WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Молекулярно-генетичні зміни при Ph'-позитивних лейкеміях та їхня діагностика (автореферат) - Реферат

Молекулярно-генетичні зміни при Ph'-позитивних лейкеміях та їхня діагностика (автореферат) - Реферат

У результаті проведених досліджень вперше вивчені зміни структур серця і серця в цілому при дії НВЧ-випромінювання у нормі, а також визначені закономірності цих змін.

Обґрунтоване положення про позитивну дію електромагнітних хвиль НВЧ- діапазону з частотою 42,3 Ггц., експозицією 30 хвилин протягом 10 діб.

Практичне значення отриманих результатів. У результаті проведених досліджень були отримані кількісні параметри серця і окремих структурних компонентів його стінки, які характеризують зміни їх при дії НВЧ- випромінювання, як в нормі так і при коарктації аорти.

Проведені дослідження поглиблюють і розширюють існуюче уявлення про дію електромагнітного випромінювання на структуру серця. Дані, отримані в процесі виконання даного експерименту, дозволять лікарям індивідуально підходити до вибору діапазону НВЧ-випромінювання для лікування кардіологічних хворих.

Розроблена нами модель дозованого перевантаження лівого шлуночка (пат. №6234 МПК 7А61В17/00 Спосіб моделювання коарктації аорти / В.О.Козлов, В.В.Кошарний, М.Ю. Жаріков, С.В.Козлов (Україна). - № 20041210951 ; заявл.30.12.04; опубл.15.04.05, бюл. № 4) може бути використана в наукових дослідженнях важливої проблеми гіпертрофії міокарда.

Подальші дослідження в цьому напрямі є дуже перспективними. Також ці дані можуть бути використані при розробці нових апаратів з використанням НВЧ-випромінювання .

Результати експериментальних досліджень впроваджені в навчальний процес на кафедрах анатомії медичних закладів України: Запорізького медичного університету, Буковинської державної медичної академії, Вінницького медичного університету, Івано – Франківської медичної академії, Тернопільського медичного університету ім. І. Я. Горбачевського, Луганського медичного університету, Ужгородського національного університету, Кримського медичного інституту, Донецького медичного університету.

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проведені всі експериментальні і морфологічні дослідження, забір матеріалу з наступною їх проводкою, заливкою, приготуванням гістологічних препаратів. Автором самостійно проведений літературний пошук, вивчені гістологічні препарати, проведена статистична обробка результатів, їхній аналіз. Здобувачем проведені морфологічні дослідження, які лягли в основу розробки способу коарктації аорти. Сформульовані усі положення та висновки роботи. В роботах, опублікованих у співавторстві, здобувачем проведений набір матеріалу та його обробка, аналіз отриманих результатів. Особисто написані всі розділи дисертації.

Апробація результатів дослідження. Результати досліджень і основні положення дисертації були викладені та обговорені: на науково-практичній конференції морфологів "Роль імунної, ендокринної та нервової системи в процесах морфогенезу та регенерації" ( Запоріжжя, 19-20 вересня, 2003); на Міжнародній науково-практичній конференції "Україна наукова 2003" 20-24 січня 2003р.; на Міжнародній науково-практичній конференції "Україна наукова 2003" 16-20 червня 2003р.; на 13-ій Міжнародній Кримській конференції "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии" 8-12 вересня 2003р., Севастополь, Крым, Украина.; International Conference on Antenna Theory and Techniques, 9-12 September, 2003, Sevastopol, Ukraine; на 14-ій Міжнародній Кримській конференції "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии" 13-17 вересня 2004р. Севастополь Крым. Украина; на засіданнях Дніпропетровського товариства АГЕТ (2004, 2005); на Другій всеукраїнській науковій конференції „Карповські читання" (Дніпропетровськ 12-15 квітня, 2005).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 10 робіт, з них - 3 у наукових виданнях за фахом, рекомендованих ВАК України, всі самостійно; отримано 1 деклараційний патент, 6 у вигляді тез, з них 3 самостійно.

Структура та обсяг дисертації. Матеріал дисертації викладений українською мовою на 140 сторінках машинописного тексту. Складається з: вступу, огляду літератури, розділу "Матеріал і методи дослідження", двох розділів власних досліджень, розділу "Аналіз і узагальнення результатів досліджень", заключення, висновків, практичних рекомендацій і списку літератури, що містить 214 джерел, з яких 50 іноземною мовою. Робота ілюстрована 47 рисунками, 16 таблицями (загальний обсяг –3 сторінки).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріал і методи дослідження. Матеріалом для морфолого-експериментального вивчення впливу НВЧ-випромінювання на серце послужили 80 білих статево зрілих щурів лінії Вістар, приблизно 4-6 місячного віку, масою 180-250 гр. Дослідження виконувались на самцях, у котрих гіпертрофія міокарда при перевантаженні лівого шлуночка з'являється раніше у порівнянні з самками (Саркисов Д.С., 1971).

Тварини утримувались в звичайних умовах віварію в стандартній клітці, за якими проводили систематичний нагляд. Експериментальні дослідження здійснені згідно з „Європейською конвенцією про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідницьких та інших наукових потреб" Страсбург, 18.03.86. По закінченні терміну досліду тварин декапітували згідно з „Методичними рекомендаціями по виведенню тварин з експерименту" (1985).

Експериментальні тварини були розділені на п`ять груп (табл.1).

Таблиця 1.

Розподілення щурів на групи

Групи

Доба

Без коарктації аорти

Коарктація аорти

I

II

III

IV

V

Разом щурів

10

5

10

10

10

5

40

30

5

10

10

10

5

40

Усього

10

20

20

20

10

80

Першу групу (I) складали тварини, яким не створювалася модель коарктації аорти, і які не одержували сеансів НВЧ-опромінювання. Друга група (II) тварини, яким не створювалася модель коарктації аорти, але вони одержували сеанси НВЧ-опромінювання. Третій (III) і четвертій (IV) групі проводилося моделювання перевантаження лівого шлуночка шляхом коарктації аорти. П`ята група (V)щури, яким проведено контрольну лапаратомію без створення моделі коарктації аорти і яким не проводилось НВЧ-опромінення. При цьому третя група не одержувала сеансів НВЧ-опромінювання, а четверта одержувала сеанси НВЧ-опромінювання.

Моделювання перевантаження лівого шлуночка досягалось шляхом коарктації аорти, яку створювали операцією по перев'язці черевної частини аорти (пат. №6234 МПК 7А61В17/00 Спосіб моделювання коарктації аорти / В.О.Козлов, В.В.Кошарний, М.Ю. Жаріков, С.В.Козлов (Україна). - № 20041210951 ; заявл.30.12.04; опубл.15.04.05, бюл. № 4). Тварин фіксували в спеціально обладнаному верстаті в положенні на спині. Під загальним ефірним наркозом в асептичних умовах у щурів оброблялася передня черевна стінка, пошарово розкривалася. Гемостаз проводився під час операції. На препаровану передню поверхню черевної аорти накладався зонд вище відходження ниркових артерій визначеного діаметра і за допомогою голки Дешана аорта перев'язувалася на величину діаметра зонда. Зонд витягався і діаметр просвіту відповідав діаметру зонда. Протягом експерименту тварини знаходилися в стандартних умовах віварію. Щури виводилися з експерименту на 10 і 30 добу методом декапітації під ефірним наркозом (Западнюк В.И., 1983). Відразу ж після декапітації серце витягали з грудної порожнини і фіксували в 10% розчині формаліну і рідини Буена. Гістологічні зрізи серця зафарбовували гематоксилин-еозином і за Маллорі-Слінченко.

Вимірювали товщину серцевої стінки на різних рівнях, як лівого, так і правого шлуночків і міжшлуночкової перетинки. Виміри проводили на гістологічних зрізах.

Для проведення більш глибокого аналізу отриманих показників нами проводилось обчислення індексу відношення маси серця щура до ваги щура (J) за формулою:

,

де J- величина індексу, Мсер.- маса серця, Мщ.- маса щура.

Для визначення форми серця нами розраховувався індекс відношення ширини серця до його довжини, за формулою:


 
 

Цікаве

Загрузка...