 24 квітня 1999 р.), у Донецькій обласній санітарно-епідеміологічній станції (акти впровадження від 15 лютого 1999 р. і від 4 вересня 2001 р.), у ДП науково-дослідному інституті медико-екологічних проблем Донбасу і вугільної промисловості (акт впровадження від 29 травня 2002 р.), у Вінницькому обласному онкологічному диспансері (акт впровадження від 4 вересня 2002 р.), у навчальному процесі на кафедрах соціальної медицини та організації охорони здоров'я з курсом історії медицини (акт впровадження від 24 травня 2002 р.) і гігієни (акт впровадження від 7 червня 2002 р.) Донецького державного медичного університету ім. М. Горького.

Особистий внесок здобувача. Автором проведений аналіз даних літератури, організовані і проведені статистичні дослідження онкологічної захворюваності, здійснені вибірка та аналіз даних щодо забруднення атмосферного повітря, питної води і ґрунту в сільських населених місцях, проведені цільові гігієнічні і соціологічні дослідження, вивчено взаємозв'язок онкозахворюваності й екологічних факторів, виконані статистична обробка й аналіз отриманих даних. Автором не були використані наукові результати та ідеї, що належать співавторам опублікованих робіт.


 
 

Цікаве

Загрузка...